20 Ağustos 1935 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 9

20 Ağustos 1935 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SON POSTA OSMANLI SALTANATI GÖCERKEN (Mütareke devrinin tarihi ) Her hakkı mahfuzdur. Yuzan: Ziya Şakir Ingilizler, Ordu Müfettişinin Artık Istanbula Çağrılmasını İstiyorlardı.. Bu kararı müteakip padişah, damat Fonit Paçayı Tewfik Paşa- nın konağına göndermişti. Çünl siyatikten müztarip olan Tevfik Paş, saraya celbedilecek halde değildi. Padişah tarafından Tevfik Paşaya giden Ferit Paşa; makaadı lzah etmiş, yeni memuriyetini bu ceki sadrazama tebliğ eylemişti. Tevfik Paşa, bu vazifeyi istek- tizlikle kabuil otmişti. Çünkü da- Mmat Ferit Paşanın hiçbir meselede en küçük bir muvaffalayet bile Bgöstermesine İmkân görmiyanler- den biri da, bizzat kendisi idi. Hattâ Padişah tarafından (meclisi hassı vükelâ)ya memur edildikten bir müğddet sonra, bir gün huzura çıkmış: — Şevketmaapl. Yeni bir ka- bine hazırlamanızı tavsiye ederim. Ferit Paşa, işlerinde muvaffak olamiyacaktır. Demiş; ve Padişahın: — Bunu, neden İstiditil ettiniz?, Sağline karşı da: — Vükelâ mecdlisindeki müşd- hedâtımdan, Cevabını vermişti. Ferit Paşa bakkında bu his- lerle mütehassis olan bir zalın; * neticesi iskandaldan ibaret ka- lacağı muhakkak olan bir işte « Ferit Paşa ile müştereken çalış- mayı kabul etmesi, hayretle te- lâkki edilecek bir keyfiyetti. Ne: tekim, bu mescele etrafında ©en hararetlil dedikodularlaj meşgul olan efkârıumumiye, bu keyfiyeti de, © dedikodu #ilsilesi arasına kativormişti. Padişah, bir kere daha mille- tin hak ve arzusunu çiğnemişti. Bu kadar rica ve istirhamlara rağmon, kararında hiçbir şey tebdil etmemişti. Nihayet (1335 - 1919 senesi Haziranının 6 1ıncı günü ) Sadrazam damat Ferit Paşanın riyaseti altında Maliye Nazırı Tevfik ve Şürayı Devlet reisi Rıza Tevfik Beylerden mlü- rekkep olan murahhaslar heyelti; Fransa hükümeti tarafından tahsis edilen ( Dömokrasi ) kruvazörüne binmiş; ( Tolon ) a mütevcocihen hareket etmişti. Tevfik Paşa, hes nüz tedavisinin bitmediğini söy- lemiş; bu heyate refakat etme- mişti. Thtimafki bu da, bir siya- vetli. haglliz politikasına taraftar olan Tevfik Paşa, bir Fransız bayrağı ultımda sulh konferar- sına gitmek — İstememişti. No- tekim, — İngilizler, Dolmabahçe sarayı karşısında demirli bulunan (Sayren) kruvazörünü Tevfik Pa- Şanın soyahatine tahais etmek Süretile böyük bir cemile göster- Mmişlerdi. * Bu sırada Ingilizler de - #on zamanlarda pek fazla zihniyetle- rini kurcalayan - bir mesele hak- kında - son — kararlarını — vermiş- lerdi. Artık, Anadolu efkârı umu: Miyedine tamamen hâkim olduğu tahakkuk eden ( Ordu Müfettişi, Mustafa Kemâl Paşa)yı, İstan- bula getirteceklerdi. Bunun için do, harbiye nezaretine gu tezk- treyi gündermişlerdi : Aynen Harbiye Nazırı Paşa Hazretlerine Devletlü Efendim Hazretleri !.. Kemal Paşa ile mailyetl erkâ- mınin — vilâyetlerde (ispatı vücut etmelerinin arza — olunmadığını zatı samilerine arz ile kespi mu- bahat eylerim. Halihazır - itibarile kesbi te- meyylz etmiş bir paşamın, maiyeti erkânile beraber momleket dahi- | Timde dolaşması, efkârrumumiyeyi tatiz edeceği gibi; nskerlik nok- tainazarından dahi kendi mesah- sine bence bir lüzum görülme- mektedir. Kemal paşa ile malyeti erkâ- nının derhal — İstanbula — avdeti için emir buyurmalarını — talep eylerim, 6 Haziran 2019 Karadeniz ordusu Başkumandanı Wiln Bu tezkereyi okuyan harbiye mazırı Şevket Turgut paşa, İngi- lizlerin bu müdahalesinden dolayı fena halde sinirlenmişti. Bu tezke- reye iki gün sonra verdiği şu cevapta, bu hakh — asabiyetin eserleri, bariz bir surette görün- mekte idi. — Aynen — Erkânharbiyei ummiye dairesi Şube - 1 Numara - 3431 Istanbul Millit Emlâk Topkapı Aksaray — 1 Kovacıdede Harbiye — Mektebinde Kitantı ıışkı—ı..ı c'o:'ıım:ı Ghınııı 919 tarih ve 33/2007 numarolu terkereleri cevabıdır. Mustafa Kemal Paşanın doku- zuncu ordu kıtaaltı müfettişliğine tayimine en müessir esbaptan biri, Ingiltere devleti fahimesi mü- messilinin Babıâliye verdiği bir nota olmuştur. J1j İşbu nota Üzerine sadrazam aei İle görüş ettiş gönderece- gini söylemiş ve bir güna itiraza da maruz kalmamıştır. Hususile o ıdn.:ırdıa.h:uarılhı devletlerizdin ahi eslihanın toplanmadığı veya, nakil edilmediği hkkındıiıhlrçok şikâyetleri de vardı. ( Arkamı var) B 77 mumaralı tetrikamızda bu Dola aynan ve klişe olarak dercedi- mişt — aa a Kat taliteee — Terobaşı Şehir Tiyatrosy Belediye bahçesinde n N Ferşember Cuma Cu HK matresi, Pazar günü akgamları sant 21 de DELi DOLU Müdürlüğünden : 1 Hocaali mahallesi Hocaali sokağı yeni 36 sayılı evin 1/3 payı. mahallesi Karamehmetpaşa sokağı eskl 42 yeni 44 sayilı evin tamamı, Aksaray — : Kovacıdede mahallesi Karamehmetpaşa sokağı eski 42 M.yeni 44/1 gayılı evin tamamı. Büyükçarşı : Ressam Basmacılar sokağı eski yeni 40 sa- yılı dükkânın tamamı. Atik Mustafa paşa mahallesi Hamam sokağı eski 36-38 yeni 28-30 sayılı iki dükkünm 45/120 ve mülkünün 60/120 payları. 522 Yukarda yazılı mallar 27/8/935 Salı günü saat on ikiyi otur- da mübadil ilânci tertip tasfiye vesikaslle ve arttırma suretile satı- lacaktır. İsteklilerin yüzde yedi buçuk pey akçelerini saat on İki- den evvol yatırmaları, (B.) -— Kuvvetlilere Sıhhat? OUİNİUM LABARRACLE in yemekten sonre bir likör ködehi miktarında istimali Kiga” bir. zaman zartında en kansız hastalar kuvvel- lerini iktisab ederier Onun :lçin zayıf - olanlar, hastalıktan veya lazla ça- hşmaktan kuvvetsiz düsmüş planlar. pek seri neşvü nü- “ma hesabile yorulmuş genc- IĞP>kansiz genç kızlar. vi ihtiyarlar! Tıp fakültesi takdırnamesini haiz < K yüYTELere * gp gı" Bütün Eczanelerde ehven fiatla satılır. Petrol Nizam SAÇLARI Besler - Kuvvetlendirir - Dökülmesini keser uzatır. Petrol Nizam Tecrüba edilmiş en iyi saç ilâcıdır. İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 — Uzunköprüde yaprak tütün ambarı inşaatı kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 2 — Tahmin edilen bedeli keşif “22498,, lira “23,, kuruştur. 3 — İhalesi 28/8/935 Çarşamba günü saat 16 dadır. 4 — Şartnamesi 113 kuruş mukabilinde Kabataşta Levazım ve mübayaat şubesinden verilir. 5 — Eksitmesine gireceklerin 2490 sayılı kanunda )ı:n!ı şart- lar dakilinde ve muayyen gün ve saatinden bir caat evvel 1688 Hiralık teminat ve teklif mektuplarını Kabataşta Levazım ve müba- yaat şubesindeki Alım Koıııııyonııııı vermeleri. “AĞIT,, 1 — Ankara Başmüdüriyeti blnııındı yapılacak 3000 Ilra :muham- men bedelli kılimatizasyon tesisatı açık eksiltmeye konul- muştur. 2 — Şartname ve projeler Kabataşta Levazım veo mübayaat şube- sinden 25 koruş bedel mukabilinde alınır. 3 — Eksiltme 23/9/935 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 14 de Kab, a Levazım ve Mübayaat Şubesinde alım komls- onunda yi aktır. 'enni şartnamenin 14 üncü maddesi muclkince flatsız teklifler fen heyetince tetkik edilmek üzere münakasadan 15 güu eyvel bütün teknik izahat ve projelerle beraber Tütün Fab- rikalar şubesine verilecektir. 5 — Eksiltmeye girmek İsteyenlerin 225 lHira muvakkat güvenme paralarile muayyen gün ve saatte — mezkür komisyona mlrıcıı'.lın. a 4647.. — Baylar ; Gençler Teksayt prezarvatifleri her sezansde (1) () ve (6) lık portakal renkli rarflarda da Ankara için Türkçe ve Almanca bilen Türk bir İSTENO - DAKTİLO Aranıyor. İsteklilerin mektuplarını (4222) numara - ile Beyoğlundu Al- manca Türkişe Post gazetesine gör- dermeleri. Çorum İcra va İllâ> Dâlresinden: Çorumda İflâs Kaldırılmamı Evvelce — iflâslarına — hükür verilen ve ilân edilen Çorumd « Evliya zade Salih ve mahdumları hakkındaki merzkür iflâsın Çorum Asliye Hukuk Mahkemesinin 20 7-935 tarih ve 6 numaralı karı » rile kaldırı!mış olduğu ilân olunur. İstanbul ikinci Wlâs memur- luğundanı — Müflis Tophsnedeki Kumbaracı yokuşu alt başında ma- | rangoz fabrikasında Todoraki bira, | derlere ait konkurdatonuu - reddini gösteren dosya deiremize iade edil- | miştir. Tesfiye hakkinda bir karar verilmek GÜzere alacaklıları 722/8/025 Poryembe günü saat. onda drirede l hazır bulunmaları ilân olumur. (13840)

Bu sayıdan diğer sayfalar: