6 Mayıs 1937 Tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 2

6 Mayıs 1937 tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ZS Dünya, fâili Günün —Akisleri mechul bir cinayetkarşısında!.. İspanyada, garip, müthiş, kor - kunç, harikulâde bir hâüdise oldu- ya, Hani şu yüzlerce tayyare, bom- badan süngerlcirle, koca Gernika gşehrini üç saht içinde dünya hari- tasından sildiler. Mitralyözlerle de tarlalarda bitmiş buğday benizli Bask kadınlarını biçtiler. Medeniyetin bulduğu bu — son modern ziraat usulü, harikülâde bir hâdise ortaya çıkarmış bulunu- 'Oor. Ğ Ne harp, ne insanlık tarihinde görülmemiş bu müthiş bombardı - mandan dünyanın vicdanı üstüne her nasılsa bir kaç bomba düşlü ki dünya, bu sulh perisinin mankafa olmuş âşıkı bile, şöyle bir yerinden sıçrar gibi oldu! Fakat şimdi dehşetle parmağını ısırıyor: Ziar Gernikaya tayyare alaylarile gelin giden kabahati hiç kimseler üzerine almıyor! Bakın, İngiliz gazetesi Daily ex- pres dünyanın bu son kanlı vod - vili hakkında ne yazıyor: «General Franko Bazkların mu - kaddes şehri Gernikayı ve 800 givilin kendisinin imha ettiğini res- men tekzip etmektedir. Franko er- kâmharbiyesi pazartesi günü öğ - le vaktinden cumaya kadar Vitto - rla tayyare karargâhını tek bir tay- yarenin bile terketmediğini bildir- mektedir. Vittoriadaki bütün ee » mnebi gazeteciler tayyare karargâ « hını ziyarete, pilot jurnallarını ve benzin teslim defterlerini muaye- ne ve teftiş etmiye davet edilmiş - lerdir. Frankistler şehrin — imhası hâdisesini inkâr etmiyorlar, Fakat en kat'i bir şekilde bunda kendile- rinin hiç bir dahli bulunmadığını ilân ediyorlar.» ... Bilbao'dan ise şöyle bildirili « yor: « Bundan altı hafta evvel bir Alınman diplomatının Paristeki Bask Hükümeti mümessiline bir münfe - rit sulh yapılması hakkında teklif te bulunduğu söylenmektedir. Dip- lomat, bu reddedilirse — Bask'lara karşı merhametsizce bir harp ya- pracağını bildirmiş. Taarruz, Bilbao'nun yirmi sekiz mil garbinde bulunan — Devadaki Alman erkânıharbiyesi tarafından idare edilmiştir. 100 den fazla a- ğır bombardıman tayyaresine, Vit- toria etrafındaki köy ve şehirlerin tahribi emri verilmiştir. Bu suret- le Bilbao'ya, muhasara edenler ta- rafından dehşet verilmiş olacaktır. Baskların ise şimdiki halde tek tay- yareleri yoktur.> .4 « Yina ayni gazeteye Berlinden bildiriliyor: «Berlin dün akşam Alman tay- yarelerinin Gernikayı yaktıkla - rını hiddetle tekzip ediyorlar, Pro- paganda nezaretinin salâhiyettar memuru: — Bütün bu hikâyeler bir yığın yalandan ibarettir!. Demiştir. (Nachtausgabe) gezetesi: — Şehri terketmeden evvel hü- kümetçiler tahrip etmişlerdir! Demektedir.» A **6 3 - & Ne buyurulur? Dalily — Expres Bask muhabirt de bu garip iş kar- gpesında çöyle yazıyor: — Şimdi inkâr eden edene! Fran- ko yapmamış. Almanlar iftira di- ye hiddetteler.. Belki yakında da Gernika diye bir şehir olduğunun tekzip edildiğini duyacaksınız! Ga- liba da bu Hati son tekzip en doğrusu ı> M ( e e an aa Hayret değil mi? Dehşetle hay - ret! Koca bir şehre yüzlerce hava canavarları hücum edip kadın ve çoluk çocuğuna kadar çatır çutur yiyor, yalayıp yutuyor! Bu yüzlerce tayyare kimlerindi, meçhul!.. Dünya, faili meçhul bir tinayet karşısında! Acaba, Gernikaya hücum eden; 'Tayyarelerle silâhlanmış sulh pe- rileri miydi?!. P inkâr etmektedir, müteselli ola - biliriz: demek ki insanlık utan - mıya başlıyor!.. aSiLNMAN ea Un NAmesayiNANE NN ar aN NEAARArNAN uati aNN EiK aa ÖlanerA / PaRE AYAT YA HUA BARaNAm e aNN NN TANArımuuLman Bilbao cephesinde ital- yanlar perişan edildi (! inci sayfadan devam) lisleri, şiddetli bir muharebeden sonra âsileri iki tepeden çıkarmış- lardır. Âsiler, bu muharebe esnasında mühim miktarda harp malzemesi elde etmişlerdir. 'TAHLİYE İÇİN YENİ TEDBİRLER Bilbao, 6 (A'A') — Sivil halkın tahliyesi için pek yakında yeniden bir takım İngiliz gemilerinin gel- mesi beklenilmektedir. İngiliz kon- solosunun teklifi üzerine tahliye işi ile meşgul olan gemilerde kızılhaç #şareti bulunacaktır. Bu işaret, gemilerin tekneleri ü- zerinde yapılacaktır. Bask ordusunun yeniden tensi- kine, siyasi fırkaların ve nmele teş- kilâtlarının iştirakile devam olun- maktadır. Bilbao Hükümeti, milislerin mer- kezi komitesini feshetmek kararı- nı vermiştir. Komitenin salâhiyet- leri, erkânıharbiyeye intikal et - mektedir. Bilbao, 6 (A.A.) — Havas Ajansı Müuhabirinden: Şehirden tahliye edilenlerin ilk kafilesini teşkil eden, 2.300 çocuk- tan mürekkep olan kafile, Habana vapuruna binmiştir. Vapur, bu sa- bah hareket edecektir. 800 çocuk Öleron adasına, 1.500 çocuk da bi- arritz'e götürülecektir. Tesbit edilmiş olan saatten hayli müddet evvel, yüzlerce çocuk Bil- bao istasyonunda bulunuyor, ana - Jarı, babaları ise heyecan uyandıra- emere —— ——— — Tine tesir yapacağı ümit edilmek- tedir cak bir süküt içinde trenlerin ha - reket saatlerini bekliyorlardı. Muayyen saatte kafileler hare - ket etmiştir. Fakat tam bu esnada tehlike düdükleri çalmıya başla - mıştır. Çünkü Asilerin tayyareleri şehrin üzerinde uçmağa başlamış - lardır, Çocukların duçar oldukları pa - bik, tasviri gayri kabil derecede ol- muştur. Nihayet sükün iade edil « miş ve hükümet memurlarının her birine birer paket bonbon vermiş oldukları çocuklar, başka bir hâ- dise zuhur etmeksizin hareket et - mişlerdir, GERNİKA'NIN TAHRİBİ MESE- LESİNDE BİR KOMİSYON Londta, 6 (A.A.) — İspanya Se- firi B. Azcarate, B. Eden'e B. Del- v(:yo'nun bir notasını tevdi etmiş- tir, Bu notada ademi Müdahale Ko - mitesinin Guernica'nın tahribi me- selesi hakkında tahkikat ierasına memur bir komisyon teşkil etmesi istenilmektedir. Berlin, 6 (AA.) — Bilbao'daki sivilhalkın tahliyesi meselesi do « layısile Alman gazeteleri, İngiltere- ye şiddetle hücum etmektedirler. Berliner Boersen Zeitung, diyor Ki: «Bu tahliyeyi yapmak için insani bir takım mülâhazaları vesile Itti- haz etmek, riyakârlıktır. İngilizle- rin insaniyeti, kendilerinin mushe- delere sadakatleri zararına claark tezahür ediyor. Hinihacette insant- yetperverlikten dem vurmak İnçi- Jiz siyasetinin bir ananesidir. Âde- ta insanın Londra kabinesinde tah- liye işinin ademi müdahalenin ve- cibelerile kabili telif olup olmadı- ğını düşünmiye vakıtları olmıyan bir takım insaniyet muhiblerinden başka kimse bulunmamakta oldu- Banu söyliyeceği geliyor. — Başvekilin Londra . Se ya hatı ( inci sayfıdan devmt) Westminster etrafında kesif bir halk kütlesi birikmişti. Merasimi Dük de Norflok idare etmiştir. Kont Haddington ile Dük de Butland, kral ve kraliçenin nişan işaretleri- | ni hâmil bulunuyorlardı. Lordler Kamarası azasından dört zatın 2ev- celeri, altın kakmalı saçağı tutu » yorlardı. Bu dört kadın ayni saçağı kraliçenin mukaddes yağ ile oğul- ması strasında da tutacaklardır. MÜHİM SİYASİ MÜZAKERELER OLACAK Londra, 6 (AA.) — Kralın tec giyme merasimi münasebetile fir- sattan bilistifade B. Eden ile eÇ - koslovakya Başvekili B Hodza, A- vusturya Hariciye Nazırı B. Sehmidt ve Yugoslavya Prensi Paul'un Mer- kezi Avrupa'ya müteallik mesele!er hakkında müzakereler yapacakları tabmin olunmaktadır. Havas Ajansı muhabirinin bu baptla elde etmiş olduğu malümata nazaran B, Hodza ile B. Sehmdt, Almanya'nın Merkezi Avrupara hulüt ve nüfuzu karşısında İngilte- re'nin hattı hareketinin ne olacağı bakkında Londra hükümetinden sâ- tih ve kat'i malümat istiyecekler ve garp demokrasilerinin Avustuı- ya ve Çekoslavakya'nın mukadde - tatına karşı daha ziyade bir alâka mı gösterecekleri, yoksa Roma « Beclin mihverinin Merkezi Avrupa da hükümran olmasına müsaade mi edecekleri hususunu istilsar &- deceklerdir. Fransız başvğkili Sorguya çekiliyor (Birinci sahifeden devam) sına intizar etmemektedir. Leon Blum'un evvelce yapmış olduğu beyanaltı teyid edeceği ve umumi mesai konfederasyonu ve patron- lar umümi konfederasyonu ile t KÜÇÜK HABERLER yapmış olduğu görüşmeler hakkın. da meclise malümat vereceği zan« nolunmaktadı. Hükümetin itimad takririnin ka. bul edileceğinden şüphe edilme. mektedir. Müteskiben meclis, İçlmalarımı 20 mayısa kadar tehir edecektir. FRANSIZ FRANGİ YÜKSELDİ Paris 6 (A.A.) — Baorsadaki kal. kınma harekeli dün de devam et- miştir. Fransız frangı yükselmiştir. Fransız eshamı ile ecnebi eshamın- da bazan mahsus derecede terel- füler görü'm ştür. Borsa, bugün kapalıdır. Fatih semti Kadastrosu İstanbul Üçüncü mıntaka Kadas- tro müdürlüğü tarafından Fatih ka- zası dahilinde kadastro postaları ta- rafından çalışmalara devam edil - mektedir, Bu mıntaka dahilinde bulunan Murad paşa ve Sofular mahallele « rindeki gayri menkullerin tahdidi Giriüri SADA Japonyada anayısa Ahmet Şükrü Esmer «Japonya- da Anayasa buhranı» isimli baş ma- kalesinde Hirota hükümetinin su- kutunu, aradaki buhranı, Hayaşi hükümetinin teşekkülünü hulâsa etmekte, 30 nisan seçiminin netice- si alındıktan sonra, ordu İle siyasi partiler arasındaki mücadelenin mühim bir anayasa buhranı şeklini aldığımı söylemektedir. Parlâmento'yu dağıtıp 30 nisan- da yeni intihabat yapan Hayaşl için, bu intihapta Miusaito ve Seiyukai Partilerinin üç yüz elliden fazla meb'us çıkarmasını bir muvaffaki- yet olarak kayıt ve hükümet par - tisinin 40 mebus intihap ettirebil - diğini zihreden muharrir, Başve - kâletten çekilmiyeceğini bildiren Hayaşi çekilse bile Japon politika- sıniın bugünkü çıkmazdan kurtula- ı;ıymlını da tebarüz ettirmekte- ir, Sumhüriyet Kömür sergisinden sonra yapılacak propaganda Abidin Davet «Kömür Sergisin- den sonra yaplıacak propaganda» istmli baş makalesinde, Ankarada açılan serginin memlekette körnür istihlâkini arttırmak, dolayıslle de ormanları korumak gibi iki mühim gayeyi istihdaf ettiğini ileri sürü - yor ve hulâsatan, şehirden şehire dolaşacak seyyar bir sergi ile halka kömür yakmanın faydalarile or - Sabah ve akşam başmuharrirleri içerde * Belediye eğlence yerlerile va- purlara girecek halkın sıraya rla- yet eylemelerini temin edecek ted- birler ittihaz etmiye başlamıştır. * Üniversitede Yabancı Diller mektebinde bugün imtihanlara baş- lanmıştır. Yazılı imtihanlar 12 ma- yısta bitecek, 14 te sözlü imtihan- lar yapılacaktır. * Üç aylık maaşların altı ay - lık yoklaması ön beş gün sürecek, üç aylıkların verilme günü ayın 98 inde ilân edilecektir. *& Nişantaşında yıkıcı 45 yaşla - rında Ali, yedi yaşındaki bir kıza tecavüz iddiasile tutulmuştur. Y Suyu oalmıyan ilk mekteplere bu tatilde terkos suyu isalesi ka - rarlaştırılmıştır. * Kırmacı ve değirmencilerin de mes'ul tutulmaları yüzünden firin- larda bozuk ekmek çıkarılmasının önüne geçilmiye başlanmıştır. x Memleketimize gelecek ecne- bi artistlerin kazanç vergilerinin yüzde elliden beşe indirilmesi dü- şünülmektedir. 4 Macaristan Türkiyeye ucuz de- mir satabileceğini bildirmiştir. * Profesör Bakster Sultanah - mastte tekrar hafriyata başlamış - tır. *W Sokakları temizliyen çöpçüle- re mödern el arabaları verilmesi muvafık görülmüştür. * Adliye Vekâle'ı hâkimlere bir tamim göndermiş ve matbuat da- valarının çabuk neticelendirilme « Bini bildirmiştir. * Gemi Kurtarma şirketinin sa- tın alınarak Denizbanka bağlan - ması kararlaştırılmıştır. Dısşarda ** İtalya Hükümeti Mareşal Bal. boyu Habeşistana umumi vali tâ- yin edecektir. ** Mısır kapitülâsyonları mua- hedesi cumartesi günü imzalana - caktır. * Holivuttaki artistler grevi de- vam etmektedir. Profesör Lambert mem'eketine döndü İstanbulda iki konferans ver. dikten sonra Ankaraya çağırılmış olan Lyon Üniversitesi mukayeseli bukuk — profesörü Lambet dün Ankaradan gelmiş ve akşam üzerl Fransaya dönmüştür. Profesör Türkiyeyi mukayeseli bukuk branşında tetkike değer bir. mevzu olarak — bulduğunu, gerek İstanbul ve gerek Ankarada gördüğü hüsaâ kabulden çok müs tehassis olduğunu söylemiştir. Lambert Ankara hukuk — ilmini yayma — kurumu fahri azalığına seçilmiştir. ——————— ıkmal odilmiştir. Bu gayrin.enkulle- rin merkez komisyonunca 20 ma- yıs tarihinden itibaren tasarruf ka- yitleri tetkik edilmesine * başlana- caktır. manları imha etmenin zararlarının açıkça anlatılmasını istiyor. Tan Kendi iftiralaı Ahmet Emin Yalman «Kendi if- tiraları» başlıklı baş makalesince ecnebi şirketlere ait işlerle fazla uğraşıldığı zamanlarda sermayeyi ürkütüp kaçırmamak endişesile ba- m itirazlar yükseldiğini, halbuki, dürüst alışveriş çerçevesinden ha- Fice çıkan ecnebi sermaye ve şur- ketlerin dürüst olmuiyan işlerine ait hakikatlerin açıkça ortaya konar«k işlerin düzeltilmesinin her şeyden evvel namuslu ecnebi sermayesinin istiyeceği bir şey olduğunu söyle- mektedir. Muharrir, bu mütaleadan sonra, bir şirketin kendi yolsuzluk ve fe- nalıklarına ait olarak ele geçirilen kendi $tiraflarını havi vesikalarla kendisini teşhir ve ilzam edecekle- rini bildirmektedir. ÇKurun Türklerin at ve made- niyet devri. «Türklerin at ve medeniyet dev- ris başlıklı baş makalesinde, Asım Uz, Tarih, Dil, Coğrafya Fakültesi Profesörlerinden Bay Raşoninin Ankara Halkevinde atlı halkın ta- rihteki rolünden bahsetmek üzere verdiği konferans vesilesile bazı mütalealar zikrettikten sonra, ma- dent ilk keşfedip harp ületleri ya- pan Türklerin atı da harp vasıtası olarak en önce kullandıklarını söy« Harp mütecavi- zin zayıf olduğu yardım paktının ikinci yıl dönümü yerden başlar Moskova, 6 (A-A.) — İzvestiya gazetesi, Fransız - Sovyet karşılıklı münasebetiyle diyor ki: «Sulh teşkilâtının geçen iki sene içinde muvaffakiyetler temin ettiği söylenemez. Bilâkis evvelden mev- cut bir çok şeyler yerlerinden ssr- sılmış ve zayıflamış ve yeni hiç bir şey kurulmamıştır. Buna da saik, faşistlik tazyikidir. Büyük garp devletleri tereddütleri ve müteca- vwiz ile uyuşma temayülteci ile kol- kktif emniyete darbe üzerine dar- be indirmişlerdir. Bunun netice « sinde kollektif er.niyet ve umu- miyet itibarile de hukuku düvel yı- kılmıştır. Her şeyden evvel İspan- ya'daki ademi müdahale işini mü - tales etmek Avrupa sulhunun 6sas- ları nasıl müthiş gürette yıkılmış olduğunu tesbite kâfidir. Bu tahri- Lata büyük devlet'erin ve bunların başında Fransa ve İngilterenin ta- kip etlikleri sıyaset mesağ vermiş- tir. Binaenaleyh, sulh teşkilâtı geri- ye dağru mahsus bir adım atmışuır. Bu sahada en mühım rolü Fransız Sovyet anlaşmasını müessir bir sulh teşkilâtına esas olarak telâkki et- miyen Fransız siyaseti oynamıştır. Bittabi bu, Sovyet Rusyanın da bu pakta karşı olan vazıyeti üzerinde tesirini göstermekten hali kalma - mıştır. Sövyet Rüsya bü karşılıklı yardım paktının her hangi bir harp başlangıcınin önüne geçebilecek bir sulh teşkilâtı unsuru olarak gör « mek isterdi. Harp mütecavizin en az mukavemetli gördüğü cephede başlıyacaktır. Bu cepheyi her halde bizim hudutlarımızda görecek de - gildir. Bizim hudutlarımızı müda- dafaa için ne muahedelere, ne het hangi bir kimse tarafından garan - tiye ve ne de umumiyet itibarile kollektif emniyete kat'iyyen ihti - yacımız yoktur. Hudutlarımızı biz bizzat kendimiz garanti edebiliriz. Mütearrız da bunu pek âlâ bilmek- tedir. Sulhu bir teşkilâta raptet - mek demek her şeyden evvel en za- yıf noktayı ortadan kaldırmak, te- gavüze muvaffakiyet — şanslarını bertaraf etmek demektir. Halbuki, Fransız siyaseti Bartou'nun güt - müş olduğu sulh teşkilâtı siyaseti- ni takip etmemiştir. Bunun netice- sinde bugün Avrupanın sulhu kol- lektif emniyete değil, fakat silâh- lar arasındaki nisbete dayanmak - tadır, Filvaki silâhlar bir zaferi ga- ranti edebilir. Nasıl ki, bizim silâh- larımız da bugün Sovyet Rusyanın zaferini ve bize taarruz etmiye ce- saret edeceklerin mahvını garanti etmektedir. Fakat silâhlar başlı başlarına sulhun muhafazasını te- min edemezler.. İzvestiya gazetesi, «Litvinof» un biz kendi müdafaa vasıtalarımıza dayanarak Avrupanın neyi tercih edeceğini sükünetle bekliyebiliriz » ne yazıyorlar? lemekte, vu mütaleayı ileri sür « mektedir: * «Zannediyoruz ki, mektep kitap- Tarımızı yazarken bu noktaları da- ha ziyade aydınlatmak Türk mil » letinin mazisine ait şerefli hare - ketlerin ne bir tesadüf, ne de ha- jyali bir mucize olmadığını göster- dikten başka bundan sonraki ileri- leme bamlelerinin istikametini de daha iyi işaret etmiye hizmet eder » Son Costa Bir tekaültt meselesi Memleketimizde devir devir 2i- hinleri işgal eden hazin bir mesele vardır; Tekaütlük, yetimlik, dullukt Cumhuriyet hükümeti ba işi bir yola koymuş bulunmaktadır. Fakat eminiz ki, bir müddet sonra bu günkü esaslar ve ölçüler değişe- cek ve alâkadarları memnun ede- mez bir hale gelecektir. Memlekette ihtiyarlığın, ölümün insanlara yaptığı ve yapabileceği fenalıklara karşı onları müdafan edecek hiç bir şey yoktur. Memur. ların - istikballerini, ihtiyarlıklarını, ölümlerini teminat altına alan kae nunlar vardır. Bunlar böyle olduk« tan sonrta, —büsbütün bimayesiz olanların halleri acaba nasıldır? Onu allah biür, Aksşem Başmakalesi yoktur. DIŞ SIYASA., İspanyada tavassut m' fspanyada kanlı n vam ediyor. On & letin efradı bitbirini durmaktadır. Öyle ki mi mumi harbe hazırlananlar rının küvvet ve isabetini tecrübe ediyorlar, Eütün bu kanlı sahneler ' edip giderken Avrupanın ? gelen zengin gazeteleri, matbuatının bir — kısmı © generallerinin âdeta höm daflidirler. Âsi generallef kat çok kanlı bir muvafi terirse bu gazeteler hemeli | nihaiden bahsederler. kazanacağını söylerler. kuvvetleri vaziyeti kendi çok mücssir bir surella meğe muvaffak oldukları se yine bu matbuat arbık tt tas, kan dökülmeğe nihaytt mesi lizım olduğundan defi lar. Yine kimbilir kaçıncı & rak bugünlerde tuvassut rar ortaya çıkmıştır. Âsi tf dım edenler evvelce tavâ” züne ehemmiyet vermezlefi lerini ve silâhlarını bir ketâ' panyollar üzerinde dmıı"“r' satı varken bunu elden istemezlerdi. Fakat on ayti” | at çok şeyler gösterdi. panya hükümetinin tefsir lecek herhangi bir tav görmiyenler şimdi buna P görünüyorlar. İki taralın girerek mücadeleyi de-durüt kabil olur mu, olmaz mif« si şöyle bir tarafa bırakılsa ? kabil bazı Avrupa gazı £ rar ile tavassuttan bahs dir?. Diye insan kendi *" soruyar. İspanya hükümeti böyle vassuta mahal ve münase memektedir. Çünkü geçen F yj tihabat ile, milletin yeyi il8 ÖP mevkiine gelmiş bir hüküf , duğunu hatırlatarak disile bir tutulamıyacağıt! yor. Birbirlerile döğüşenlef takil ve hâkimiyetine sa! devlet değildir tt bumlarını # girilsin de kan dökülmesi! olunmak istensin. Geçen sene isyan ÜÜ zamandı, Madrid hükü: külât karşısında kalmış, © ortaya bir tavassut lâkımdl” — mıştı. Yukarıda bahsettiği zeteler böyle bir teşebbüst nazik bir mesele teşkil onun için bu tavassuta madığını ileri sürmüşle! evet, çünkü ©o zaman â5 çok ümid besliyorlardı. garip tecellileri divelim. Ahmet yolundaki beyanatını hati' sonra makalesini şöyle p dir: «Umumiyetle ileri sürt” laleaya göre, faşitliğin FF ge gördüğü mukavemet önüm _'î harbi geri bıraktırmıştiır. setli bir siyaset bu cavize yeni yeni mevzilef mek için değil, fakat Praf “Fet paktının istinad ettiği “Kilâtını tarsin ve inkişaf © hususunda kullanmalıdır? Vindsor Dü Ne zaman . Evleniyor? Tours, 6 (ALA) — BOf 2etecilere beyanatta b de Windsor'un — izdiva' faç giyme merasimindef sonra icra edileceğini 3Ö! çI ğg buldan Tahrana altı .Bi mümkün olacaktır. E"İ'ı p demiryolu bittikten sonff — det daha kısalabilecekli" Transit yolu İranın Üpgi rinden başlıyacak Beyatitı gb Gümüşhaneden geçer ek yaracaktır. —e İzmirli, Sporcular g€ lzmirden Bandırma sabah 18 kişilik bir keti tir, İzmirli sporcular oteline İamişlerdir. ——

Bu sayıdan diğer sayfalar: