22 Temmuz 1934 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 8

22 Temmuz 1934 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

u Başı Ne Yapalım? D Bu, Bası Aşk ve Macera Romanı -— S1 Ben hayatımda birçok şeyler yaptım. Muterifim. Kaçakçılık et- tim, hırsızlık ettim. adi evler işlet- | hesiz benden korktu. Istanbuldan ' tim, kumarda hile yaptım, kendi memleketim aleyhinde harp 2za- manı casusluk dahi ettim. Fakat kendi elimle şimdi- ye kadar bir kimseyi öldürmedim. Ben adam öldüremem... İnanınız bana ben adam öldürmedim. Ben adam öldürmiye muktedir. deği- lim.. Beni ittiham edemez siniz. — Sizi ben değil yanınızda bulunan kokainin miktarı ittiham ediyor dostum. Fakat. Onu bana Fanny bizzat kendisi verdi. — Mis Fannynin size kokaini bütün kutusile birden vermiş oe masına imkân yoktur. — Efendiler saat Üç buçuk. İki müşteri paralarını vererek yerlerinden — kalktılar. Andrea ayağa kalkar kalkmaz müthiş su- rette sallandı. Bu belki şaşkınlık- tan, belki de sarhoşluktandı. Boba kolunu onun koluna | geçirdi. Otcurdukları salenu ka't ettiler, dükkâmı geçtiler, cepenk- leri yarı inmiş şarapçı di kâmın dan dışarı çıktılar. Hava güzel ve serindi. Bu serin hava ile biraz daha ayılan — Albertininin ka- dırıma ayağını basar — basmaz ilk sözü: — İnanınız bana. Ben Mis Fanny'ye hiç birşey yapmadım, oldu. Mis — Peki amma © halde bana bu noktayı nasıl izah ve tenvir edeceksiniz. — Hangi noktayı? — Size bu tozdan azar arar veren ve bu tozu sizi işletmek için adeta bir motöre konulan esans gibi — kullanmak isteyen kadımnın, onu size böyle bir- denbire tamamile vermiş olması mantıki değildir. — Nekadar harap olduğumu gördü de ondan verdi. — Evet. Bunu görerek kokain vermesi mantıkidir. Fakat o dakikada ihtiyacınız olan mik- tarı verdiği zaman mantıkidir. Yoksa sizi elden çıkarmak İste- miyeceği aşikârdır. — O da evvelâ sizin söyledi- ğiniz gibi yapmak ve o anda ba- na İâzimgelen miktarı vermek katedi. | — Sonra kokainin hepsini | vermeye onu nasıl ikna ettiniz ? — Ben tabit o miktara kanaat etmemiştim. Bütün hayatiyetimin onun elinde kalmasına, © isierse aklımın, — fikrimin, — vücudümün, mafsallarımın hattâ bütün nesci- min başlarını yerinden koparmak kabiliyetinde olmasına isyan ettim, Hepsini birden almayı ben istedim. — Peki.. O da sizin sözünüzü dinledi mi ? Evet. Onu sözlemi ikna ettiniz? . Hayır, ona cebrettim. - Andrea Albertini onu ök üz. Hayır diyarum. Yalnız ora | Him. Kutuyu elinden alın- kadar.. Ona bir fenalık yapmadım.” Yalnız onu omuzla- rından tutarak biraz — kuvvetli | sarsaladım, Hepsi bu.. — Demek, sizden korktu | | size | üvle —— aai ——— Talât Paşanın Oğlu İmiş (Baştarafı 1 inci sayfada ) Parası olmadığı için belediyenin kendisine yardım ederek Halebe gitmesini temin elmesini istemektedir. Uzun boylu, esmer yüzlü, siyah gözlü olan bu adamın şivesi hiç te İstanbul şivesine benzememektedir. Belediye, verilen İstidanın doğra- huğunu anlamak üzere bunu Emniyetiumumiyeye göndermiştir. Emal- yetiamumiye “İzzeddin,, Efendinin Talât Paşanın oğlu olup olmadığını tetkik edecek ve belediyeye müsbet veya menfi bir cevap verecektir. Maamafih bu adamın bir dolandırıcı olduğundan şüphe edilmek- aö eei lönerlümü mi ? - Evet benden korktu.. Şüp- l Yazan Suat Suzan trene bindiğimizdenberi benden ilâcı kesmişti... Artık ben bir ine san değil, hayvana benziyordum. Gürültü ve rezalet yapacak bir halde idim. O, bunu anladı. Şimdi bir şey yapar, her işimiz meydana cıkar, diye korktu. Bob kolunu koluna taktığı bu dostu asfalt caddeden aşağıya doğru sürüklerken : — Andrea Albertini Mis Fam- ny'yi siz öldürdünüz diye tekrar- ladı, — Bob trenden çıktığım an- danberi aranızdayım. — İstasyonda beni Becker karşıladı. Beni pam- siyona kadar o götürdü. tedir. — 4 Fransada Hava "Kar_"ırş'tı“î Sebep: Siyasi Mütarekenin Bozulması .. İki İstifaya Doğru ( Baştarafı 1 inci sayfada ) cek şahsiyet verilmiştir. Başveklilin Daveti Paris, 21 (A. A.) — Kabine Adliye Nazırının riyasetinde top- lanmış, başka bir şehirde tatilini geçirmekte olan Başvekil M. De- mergin Parise davet edilmesine karar verilmiştir. | Müfettiş Namzetliği | | Müsabaka imtihanı Türkiye Ziraat Bankasından: “6,, Müfettiş Namzeti almmak üzere 11/8/1934 Cumartesi günlü saat 9 da Ankara ve İstanbul Ziraat Bankalarında bir müsabaka imtihanı açılacaktır. Müsabakaya iştirak edeceklerin “Mülkiye,, üksek İktisat ve Ticeret, mektebinden veyahut Hukuk Fakültesinden mezün bulunmaları ve yirmi yaşından aşağı, Otuz yaşından yukarı olmamaları lâzımdır. Müfettiş Namzetlerine *140,, lira maaş verilir, İki senelik stajdan sonra yapılacak meslekt imtihanda muvaffak olanlar “İ75,, lira maaşla müfettişliğe terfi ettirilir. İmtihan programını ve salir şartları havi matbualar Ankarada veya “ aç kalmış vahşi bir | Henüz bulunduğuna karar I 9 22-7-934 cinayetten haberdar olmadığımız için bir sant sonra Evaya gitmeye karar vermiştik ve oraya gitmek için tam soyunmuş, değişmiştim ki birden ev sahibem kapıya vurdu. Sür'at katarındaki cinayeti anlattı ve polis merkezinden ça- gerıldığımı bildirdi. Doğru oraya gittim ve avdette köşede Beckeri buldum. Bu müddet zarfında ben başı ne yaparım? Gazeteler Fan- ninin gövdesinin başsız olarak bulunduğunu söylemiyor mı?.. Gel şimdi, benimle birlikte otele gel... Bütün eşyalarımı ara, eğer içinde Fany'nin başını bulursan o zaman bana istediğinizi söyleyiniz. Bob yan gözle onu tetkik edi- yordu. —Andrea Albertini kendi masumiyetini isbat için mütema- diyen isbatlar aramakla meşguldü: | ( var) Paris, 21 (A. A.) —- Siyasi | vaziyet, Başvekilin derhal Parise dönmesini icap ettirecek kadar | ciddidir. M. Tardiyö, ittihamları | hakkında kabinede izahat vermiş- tir. Fakat M. Tardiyö ile M. Heryo'nun — kabineden — birlikte | istifa etmeleri muhtemeldir. | İTamamlayıcı diğer malümat 3üncü | sayfamızdadı | yettar | apartımanın esrarı Ziraat Bankası Teftiş Heyeti Müdürlüğünden ve İstanbul ve İzmir Ziraat Bankalarından tedarik edilebilir. Talipler bu matbuada yazılı vesikaları bir mektupla birlikte Ankara Ziraat Bankası Teftiş Heyeti Müdürlüğüne niheayet 26/7/934 Perşembe günü akşamına kadar göndermek veya bizzat vermek möracaat etmiş bulunmalidırlar. & suretile “3716,, İnhisarlar U. Müdürlüğünden: | Şartname ve resmi mucibince “ 3000,, adet demir bidonun pa- zarlığı 8/8/934 tarihine müsadif Çarşamba günü saat “16,, da icra kılınacaktır. Taliplerin şartaameyi .almak için hergün ve pazarlık için de tayin olunan gün ve saatte *4 7,5 teminatlarile birlikle Cibalideki Alım, Satun Komisyonuna müracaatları ilân olunur. “3929,, ; bür kalfa l.ııhhidî. hem — mimarı - olursa, Ucuz Apartımanların Esrarı Harıl Harıl Yaptıranlar Zararda Apartıman | « ( Baştarah 1 inci sayfada ) mış olan mimarlarımızdan Hüsnü Beye müracaat ettik. Mimar Hüsnü Bey son zamanlarda memleketi- mizde çok eser vücude getirmiş olan genç mimarlarmızdandır. Hereke şehrinin — baştanbaşa yeniden inşası projesi de bu Türk mimarına verilmiştir. İşte bugünkü mimari inşaatımızda en salâhi- mütehassıslarmızdan olan Hüsnü Beyl yeni Hereke şehri projesile meşgulken ziyarel ettik. Ucuz Apartıman Ve Karaman Koyunu! Hüsnü Bey bize bu ucuz apar- tımanların — esrarı hakkında şu meraklı izahatı verdi: — Son senelerde çok apartı- man yapılmasının sebebi bir irat meselesinden başka bir şey deği- | dir. Ticarette kâr — edemiyenler sermayelerini muayyen bir irat ala- bilmek icin apartıman yaptırmıya hasretmişlerdir. Ucuz apartımanlar meselesine gelince; inşaat sahasın- geçenlerde bizimle istişareye gelen bir ahbabımız böyle bir vak'aya maruz kaldı. En kşağı hesaplara göre (12 - 13) bin liraya malol- ması lâzimgelen bir bina için kendişine müracaat eden bir kalfa bu binayı (9) bin liraya yapacı ğım bildirmiş. Kalfanın bu tekli- fine hayret ettik ve İzahat almak üzere kendisini büromuza davet | ettik. Kalfa davetimizden haber- | dar olunca görünmedi!.. Cidden | çok hayret edilecek şeyler oluyor. müteahhitler ve kalfalar görülüyor. Bundaki esrara gelince bu gayet basittir: Ucuz apartıman bir karaman koyunudur. Yani oyunu sonradan çıkar ! Bu, bina sahip- lerinin — vukufsuzluğundan ucuzluk gayretinden İ: bazı . kalfa — ve ü müracaat ettikleri bir usuldür, Mal sahibi müteahhitler arasındaki rekabetten istifade ettiğini zan- neder ve bi ü inşaat malze- mesinin cins ve nevilerinde mal sahibi aleyhine oynanan oyundan başka bir şey değildir. Zira bina | inşaatında kullanılan bütün malze- | menin iyi ve fena cinaleri vardır. Binayı piyasa maliyetinden bu derece aşağı çıkarabilmek için kalfa veya müteahhit harçta, malzemenin nev'inde en ucuz ve adisini kullanmıya — mecburdur. Bundan başka İşi iyi ustalara ve işçilere de vermez. Bütün esrar, bu oyundan ibarettir. Bu suretle zahiren güzel ve ucuza çıkmış gibi görünen bu bina hakikatte satılma kıymeti fevkalâde aşağı, beş para etmeyen bir bina olur, | | böylece aldanmış mal #ahipleri hayli bir yeküna baliğ olur! Apartman Oyununun Bir Başkası! — Sonra, bazı müteahhitler de görülüyor ki işi kaçırmamak için | | evvelâ az Hiat göstererek Üzer- | lerine alıyorlar. Fakat nihayetine doğru herhangi bir dlmazaa çıkarıp işi mahkemeya üşürüyorlar, Kendileri ©o vakite adar sarfettikleri paradan daha ızlasını almış - bulundukları - için esele yoktur. İşi kitabına üy- urmak kolay!. Böyle ortada kal- vaş zavallı bina sahipleri de az ir yekün değildir. Apartman Sahiplerinin Bileceği.. — Bütün bunların sebebi işe | adur: Bazı bina sahipleri bir | klmara, bir mühendisşe —müra- caattan korkuyorlar. Mimer veya mühendise verecekleri parayı zl- in olmuş zannediyorlar, Halbuki bir binanın hem mü- B Na | dahakikaten hayret verici vak'alara | Hit vasfı, cinsi ve tabiati vak” çok tesadüf ediyoruz. Meselâ daha | | bemde kendisi kontrol ederse İ tediği gibi oynayacağı ve bilküt | sa ticaretinden başka birşey GPE | şünmeyecegi aşikârdır. Hal | birçok bina sahipleri bir mimif” | tarafından tanzim edilmiş bir P"F nin hakikatta binanın mükemi " | ve kıymeti itibarile kazandırdığı! | dan gafildirler! İyi tanzim edilmit bir proje malzemenin masraf '_!; cinsini evvelden tesbit ettiği iÇi! hakikatte daha ucuza çıkar. BU proje bir müteahhide verilir 'Gı mimar nihayetine kadar k()ln'.l ederse binanın mükemmeliyeti l"f. ranti edilmiş olur. Bina sahipleriı — kendilerini vukufsuzluklarından $© — ucuzluk gayretlerinden istifade İf tifade edilmiye birakmamalıdırlar Binalar Neden Çıtlıyoffi — Bazı yerlerde yeni bkııll'[ rın çatlamaşındaki sebep nedir? — Barzı yerlerde yapılan yidî binaların çatlaması ya arazinit kaymasından, yahut arazinin 1€ tile iyi tetkik edilmemiş olmasım” dandır. Her hâlde temelin araziyt — | göre hesap edilmemiş olması blr'i' nun başlıca sebebidir.. Apartıman Sahipleri ! Zararda? Ü — Apartımanların kıymetleri — düştü mü? i — Bugün eakisine nazaran bintt — maliyeti ucuzlamıştır. Malzemt —| Hatları birkaç sene evyelkine —| nisbeten ucuzdur. Bilhassa işçilik — düşmüştör. Buna da sebep işlerit — azalmasıdır. Eskiden (3) lira gün — | Piyasa ve maliyet fiatından (5-6) | delikle çalşan, hatta (4-5) Iirıdıli-: | bin lira aşağıya bina inşa eden aşağı çalışmiyanlar bugün birbur — çuk Hraya çalışmaktadır. Her halde — bütün inşaat kıymeti bundan 3K sene evveline nazaran yüzde (25) nisbetinde düşüktur. Yani evvek — ce (30) bin liraya çıkan bir apar” | tıman bugün (22) bin liraya çıkır yor. (8/9) bin liralık bir farkl.. Kübik Binelar.. Ğ — Halk arasında ( kübik) de” nilen binalar modern mimaridir. — Bugünkü mimariye ( kübik ) den* mesi manasızdır. Mikâpla hemel hiç bir münasebeti kalmamış olan modern binalar vardır. Bugünkü — modera mimari İhtiyacın doğur — duğu, sadelik ve tasarruf esasi gözetilmiş bir mimaridir. Esti bir — naların dahili, harici tezyinatı çok pahalıya mal olduğu İçin bugün” kü mimari tezyinattan ari, sır: ucuz meydana gelmesi lâzım sa“ inşaatın | > A.KUTİEL delik esası Üzerine kurulmuştu-- Halbuki bizde yapılan bazı bina> lar dehşetli masraflarla vücud » gelmekte ve dünyanın en (ük: malzemesi kullanılmaktadır. Mak zemenin Avrupadan getirtilmesi ise lüzüumsuz bir şeydir. Çünkü hemen demir ve camdan maadâ bütün inşaat malzemesi memleke* timizde çıkmaktadır. Halbuki Av* rupada modern binaların Edeb patz denilen dış sıvaları bile bi nadan arta kalmış harçların biri* birine husüst ve yeni bir şekilde karıştırılmasile yapılır. Yani yinatında bile bu derece tasar” Şehitlerini ziyaret — söyahatl 26 temmuz perşömbe GÜLCEMAL Yapurile yapılacaktır. Bu sene Boğazın Rumeli sahilinde karayâ çıkılarak Şehitlikleri İmar- cemiye- tinin temin etliği vesaltle — MEHMETÇİK ABİDESİNE gidilecek ve merasim orada yapt” Tİacaktır. O kahramanlık diyarım! ve orada yatan aziz şehitlerimli ziyaret etmek bir vazifedir. vazifeyi ifa için Şehitlikleri İmaf cemiyetinin — hazırladığı — fırsattat istifade edilmelidir. ahi Karaköy Topçular - ceddesi Nn 08

Bu sayıdan diğer sayfalar: