6 Mayıs 1937 Tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 3

6 Mayıs 1937 tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

.. unu n meselesi: k—_ İ N » İ î'Dal'ıiliye Yat Eıi kumar, içki iptilâsı gibi Ü Ilı geylerden kurtarmak ve iç| 'H Gviyesini yükseltmek gayesi- .L#-bo: köylerde iktisadi, ziral Bi Ve öair bütün vaziyetlerin yük- | | ' C kaymakamının iştira- s,,":“lyeı merkezlerinde yapıla - *'—:h'm.m köylümüzü yetiş- li “çin ecaslı kararlar verecek « A | ıN'lllıı-lı yakın zamanda köy- N Yükselmesinde mühim ba- tlde edilecektir. İŞlimalarda, bilhassa köylü “Oşehir vevilâyetprog- Tamlarını hazırladılar | Bes sene | © Bt vekâletince bütün vilâyet - ötden beşer senelik bayındır- Btoğramlarile kalkınma plânı Ş .“'Ehıı yazmıştık. a| Yakın vilâyet bu program- —::utk hazırlıyarak — vekülete eli işler ve bunların tetkiki i- A her vekâletten bir zat - %:' komisyon teşkil edilmiştir. k“"_—'klcpur. Önümüzdeki ay Bütün vilâyetlerimizin plân lerinin tetkiki bitirlmş o- Mngrlacak İşlerde bilbassa ba - | , kültür, ziraat ve sıhhat | hizyollarında şASarruf — *dbîrleri | z memuriyete CN kalbediliyor h Yolları idaresi bazi ta- b h“'*lhırıerı almağa başlamiş- heş, “öda önce aldatla idare e- N Olan bir çok acenteler *lt Çevrilmiş ve butaya mor- Kadrosundan maaşlı memurlar iştir. / ::'dı Giresun, Mersin, Geli- | ; 55 Tekirdağ acentelikleri de | Reti kalan bazı acenteleri Memuriye'e çevirmek €T yapmaktadır. Ede :59. | Sen de sev Ka Y |di Z kötü değil. Kötünün ) KLL—;' h Yörum ki, senden ayrı -« M? ş:“&:l mektup yazmak, Ü di Börmek kararını mu- .*h. İyor “*h ) mu idi? | Ş | mmektup ne ki, bu adamda ge- a Üİ Sabit haline gir - “Wy.: döğruünün doğ - 8 leb 'm. Giderken: E - sonra, şehirlerimizin bi çehreleri değişmiş olacak İçki, kumar gibi fena iptilâlar — köylere sokulmıyacak vekâletinin mühim bir tamimi Köylünün iktisadi refahı, medeni mesken ve ha- ihtiyacı üzerinde mühim kararlar verilecek nün irşad ve tenviri işinin plânlaş- | ması için bir program çizilecek ve köylüyü alâkadar eden şu mühim | mevzular halledilecektir: Köylerde ziraat işlerinde yeaili- | ğin hedefini, ziraat vasıtalarının te- | mini çareleri, fidelikler, fidanlıklar, koruluklar, kavaklıklar tesisi to - | huam ve fidan tedariki çareleri. | Föylerde iktisad! vaziyetin ısla « | hi ve iktisadi refahın temini için bir program çizilmesi. Köylüye medeni mesken ve ha- yat temini. Sıhhat işleri her köye su, elektrik getirilmesinin umumt plânları. Maarif ve mektep mese - lesi, Arıcılık, ipek bocekçiliği, pa- mukçuluk, kümcs hayvanları iş « leri. Köy Istatistikleri, köylere te- lefon temini, Kumar ve — içkinti köylerden uzaklaştırılması. faaliyı tır. Plânlarda; işletme hususiyetleri ve ekonomik sosyal tezahürleri bir- büyük bir yer ayrılmış- | büroları teşkilâtı vazile talimatna- || | | a 1 4 Her biri ayrı ayrı ve müstakil biri mevzu olan bu işlerin tesbitinden başka ayrıca bu toplantılarda köy mesi hazırlanacak ve belediye ka- nunları hükümlerine göre- köyler | araşında hangi işler için birlik te- sis edileceği tesbit olunarak bunun İ için umumi surette nizamnameler yapılacaktır. Köylerde nebat, ağaç hastalık - larile ve muzır. hayvanı ve haşere. lerile mücadele korucular ve sıh- hat korucuları için kurslar âçılma- sı gibi salr bir çok mühim mesele. ler için de içtimalarda karar veri- lecektir. Bu kararların tatbikına; her sa- hada birden geçilecek, bu suretle 'Türk köylüsü en mütekâmil bir in. san olarak yetiştirilecektir, Kermes eğlenc xBle'rga'madak ? ski devir eğlencelerini ihya et- mek üzere bu ayın 292 — sinden 28 ine kadar sürmek üzere Berga - mada ilk defa Kermes eğlenceleri tertip edilmiştir. Eğlence günlerinde at koşuları, löbut, cirid, kalkaân oyunları oy » nanacak, zeybek, befin dansları ya- pılacaktır, 23 Mayıs akşamından itibaren de halen İzmirde bulunan Şehir Ti « yatrosu artistleri tarafından Ak « Topöldeki Kadim tiyatroda ilç ge- ce temsi verilecektir, P;'o?esör Depe Yolcu salonunu yapacak Profesör proje çalışma- larına başladı Galatada inşa edilecek yeni yol- cu salonunun projelerini Mühen « dis mektebi mimari Profesörü De- pe yapacaktır. Gümrük, muhafaza, Jiman idare- $1 ve diğer alâkadar dalreler mü - Yeni gemiler Iki senede Teslim alınacak Fen heyeti reisi Alman- yaya gidiyor Deniz yolları ve diğer mücasese. ler namına Almanyanın Krup fab- rikalarına ısmarlanan gemilerin in- şaatlarına nezaret etme birine benzeyen şehirlerimizin a - na hatları bu plânların tatbikı su- | retile kalkınmasının temini cihe - tine gidilmektedir. Projelerin Bakanlar Heyetince tasdikından sonra, vilâyetlere la - de edilerek hemen fanliyete geçi- lecektir. Bu gsüretle beş yal sonra vilâyet: lerimizin çehreleri tamamen deği- şecektir. Halk şarkıları Toplanarak Basılı yor Her vilâyet bu türküleri toplıyacak Halk türkülerinin armotize edil. mesi etrafında her vilâyetin çev - resindeki yerli türkü ve şarkıların toplanılması Dahiliye vekâletince vilâyetlerden istenmişti. Vekâlet şimdiye kadar tesbit ve çemedilen bu kabil şarkıların mun- tazam bir şekilde yazılarak gön - derilmesini bildirmiştir. Bütün hava ve şarkılar toplan- dıktan sonra içlerinden en güzel - leri seçilerek toplu bir kitap ha - | linde neşredilecektir. | ya bir makinist heyeti gönderile niz yolları fen heyeti reisi Server yarın Almanyaya gidecektir. Bir müddet sonra da Almanya - | cektir. Şimdi Almanyada — bulun- makla olan Akay idaresi inşaiye mühendisi Mahmut da bu çalışma- lara iştirak edecektir. Vapurların irşaları bittikten sanra buradan gidecek bazı mütehassıslarla bera- ber bu heyet gemileri teslim &la » caktır. Vapurların hepsi Almanya- nın Kiel limanında teslim edilecek. lerdir, ilk vapur önümüzdeki şubat | ayı içinde teslim edilmiş olacak - | ar. Bütün gemiler birer ay fasıla i- | le iki senede tamamen teslim edil- Utaratından tetkik edilecek ve ya - dürleri bir toplantı yaparak kendi noktai nazarlari “etrafında karar » laştırdıkları bazı esasları Protesör Depe bildirmişlerdir. Profesör Dep yanında bir Türk mimarı olduğu halde salonun inşasına aid ilk ola- rak bir avant proje hazırlıyacak -« tir. Bu bir ay kadar sürecektir, Bu ilk proje toplanacak bit komisyon pılacak değişikliklerden sonra Pro- fesör iki ay daha çalışarak projeyi hazırlıyacaktır. İnşaat gelecek haziranda bitmiş olacaktır. Esas projenin hazırlanmasından sonra salonun önüne dikilecek bü- yük Atatürk heykeli için de bey » nelmilet bir müsabaka açılacaklır. dplik İIhtiyacını Karşılamak için İktisat Vakâleti bir esağ miş olacaklardır. Gemilerin para « ları teslim olundukça peşin olarak ödenecektlir. Kimya talebesi Ankaradan geldi 23 nisanda açdan — Beynelmilel Kömür sergisini görmek üzere An- karaya giden Kimya Enstitüsü ta- lebelerinden 48 kişilik grup — dün sabah şehrimize dönmüşlerdir. Talebeler, Ankarada kaldıkları 3 gürn içinde sergi; mişler (Mamağı rikasını ve zehirli gaz Enstitüsü - nü de görmücdlerdir. 8 Ce | kumuş bir insan için bu hareket en bayağı bir hareketti. Şimdi bu bayağılığı tatmin etmek eceksin! Etem Izzet Benice Bu hasıl iş böyle?. Dedim. Naciye de işin içinden çıkamıyor: — Benim de aklım ermiyor. Her balde bu delilik gibi bir şey, — Bir insan ilk defa gördüğü bir kadına böyle delicesine aşık olur- mu?, — Oluyormuş demek! — Olamaz.. — Olmasa Halil Nucip de olmaz- di — Ben Halil Necibin aşıklığında bir oyun, bir tuzak buluyorum. — Ne gibi?. Bir saniye düşündükten — sonra duygularımı açıkça söylemeğe mec- bur oldum: — Ogün Halil Necip çirkin bir vaziyet ihdas etti. Bir delikanlı, o0- ve izzeti nefsini kurtarmak istiyor. Bunun da tek çaresi benimle tek - rar konuşmak, beni — kandırmak, kendisine bendetmek olabilir. — Acaba?, — Gayet tabil. — Zannetmem, — Müuhakkka böyle. Onun bütün derdi, didinmesi bir gün bana yü - züne vurduğum tokadı gerlye al - dırtmak, tokat ile vurulmaz böyle vurulur.. Demek, alnıma yüz kara- sını vurmaktır, Naciye, bu ihtimal üzerinde bir hayli düşündü. Sonra, —« Belki, olabilir.. Dedi. O, mutlak şekilde —Halil | Necibin hasta olduğunu kabul edi- yor, sözlerini samimi, içten bulu- yordu. — Bu zannına iştirak etmiyo - rum.. Dedim. Münakaşa ettik. tamim gönderdi - Fabrikatörlerin ipliğe olan ihti - yaçları ile yakından alâkadar olan İklısa tvekâleti bütün Ticaret O - dalarına bir tamim göndermiştir. Bunda, iplik satışı ile uğraşan fabrikaların mümkün olduğu ka - dar iplik ihtiyacını — karşılamağa çalışmaları bildirilmekte ve bütün iplik ihtiyacını içeriden temine im- kân bulunmadığından -yeniden ku- rulacak fabrikalarımız — faaliyete geçinciye kadar - Tüccarların U - yuşturucu maddeler inhisarına baş vurarak diledikleri numaralarda ip- Tik istemeleri tebliğ olunmakta - Ae hâdisenin bu aşkı ku ğine kaniim. — İlk görüşte aşk gülünçtür.. — Ben, ilk görüşte âşık olabilen- le rin mevcudiyetini kabul ediyo » rTum, Bir çok büyük romancıların tahlillerinde de bunu gördüm, o- kudum. Genç kadın veya kizin i - dealinde yıllarca beğendiği, üzerin- de işlediği bir tip vardır. Bu tipi sever, hayatta arar, benzelir, yü - rek Üzüntülerine uğrar, hayalini hakikat yapmak için koşar, di- dinir. Hayalini hakikat yapa - bildiği, yani idealindeki tipi kar - şısında gördüğü ilk günde de bir - denbire fşık olur. Bunlar marazi tiplerdir. — Halil Necip de bunlardan birisidir. De- mek ki, kafasının içinde yıllardır sevdiği, aşğını, ıztırabını çektiği bir kadın tipi vardı. En son bu tipi sen olarak karşısında buldu ve.. Der - hal bütün hassasiyetile feveran et ti. wvetlendirdi- — Herhalde onun seni görür gör- mez fşık olduğuna ve aranizdaki Bunun için Halil Necibi bir has- ta ve aşkını da samimi buluyorum. AKROPOL " üç temsil verilecek - elerine re tenzilât yapılacağı bildiriliyor. | Dış siyasa * Ancak, iki hareketi tehlikeli olur, 3- SONTELGRAF i Akropolda gideceklğ- Bu münasebetle şehrimizden ge- Bu münasebetle Kermese gele Bu münasebetle; — şehrimizden Ketmese geleceklere de her tür- ye vasıtalarında ve otellerde tenzi lü kolaylıklar gösterileceği nakli - lât yapılarak ayrıca otellerden baş- ka; evlerde de yataklar temin edil- diği odaya bildirilmiştir. Akropolde şimdiden yollar ve ©- turulacak yerler temizlenip tesvi - ye edilmiştir. Akropole telefon hat- ta çekilmesine de başlanmıştır. a Sıhhi levazım Noksan . .. .. Görüldü Vapurl. ması Tahlisiye vesaiti hakkında hazır- Tanan talimatnamenin tatbik edilip edilmediği yakında sıkı surette kon- trola başlanacaktır. 'Talimatname ile deniz Üüs - tünde sefer eden bütün vapur, motör, kayık gibi vasıtalarda lü- zumu mıktarında tahlisiye vasıtası bulunması mecburidir. Bu mıktar yolcu vapurlarında alabilecekleri yolcu adedine müsavi — olacaktır. Ayni zamanda körfez dahilinde se- fer eden vapurların her salonunda bir ve posta vapurlarının her ka- marasında olmak üzere — yangın söndürme makineleri bulunduru » lacaktır. Talimatnamenin en mü - birm noktası her gemide muhakkak sürette musademe paletleri bu - lundurulmasıdır. Musademe pa - letleri büyük gemilerde ikişer ve küçük gemilerde birer tane ola « caktır. Bunlar herhangi bir musademe - de yaralanan geminin yarasını ka- patmağa yarayacaktır, bu - suretle; yaraya kapanan paletlerden ge- | Tatnin içine su dolması menedilmiş olacaktır. Iç Erenköyüne Tramvay: . İsteniyor Otomatik kapılı lar arttırılacak Üsküdar, Kadıköy vo havalisi Halk Tramvayları şirketi Hazi « randan itibaren tatbik edilmek ü- xere bir faaliyet programı hazırla- mıştır. İdare bütün hat ve yollarını esas- h şekilde tamire başlıyacaktır. Ay- Tıca otomatik kapılı tramvaylar - | dan alınan iyi netice üzerine bu a- rabaların adedi çoğaltılacaktır. — | Hattın İç Erenköyüne kadar u - zatılması da tetkik — edilmektedir. | Bu civar halkı gerek şirkete ve ge- || rek belediyeye müracaat ederek hattın bir an evvel iç Erenköyüne getirilmesini istemişlerdir. Bu iş için şirket yakında esaslı keşif ve tetkik ler yaptıracaktır., Prensip itibarile hattın buraya ka- dar temdidi kabul edilmi — Ben de okuduğum romanlar - da böyle tiplere rastladım. Fakat, inan ki, Halil Necip onlardan biri- si değildir. Mutlaka bir tuzak Ba- | İ — Sen yine öyle düşün. Naciye ile bu yolda münakaşa - mız hayli uzun sürdü. O da, ben de düşüncelerimizde ısrar ettik ve anlaşamadan ayrıldık, Fakat, ha - kikaten evham ve tereddüt içinde yim. Bu çocuk İster deli, ister has- ta, isterse âşık rolüne çıkmış kur- naz bir aktör olsun. Hepsi de be - nim için tehlikeli. Bugüne ve bu dakikaya kadar bana bir mektap göndermedi, kendisi de görünmedi. Tesadüf mektubu Salihin cline geçirebileceği gibi tam benim evi- me geldiği sırada Salih de burada bulunabilir. Böyle bir hal korkunç olur. Salihin bir defacık olsun ba- na dönüp te: — Sen de.. — T” (Devamı var) —.6 Mayis 1937 Halk Filozofu —— diyor ki : Hastamız ağırdır! Dünya baorsaları mı siyasete ta- bidir, siyaset mi dünya borsaları - na? Bu tavuk mu yumurtadan, yu- murta mı tavuktan çıkar meselesi- nin hemen hemen ayni! Bugün muhakkak olan bir şey varsa dünyaya siyaseti taralfından bakanlar onun borsalarından duha oynak olduklarını görürler. Dünya siyaseti hergün acayip bir emniyetle çılıp mutlaka tehlike! ile kapanan, tehlike ile açılıp aca-' yip bir emniyetle kapanan kâbus- lu bir borsa halini ulmiş bulunu - yor! | Bugün dünyada hemen bilmiyen kalmamıştır ki dünya siyasetinin tutulduğu bu (kazıklı humma) dan aşağı olmıyan azaplı hali, milletle- rin borsalarını daha fenadan daha iyiye doğru açıp kapama gayret - lerinden başka bir şey değildir. Son zamanlarda birbirine giren dolaplar haline gelmiş siyaseti ta- kip eden en ağır bir başın bile dön- memesi imkânı yoktur: Arap saçı halinde bir kargaşalık var! Bugün Avrupa, İspanyada tüten bir harp buhurdanı konmuş — bir ölü gibi yatmaktadır. Diplomatlar Avrupanın salonlarında telâşlı te- Jâçlı konuşuyorlar. Hepimiz, her ab, onun nabzını elimize alıp din - liyoruz: — Tehlike var mı? Buna şu ce- vabı verebiliriz: Muhakkak ki Av- rupa hastadır ve, maalesef hasla - maz ağırdır! Halk A a G Emlâk Bankasında değişiklik Emlâk ve Eytam bankası İstan - bul şubesi müdürü Kemalin U - mum müdür muavinliğine tayin e- dildiği yazılmıştı. İstanbul şubesi müdürlüğüne de İzmir şubesi mü - dürü Şerif Cemal naklen tayin e- dilmiştir. Bankarın memurları arasırda dz bazı yeni değişiklik olacağı haber verilmektedir. Ku e Birimizin derdi Hepimizin derdi Kâğıthane Çayırında Safa ve cefa Bugün Hidirellez.. — Kırlara gidenler yine eksik: değildir. Bilhassa Hidirellez deyince, ha« tıra Kâğithanenin gelmemesi ne mümkün ?. Bir mayı& bahar bay- ramı gününde de Kâğıthaneye gidenler olmuş.. O günü, Küğrt. haneye gitmiş olan ahbaplardan biri, bize şunları anlattı : — Gittik.. Çoluk çocuk de. re kenarında bir kır kahvesinde oturduk. Hasır, eski iskemleler üzerinde saatlerce rahatsız ok dük. Asıl mesele şurada * Ak. şama yakın kalktık. Döcüyoruz. Kahveciden hesap istedim, Bir de ne göreyim ?. Bir fincan kah- ve 25 kuruş değil mi? Şaştım, Kaldım. 25 kuruş neye?. Lüks bir şey mi içtik, yaptık ?. Yok.. Küçök, rahatsız iskemlede vü- Cudumuzun ağııması da caba.. O gün oraya gelenlerin hepsi, 25 kuruştan kahve ve çay para- larını verdiler. Haltâ yanda o- turan bir başka aile vardı. Üç kişi idiler. Bicer çay iç Üler. Birer dilim de ekmekle kaşar peyniri yediler. Tamam 140 kuruş verdiler. Şaştım, dim, Burası âdeta bir ihi yatağı idi. Niçin, gayet pis bir fincan içinde kötü bir kahveye, renksiz, kokusuz bir bardak ça. ya 25 kurüş alıyorlar?. Eunun sebebi yoktur. Bunun sebebi, sadece ihtikâr, halktan fazla pa» ra koparmaklır. Kâğithaneye giltiğime pişman oldum, Tabii herkes de bizim gibi ' düşünmüş. tür. Kâğıthane fena yer değil. dir. Fakat, gün geçtikçe moda- sıda geçiyor. Halk gitmiyor.,. Çünki, rabat oturacak ne bir iskemlesi var, nede temiz bir fincan çayıa Fakat, bunlar ol mamakla beraber pahalılığı var. Yurt dışından memlekete seyyah getirmek, onları burada gezdir. mek, yedirmek, İçirmek ve niha: yet eğlendirmek istiyoruz. Fakat, evvelâ kendi vatandaşlarımızın memleket dahilinde çok gezme- leri, yemeleri, içmeleri, eğlenme. leri için icabeden tedbirleri ala. ha ; Ş |

Bu sayıdan diğer sayfalar: