13 Ağustos 1934 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 2

13 Ağustos 1934 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

.2 “Sayfa ” Memleketin Sanayileşmesi Karşısında Halk Memlekotin senayileşmesi etira- fındaki hareketler balk a: derin bir haz doğurmaktadır. Bu memnuniyetin iladesini, yine halk ağzından şöyle tespit ede- biliyoruz: Abdülkadir B. (Mahmutpaşa Kürk- gü Han) — Bu hafta, memleket sa- nayil namına bizi çok sevindirecek bâd'selerle dolacaktır. Yarın Bakır- köyünde yeni bir bez fabrikamızın Açılış merasimi yapılacak. Salı günü de İzmitte bir kâğıt ve karton fab- rikası, Paşabahçesinde bir şişe ve cam fabrikasının temelleri atılacak. tır. Hakikaten bez, cam ve kâğıt için harice verdiğimiz para mühim bir yeküân tutardı. Esasen bu san'atler bize yabancı da değildi. İstanbulda Kâğıthanede dakiden çok mükemmel bir kâğıt fabrikamız varmış. Beykoz- da da böyle bir fabrikanın yerl hâ- lâ durüyor. Paşabahçesindeki şişe fabrikamızın Çeşmibülbül namile çı- kardığı nefis bardaklar ve vazolar bugün Avrupanın ve bizim müzeleri- mizi süslüyor. — Sultanlar devrinde ecnebi imtiyazlar hükim olduğu için bu güzel fabrikalarımız Avrupa mal- Himaye gör- volup — gittiler. Bugün ecnebi imtiyazları kırdık. Ye- Bİ müesseselerimizin uzun ömürlü ve faydalı olacağı muhakkaktır. * Nurullah Bey ( Çemberlitaş Turan kıraathanesi)— Şişe, cam, bez ve kâğıt için Avrupaya verdiğimiz para pek İş ve Sümerz bankın yeni yap- kâğıt ve şişe fabelkalarını sevinçle ve alkışla karşılıyorur. Dede- dmiz tını (İstanbolin) adı veri- M Ve lamatakla yapılan yerli kâğıt- Tarrmıza yazarlarmış. Yeni fabrikala- mmız bir. taraftan paramızı dahilde abkorken bir taraftan da birçok ame- Temize İş ve mövaddı iptidalyemize istihlâk yeri hazırlamış olacaklardır. Ormanları ve müdenleri bu kadar mebzul ve cömert olan bir memleke- tin bilü şişe ve küğıt parası vermesi büyük bir kusurdur. * Hulki Bey ( Kandilli İakelocaddesi 17) — Memleketin sanayileşmesi için büyük ve seri adımlar atılıyor. Garp medeniyetini çarka yayacak ve kök- leştirecek olan demiryollarımız bir ok gibi hızla şarka doğru ilerlerken bir taraftan da Milli bankalarımız cam, şiçe, kâğıt ve karton fabrikalarının temel- lerlal atıyorlar. Çok muhtaç — olduğu« muz bezlerimizi yerli olarak giymemiz için büyük bez fabrikamız bugünden itibaren faaliyete geçiyor. Cümhurl- yeti bu feyizli ııııîırl kaşısında «e- yinmemek mümkün müdür. Asırlar- gdanberli Avrupanın boyunduruğunda yaşıyan hasta Türkiyenin bu basüi delmevt mucizesi karşısında dünyanın parmağı ağzında kalıyor. Bilaihtiyar bağırıyorum; Yaşasın Cümhuriyet, ——— Temyiz Azası Kemal Bey Temyiz mahkemesi azasından eski Istanbul altıncı hukuk reisi Kemal bey mezuniyetle Istanbula gelmiştir. Geraar tıracağı Hal'lkv_îm _Sg_.si | Muhtelif Yerlerinden Yaralandı Evvelisi gün Eyüpte bir gazoz fabrikasında şiddetli bir infilâk hâdisesi olmuştur: Eyüpte İslâmbey caddesinde fabrikasında vukua gelen bu infilâkın mevcut makinelerden biriağ fazla tazyik altında ııııçhr._Ylılı tedavi altındadır. Hususi Liseler Bir Kısmının Hakları Geri Alınacak Mevsukan aldığımız malüma- ta göre, Maarif vekâleti, şehri- mizdeki hususi Lise ve Örtamek- teplerden bir kısmının Liselere muadil olması hakkını kaldırmak tasavvuru etrafında tetkikat yap- maktadır. Muadelet kaldırılınca, bu hu- susi mekteplerden - resmt liselere geçmek istiyen” talebe herhangi sızıfa girmek İstiyorsa, o sınıftan bir evvelki sınıfın bütün dersle- rinden imtihan verecektir. Bu mektepler resmi liselere muadil olmayınca, llse unvanını da haiz olamıyacaklar, bakaloryaya tale- be hazırlayıcı mücsseseler — şek- linde çalışacaklardır. Maarif Ve- kületi husust mektepleri kontrol ve teftiş için de yeni bir usul ta- kip edecektir. 24 Saatin Haâdiseleri Taksimde Dimitri Efendinin yapısında çalışan sıyacı Kemal Efendinin başına bir tahta düşe- rek yaralanmıştır. 4 Şamandirada bağlı bulunan Ingiliz bandıralı ( Desmor ) vapu- runun üç numaralı anbarında çalışan amele Ömerin başına vinçten bir sandık düşerek yaralanmıştır. * Arnavutköyünde deniz ke- narında — bulunan 72 — numaralı Leonit Efendinin gazinosunun de- niz üstünde bulunan kısmı, direk- lerin çürümesile çökmüştür. Bir- çok sandalyeler ve masalar denize dökülmüş ise de insanca zaylat olmamıştır. Karaya Düşen Motör 30 numaralı Gümrük liman motörünün Çeçme sahillerinde karaya oturduğunu yazmıştık. Gelen yeni haberlere göre; motördeki mürettebat kurtarılmiş- lardır. Motörün parçalanmadığı anlaşılmıştır. Yüzdürülmesi iİçin çalışılmaktadır. lâde bir gürültü Bilecik || güzoz tskender isminde sebebi, Ergani İstikrazı Tahvilleri C€ Serisi Tahvilleri De Satışa Çıkarılıyor Ergani demiryolu istikrazının üçün- oÜ ve son tertibi olan “Ü,, serimi tah- villeri bu ayın otuzundan Eylülün otuzuna kadar aatışa arzedilecektir. O/4 5 taiz ve *» 2 ikramiyesi olan bu istikrazın son tartibi de ovvelce ihraç olunan A ve B serileri giti ayni hak ve imtiyazları havi beheri 90 lira itibari kıymetle, bhamiline muharrer 200 bin tahvilden ibaret olup, tam tahvilin 3 te birini temsil etmektadir. Bu tahviller, kanun mucibince umu- mi ve mülhak bütçelerle jdare olunan daire ve müecsseselerce, vilâyetler hu- susi idareleri ve belediyelerce yapıla- cak müzayede, münakasa, ve muka- velelerde tominat olarak ve hazinece satılmış ve satılacak olan milli emlük bedellerinin tediyesinde itibari kıyımet- leri üzerinden başabaş kabul olunur. Tahvil ve kuponları ile tediyelerine müteallik evrak ve senetler, faiz ve ikramiyeler, ve diğer muameleler istik- razın tamamen itlasına kadar her türlü rüsum ve vergiden mualtır. 0/9 5 faizden başka, senede iki defa yapılacak keşidelerde de kazanan nu- maralara âyrıca ikramiye verilecektir. Bugün için en büyük kazanç bol bol Ergani tahvili almak suretile temin edilir. Numarasız Otomobiller Bazı otomobil ve arabaların hirde numarasız olarak dolaş- &uı görülmüştür. — Belediye, şubelere bir tamim göndererek bu gibi arabaların yakalanmasını bildirmişlir. Diğer vilâyetlerden şebrimize bu şekilde birçok oto- mobiller geldiği anlaşılmıştır. Balediye Kooperatifinde Belediye kooperatifi, ortakla- rına bedeli beş ayda ve beş tak- sitte ödenmek Üzere odun ve kömür — dağıtmaya başlamıştır. Kömürün kilosu dört kuruş on paraya odunun — kilo hesabile çe- kisi 290 kuruşa verilmektedir. Hasan Âli Bey Orta tedrisat umumi müdürü Hasan Âli Bey eylüle kadar şeh- rimizde kalacak, orta tedrisat kalmasıdır. Tazyik — neticesinde kazan — fevka- ile patlamış, iş başında bulunan bir amele yüzünden ve muhtelif yerlerinden yaralanmıştır. İnfilâk dolayısile, civar- daki evlerden bir çoğunun pencere camları kınl- Piyango Talihlileri Kaçı İstanbul, Kaçı Diğer Vilâyetlerde ? Son keşide tayyare piyango- sunda (25) bin lira kazananlardan dördü Istanbulda, birer tanesi de Artvin, Bursa, ve İzmirdedir. 15 bin lira kazanan biletin beş parçası Istanbulda, birer parçası da Mersin, Izmir, Muğladadır. 4 bin ve 3 bin lira ikramiye alan biletlerden birincisinin beş, ikin- cisinin dört tanesi İIstanbulda, diğerleri de Izmir, Manisa, Ankara, Nazilli, Çiçekdağındadır. Kadıköy Tramvayı Kadıköyünde Hasanpaşa ma- hallesine de Üsküdar tramvayın- dan bir kol ayrılması, yapılan müracaat Üzerine şirket tarafın- dan kabul edilmiştir. Şimdiki temdit ameliyesi bittikten sonra bu kısım için ayrıca keşif yapı- lacaktır. Yaralıyanlar Yaralananlar . Lâlelide bir yapıda çalışan duvarcı Fethi iş yüzünden çıkan kavga neticesinde ayni yapıda çalışan duvarcı Hasam yarala- miştır. * Mecidiye köyünde oturan Mehmet isminde biri bir alacak yüzünden Salih isminde birini sustahı çakı ile bacağından yara- lamıştır. x Langada oturan duvarcı Nişan para meselesinden çıkan kavga neticesinde Karabet ismin- de bir ameleyi bıçakla yarala- mıştır. Bir Kamyon Fabrikası Viyanadan şehrimize gelen bir sermayedar gurupun mümessilleri, memleketimizde bir kamyon fab- rikası tesisi için tetkikatta bulun- muşlar ve dönmüşlerdir. Öğ-randiğiınîıc göre; fabriknın kurulmasına esas itibarile karar veren bu grup müsaade almak üzere doğrudan doğruya İktısat Vekâletine müracaat edecektir, Rıhtım Şirketinin Satın Alınması Rihtim şirketinin satın alınmı hususunda yapılan müzakertlere rak etmek Üzere Ankaraya gidet Şirket müdürü M. Kanoş şehrimlze dönmüştür. M. Kanoş, burada Gümrük ve İs- hisarlar Vekili Ali Rana ve Adliye Vekili Saraçoğlu Şükrü —Beylerle görüşmüştür. Şirketin satın alınmazi için yapılmakta olan konuşmaların çok müsnit bir safhada devam ettiği anlaşılmaktadır. Rıhtim şirketi miy dürü — görüşmeleri — neticelendirmili üzere bugünlerde tekrar Ankaraya gidecektir. Kadın Birliğinde Türk kadınlar birliği #enelik kon« gresi dün öğleden sonra birlik bina- sında toplanmıştır. Kongreyi Safiye Hanım açmış, bundan sonra Adarâ heyeti raporu okunmuş, kabul edilmiştir. Sonra azadan İffet Halim Hanım Birliğin teminin değiştirilmezini teklif ederek “Türk kadın varlığı, konmasını İstemiştir. Bu teklif üzerin: de bazı münakaşalar yapılmış, neti- eede teklif kabul edilmemiştir. j Bundan sonra yeni idare heyeti intihabatına geçilmiş ve eski idare heyeti bazı değişmelerle Ipka edik miştir. . . Deniz İçinde Bir Adam Ötekini Soymu! Boyacıköyde oturan Niko dün Karabet isminde birinin sandalı ile elma getirmekte iken vapur dalgaları sandalı devirmiş, Nika ile sandalcı Karabette denize düşmüşler, fakat o civarda bulur nan sandalcılar tarafından kur« tarilmışlardır. Fakat Niko, muhak- kak bir ölümden kurtulup sahile çıkar çıkmaz polis karakoluna :'Iıdıni. sandal batınce hayatını rtarmaya — çalıştığı bir sıra« da sandalcı Karebetin — cebim den (12) lirasını çalındığını lddia etmiştir. Polis, bu şikâyet ve iddia üzerine Karebeti sorguya çekmiştir. Romanyaya Seyahat Milli Türk talebe birliği Eylüldi Romanyaya bir seyahat tertip ede- cektir. Talebe birliği bu cuma günü | de Edirneye bir söyahat yapacaktır. Tiyatro - Vergisi Anadoluda seyyar bir halde Uyatro ve temsil heyetlerinln Maliye; ve belediyelere ne kadar vergi veri eekleri hakkında bazı — tereddütlef hasıl olmuştur. Bizim Maliyeden yap* burdurlar. Bundan sonra yeni kazanf kanununun ( 37 ) nel maddesinin  fıkrası mucibince de bunların ve hef çıkarıldıktan kalanın yüzde ellisi nlsbetinde kazı vergisi vermeleri lâzımdır. kadro İşlerile meşgul olacaktır. aa » Benim de ııotoıiklıtiıl I Son Posta'nın Resimli Hikâyesi: Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki: « Ha otomobi, ha motosik- let aralarında bir fark yok! Hasin Bey — Hakkın var az site larında- hele şimdi hiçbir. fark Ka Çünkü motosikletler de Manslak yolundu

Bu sayıdan diğer sayfalar: