13 Ağustos 1934 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 9

13 Ağustos 1934 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ziya Şeki? A İstitrat olarak şunu da arzede- im ki; o esnada İttihat ve Terakki cemiyeti kâtibi u , Bulgaristan sefirli edilmişti. Garip bir iğfal karşr sada kaldıklarına hükmeden Ts» lât, Halil ve Cemal Beyler, pek araretle başlıyan bu meselenin e böyle derin bir şüküt ile me Ke A u işi Fethi beye havale etmişlerdi, Fethi Bey, Bulgarların maksatlarını anlamiya (çalışmış ma ae müsbet hiçbir cevap ala i #t. Asıl hayrete şayan olan 7 varsa - her iki devlet ve milletin elele vererek sükün Ve refah içinde / yaşıyacağım Ve lışacağını © vadeden ( Ceneral vofun © teminatına rağmen - Bulgarlar, Garbi Trakyada islâm- “e ei acı ad miner âbına başlamışlar, hatta Few makları cebren hiristiyan yapmiya kalkışmışlardı... Bulgarların taki ettiği bu iki yüzlü siyaset, Sefir Fethi Beyi bizar etmişti. Hatta bir aralık bu vazifeden çekilmek bile istemişti... İslâmlar bal reva görülen zulüm ve tazyik Osmanlı hükümetini barekete ge“ tirmişti. Babâli tarafından sefaret vastasile vukubulan teşebbüs üze- rine, Talât ve Halil Beylerle Bulgar Başvekil ve hariciye mazırının - Bulgaristan dahilinde ve hududa yakın küçün bir kasabada bü- leşmişler, gizli bir mülâkat icra etmişlerdi. Talat ve Halil Beylerin xulöm hakkındaki şikâyetlerine, Başvekil beyanı teessüf etmekle beraber: — Her halde geçilecektir. Dedi. Okadar hararetle isteni- len ittifakın niçin akamete duçar olduğuna dair sorulan suale de: — Yakında İstanbula bir mü- Cevabını verdi... Vakıa, 1913 senesi Kânunuevvel ayında Bulgar erkân © harbiyei umumiye reisi sanisi Miralay Jakof 0 İstanbula geldi. Fakat evvelce kararlaştırılan çu Umumi harpte Bulgar ordusu m jan ( General iTakof b AL 5 A a Son Posta Ye nm ae Seki Zabtiye, Çatalçeşme sokağı, 25 İSTANBUL bunun önüne Gazetemizde çıkan yan ve resimlerin bütün hakları Wahluz ve gazetemize Gitti. pine Dedeli pesindir. Adres eğişlirmek 25 kurü;tur. Gelen ex ; i i ak geri verilme anlardan mes'uliyet sunmaz. vap için me ara 10 kuruşluk pul ilâvesi Posta kutusu 741 İstanbul Yerarat Gem elefon :20203 Bulgarların islâ yik Hükümeti Harekete İ pilerle yaralı kalplere bir şi ABONE FiATLARI © edenler şim İ ye ölüm tol İ zerresine bile ma sım No, 26 susam di Çatalcada esir edile itfakname esasına büsbütün zıt bazı şartlar dermeyan etti... O zaman eski ittifaknameyi hazırlır yanlar, ne kadar aldanmiş olduk» larını anladılar. Kalplerinde bir teessür duydular. ( Daima azami istifadeyi kendilerine temin etmek ve en aziz müttefiklerini bile ak datmıya çalışmak, Bulgarların ev- safı mümeyyizeleri cümlesinden- miş) demiye mecbur oldular. » Ba kan devletlerile sulhün akti, memlekete birdenbire bir sükün vermişti. Bu da, hitam bulan har- bin, en tâbii neticesi idi... Bu zahiri süküne rağmen hakiki va- tanperverler derin bir ıstırap ile sızlıyor; bir sene zarfında Trab- lasgarbın, Bingazinin ve sonra, cihanda emsali nadir bulunan o feyyaz, o bibedel (Rumeli)ain elden çıkıvermesinden mütevellit acı,bir türlü unutulamıyordu... Ancak! — Eh, artık bu büyük felâket, ber halde bir ibret dersi olmuş” rin teşkil eden fırkacılık ihtirasat ve ihülâfatına O Dibayet verilir. Devlet ricali de artık akıl ve şuuru rehber edinir, Her iki kuv- vet elele verir. Ana vatanın ba kıyyesi ıslah ve imar edilir. Deniliyor.. bu ümit ve temen- fa ve rilmek isteniliyordu. Fakat. felâketler çarçabuk unutalurmuş.. İhtirasalam. o mel'un ve ezeli ateşi, yine Yanıp tutuş” mıya istidadı işti... gelen fa Beş sene zarfında vukua a ve felâketlerin en bü- yük mesuliyet hissesini omuzla rında taşıyan ( muhalifler ), yine yılanlar gibi kamal damışlar; yine el altından faali- yele dı... Bir zamanlar: — İttihatçılar Pana Rume- i iyi, Giridi sattılar. ç > İz liçi umumiyeyi tesmim di de eyni katil zehiri 5 yalar, bu masonlar sefer de Trablusgarbı, adaları, sonra da koskoca Rume- liyi o sattılar. Hatta, Mahmut Şevket Paşa buna meni olmak istedi. Fakat o zalimler, onu da milletin gözü önünde kurşunlarla alattılar. PA Diye, yine milletin arasına kan humları saçıyorlardı.. £ mefhumunun bir lik olmıyan bu işte bu vicdan ye insa! İTTİHAT .. TERAKKİ — Her hakkı mahfuzdur — Beşinci K Nasıl Doğda ?.. SON POSTA Nasıl Yaşadı?.. 13.8- 934 Nasıl Ölda?. mlara Yaptıkları Taz- Geçirmişti .. len Bulgar askerleri munafıklar daha dün, Mahmut Şevket (o Paşanın o feci ölümü karşısında; — Muhaliflere yaptığı zulmün mintarafillâh cezasını çekti. Diye hayasızca bir sürur ve memnuniyet hissederlerken, bugün de o zavallı şehidin arlık dünya- dan el çeken şahsiyetini kendi menfur gayelerine bir alet ittihaz etmek istiyorlar; efkârumumiyeyi İttihatçıların aleyhine çevirmek için bu hain ve sinsi silâha mü- racaat ediyorlardı. £ (Arkası var) ! Kumbara 1 Eylül 934... tarihine kadar Bankada asgari yirmi beş lira yatırmış Olmalısınız! PAZARTESİ Senede 10,000 lira ŞA RR Sayfa 9 | İstanbul 4 üncü İcra Memurluğundan: Emniyet Sandığı namına birinci derecede ipotekli ere temamına (6739) lira elli kuruş ie Yereşen “e <4 Suadiye mahallesinde Bağdat caddesinde 374, '374/2, 4 o.lı maabahçe ahşap bir köşkün tamamı açık irturndğa vazedilmiş olduğundan 17-0-934 tarihine müsadif Pazartesi ge — 4 ten 16 ya kadar dairede birinci arttırması ve ecektir. & Arttırma (O bedeli kıymeti o muhamminenin — . bulduğu takdirde (o müşterisi üzerinde © bırakılacak” is takdirde en son arttıranın taabhüdü baki kalmak üzere m 15 gün müddetle tecdit edilerek 2-10-934 tarihine müsa li hı günü saat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde ya" vk ikinci açık arttırmasında arttırma bedeli kıymeti bei menin *6 75 ini bulmadığı takdirde satış 2280 No. h kanun ah- ere Kenar geri bırakılır. Satış peşindir. Arttırmaya iştirak vee > gem kıymeti o muhamminenin © 7,5 nisbetinde pey e N - ca Bankanın teminat mektubunu hâmil bulunmaları beda Ta — sicilli ile sabit olmıyan ipotekli alacaklarda mavera anın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve eymen in masarife dair olan iddiaların evrakı müsbiteleri ikte i tarihinden itibaren nihayet 20 gün zarfında dai mize bildirmeleri lâzımdır. Aksi takdirde hakları Tapu sicili ie sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar mi- e vergi, tenviriye, tanzifiyeden mütevellit Belediye rusumu m İyuna aittir. Daha fazla malümat almak istiyenler (1-9-934 ta- rihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık bulundu- a a a şartnamesi ile 934-1666 No. hı dosyaya müre- be a merkür dosyada mevcut vesaiki ( görebilecekleri b mesi İstanbul Belediyesi İlânları | Vilâyet hududu dahilindeki sıtmalılara tevzi edilmek üzere lüzumu olan 50 kilo kinin kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Talip olanlar şartname almak üzere Levazım Müdürlüğüne müracaat etmeli, münkasaya girmek için de 108,5 Kiralık teminat makbuz veya mektubu ile teklif mektuplarını 16/8/934 Perşembe günü saat on beşe kadar Daimi Encümene vermelidirler. “4070,, Sahipleri! lâzım geldiğini unutmamalıdırlar. mükâfat! - Türkiye İş Bankası - 1 Teşrinievvel 934 kürbbara keşide- sinde talihlerini denemek istiyenle” Bankada asgari 25 liraları bulunması

Bu sayıdan diğer sayfalar: