24 Temmuz 1934 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4

24 Temmuz 1934 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Çorumda Spor Ve Güreşler Çorum, ( Hususi ) — Çorum sporu acı bir boşluk içinde boca- lamakta, durgün ve alâkasız görünmektedir. Buranın yegâne spor teşek- külü olan «Hâle» İdman Yurdu da varlığımı göstermekten uzak bulunmaktadır. Çorumun tatlı gençlik kaynağı olan Halkevi spor şubesi nüzımlık vazifesini görememektedir. Gönül ister ki bütün şubeleri emsalsiz bir varlık gösteren Halkevi reisliği bu özlü ve canlı şubeye de ayni ahengi ve ayni gidişatı vermiş olsun. Çorum ve havalisinde sporumuz olan güreş iyi randman vermektedir. Düğünlerde, şenlik- lerde, panayırlarda kuvvetli ve endamlı vücutlarını hayran hayran seyrettiğimiz pehlivanlarımız da himaye ve alâkaya muhtaçtır. Çorum, alaturka güreşin kay- nak yerlerinden biridir. Burada güreş yapılırken bir ihtiyar garip bir gülbenk okuyor: Evvelimiz Allah Âhırımız Allah Lâilâheillâllab * ve sıcak bir Hankırıdan Çankırıdan! Gelin getir Ankırıdan * İstanbul gelir kartal Tutar kispetini yırtar Yeğit isen kendini kurtar * Varda sağ tarafa dur Başın bunaldıkça yan sarmâsına vur * Göğüsten kaçar Topuktan kapar lç çengele takar x Rençper eker tarlayı Ağalar besler kır tayı Yenersen vereceğim ortay * Rençper eker mısırı Ağalar serer hasırı Var mı bu aslanın kusuru * Ana çeker zahmeti Baba bilmez kaymetl Hep Peygamberin ümmetl vt El göbekte, diz yerde Güreşelim düz yerde x İki yeğit çıktı meydana İşlerini Allah onaral İnegölde Su Kavgası Yüzünden İki Kişi Yaralandı Inegöl (Hususi) Fındıklı köyünden Ishak oğlu Hüseyin ile Osman oğlu Musa, Hasan ve Safer arasında su meselesi yü- zünden kavga — çıkmış, Musa, Hasan ve Safer bıçakla Hüseyini ağır surette yaralamışlardır. Bun- lardan Safer de kaçarken Hüse- yinin amcası oğlu Hasan tarafın- dan tabanca ile 3 yerinden yara- lanmıştır. — Yaralılar hastaneye kaldırılmışlardır. Yaralayanlar da yakalanmışlardır. İnegöl Tapu Ve İskân Memurlukları Tnegöl (Hususi) — Kaza tapo memurluğuna Zekâi, kâtipliğine Nedim, iskân memurluğuna ÂAh- met Reşit Beyler tayin edilmiş- lerdir. Gerede Yemenicilerinin Gezintisi Cerede (Hususi) — Kazamız emenici esnafları cemiyeti bir ıır gezintisi tertip etmiştir. Gezin- tiye bütün esnaf iştirak etmiş, © gün bir tek yemenici dükkânı açılmamıştır. c. Y milli | SON POSTA Bu Sene Fındık Mahsulü Az Mı ? 'Orduda Ve Trabzonda Yapıla_n Tetkikat Neticesinde Rekol- | tenin Geçen Seneye Nazaran Az Olduğu Tahmin Ediliyor Ordu (Husu- si) — Memleke- timizin — istihsal | maddelerin den en değerlisi olan fındık — mahsulü geçen seneye na- zaran bu sene daha — bereketli olması beklenir- ken ümidin hi- | l&fına olarak yüksek mıntaka- ların — fındıkları hemen bir ay- danberi dökük Orduda iç fındık çuvallanmadan evvel elden geçirilirken İlkbahar havalı rının iyi gitmesi fındıklarımızın doğumuna epeyce yardında — bulunmuş ve fakat haziran iptidalarına doğru ârız olan hastalık yüksek mıntakalar mahsulünü müteessir eylemiş ve ı bu ameliyeyi yarıya indirmiştir. Geçen sene ardudan - ihraç l olunan fındık 8,000,000 kilo rad- | delerinde idi. Bu sene Orduda Elâzizde Tren Yeni Bir Ticaret Ha- yatına Yol Açtı, Hnstane-l ler Çok Faydalı Oluyor Elâziz ( Hususi ) — Elâzizde üç hastane vardır. Bunlardan birisi | Türkiyede İstanbuldan sonra ikin- ci olan en büyük akliye ve asabiye hastanesi, diğerleri de hususi mu- hasebe idaresinin Memleket has- tanesile Askeri hastanedir. Hasta- neler eski Harput veya yukarı şehir denilen asıl şehre 20 dakika mesafedeki — mürtefi — mahelde kurulmuşlardır. Askeri hastanede de halktan hasta olanlar tedavi edilmektedir. Hastane başhekim vekili yüzbaşı Celâl Beydir. Operatör Veysi, dahiliyeci Nurullah Beylerle bir- likte muhitin sıhhat noktai naza- rından çok faydalı birer unsuru olmaktadırlar. x Tren geldikten sonra Elâ- zizde — göze çarpar bir yenilik başlamıştır. Yağı, balı, bademi, halısı, — kilimi ile şöhret bulan Elâziz için yeni ve ticaret sahası açılmış olmaktadır, tren şimdiye kadar Elâziz ve civarında istihlâk edilmekte olan bu malların Istan- bul gibi en uzak piyasalara bile sevkini temin edecek ve Elârziz çocuklarına servet ve refah vere- cektir. Bunun için şimdi bütün Hcarethanelerde — kendini hariç piyasalara tanıtacak bir faali: meşhut — olmaktadır. — Elâzizli trene kavuştukları için biribirlerini tebrik etmektedirler. 1 — Muallim Naci Beyin yetiştirdiği Mustafa Burhanettin Beyin id köylerde muntazam bir gekilde sürekler VResir lı : İ;ı_nig i Habğrleri rekkep mandolinato takımı İzmirde musiki hayatinı can« landırmak için müsamereler tertip etmektedirler 2 — İzmirin tanınmış avcıları her haft i altında civar kaza ve istihsal — olunması tahmin olunan fındık mahsulü 3,500,000-4,000,000 kilo arasında tahmin olunmak- tadır, Fakat bu tahminler on gün evvelki tahminler olup müstahsille- rin eline geçecek fındık miktarının sıhhatı ancak temmuz nihayet- lerine doğru belli olacaktır. Trabzon Fındik Rekoltası Tesbit Ediliyor Trabzon ( Hususi ) — 934 fın- );ılan İçı;ıl Terbiye Edilir Yılan Terbiye eden Hüseyin ve Şevket Ef. ler Tarsus, ( Hususi ) — Isparta Kadıoğullarından — Hüseyin — ve Şevket Efendiler yılan terbiye etmekte ve bunları oynatarak para kazanmaktadırlar. Hüseyin ve Şevket Efendiler küçükken yuvalarından aldıkları bu - yılan- İarı haftada bir gün süt içerisine — bırakarak, — birgün de küçük civcivlerin arasına salı- vererek beslemektedirler, Bu su- retle yılanlar istedikleri kadar süt içmekte iİstedikleri kadar civ civ yemekte, sahiplerine de bir köpek kadar muti olmaktadırlar. e ğ gençlerden mü- Kaptan tertip etmektedir. dik — rekoltesini tesbit etmek üze- re Oda Reisi Atıf, — Başkâtip Osman Cudi ve fındık mütehassı- sı Kâzım Beyler Rizeye kadar gi- derek fındık sa- halarında - tetki- kat — yapmışlar- dır. Ayni — heyet birkaç gün son- ra — Vakfikebi- re giderek bu sevahil — fiındık- larım da - tetkik ettikten sonra rekolte kat'i olarak tesbit edilecektir. Heyetin yaptığı tetkikat Şark havalisindeki fındıkların geçen seneden az olduğu merkezindedir. Rekoltenin hakiki rakamları ancak 15 gün sonra bildirileceğinden şimdilik rakam üzerinde hiç kimse bir şey söyliyemez. Mersinde Haziran Ayında İhracat Bir Miktar Noksan Mersin Ticaret ve sanayi odası Akdenizdeki büyük limanımızın haziran ayındani iş ticaret hare- ketlerini gösteren bir yazıyı alâ- kadarlara gönderiniştir. Bu rapora nazaran 1934 se- nesi haziran ayı içinde Mersinden yapılan idbalâtımız 226 bin lira kıymetinde 1196 ton; ihracatımız ise 179 bin lira kıymetinde 3882 tondur. İthalât kıymeti 1933 ha- ziranına kıyasla 53 bin lira fazla olduğu halde ihracat kaymeti bilâkis 56 bin lira noksandır. Böylelikle geçen sene haziran ayında Mersin limanı iş ticaret blânçosu 62 bin lira ile lehte ka- panmışken"bu sene 47 bin lira ile aleyhte bir netice vermiştir. İthalâtın hemen yarısı Alman- yadan yapılmıştır. İhracatın ise sıklet merkezi Filistin üzerinde toplanmıştır. Tavşanlıda ücuzluk Tavşanlı (Hususi) — Şiddetli sıcaklar hüküm sürmiye başla- mıştır. Mahsul bereketlidir. Fakat fiatlar düşüktür, buğday 60 - 70 paraya, arpa 45-50 paraya satı- maktadır.. “Yamurta 8 paradır. Tereyağı 40 kuruştur. Karacabeyde Tetkikat Bursa ( Hususi ) — Ziraat Vekâleti Müsteşarı Atıf Orman müdürü Bekir Beyler şehrimize gelmişler ve tetkikatta bulunmak üzere Karacabeye gitmişlerdir. Avcılar bu hafta Bulgurcaya giderek fotoğrafta görülen yaban domurlarını vurmuşlardır. 3 — Başvekil İsmet Paşa Hz., İzmir öksüzler yardım cemiyetine 5000 Jlirâ İtasmımı emretmiştir. Para dün İş Bankankası veznesinden alınmıştır. l Ev Doktoru — - Kemiklerde Hasıl Olan Kist Hastalığı İnsan — vücudunun ilk'l'“ kemikler teşkil eder. Bu, malilfi dur. Bu kemiklerin uğııdw muhtelif hastahıklar vardır kçi bf da herkes bilir. Bu arada .K!J yahut Recklinghausen İsmi '4[ len bir hastalık vardır ki mülitf | dir. Bu hastalık, kemikler aıu”. biz takan yişlerlü Tezeklrili Hİ.l lar. Bu şişler evvelâ ağrılar ylf sonra vücutte öyle ııgıy!'v) husule getirir ki hastaya kı_ı mak imkânını da vermez. Ma fih kemik kanserinden daha telâkki edilen bu hastalığın imkânı vardır. Bunun için boynumuzda mevcut sarımuırak yuvarlak bir bezeyi çıkar! kâfidir. Bu bezenin büyüklüğü bezelye kadardır. Bunun vazi bugün için çok mühim adı ve buna ( paratyroide ) gu derler. Paratirocit guddeleri üç ta ve küçükdirler. Bu guddelerin zifesi vücuda dahil olan Kalc milhinin akibetini tayin etmi Bu milh tabil vaziyette ve mekler vasıtasile vücuda di olduktan sonra kemiklerimiz Üfü rinde mevki alır ve onların küllerine hizmet eder. Sonra hA: karışır ve idrar vasıtasile çıkali — Paratiroit güddeleri fazla Gf lıştıkları takdirde bu kalsiydi her ne kadar kemiklerimizin ü2€ rine gelir konarsa da az sonrf bundan ayrılır, bu suretle kemi&t lerin kalsiomu boşalır. Kemiğif | esasını teşkil eden osscin ve bazan tamamile kaybolur. Bu suretle kemiklerde bir kım delikler hasıl olur. Kist derler ve Recklinghat hastalığı başğöstermiş demek! Fakat kemiklerden ayrılan & yom kana karışmıştır. ve orlı' tabil halde on santigram buluf” mak lâzimgelirken, miktarı (20) çıkmıştır. Kandan idrara 1 ca idrar beyazlaşır vetabii M | (20) santigram olmak lâzımg! (40-50) santigrama kadar çıkafı Kalsiyomun — ensaç araşında barsaklarda toplandığı nadii Yalnız böbreklerde biriktiği ç tur. Binaenaleyh kalsioym y kireç maddesi, paratircit gu lerinin fazla faaliyeti neticefi kemiklerden ayrıldığı zaman K” miklerde delikler hasıl olur kanla idrardaki kireç miktari artar. Bu — hastalığın puatîroilldi' fazla faaliyeti neticesi hasıl ğu anlaşılınca bunların üzerit ameliyat yapılmş ve ha rülmüştür ki- kan ve idrud.ı' iyom miktarı azalmıştır. akat - bu ameliyat çok nmazikrir. Çü ) vücude lâzım olan paratirocit, [U' desinden kâfi miktarda !ıırıkl"'ı lâzımdır. Aksi takdirde vücude l"; kalsyom maddesi kana karışmıy! kâmilen kemiklerde kalır, çll,ı’ı asabiye bu yüzden vazifesini pamaz, tetanos (Kazı'" h“ı;-)l., ağrılarına benzer ağrılar eder ve bu hastalığa tetani der” ler. Buna mani olmak içit a kana karışacak surette di kalsiyom verilir. Bu suretle ve v aktile tedati edilemez sanılan bir hastalık yesinde — paraliroit g“ddekd; yazifeleri anlaşılmıştır ve m"bd kak ki doktorluğun ilerlemtt insan vücudunun faaliyetinin ’J' kından tetkiki ile mümkün muştur. — Xf

Bu sayıdan diğer sayfalar: