24 Temmuz 1934 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 8

24 Temmuz 1934 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

KOKU Ç —J ı Bu Başı'Ne Yapalım Aşk ve Macera Romanı - $8 — — Gazeteler bu cinayetin ele geçmiyen meşhur caninin cinayet- şeklinde — olduğunu yazmı- yor mu? Bob omuzlarını silkti: — Almanyada saiki meçhul ve faili ele geçmiyen ve bütün cinayetleri hayali bir tek katile yükletiyorlar, Ve bütün cinayet» lerin faili ayni adam zan nedildiği için her cinayete ayrı bir suçlu değij, bütün cinayet- lere bir tek suçlu aramıyor. İşte bunun için de pansiyonun önüne gelmişlerdi: — Haydi Bob benimle bera- ber gel. — Peki, İkisi birlikte binaya girdiler, merdivenlerden — çıktılar ve bir dairenin kapısı önünde durdular Andrea Albertini cebinden büyük bir anahtar çıkararak kaptyı açtı. x Şimdi oldukça temiz bir pan- siyon odasında İdiler, Andrea yatağın üzerine çöke tü, pantalonunun cebinden çıkar- dığı bir külçe anahtarı arkada- şına uzattı: — Bob rica ederim, bütün eşyalarımı teker teker aç ve bak baş içerisinde mi? Öteki esasen kendine fazla rica ettirmek niyetinde değildi, anahtarlarla dolabı açtı val izleri çıkardı. Mösyö Domonsky ile değiş- tirmek istediği sari çanta da bu eşyalar arasında idi. Bob onu da açtı. Evvet Albertini doğru söyle mişti. Gazetelerde katilin kesik başı alarak gittiği yazılıyordu. Halbuki onlar Berline vasıl olduğu andanberi haberi olmadan kendi — arkadaşları — tarafından takip ediliyordu. Bu, teşkilâtları« nin bir usulü idi, Ecnebi bir memleketten — gelen arkadaşlar dalma gizli bir kontrol altında yaşarlardı. Bu kontrol Albertini- nin bu başı bir tarafa götürdü- günü görmemişti. O halde bu ne demekti? Bob açıkça: — Andrea Albertini ben siz- den şüphe etmekte devam edi- yorum, dedi, Öteki, meslektaşını uğraşıyordu : — Fakat Bob birkere şunu *düşününüz. Eğer ben katil olsa ldim... O kadar büyük bir safi- yetle bu hadiseyl size anlatır nu idim? leri temine çe ll Yatak odasının kapısı Gönüne gelince Fatoş birdenbire tevak- kuf etti. içeriye nasıl girecek, © buı taşıyan çantayı nasıl — eline Gün sı SALİ 24 Temmuz 934 Rumi Arabi 11 Rebahar 1333 !ıı * Taemmuz » 1189 Vakit | Ezani(Vasatl| Vakdi Güzeş (V U4 | Öğe ( tıs |ö2 20f Yaraı Vi s4 * fit Jıı'aıvıhııı’ım'_-w 4 48 Ak, Yauzan Suat Suzan alabilecekti? — Rengi hembıvuf olmuştu. Yorgunluğun ve içtiği şampan- yanın - tesirile esasen — hızlı, hızlı vuran kalbi şimdi sanki güğüs gemiklerini — kırmak — istiyormuş, — —— | I da düşündü. 24-7-934 göğüsten dışarı tırlamak, bir yar- lere kaçmak istiyormuş gibi ve adeta eli ayağı da varmış gibi terter tepiniyor. Bir an bir garson çağırmayı çantayı ona vererek yazı odasın- da bekleyen efendiye yollamayı (Arlıııı var) ee Er ee Saeemere < ae Misafir Tayyarecıler Yunan Tayyarecıleri Cumhuriyet Âbi- desmo Merasimle Abide önünde dünkü merasimden iki görünüş Şehrimize gelen Yunan hava filosu zabitleri dün öğleden evvel Taksimdeki Cumhuriyet abidesine bir çelenk koymuşlardır. Bu mü- nasebetle âbide karşısında mera- sim yapılmış, çelenk konurlurken mlııfir zabitler selâm ve ıhlırııı Çelenk Koydular vaziyeti almışlardır. Yeniköydeki Yunan sefaret yahamda da misafirlerimiz şerefi- ne dün bir çay ziyafeti verilmiş- tir. Gece de Türk Tayyare C.m&- yeti tarafından filo zabitlerine bir ılqım ılyıfeu kewde edı.lııu;ıir 23-10 Temmüz Ve Lozan Günü ( Baştarah Yinci sayfada ) kayese yapmak — istemiyoruz. Çünkü arada bir mukayese İmkânı yoktur. Fakat Lozanı İyi anlamak için Sevrin ne çeşit hezeyan | olduğunu da bilmek lâzımdır. Sevr, bir Türk yurdu, bir | Türk istiklâli tanımaz. Türkü bir ı millet olarak bile kabul etmez. Yalmız Konya vilâyetini nâmert bir padişaha —malikâne olarak tahsis eder, O kara sultan ki TYürkü inkâr etmek istiyenlere ihtiras bekçiliği vazifesini kabul etmişli. Hulâsa, Sevr bir taraflı bir mahkümiyet fermanı idi. * Lozan nedir? Lozan bizim için herşeydir. Bu mukaddes kitabı Türkün süm- | güsü yazdı ve İsmet Paşa onu, Gazinin altın kalemile imzaladı. Lozan muahedenamesi millet- ler arasında sulh ve dostluk cere- | yanlarının llk vesikasıdır. Güzel yurdumuza saldırılan ve bize düş- man olan bir komşu, Lozanı im- saladıktaa sonradır ki bize dost | uzattı ve bir bu eli gönlü- müzün en temiz hislerile sıktık. Lozan muabedenamesi ihtiras- | farı dindirdi, düşmanlıkları ezdi ve iki ezeli komşu arasında &bedi | bir dostlüğa yol açtı; Ve o artık ebadi bir hakikat olmuştur. Bugünkü Merasim Lozanın yıldünümü münasebe- tile bugün Üniversitede büyük merasim yapılacak, Lozan sulhu kutlulanacaktır. de bir kutlulama programı tertip etmiştir. Üniversitedeki merasim Hukuk | Fakültesi Talebe Cemiyeti tara- fımndan tertip olunmuştur. ve me- rasime öğleden sonra Üniversite konferans — salonunda — başlana- caktır. Halkevinde kutlulama — gece yapılacak, 21 den saat 23 e ke- dâr devam edecektir. Halkevinden; 1 — 24 Tem- muz Lozan gününü tesit için bu gece saat (21) de Halkevinin Ca- galoğlundaki merkez salonunda Kığap Jjı_rsızlığı ( Baştarafı 1 1nci sayfada ) esrarengizdir. Bu kitaplar kayıp mı olmuş, çalınmış mı, onun bünün — elinde mi kalmış ? Burası meçhuldür. Soa Posta; 'a moçliulü halid vesile olmak ümidile bir muhar- ririni kütüphanelerdeki kaybolan eserleri tesbite memur etti. tığı tetkikatının neticesini şöyle anlatıyor : — İlk olarak Ayasofya, Köp- rülü ve Nuruosmaniye medresele- rini gezdim, kaybolan milşonlar değerindeki eserleri isimlerile ve kıtymetlerile tesbit ettim. Ayasofya camiinin — içindeki Birinci Mahmut kütüphanesinden şimdiye kadar (14) kıymetli yaz- mMma eser kayıplara karışmıştır. Kaybolma tarihi olarak (1327) senesi ileri sürülüyor. Bazı alâ- kadarlar bu kitapların kazaya uğrayarak kaybolmasına akıl er« diremiyorlar ve bunlar için «ça- hamıştır» sözünü kat'i bir hüküm olarak ifade ediyorlar. Esasen bu (14) kitaptan yedisinin çalındığı tesbit edilerek fihristin kenarına da işaret olunmuştur. Bu kitap- lardan birisinin içinde (15) tane çok kıymetli mecmua bir arada ciltlenmiş bulunuyordu. (4) numarada kayıtlı ve Ya- kup — müsta'siminin el yazması bir kur'an da vaktile buradan alınmış ve gümrükten Avrupaya 'ııçırılı:ken yakalanarak — saraya verilmiştir. Kütüphane fibristinde | böyle bir kayıt vardır, fakat kur'an şimdi nerededir? bilinmi- yor, Yine bir açıkgöz (3289) ve 89) —mükerrer — numaralarda yıtlı ve içinde kıymetli minya- törler bulunan çok değerli — bir şehname ile bir Medine tarihini kütüphaneden çalmış, (70) İngi- liz llirasına satnış ve fakat kitap gümrükte yakalanmıştır. Ayuof— ya kütüphanesinden aşırılan ki- tapların numaraları şunlardır: Çsı, GS0 (97 293 (3975), (4903), (4906), — (2223), (4353), (4357), (4634), — (4748), (4799), (4) bunların arasında mu- rakka denilen iki de kıymetli levha vardır. Divanyolundaki Köprülü kü- tüphanesinden — aşırılan kıymetli kitaplar da mühim bir yekün tu- Ayrıca Halkevi * tuyor. Şimdiye kadar — buradan 20 mühim eser aşırılmıştır. Bur- larm içinde Türk Glimi — İbni- sinanin — (195) ve (893) numaralarda — kayıtlı — ( Şifa ) (Elmu'cez) istmli iki kıymetlı ki- | 2 -— Aynı gece Evimizin Te- obaşı Meşrutiyet caddesindeki Soyoglu kısmında da temsil şu- bemiz tarafından milli piyesler temsil — edilecektir. 3 — Merkez ve Beyoğlu kıs- mında verilecek konser ve temsil için davetiye yoktur. 23 Temmuz Dün 10- 23 temmuz Meşruti- yet ilünmın 27 nci yıldönümü idi. 27 yıl evvel 10- 23 temmuzda Türk gençliğinin yaman bir ham- lesi, bu milleti yıllarca İnleten ve memleketi «Hasta adam» yapan Kızıl Sultan - istipdadını yıkmıştı. Bu münasebetle dün resmi daireler tatil edilmiş, şehir bay- raklarla donatılmıştır. Erzurum Kongresi Milli mücadelemizin ilk temeli | olan Etzurum - kongresinin dnn on beşinci yıl dönümü idi Erzu- rum kongresi 23 temmuz 1335 senesinde Gazi Hiz. nin riyasetin- de toplanmıştı. Bu mesut günlün yıl dönümünü | kutlulamak Üzere — şehrimizdeki | Erzurum — lisesinden — yetişenler maceraları çok karanlık ve hayli | Her arzu- eden gelebilir. Çocuk kabul edilmerz. | i Mu- | harririmiz kaç zamandanberi yap- | | niye) dir. Bu ermenice yazma ' yardım edebilecek bir tahkikata | yegâne | matbu bir formalık bir Zengin Kütüphanelerimizin Bahasız Eserleri Ortadan Yok Oluyor & tabile (1315) No.da muka! bir de divan vardır. Bunların arasında baha bi lemiyecek kadar mühim olan tanesi daha vardır ki o da numarada kayıtlı (Tarihi Erme” lügat kitabı konmuştur. î Nuruosmaniyede 1169 tarihindt — teşis edilen Nuruosmımye ki hanesinde 5053 — eşsiz ylı"'D eserle 49 adet kıymetli levha VE murakkan vardır. Ceylân deri üzerine altınla — yazılmış bü'h kiymetli Kur'anlar, tarih ve cogt — rafya kitapları hep bu kütüphe' nede idi. Hazreti - Alinin ceylân derisi Üzerine yazılmış el yazması Kuf” an da burada 25 numarada kâ* yatlı idi. Yakup Musta'sibinin d l eser — alınarak — yefi 34 ve 36 mumaralarda el yazmasi iki kar'anı vardı. Daha bi gibi altınlı ve minyatörlü 7 cej lân derisi Kur'an ve kitap t& buradadır. Türkün dahi bir denizcisi '. ] Alimi olan ve Amerikanın ilk hat ritasını yapan Karamanlı Hatf Mehmet zade Piri Reisin de ©8 kıymetli ve el yazması nlduî“ muhakkak sayılan 2989 ve 3004 numaralarda kayıtlı (Kitabı bab* — riye) leri de maalesef çalımat kitaplar arasmdadır. Nuruosmaniyeden şimdiye kas dar çalınan kitapların — yekünü — (155) gibi mühim bir yekün tut* makta yalnız bunlardan © taner | sinin zayi olduğu kütüphanenilti — fihristinde kayıtlıdır. Fakat (| sının evvelce çalındığı bir fihs ristin üzerine yazılmış ve vakitki kütüphane memurile Meclisi mas* rif azasından — birisinin —mührile * — mühürlenmiştir. Fakat — çalman' kitapların isimleri ve numaralari azılmadığı için bugün bile bu ıülüphudcu kiymetli bir. kitap — alarak yerine bir başkasını koy- — mak mümkündür. Bununla bera* ber bu kütüphaneye yeni tayit edilen Rasim Bey isminde yük- sek tahsil görmüş bir memur ça hnan kitapların bir listesini yap" mış ve mühürliyerek kütüphane- ye asmışlır. Diğer (25) kütüphaneden ça- hnan kitapları da başka bir gün yazacağız. Bunları yazmaktan maksad - mız, geç te olsa, tahkikat yapı * masını İstemektir. Çünkü bizi 4 ümidimiz, tahkikat — neticesinc0 bazı hakikatlerin meydana çık” merkezindedir. nnn — :ıımye!ı bir toplatıtı lırhp etmiş” tir. Toplantı saat (17) de Alay köşkünde yapılmıştır. Merasime istiklâl marşı ile başlanmış, bun” dan sonra cemiyet reisi Şadi Haşim Bey bir açış nutku irat etmiştir. Mütenkiben Ahmet Zeki Bey Erzurum kongresi hakkında bir bitabe irat etmiştir. Bu hita* beden sonra Lütfi Bey Erzuruni kongresinin hukük bakımındali izahını yapmıştır. Müteakiben dt Erzuruma mahsus mahalli şarkı lar okunmuştur. Edirnede Lozan Günü Edirne, 23 (A. A.) — Edirnt Halkevi Lozan gününü kutlulamak için hazırlıklar yapmaktadır. Enııu Halkevinde l(plınıll’k ika Lozan — gününün mıll. enlatılacak ve bir de müsamer? n İ“[' İ , Şebir Tiyatrosil San' ıuıırl-" tarafından 26 Temi Perşembe qk:sım enat 92 d ADALAR REVÜSÜ

Bu sayıdan diğer sayfalar: