7 Haziran 1936 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 11

7 Haziran 1936 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

——— 7-6-956 TACETTİN GÜRTAN Aİ. Şifa.kaynağıdır Asabi, ağrılar belki geçici şey- lerdir, İâkin, insana dünyayı 2in- dan ettiği gibi işinden, gücün- den de alıkoyar ve hayatım zehir eder. Halbuki bir kaşe GRiPiN giderir ve dştirahatinizi, haya: tinizm İnfizamını temin eder. | G RiPiİN E izin için en n Tüzumlu hayat yoldas Krem Balsamın Tabiatin bahşettiği | güzelliği kıymetlendirir. Esmer, kumral Sarışin her tene tevafuk eden Ye gâne kremdir. Lâtif kukusile 86 vimli bir hava yaratır. Çütteki| leke, sivilee, çil ve buruşuklukları| kâmilen giderir. Gençlik taraveti ni haiz yumuşak ve cazip bir ten) yaratır. KREM BALSAMIN YAĞLI Gece için penbe renkli EREM BALSAMIN YAĞSIZ Gündüz için beyaz renkli KREM BALSAMIN ACI BADEM Gece için beyaz renkli EKREM BALSAMIN ACI BADEN Gündüz için beyaz renkli Bütün tanmmı gtriyat ve tuhafi. .ye, mağazalarında vardın. mamuan İNGİLİZ KANZUK BOZANESİ Beyoğlu - istanbul Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalma Komisyonu ilânlari 100 ilâ 200 ton mutahhar pamuk Tahmin edilen bedeli 90000 lira olan yukarda mıktarı ve cinsi yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdür- lüğü satmalma Komisyonunca 24 Temmuz 936 tarihinde Cuma günü saat 15 de kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname dört lira 50 kuruş mukabilinde komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 5750 lirayı ha- vi teklif mektuplarını mezkür günde saat 14 e kadar Ko- misyona vermeleri ve-kendilerinin de 2490 numaralı ka- nunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkür gün ve il saatte komisyona müracaatları. (3067) (18 Dr. HORHORUNİ (Berksoy) 1 her gün akşama kadar Eminönü Valde kıran(hanesi yanını 4074 | 1ASFIYE DOLAYISILE BÜYÜK TENZİLAT Galata, Karaköyde Poğaçacı sırasında kâin meşhur EKSELSYOR K. Plakas ve J. Herşkovici ve Şki Kollektif Şirketi KAT'I SURETTE TASFİYE edil- mekte olduğundan mevcut mallarını EHEMMİYET Lİ TENZİLAT ile 5 HAZIRAN tarihinden itibaren ON BEŞ gün müddetle satışa arzediyoruz. FIRSATTANISTIFADE EDiNiZ "3306 hazır elbise, pardesü, manto, çocuk elbisesi, ve saire mevzu fiyatlardan çok eksiğe satılacaktır. Şu Devlet Demiryolları ve Limanları Umum İdaresi ilânları işletme | Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 7-6-936 Pazar günün- den başlayanak her Pazar günü Haydarpaşa - Sapanca - Adapazarı - Haydarpaşa arasında gezinti katarları işle- yecektir, Bu katarların kalkış ve varış saatları aşağıda gösteril- miştir. Gezinti katarları için gidiş dönüş biletlerinin köprü, Haydarpaşa ve banliyö istasyonları gişelerinden evvelden alınması mümkündür, | Fazla izahat için bu gişelere müracaat edilmesi. Vapur Tren cetvelden bir fikir edebilirsiniz. Köprü kalkış H.Paşa kalkış Sapanca Arifiye kalkış Ada | No. Cinseşya Mevzu fiyat (o Satılacak fiyat / kalkış va. İğ Erkek kostümü 13.— 7.— (1) 6.25.” 6.50 10.29 10.43 11.03 Erkek kostümü 20.— 12.— (2) 8.00 8.30 11.40 11.55 12.15! Erkek Janr Angle 25.— 16.— Tren Vapur Pardesü gabardin 22.— 17.50 —— — —— ——— Kostüm çocuk için 10.— 4.50—6.— Ada kalkış Arifiye kalkış Sapanca H.Paşa kal- Köprü Manto spor 20.— 19-— kalkış varış | I rai Ea, e a. EKSELSİYOR KOLLEKTİF ŞİRKET (2) 17.00 17,23 17.47“ 21.13“ 21:48 TASFİYE MEMURLARI Not. (1) No. ile gösterilen katarlar yalnız 3 ncü mevki (2) No. ile gösterilen katarlar yalniz 1 nci ve 2 nci mevki | 7 vagonlarla teşkil edilir. o (3092) dm FLIT olmasında israr ediniz Yönü ve tasirel"haŞaTR öldürücü maviler simakla ParADIZI beyhude yere is- ral etmayiniz, ve, FUTin güğlelerinden” sakınınız. gir dudu ve tiyan “ FUT -kullanıldıkda bütün kuşakli amker resimi sar, haşaratı öldürebilirsiniz. gz dik çağlar İN tozu keyumaz. /la, vali bölü temüs “eder emer derhal ölürler, Üre opema 1: GRES” Hatam, Galatk, Veyehdn kana içerisinde sas hatırınızda tutum enekelermühür, lü olduğuhdân her türlü hiyleden âridirler, Hakiki m m m “TAN ” gazetesinin 1000 liralık sigortalı abone teklifnamesi kuponu Tarih: 7.6.1936 Doğduğu yer ve vu'| m m Isi ve gürü Veresesi kimlerdir ? ikametgâh Adresi Malüliyeti var midir. var ise ne- | resinden malül dür * Nekadar o saman ein abone olduğu Bu kupon. dertedilecek. yazılar gaye amm armalar İstanbulda Tan gazetesi sigorta servisine m m m Gazetenizin 23 Nisan 1936 ausha «ında yazılı şartisr dairesinde kuzu ya karşı 1000 “ alık sizortah abone yazılmak #tiyorum. Ahoneman bede li gönderilmistir. Sigortu munmelesi vin yapılmasını dilerim 1 v 1m || adıköy Vakımar Dırekiörüğü ilân arı Alemdağı defneli Suyu Müteaddıt resmi müessesatı sıhhiye mütehassis etibbası tarafında ya- pılan hikemi, kimyevi ve baktiriyolojik muayenat neticesi tanzim edilen raporlarla, sah! rda atannan bütün evsafı hikemiyi haiz olduğu (ko- basil, anaerup, Hkefyan) mikroplarla her mevaddı kimyeviye ve nı âri bulunduğu emsali arasında en kuv- TESİ bulunan Al ine 10 haziran t er tarafı (Deli li suyu e bukteriyvolofik hassaları ve e mütemayiz olan bu suyun erin üzerindeki v ususi kurşun lerini sayın halkımıza a RADIOAKTEV TTESİNİN f etinden emin olabilmek ve zımbasına dikkat tav. 4068 miyetle Usküdar'da Çinili 219 derkâh altında dükkân Üsküdar'da İmrahor Ali pa; Ev Üsküdar'da Atik valde dergâh ve Semahane İ Üsküdar'da atik valde Musalla I “Sayılı meşrutahane De Bulgurlu Mescid yeni sokak 5 Ev â Selmanağacamii yanında 4-1 N Dükkân e Selimiye divardibi ın arsa baraka ö» Selâmi Ali karokul . hane 62:64 ,, : EV Kadıköy Zühtüpaşa Tahtaköprü 57 ', Dükkân “ ” 3 MM e ” “ 2 ” ” e Osmanağa Böyazıt ket- 18 m Dükkân hüda cami altı ii İbrahimağa Camii sokak 17. ©,, Dükkân vi Zühtü paşa tahta köprü 2 Gi Ev > Osmanğa Söğütlü çeşme 302 - Dükkân Ni Zühtüpaşa Cami sokak (o 25 . Oo Dükkân “ ” Bağdat İK a Kandilli Derman kilise ı Kanlıca Camii avlusu Oda Beykoz Hünkâr iskelesinde Cayırda kırkahvecilik Paşabahçe Şehitlik 62 sayılı Ev K Çınar 1 5 ” Çınar 31 <5 0 Otelin üst pi katr — Şehitlik 66 v1 Ev z ö N z İbre Wi Çınar ayazma Si e » < Şehitlik LR eş » Çınar 3““4w Otelinarka kısmı Kuzguncukda iskele karşısında 111-27 dükân Kanlıca 4 kayıkhane Anadolu Hisar yeni köksu 7-9 Ev Paşabahçe Ayazma 21 , dükkân Yukarda bulundukları yerlerle cinsleri yazılı Vakıf yerler Mayıs 937 bitimine kadar kiraya verilmek üzere a- çık arttırmaya konulmuştur. İhaleleri 15-6-936 pazartesi ü saat 15 dedir. İstek- lilerin Kadıköy Vakıflar Müdürlüğüne müracaatları, 4129 m Bİ ii mz. ln e Sahibi: Sükrü MELİH - — Ynumi Negriyatı Mare eden: 8, SALIM

Bu sayıdan diğer sayfalar: