3 Mayıs 1937 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 5

3 Mayıs 1937 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

sra S7RER TERE “ei PA RE İZE RİNE Ye” 35 e TAN Gündelik Gazete BAŞMURARRII Tan» in YALMAN igin hedefi: Haberde, fi- Tüst, ae ö7de temiz, dü- özetei çimi olmak, karin ii u MAN HAREKETLERİ Börürüe, Peşinden koştuklarını 6 eteklerde, Pu » dilencilerin macerala- Meşin #ik sik okunur. hi ek için dilenel kılığı- az hafiye, bu işi bittikten ei ei, hafiyeliğini bi t sada ikm ae kat olduğu için, taç lerde Avustralyada bir has- Hi sinde ölen bir dilencinin şi- Altından üiç yiz bin Kiralık bir okudum, Bu iki vaka, tadır? önlemeğe acaba yara- veli, de «; ünkü İstanbul gazeteleri da mekapı, Topkapı ve civarm-! bir Ni > darda dilenciler çekilmez Mek içi, Seldiklerinden bunları önle- tanım Maresi ile zabı- ce Çalışmaları kararlaş- hafta zarfında 20 den fazla uştır.., haberini veri Duş ân V6 bip Vm * m yufka olduğu zaman- y bize bir psikolog gibi sezinli- *l açan bu sakat ve köre! kaldırım üstünde ve| bir şey değildir. Fod- imaret, Osmanlı hayatın. miskinliğini destekliyen Zaman zaman yeni İma- kapılarımı açtığınızı farkedi- Yor yuz? all Hyey LAFA İyilik ve yardım etmek is. Met kesesini böyle Açabi, yle bir merha- Dost İrandan g Talebe Geliyor day ara, 2 oL dont rinin (TAN) — İranla aramız tengı pasebetlerinin ve İş a lirleri olan seri muka- Camaj Ky sırlıyan heyetimiz reisi B. Meral, nü O Tarsy, hafta içinde timize dönmüş olacaktır. bilim akan yeni anlaşmaların ; okuyacak İranlı talebelere i n olmak üzere memle - maş oje olaylıkları temin h edecek bir Tarihten Sayfalar | VAM EE EY eee eu ei e ..anaeesankaneneeeeekeeeenerreeeeeeai keki oyun, keçi ve at gibi, insanı enemek, hadım yapmak, mazinin çirkin man- zaraları arasmda kara bir leke gibi sırıtır, Kadın ruhunu ve iffetini başka suretle büyü- liyemiyen, onu kendisine ve evine faziletle bağlıyamıyan kıskanç erkekler kafese ve pe- çeye başvururlarken haremle- rine gisecek erkek hizmetçile- ri de iğdiş yapmasını ve ene- mesini Oyumuşlardır. Tavaşllik pek eski zamanlarda Asöriler, Babilliler ve Mısırlılarca gayi olmuş fena bir âdeti. İyi, kö- tü her medeniyet eseri gibi, bu â- det te Akdenizi yüzerek Yunaniş- tana, Romaya ve sonra da Fran. saya geçmiştir. Efsaneler tarihi- ne göre, Tavaşlliği ilk icat etme cinayeti küçük Asyada Sangar - yüs sahillerinde doğmuştur: riçyalılarn dişi tanrıların. dan yer ilâhesi (Sibel), 19 yaşmın güzelliğini ve gürbüzlü . günü yaşıyan Alis sdmda genç bir çobanı sevmişti. Sibel sarayın. daki genç kızlardan ve yarım Tan rı sayılan perilerden genç mâşu » kunu çok kıakanıyordu. Çapkım A- tis genç perilerin de kalplerini çal mâk İsterdi Bunu sezen kıskanç “mabudei arz,, ona işkenceler yap tırâr, Ve nihayet erkeklik uzvunu kestirmek suretile intikamm: tat min etmek istedi, Hadım olan genç çobanm nazarlari yine güzel yiz- lerden, ışıklı ve büyülü gözlerden nasibini topluyordu. Sersydz enen miş halile bile çılgmca sevilen A» ts, mabudun gazabına uğradı. Si- bel onu boğdurdu ve Sakarya ke narlarında yeşil bir tepeye göm - dürdü, Bu ebedi ayrılış dişi Tanrı- yı yıkmıştı, Kalbinden devrilen Si bel her gün Atisin mezarmda Sa- karya suyu gibi gözyaşları akıtı- yordu. Maşukunun ceseğini bir çam dar Una çevirmek kudreti sudur etti, Sibel, Atisin ruhunu taşıyan Çi- mı mukaddes yaptı. Bu suretle bü- tin Friçya ve Sakarya sahilleri çamlarla doldu. 1 Firin kaydettiği ikinci ha- dım yapma hâdisesi yine kıskanç bir kadınm işl olmuştu. Mülâttan iki bin sene evvel Asuri- ye tahtına oturan ve büyük Cihan- girlerden sayılan Melike Semira - mis, yaşı ilerledikten sonra sara - yına topladığı genç oğlanları sara- yn genç kadınlarından kıskandığı için onları Tavaşi yaptırdı. Bu suretle Ilk defa dişilerde doğan ha dım yaptırma kıskançlığının daha yakin tarihlerde erkeklere geçtiği ni görüyoruz: Altıncı Milât asrında imparstir Jüstiyenin zamanımda yetiğen, Nar ses adlı meşhur Romalı kumandan ile Aristo tarafından mezarma kur ban kesilen ve hakkmda birçok ka- sideler düzülen Misyanın Atarna hükümdarı Hermiyas'da birer ha dımdılar. M. 966 dan 968 yılma kadar Me sırda Akşidlerin iskemlesini işgal eden Ebülmisk Kâfur da Habeşli siyah bir Tavaşi idi. Halife hâkim Biemrillâh zamanında Mısırda sal tanat naibi olarak bir müddet hü- kümet süren Ercivanın beyaz bir Tavaşt olduğunu tarih kaydediyor: Hindistanda, Çinde birtakım Tava” şilerin büyük mevkiler işgal ettik- leri görülüyor: ona devletinin son Zal larında Tavaşiler üstün mevki ve nüfuz sahibi olmuşlardı. Bir zamanlar tavaşiliğin, erkekliğin ayrılmaz vasıflarından olan şecâ - at, kuvvet, isabetli düşünce ve İYİ siyaset gibi kudretleri izale edece- Zi zannedilmişti. Halbuki tarihte sivil ve askeri birçok mühim işle rin başmda tavaşi isimlerine rast- yoruz. Orta karnlarda Arap yarımada” sna da giren bu fens âdetin 8 bepleri başmda haremlerde kudu- ran kıskançlık gelirdi. Kıskançlık evvelâ kadm tesettürünü doğurdu. Servet Ve refah derecesinin yükselişile sa - raylarda ihtişamlı bir hayat b8$- lâyınca da tavaşiler hareme gir - di. İslâmiyete ilk tavaşi kullanan halife Muayiyenin oğlu Yezittir. Yezit sarayındaki cariyeleri gra - sına ilk defa Fstih adir bir tavaşiyi mabeyinci olarak almıştı. Yezit - ten sonra Halife saraylarına da - ha çok tavaşi alnmıya başlandı. Bu âdet saraylardan zengin evle rine de geçti. Bir aralık Tavaşi (o kullan- mak salgm bir moda halini alım ca Yahudi gruplarından müteşek- Büyükadada B. Nâzım Hamdi 80 - Tuyor: “.- Hükümetten taksitle 1930 se - nesinde bir ev almıştım. Gazetelerde benim gibi olanlara yeni kolaylıklar gösterildiğini okuyorum. Hazineye bir miktar borcum var. Bü borcum yeni bir tecile tâbi tutulacak mıdır?,, Hazineden taksitle mal satm nlan- lar hakkında son defa Maliye Vekâ - letince bir çok kolaylıkları ihtiva e - den bir karar verilmiştir. Bu karara göre, 25 mart 1931 tarihinden önce taksitle satılmış olan gayrimenkul - lerden akar olanlarının 2222 numa - ralı kanun mer'iyet mevkiine girdiği zaman kaç taksit borcu © kalmışise bunların miiddetlerine bir misli daha ilâve olunmuştur. Yani bu kanunun neşri zamanında hazineye meselâ beş taksit borcu kalmış olanlar bu borç - larını 10 taksitte ödiyebileceklerdi. Kısmen tediye edilmiş olan taksit ba- kiyeleri de tam taksitler gibi tecile tâ- bi tutulacaktır . Ayni kaza dahilinde bir evi olan - larm bu tarihten evvel (o hazineden taksitle satın almış oldukları evler de akar addedilerek bunların mütebaki taksitleri de bir misli uzatılmıştır . Henüz sekiz senelik miüddettiniz bimediği için sizin de bu yeni kararın kolaylıklarından istifade edeceğiniz anlaşılmaktadır.,, » Bakalorya İmtihanları Münasebetiyle Beşiktaştan İsmail Sönmez imzasi- le yazılıyor: Hükümetten Taks itle Emlâk Alanlar | “Para Dünyasından Haberler 986 milyar metre mikâbı tahmin edilen tabii gazler ihtiyatı hariç ol - mak üzere. Sovyetler Birliği, bütün dünya petrol umum! ihtiyatının yüz- de 44 ilâ yüzde 46 sına malik bulun- maktadır, Son seneler zarfında, Sovyet pet » rol endüstrisi, yeni yeni petrol hav- zalarında muvaffakıyetli istikşaflar- da bulunmuştur. Yalnız Azerbaycan- da, son sene işi:de, Pirsagat, Çon - kar, Kızıltepe ile Artem adası yan dski denizaltı petrol munlakası gibi petrolca çok zengi bir çok yeni mın- tekalar işlemeğ? başlıyacak bir hale sukulmuştur. Bv yeni rnlakalar, daha bu seneden itibaren, binlerce tan petrol vermiye iptidar edecektir. Ural, Volga ve Orta Asyağakiler de dahil olmak üzere, geçen sene #arfınde, Sovyetler Birliğinds yeni - den 14 petrol mudeni bulunuruştur. Bu yeni madenler. 1937 senesinde 4 miiyon tondan farls nett verecektir. 1935—38 senelerinde, Grozni mm- takasmda, muhtelif yeni pelrci Sâr halarında muvaffakıyetli istikşeflar yapılmış ve halen Grozni petro! trös- tü, istiksalinin yüzde 40 ını, yeni sa» halardan biri olan Malgobekten çek İ mekte bulunmuştur. İzbernaş petrol sahası ise, daba bu sene içinde, bir milyon tondan fazla neft verecektir. Diğer taraftun petrol tasfiyesinde ve istihsalinde, Sovyetler Birliği, A- merika Birleşik hükümetlerinden son ra, dünyadâ ikinci mevkide gelmek- tedir. Son seneler zarfındaki dünya petrol istihsali umumi dinamiki ise, Sovyet petrolü tetihsalâtınm bu tes zayüdii neticesinde Sovyetler Birli - Zinin bu vaziyetini gittikçe daha zi İyade takviye edeceğini göstermek « tedir. , Son seneler zarfında ve bilhassa 1936 senesinde, Sovyetler Birliği, bir çok yeni tasfiyehanelerle zenginleğ- miştir, Şurasını d& hassaten kaydet - mek Jâzımdır ki, yine bu sene içinde Sovyet “Pipe-Line,, leri yapılmış ve Bakü, Batum, Orsk, Sâratov, Ufa ve saire gibi bir çok şehirler, hakikı pet rol tasfiye merkezleri halini almıştır. Son on iki sene içinde So Birliğinde aşağıdaki büyük “Pipe - Line,,ler vücude getirilmiştir: 618 kilometrelik Tuapse - Grozni Pipe - Line'i, 822 kilometrelik Bakü. Batum Pipe-Line'i, 720 kilometresik Guriyevsk - Oruk Pipe-Line'i 488 ki- lometrelik (o Armavir - Troudovaya Pipe-Line'i. Bunlardan başka, ayrıca, mütead- dit orta ehemmiyette Pipe-Line de Sovyetler Birliğinde petrolü mağen- lerden tasfiye şehirlerine ve yahut ihraç mahallerine isal eylemektedir. — —— — dim? Acaba Maarif Vekâleti, beni tek rar imtihana kabul etmez mi?., Maarif Vekâletinin evvelce tesbit ettiği imihan talimataamesine göre, Bakalorya imtihanlarına giriş hak - kımı artık kaybetmiş bulunuyorsa « nuz, İstisnai bir muamele yapılarak tekrar haziran imtihanlarma o kabul edilmenize imkân yoktur. Buna ta « İlimatname de misait değildir . Maamafih, yeni talimatnameye gö- re hazırlandığımı ve eski talimatname ye uyarak imtihan edildiğinizi bir defa Maarif Vekâletine bildiriniz . Bana kalırsa, gerek 936, gerekse 987 programlarmda imtihan işleri için mühim değişiklikler yoktur. 936 tali- kil zengin esir ticarethaneleri tü- redi. Bunlar dünyanın dört tara » (ından ve en ziyade İslâv çocuk - larından köleler satın alarak ine- yorlar ve yüksek fiyatlarla satı - yorla; E neme ameliyatmm en ilerle diği yer Fransa idi. Ver - dönde muazzam gneme ameliyat haneleri kurulmuştu. Esirciler dev şirdikleri çocukları Fransaya gö- türürler ve bu insan yavrularına o müthiş ameliyeyi yaptırırlardı. Bu ameliyeden çocukların ancak yüzde kırkı sağ kurtulurlardı. Ta- vaşilerin en çok rağbet bulduğu yerlerden birisi de Endülüsdü. Frank hükümdarların Endülüste- ki ve Şarktaki kuvvetli İslâm hü kümdarlarile hoş geçinmek için gönderdikleri ağır hediyelerin ba- şında güzel tavaşiler de bulunur- du. İspanyadaki Barsalun ve Ta - ragon hükümdarları Endülüs ha - fesi Elmustunsır'a bir sül mu- ahedesi yenilemek için İslâv ço - cuklarından yirmi tavaşi İle 20 kantar samur kürk hediye etmiş- lerdi. H wefa saraylarmda tavagi - lerin sayısı gittikçe arti- yordu. Hattâ saraylarda tavaşiler- den (omuhafaza kıtaları bile teş- kil ediliyordu. Tavagiler bir 8- IĞI ralık bir süs ve debdebe (omstal gibi elden e-| le dolaşan ve hediye edilen birer mahlük olmuşlardı. İslâm medeni- yetinin itilâ devrinde İslâv tavaşi ticareti büyük bir revaç bulmuş - tu. İslim dünyasına Frarsadan ve Horasandan hadım edilmiş milyon. larca genç İslâv getiriliyordu. Endülüs Emevi mülükünden Ha- kem ibni Hişam tavaşilere en çok merakı olan” bir gdumar.— Nerede güzel bir oğlan görse hemen onu bir ceylân gibi avlar ve saraya gön dererek tavaşi yaptırdıktan sonra kendi zevkine hasrederdi. Hadım- lar Osman oğullarının sarayların. da da mühim bir yer tutarlardı. “.. Evvelki gün Kabataş lisesinde 8 üncü yani son defa bakalorya imti- hanına girdim. Geçen sene liseden mezun olurken bir dersten ikmale kalmıştım. Şimdi de Üniversiteye de- vam ediyorum. Mektebin tebliğine göre, geçen gün verdiğim imtihanda muvaffak olamadığım anlaşılıyor. Bu muvaffakıyetsizlikle artık bir defa daha imtihana girmiye hakkım kal mamıştır. Üniversiteyi terke mecbu- rum, Bu netice ile karşılaşmamın sebebi şudur: Ben 1937 talimatname ve ders programma göre imtihana hazırlan - mıştım. Halbuki 1938 programına gö re İmtihan edildim. İmtihanm bu şe- kilde yapılacağındn haberim yoktu.|matnamesine göre hazırlanan bir u. İmtihanın 1938 programma göre ya-| seli, yeni talimatname esaslarma gö- pılacağı hakkında da hiç bir tebliğdelre de imtihan verebilir . bulunulmadı , Maarif Vekâletinden alacağınız €6- Bu mağduriyeti nasıl telâfi edece -İ veba göre hareket edersiniz » — m —e | SURASKi TiCARETHANESİ Gümrük idaresince verilen müsaade üzerine bilhass? KUPONDAN Müteşekkil büyük miktarda ve zengin desenli İNGiLiZ KUMAŞLARI çektiğini sayın müşterilerine bildirir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: