30 Temmuz 1944 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4

30 Temmuz 1944 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SON POSTA geçimsizlik el isbat eden hâdiseleri izah ve teşrik edeceğini söylemiş olduğu riveyet edil mektedir. Bi © Laval, buna cevap olarak polise Veg ram salonunu İşgal etmek ve toplantı ya mini olmak emrini vermiştir. Deat nın nasıl bir hattı hareket takip edece Ki henüz malâm değildir. a İngilterede dördüzler | İtalya ve gla Rusya arsında Müzakereler FM rar sz iin. an ni ye yüksel lariyle 5 İSümerbank Umum Müdürlüğünden İNŞAAT İL ÂNI İzmit - Gölcük şosesi ile > ara it yet Rusya diplomatı ettiği NEME malümat yoktur. Uçan bombalara kar, yeni İngiliz. sil Basil Car- Gs Daliy aci ln şöyle yazıyor: Uçan bombaların altı haftalık Sir > imami 7 kereler cereyan Müzakerelerin mevzuu hakkında hiçbir İç. | Türk Hava Kurumu Gedikli Hazırlama uvası Açılıyo — a gedikli hazırlama yuvası İşleri ile eskisi gibi Türk Hava pe meşgul sinan gerim başkanlığınca m Kayit ve kabul ku Mepa şimdiye kadar yapmış oldükları bü firmanın teknik teşkilâtının E an a muamelede bulunduklarına Cair m olmak. sonra hiçbir grisi tahsilini bir seneden fazla emiş olmak. unda Hüseyinbey m mahalde ağiiniik çiftlik binası şartlari şunl memur evi, işletme binası ve m. varı İnşa: ün b v — Ana ve baba Türk olnu la lü ile çekalitmeye konul ir, — Ew sre re Dimi 2 — İşbu tın kı 21. ir, 3 — Vücutça tam hm ve sai olmak, Ankarada umumi muamelât 4 — İyi ahlâk sahibi olm kabilinde alınabi 4 — Muvakkat teminat miktarı 15.000.— liradır, veyahut “devlet orta okul imtihanın: vermiş olmak > Maarif Vekâletince Eksiltme 14 104 günü saat 1! da Ankarada Sümerbank Umum Müdürlüğü inşaat şubesinde toplanacak Orta okulu bitirdikten komi marifetiyle yapılacaktır. tamamı ve ve pir okuldan ihraç 7 — En aşağı azla 18 yaşında nl İsteklilerin b ması hava kurumu şubelerinden ödenerek İnönü plâ- nör ve say kamp gönderir ler fazla malâmat Hava Kurumu şubelerin- den alınabilir. © (103: kabilinde aasincneli çe il umumi! kâtipliğine teslim olunacaktır. 8 — Banka ihaleyi icrada serbesttir. (10418) Devlet Orman İşletmesi Boyabat Revir ra karşı lü nde” yerini inizi Ski b tebi vardır: ba rvanesiz avcıların atrezi Zi devletlerde bi üs” “olunmaktadır. 2) Bir çok âlimlerin fikrine göre, u- Akdenizde şilep'erin “işlemesine müsaade 'edilmiyeceği anlaşıldı klanı Gru guller Ba Marmaraya girmesi ktedir. silâh, ayni tipte bir âlet olmalıdır. 0) Pervanesiz ger , deniz ve ce vubi İngiltere den uçacaği Kiki deği il bir tünelden geçen bir ekspres treninin İdüdük sesine benziyen bir sesi vardır. Ruzvelt Pasifik sahillerinde Vaşington, 29 (A.A) — Reis Rüzvelt Birleşik Amerikanın 16 eyaletinde yap Amirliğinden; Daimi tami ir ii li yası. 4000,00 300,00 Resmi device alt motörlü nakil vasıtaları için yaptırıla- gelmiştir. örerşieğilrei Kalifornyada San Die- deni: taya v mevzuubahs “denizi bölgesinin memleketle edi yolu iii, bedelimci iie iie İapığmat hkkürinse Şaliside yön. iler Ayi ayrı tanbul Belediyesi binasında odasında yapılacaktır. Şart leri zabıt ve muamelât müdürlüğü kaleminde Si kipi ilk temi- Dat makbuz ve mektupları ve kanunen ibrazı lâzım diğer vesikaları ile ihale günü muayyen saatte Dalmi Enümende bla (10356) goda m yeri meşhur Ko iondos ği mandanı ve bahriye ie ii ans F. Carlson ile gör ir. Albay, etra- düşmanlarla uş bir bahriye sirada Zi tamamile kapanacak, ve gilep sefer- de müsaade edilmiyecektir. Bu sarılmış bir hayatını make ağır surette Yi mıştır. t Demiryolları işletme U. M. ven: | |vevie için Arada Bozcaada ve İmroğun vaziyeti şünülmektedir. Pek yakında netice ed 4 olacak ve bütün karasularımızda v korunma tec: Yaş fındık ihracı menedildi Ticaret Vekâleti yeni bir karar ver - iştir. Bu kı Umanlarımızda, sı yere Iyecektir. 943 senesi mahsulünden lypti fıudık ilutduktan sonra ihraç ık. ku edilebilecektir. Balta Ekmen il Devlet Demiryolları rpaşa Sa undan: Ke ken ece e) ein O yz elli lira olan (250) iki ii w (16 Ağustos — ee ir otazda Ha Hayda rpaşada gar binası n aç ii ke usulile satın alınacaktır. lu İşe girmek istiyenlerin (183) yüz seksen üç lira (75) yetmiş beş kuruş- mi meyen e inat ve kanunun tayin ettiği vesalkle birlikte eksiltme gü- ŞAR 1 (10559) - Kastamonu vilâyetinin Kargı kazası dahilinde vaki mea devlet istanbul belediyesi İlânları a a oğlan ydi yemi R N taieme ve kabuk ti 12 kilom eli eki top- ai una Sa ve yi 2 almasa bindi olim açık biker. “İrahmin tik yy bilen “İl iksiltme 4/8/944 gününe mü; üzadit Cuma günü saat 15 de Boyabat İ DİR toplanacak komisyonca yapılacaktır. 4722,60 354,20 paye se anil Için lüzumu olan 11 kalem telefon -açların kesilip daliardan temizleme, kabuk 80) soyma ve tumruklara ifrağının tem bedeli iki liradır. Nakil ve istif işinin ise o muhammen 2300.00 17250 eli larının imalinde kullanılmak üzere bedeli 15 lir; lüzumu olan dele kösele, vaketa ve kara ER müba- 4 Muvakkat teminat 1257 lira 15 kuruştuş yaası, 5 — Şartname kavelename projeleri Ankara. Orman Müdüriükte İs- 995.30 © 74,69 kei cenazelerinin gasil, teçhiz ve tekfininde kallasimak 1 Orman imi Müdürlüğünde, Kargı bölge şefliğinde ve Boyabat re- 6re lüzumu olan sabun, lif vesaireni: bayaa: vir âmirliğinde görülür. 301300 226,28 Mama Müdürlüğü için lüzumu olan sabun vesalr mal- 8 — İsteklilerin belli edilen gün ve saatte Boyabat Revir Amirliğine mef- "menin Mİ racaatları, (10146) 862,50 64,89 İzmir Lise ve Orta Okuliar Satın alma Komisyonundan luhammen o Muvakka Fiat temi. İhtiyacın Cinsi Aza kilo Çoğu kilo Kira Kr. Giralir, Koyun eti 17100 21100 175 2110 Dana ogi 400 19850 1.25 1815 Yoğurt 11300 14200 53 565 t 8700 — 11309 45 382 Sade yağı 8200 10000 4.60 3450 in yağı 7120 2.29 Teneke peyniri 3270 4359 1.30 425 şeker 50 10300 1.86 1437 rinç «Tosya> 4100 10000 1. 48. 1073 Kuru fasulya 7600 2100 56 316 aşır sabunu 5300 100 1.56 74 Yumurta 113000 © 113000 570 569 İzmirde Yenier ve Kız Lisesi Pansiyonları ile Kız Öğretmen, ibo inen Erkek sanat Enstitüsü ve Buca Orta Okullarının yukarıda cins ve pali'zarf usulü ile talibine ihale edilecektir. Şartnameler her gün İzmir Ata- vi PAZAR 30/7/944 Anne 10.00 İzah Müz. 11.00: Türk Mus. 15; Orkestra. 00: rr G.Gün 19.25: Türkü İstanbul Liseler Satın Alma Komisyonu isliği ğinden ; misyonumuza bağlı gündüzlü ve e okulların, ihtiyaçları olan 28173,25 vü sami bedelli, 3507 ton kömürün, Kagir bik iğ eya Ee a usulile' eksili da ayğtml e; a, şartname bede- muştur. Eksiltme 15/VIZ1/1044 Sal, günü saat 14,30 Satınalma komisyonunda yapılacaktır. İlk teminat 2113 lira, 141 kuruştur. İsteklilerin 2490 sayıtı rl ermeleri, m çar lisesinde komisyon. ge al (0451 ) Bale - Orkestra A — S.mit Çörek satanlar yak lanıyor ve emsali maddeleri imal edip satanlar E: ımurları tarafından takip edilmektedir Resimde si bunları satanlardan yakalananlar görülmektedir > İstanbul C. Müddeiumumiliğinden : e ceza ve in evinin 365,000 a de talip Peki 3/8/044 günü saat 15 te pâzarlık suretile satın alına- caktır. imien bedeli asgari 51,922 âzami için 69,000 lira olup muvakka: te- siye 17 lira 50 K. İsteklilerin muvakkat temi Unvan tezkeresi, ticaret odası ve- > ile ame Sultanahmette Di ve tevkif evindeki komisyona müracant- ilân <9629» Bolvadin Belediye Riyasetinden: tamirat ve tâdilâttan 20000 liralık kısmı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye ko- nulmuştur. 1 — İhalesi 11/8/944 cuma Fak saat 14 de belediye encümeninde yapıla- yl 1500 liralık aş kol kanu- 'Taliplerin 94 7,5 Kr akça, içerisin. evvel nun er ttiği ve teklif bibere 3 — Keşifname, şartname, kroki ve fenni şartn: görmi daha fazla malümat almak istiyenlerin belediyeye ri pa öğ m (10821) İstanbul İnhisarlar Baş Müdürlüğünden ; ağ mektebi bitirmiş olanlari k sm ettirilmiş olan evrakı » > Hava Okulları Komutan'ığından : Hava ik ına girmek İçi adar Askerlik şubölerine müracaat mahallinin yuvası şim: t vi ezen Eeee clies Müruğlarıza devredilemez dilece 've intaç edilecektir. Hava Kurumu ei kazalarda bulunan id Kurumu Şebekelerine talimat verildiği ilân olunur. (427/10410) müdürlüğümüz Sirkecide Mimar Vedat caddesinde satış deposu üstünde- & binaya pakledimiş k iran 317.044 tarihinden ii- baren mezkür binaya müracaatları Hân olun "Telefon 21880 O Baş müdürlük 24295 z 24625 20159 Diğer telefonlar (00496) g Yukarda yazılı ihtiyaçları vermek istiyenler 2490 sayılı kanun mucibince hazırlıyacakları teklif mektuplarını 10 Ağustos 1944 Perşembe günü saat 15 © sonra verilecek veya postada gecikecek mektuplar kabul olunmıyacaktır. (10303) lesaplarındaki paralar bir sene içinde 8 Uradan aşağı düşmiyenlere on ağ şi ci takdirde 9. 20 faslasile verilecektir. A neşriyat mi * Selim Ragıp EMEÇ GİYLBLEREİ 8. & Rar EMEÇ . A Ekrem oleik Posta matbaası, Ye Lİ a e idi Vİ Ri e e e kim mn ikin milin in ki ik e v a i : " s d b

Bu sayıdan diğer sayfalar: