18 Ağustos 1935 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 12

18 Ağustos 1935 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

IT0 Bayıltmaz LDÜRÜR! Haşaratı ÖLDÜRÜNÜZ Niçin tesiri şüpheli ( Haşarat öldürücü mayi ) ler tecrübe etmeli ?. Bu kıymet- siz ve taklit mayiler ne haşaratı öldü: FÜp siz! onları iz'acatından kurtarırlar, 'ne de tehlikelerina karşı himaye edar- ler. Bu tesiri şüpheli mi mak bayhude bir leri emniyetiniz için m tateyiniz. FLİT, bütün ş hakikaten ve ebediyen öldürür. yapmaz, faze ve lâtif kokuludur. Siyah kuşaklı ve asker resimli sarı teneke« tere dikkat ediniz. Fiatlar tenzilâtlı. SON POSTA Denizyolları IŞLETMESİ Asenteleri « Karaköy — Köprübaşı Tek 42362 - Sirkeel Mühürdarzade Han Tel. 22740 Trabzon Yolu ANKARA vapuru 18 Ağus- tos PAZAR günü saat 20 de Rizeye kadar. *4850,, iskenderiye Yolu IZMİR vapuru 20 Ağustos SALI günü saat 11 de Isken- deriye'ye kadar. “4849,, İstanbul Dördüncü İcra Me- murluğundanı Bütününe (522) lira kıymet kesl'en Tophamede Firuzağa meballesin 'e — Hacıkılıç çıkmazında ” eski 33 numaralı evvelce ev iken bu- gür 52 me're Mmüralba eras İle bütününe — (1010) lira kıymet kesilen ayni semt ve maha'lesın e Terlikçi sokağında 25- num'ralı evvelce ev iken gimdi 103 metre 5 Cesimetre murabbar alanındakt arsa olup — şarti- namesi 22/7/93S den beri herkesin görmesi içn rçıktır. Birinel ar tırma- da gayrimenkudere istemeye çıkma- mıştır. İkinci attema 11/9/935 — günle- mecine raslıyan çarşamba günü saat 14 den 16 ya kadır d TEDAVÜLDEN ÇEKİLEN PARANIZ Vi CİHETLE SİZİ NeRLEm Z HiÇBiR ONU BANKAYA YATIRINIZ WHER TORLU İZAHATI GiŞELERİMİZDEN ALINIZ / HOLANDIE DANK ÜNİNV KARAKOY, PALAS ALALEMCI Belediyeler Bankası ö aa KOİRO İe nn a ha Ka A h : HEiz l BT ge e ESTEET T e T T edilen kymet'nin *6 75 gi bule B SAa S7 e| Bina Proje KIZILA Y — ::0 y geri birakılacaktır. 929 tarihli kanu- Hastabakıcı Hemsirel köaya |/ 9'Aaem | Milğpdi mocitlürü MUSABAKAS I: a cı mş Gl' | ipotek sahibi alacaklılarla diğer alâ- | j Ş ” kadarl 9 İrtlifak hokkı sahipleri- ' * OKULASI DİREKTÖRLÜĞÜNDEN : — | v a am lli Ka Belediyeler Bankasından : Genç kızlarımıza çok onurlu ve önemli bir istikbal hazırlıyan Ü hususlla fatlz ve masirife dalr. bulu- z | okulamıza yenl talebe yazılma ve alınma muamelesine başlanmıştır. man iddia'arını müsbit evrakile bir- Ankarada yapılacak Belediyeler Bankası binası projesi Kabul şartları : İ likte ve yirmi gün içinde dalremize 5/Ağustos/1935 tarihinden 5 ilk Teşrin 1935 tarihine kadar 2 1 — Türk tab olmak bildirmeleri 1âzım o'up aksi halde ay müddetle müsabakaya konulmuştur. 2 — Sıhhati yerinde olmak hiçbir hastalığı bulunmamak hakları tapu sicillerile xabit olmadıkça Müsabakaya Türk ve ecnebi mühendis ve mimarlar gire- (Muayene okulada yapılır ) f satış bedelinin paylaşmasından hariç bilrler. Müsabakada birinciliği kazanan 1.000 ikinciliği kaza- 8 — Yaşı 18 den uşağı ve 25 den yukarı olmamak, kalırlar. Daha geniş bilgi öğrenmek nana 800 üçüncüden beşinciye kadar da dörder yüz İira verlle- 4 — Wifet ehli ve ahlâk sahibi olmak, isteyenlerin 934/4245 dosya numara- cektir. Müsabaka şarinamesi ve vaziyet plâm Ankarada 5 — En az orta tahsili bitirmiş olmak «ayahut © derecede tahsil "_l. 4 '1-3.;:'2" mücacastları — ilân Be'eliyeler Bankasından parasız alınır. Bu müddet sonuna ettiğini vesikalarla göstermek. SNSÜ A kadar projeler Aakarada Belediyeler Bankasına teslim edilmiş 6 — Evli bulunmamak, evvelce evlenmiş ve ayrılmış veya - zevci AĞN o'acak'ır. Posta veselir sebeplerle gecikmeler biçbir suretle ölmüş ise çocuğu bulunmamak. ME T A M 0 R F n kabul edilemez. (2011) (4482) 7 — Okulayı veya mesleği terki, beş sene mecbür! hizmeti ifa etmediği vıyıhulhbu hlııı:l un;ıııdı iıı:lvıcı,d okuladan slekten ibracı halinde tahsil masrafım ödeyeceğine | -- ::’:ı*:cıl:uıl hizmeti ifadan sonra evlenmediği ve meslekte #|ADEMİi iKTİDAR I Emlâk ve Eytam Bankası ilânları I kaldığı müddetçe Hemşiceler yurduna bağlı kalacağına t L üi dair Noterden musaddak bir kefaletname vermek. | a D 8 — Tahsil müddeti 3 senedir ve Birinel Teşrin başlangıcında Bel gevşek"ğlne Pazarıl a atı ı m a başlar. - iş ğ 9 — Talebelerin laşeleri, giyimleri ve Yatıları Kızılay Cemiyeti HORMOBIN Esan Mevkil ve nev'i Dı&:ıılo tarafından temin edildiği gibl kendilerine her ay münasip YAMMAKE » Öulnta Pasta' kateğn Yöğir No. : 'a bir harçlık da verilir, —- NS - 185 Beylerbeyi Bostancıbaşı maha'le ve sokağı” 66 10 — Okulayı bitiren ve hemşire çıkan Bayanlar Kızılay iyeti K No. hi 1116 metre murabbar kayıkbane — ve îıııuhndıı kurulan Hastabakıcı hemşireler Yurdu bimaye- Dr. A KUTIEL m:tfık mahalli arsası 224 sine girer. Hastalananlara ve çalışamıyanlara bu yurd bakar. - ? 215 *Kandilli'de Mezarlık sokağında 26 No.lı 4 11 — İsteklilerin 15 Eylül 1935 günlemecinc kadar bizzat veya Karaköy Topçular caddesi No, 33 hektar 6143 metre murabbat arazi 200 ani İle Aksaray'da Haseki caddesinde Okula Direktörlü- eHe y 6 Kandüli'de Mezarlık sakağında 27 No.lı 6 iüne Ha alari Sü EUSUL Mefldeği Ka hektar 4770 metre muzabbar arazi 280 Sahip'eri A, Ekrem, S. Ragıp, H. Lütli 239 Kadıköy Hasan Paşa mahallesi Nahit Bey sokak n e 13 No.lı 526 metre murabbaı arsa ı bS4 ( Baştarafı 11 inci Sayfada ) Ğ 455 — Beylerbeyinde Bostancı mahallesi, Kalâycı sokak 25/9/935 bi 5No.lı 148 metre murabbat arsa 15 k ÇNNT 638 Kandillide Vanıköy ceaddesinde 5 - 7 No.lı 1 M.K.N, Ağırlığı Kıymetl Cinsi eşya hektar 3132 metre murabbaı arsa 624 K (. LK k Yukarda yereri yazılı emlâk bedelleri po;_lı veya ukıiı dlkllılı- ) itle ödenmek Üzere pazarlıkla satılacaktır. Taksitle. satıldıkları P y ” gı.:r:::ıl:u:ıhhş.kw Kt :ur:nı birinci taksitlen geri bırakılan 7 taksit için falz ve komla- p502 Z z y on alınmaz. İstekllerin 21 Ağustos 1935 Perşembe günü saat 354 3,120 98 Galvanizli bakır levazımı. :n B gobulakla gölneleri GON 603 106 11,60 Boyasız ve İspirtosuz vernik. — 270 258 61,96 Galvanizli demir lümba, - n a. 589 41 38,75 Cilâsız pirinç pencere takımı, 'stanbuı u ur 591 4 25,20 Alaminyum pencere takımı. z ni Bi ü 563 500 2,85 Pamuk şerit. D kt ı d “ 590 18 2340 Cilali”pirlaç -pordü takımı, irektlörlüğünden: di kımı, ie ÖMüg e. ; SAA FŞ L İstaobulda bulunan BÜTÜN LISE ve ORTA Pa Gönlk ee e aD aN OKULLARINDA Ağustosun 20 nci SALI GÜNÜ 529 97 12,13 Slnîk kâğıdi. ; SABAHTAN ITIBAREN namzet talebe kaydo- 448 1,180 — 10,62 Hallaç kırışı, lunacak ve AĞUSTOSUN 31 inci CUMARTESİI 431 2,100 — 19 Çadırlık muşamba, GÜNÜ SAAT İ3 de kayde kat'i olarak son 565 105 20,48 Gayrı mezkür kâğıt. rilecekti “4810,, - 821 S00 50 Boyasız vernik. verilecektiır. © M 1146 36,70 36,07 Camlaştırılmış ve cam boncuk ve düğme, .. .. e d0 gee Pece ee Ş 1246 6806,600 - 1236,01 Yere sermeye mahsus mantarlı muşamba. Guml'uk Muhafaza Başmudurluğunde“ı Sivil liselerin olgunluk imtihanlarında muvaffak olarak yüksek mekteplere girmek hakkını kazanmış olanlardan Gümrük muhafaza teşkilâtı için Subay yetiştirilmek üzere bu sene Harbiye mektebine 8okul alınacaktır. Bunlardan İstekli olanların istida ila Harbiye Yukarda yarılı oşya 2490 S. kan. 41 ci maddesi mucibince Üzerlerinde yazılı günlerde saat 14 de Satış Komisyonuzda açık arttırma ile yapılacaktır. Isteklilerin bu kanunun 42 ci maddesinde tayin olunan müddet içinde eşyanın muhammen kıymetinin yüzde yedi buçuğu nisbatinde yatırılacaktır. Pay akçelerinin miktarını gösteren makbuz Komisyon Reisliğin vererek arttırmaya girmeleri ve daha fazla /— İzahat almak veya eşyayı görmek isteyenlerin Komisyon Reisliğine müracaatları ilân olunur. — “4808,, İ — mektebi. hen EFRRECA D -

Bu sayıdan diğer sayfalar: