13 Ağustos 1934 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 12

13 Ağustos 1934 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

— Azizim, şöhretin benimsenmesine aklınız eriyor mu ? —Çok şaşılacak bir şey amma, bu hal Frigidaire'in başına geliyor, ve şöhretin benimsiyenlerden adeta mütezarrır oluyor. Frigidaire o derece bir şöhret kazandı ki, pek çok kimseler nernangı bir soğuk hava dolabını Frigidalre zannediyor. Halbuki hakikat büsbütün başkadır. Frigida! mahsusada imal edilen garantili soğuk hava dolabının ismidir. General Motors tarafından sureti Bir FAİGİDAİRE soğuk hava dolabı alıyorum, diye alelâde bir alet slanlar ekzik değildir. İsim Utibasından, ve müşabehetinden sakınınız. Bir tek FAİGİDAİRE vardır. Soğuk hava dolabı satın alırken FRİGİDAİRE markasını taşıdığını tesbit ediniz. General Mator Mamullt BOURLA BİRADERLER ve Şaı — Emlâk ve Eytam Banka mnları İstanbul Dördüncü İcra Memurluğundan: Beylerbeyinde Havuzbaşı caddesinde 17 numarayı ikametgâhı kanun! Ktihaz etmiş iken elyevm ikametgâhı meçhul Mihri Emine Hanıma Emlâk ve Eytam Bankasından borç aldığınız meblâğa muka- bil birinci derecede ipotek gözsterdiğiniz Beylerbeyinde Havuzbaşı saddesinde cedit 17, 17, 19, 19, 20, 20 numaralarla mürakkam bir bap salhane ve müştemilâtı 25/4/934 tarihinde yeminli üç ehlivukuf tarafından yapılan vaziyet ve takdiri kıymet muamelesi esnasında hazır bulunmadığınızdan İcra ve İflâs Kanununun 103 ün- gü maddesine tevfikan tarafınıza tebliği muktezi davetiyenin ika- metğâhınızın meçhuliyetine binaen ilânen tebliği karargir olmuş olduğundan tarihi ilândan itibaren üç gün zarfında 934/1228 dos- ya numarasile dairemize müracaatla mezkür zabıt varakasını tet- kik ve bir diyeceğiniz varsa söylemeniz lüzumu davetiye tebliği makamına kalm olmak Üzere ilân olunur. (433) Lnhisarlar U. Müdürlüğü 120 adet Bileği taşı 150 ,, —Kırmızı renk zimbara taşı 150 ,, — Kül rengi 225000 ,, Monogramlı madent kar beyaz şişe kapsülü Yakarda nev'i ve miktarı yazılı Avrupa mamulâtından taşların ve şişe kapsüllerinin 15/8/934 tarihine müsadif Çarşamba günü saat on beşte pazarlığı yapılacaktır. Talip olanların *4 7,5 teminat- larile birlikte Cibalideki İnhisarlar Alım Satım Komisyonuna müra- caatları ilân olunur. “4183,, den: SON POSTA Yeni kumaşları ve Yeni Fiatleri görmeden başka yere uğramayınız! TOPTAN VE PERAKENDE (Toptan satışlarda azami teshilât gösterilir ) MÜRACAAT MAHALLİ : Sultanhamam iPEKi Ş mağazası - Birinci kat: iPEKiİiŞ merkez müdürlüğü İpekiş'in nefis kumaşlarını büyük ticarethanelerde de bulabilirsiniz : A — ATA REFiİK mlülessesesi - Bahçakapı B — ZAMAN mağazası - ibrahim ahmet ve Ali Derviş - Sultanhamam G — Mehmet Şefik mahdumu Veli Şefik ticarethanesi - Celâl Bey han - Bahçekapı Kumaş kenarında sağlamlık ve güzelliğin ifadesi olan İPEKİŞ markasının üçüncü vasfı: Doktor HORHORUNİ Her gün akşama kadar hastalarını Eminönü Valide kıraathanesi yanın- daki muayenehanesinde tedavi eder. Telefon: 24131 e (1579), Teri Kesmek Zararlıdır!... Sakın bir takım terkibi meçhul ilâçlarla terinizi kesmeğe kalkışmayınız. SÜDORONO PERTEV KAT'iYYEN TERi KESMEZ, Sadece MECRASINI DEĞİŞTİRİR... Ondan dolayı da hiçbir zararı dokunmaksızın, koltuk altlarına sürülebilir. Cildiye ve Zühreviye Haztalıkları mütehassım dr. ÇİPRUT Buoyoğlu, Asmalımesçit Bursa Pazan ittisalinde Atlas Han Tel. 43358 v. A. KUTİEL Karaköy Topçular caddesi No. 93 a!ılbıl! Sahibli Ali Ekrem Neşriyat Müdürü; Tahir Ankara : Yüksek Ziraat Enstitüsü Müdürlüğünden : Yüksek Ziraat Enstitüsünün kaloriferli binalarile sobalı bina- larının beş aylık “150,, gün teshini pazarlık suretile ihale oluna- cağından talipler * 7,5 teminatlarile ihale günü olan 18 Ağustos 934 tarihine müsadif Cumartesi günü saat 15 te Enstitü Idare ve ihale Komisyonuna müracaatları Yorgunluk Ayaklara Iztırap Verir Bu tedhir ıztırabı teskin eder. Uzun bir çalışma güntinden sonra dinlenmek için bir gezinti ve mhhatiniz için biraz spor yapmak ve saf hava teneffüs etmek istersiniz. Fakat, yorgunsunuz, ayaklarınız şişmiş, ıztırap çekiyorsunuz. Artık hiç bir yere kımıldanmak istemezsiniz. Fakat büna karşı pek mücesir olan gu tedbire müracaat ediniz. Yanir Ayaklarınızı mıo SALTS tozu ile banyo yapınız. Sancı derhal sükün bulacak ve bir hafiflik hissedeceksinis. Ayaklarınızın banyosu içinRADİO SALTS tosunun mun- tazamen istimali, sıhhi ve sağlam ayaklar temin — edecek, fazla terlemesi, nahoş ko- kusu — zail ve şişmesile — iltihaplanmasına mâni olacağı gibi nasırlarinızı da yumuşatıp kökünden söküp atacaktıf. Zafiyeti umumiye, iştihasızlık ve kuvvetsizlik halâtında büyük faide ve tesiri görülen: FOSFATLI ŞARK MALT HULÂSASI kullanınız.. Her eczanede satılır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: