3 Mayıs 1937 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 6

3 Mayıs 1937 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İİİ İİİ LİLİ İLİ Lİ LL 2 MM. Mİİ ENER VE ANKA MİLLİ MAÇLARIN SONUNA DOĞRU.. Fenerbahçe Dünkü Maçta Ankaralı Gençlerbirliği Bire Karşı İki Golle Yendi ( Yazan : Eşref Şefik ) Yebiz stadında (Beşiktaşa karşı oynadığı ilk maçın. da berabere kalan Gençlerbirliği takımı dün Fener stadında Fener- bahçelilere 2-1 yenildi. Dün Beşiktaş maçınm tafsilâtı- ni verirken Ankara takımı hakkm- daki kanaatlerimizi yazmıştık. Gençlerbirliği dünkü oyunu ile İlk hükümlerimizi değiştirecek bir oyun değişikliği gösteremedi. Ne- fes ve atletik kabiliyetleri © pek yerinde olan Gençlerbirliği çocuk- larmm takım kombinezonü taraf. Jert henüz atletik kabiliyetleri de. recesine varamamıştır. Açıklarının, ortalarınm, muavin hatlarınm oyun tarzı on sene ev- velki futbollin muhtelif safhaları. ni göstermektedir. Harpten evvel. ki futbolde makbul olan ferdi kıy- metlere ziyadesile sahip bulunan “Ankaralılar firsat hazırlamakta, bugünkü futbole göre, becerikli gözükmüyorlar. Hele Fenerbahçe. ye karşı sol açığın muhakkak be- raberlik golünü kaçırması çıkan fırsatlardan bazan istifade edeme- diklerine delâlet eden mühim bir işaretti, V aliniz topu kovalıyarak ve mütemadi koşarak oynıyan Arikara takımına karşı dün Fene- yin çıkârdığr oyunda da bir fevka- Jâdelik olmadığını kaydetmeliyiz. Fenerliler vakıâ, devamlı on daki- ka olsun tehlike ve tazyik altında kalmadılar, fakat faikiyetlerinin şekli cazibeli ve güzel değildi. Çok bitarafane düşünüp, maçı gözlerimizin önünde tekrar yaşat. tığımız zaman şu neticeye kadar Varabiliriz: Fenerbahçenin rakibine karşı üs- tünlüğü sahanın ekseriya ortala - rında ve top alıp vermelerde göze ilişiyordu. Kale önlerindeki halle- ri, delici ve başarıcı bir hücum hattınm Hizumlu alâmetlerini gös- teremiyordu. Bu yüzdendir ki, ga- Sibiyet gollü de muhacimlerin topu iradelerine ram etmelerile çıkma dr. Fikretin yirmi beş metreden çektiği şüt İzmir kalecisinin eline geldiği halde bloke edememesi yü- günden üstünden aşarak girdi de galibiyet öyle elde edilebildi. Maçın bu safhasını gözümüz ö- nünde canlandırdıktan sonra şöy- le bir faraziye yürütmek te kabil dir. enerin galibiyetini temin 6- den şüt İstanbul kalecile - rinden birinin eline Gençlerbirliği kalecisinde olduğu gibi tesadüf et- geydi, golü üstünden aşmarak İ- çeri alacak bir aksaklık yapacağı iddia olunamaz. Ankaranın son dakikada başs- ramadığı fırsatı da İstanbulun va- sat şütlü bir muhacimi yakalasay- dı, zannederim ki, göle çevirmek için büyük müşkülât çekmezdi. Vakıâ, bu kabil faraziyeler, “ha- lamın sakalı olsaydı, amcam olur- du,, sözüne yaklaşır. Fakat Fene- rin nasıl oynadığı düşünülürken insanm fikrine bilâ ihtiyar gelen ihtimallerdir. MAÇIN TAPSİLATI: tanbulun bu haftaki maç- ! larını idare için gelen İz- mirli hakem Mustafanın idaresin- de maça başlanırken takımlârmn vaziyeti aşağıdaki şekillerde idi: Fenerbahçe takımı; Hüsamettin — Yaşar, Lebip — Cevat, Angelides, M. Reşat — Fik- ret, Naci, Ali Rıza, Esat, Niyazi, Gençlerbirliği: Ankara takımı Beşiktaşa çıktığı gekilde biraz tadilât yapmıştı. Sol müdafi İhsan yerini Kadriye ver- mişti, Epey kuvvetli esen rüzgâr alti na düşen Ankaralıların Fenerbah- çenin ilk hücumlarmı hayli boca- liyarak kesmiyd uğraştıklarını 5 dakika kadar seyrettik. Bu esnada Fener hücum hattınm üç ortası müessir oynıyamadığından — sayı çıkmadı. Pek tehlikeli vaziyetler de hâsıl olamadı. Beşinci dakikadan onuncu dakikaya kadar Ankara takımı Fener muhacimlerinin oyun ölçülerini almış gibi yerlerini va. sattan İyi tutarak mukabele elti ler, FENERİN İLK GOLÜ: nuncu dakikada, soldan Fik rete çarptıkları için bir fi. rikik cezasına uğrıyan Ankaralı lar ilk golü bu yüzden yediler, So). dan sağa doğru çekilen firikik yu- ruşunu sağ açık Niyazi sağ iç ye- rinde yakaladı. İçeri vurduğu za. man top kalenin direğine çarptı, tam çizgi Üstünde biraz durakladı. Uzaklaştırmak istiyen Ankara mü dafaasından evvel davranan Ali Rıza yarı ölmüş golli tamamlıya- rak, birinci sayıyı kazandırdı. Bu gölden sonra Fenerliler bi « raz hızlanır gibi oldular, Fakat başlangıçta göze batan, üç ortanın girgin olmasi yüzünden tazyikleri- ni sayılara çeviremeden manevra- lar yapmakla dakikalarını kaybet- tiler, 12 inci dakika: Tam on sekiz pas çizgisi Üstünde Fenerliler bir firikik daha kazandılar, Esat çek- ti. Kalenin üst direğine çarptık » tan sonra dönen topa Naci kale ağzında kafa ile yetişti. Kafa vu. ruşu topu kalenin üstünden âşırt. tı. Böylece bu yüzde kırk Ihtimal. li bir gol kaçırılmış oldu. On beşinci dakikadan birinci dev renin sonuna kadar, kele önlerine kadar inen hücum adedi itibarile iki takım mütevazin bir oyun çı - kardı. Yalnız sahanın ortalarında. ki hâkimiyet, yukarda işaret etti ğim şekilde, Fenerlilerde olmak şartile bu müsavi oyunla ilk dev- renin sonu geldi. İKİNCİ DEVRE: ol atamamış Ankaranm Ö- G nüne bir gol farkla çıkan Fenerliler rüzgâr altında başladı- lar. Gençlerbirliğinin ilk akm teşeb- büsünü kesip sol açıklarını besli - yen Fenerliler ummadıkları bir sa- yıyı daha kazandıklarını gördüler. Daha oyun başlıyalı bir dakika ol- mamıştı. Fikret aldığı pası on met Te kadar sürdükten sonra yirmi beş metre kadar uzaktan sıkı ve çok düzgün bir silt salladı. Anka- ra kalecisi bu şilte karşı plorjon- lu bir kurtarış yapmak için yere yattı. Top, kalecinin eline çarptık- tan sonra, zaptedemediği için Us- tünden aşarak girdi. Ankara kalecisinin plonjonu kr- sa geldiğinden ellerine hâkim ola- mıyarak ikinci kole de mâni ola - madığı anlaşılmış oldu. Bu ikinci golden sonra Fenerli- ler Işi gevşettiler. Kanaatkâr bir oyun içinde, ayağına topu geçiren vaziyet hazırlamaktan ziyade drip- line gösterme arzusunu hissedi - yordu. Ankaralılar ise, başladıkları gi- bi atılgan ve mütemaği top ara- yarak devam ediyoflardı. ANKARANIN GOLÜ: Y edinci dakikada, ortadan hü cuma kalkan Ankaralılar topu sola geçirdiler. Sol açık kale hizalarma kadar indirerek ortala- Takımını dı. Bu ortalayışı kafa ile alıp içe ri atan Ankara sağ içi Selâhaddin takımının ilk ve son sayısını yap mış oldu. Birinci golle daha hızlanan An- karalılara dokuzuncu dakikada bir fırsat daha güldü. Merkezde ve ka le yakımlarında, müdafiler geçil - miş olarak, yakaladıkları topu Jü- zumsuz bir manevra İle sağa çe - kip, zaviyeyi kapayan Ankara mu- amm U Dünkü Fenerbahçe . Gençlerbirliği maçından bir görünüş Kale önünde kaleci ile bir mücadele sahnesi hacimi golü başaramadan döndü. 14 üncü dakika: Ankara kâlesi- ne mukabil hücum yapan Fener. liler topu sağdan sola aktararak birkaç tehlike saniyesi yarattılar, 15 inci dakika: Ankara sağdan indi, Bir korner kazandı. Fakat dı- şarı attılar, 16 uncu dakika: Ankara sol a- sık yerinde haşin bir top kesen Yaşarm yüzünden Fenere karşı bir firikik veren hakem, ahalinin aleyh te tezahüratma uğradı. Çekilen fi- rikik ofsaytla yarıda kaldı. undan sonra Fikret bir çar- B pışma neticesinde sahanın kenarın? yattı. Onu tedavi ettik. leri sırada Fener takımı müdafaa. ya taarruzdan ziyade dikkat ede. rek oynuyordu. Fikret içeri girdikten sonrs da Fener takımının müdafaaya dik - kat ettiğini hissettiren, sık taçlar ve saha ortalarında topu oyalama tarzlarına şahit olduk. Maamafih, bu tabiye galip bir takımm son dakikalarda teşebbüs edeceği meş- ru haklardandır. Maçm bitmesine birkaç dakika kala Ankara mühim bir beraber. bik fırsatı yakaladığı halde netice- lendiremeği, Merkezden sol açığa doğru uza- nan topu kapan Sol iç Yaşarı da atlattıktan sonra ÖNÜ © tamamen boş kaldı. Rahatça kaleye doğru sürlyordu, Bilinemez ne sebepledir, kaleye yaklaştıkça topu açık mevkiine doğru kaydırıyorön Kaydıra kay- dıra © kadar kaydırdı ki, gol çıka- miyarak hale geldi. Böylece Yaşarın benzi kül gibi sararmış olarak arkadan seyretti. gi Ankara hücumu vaziyeti değiş- tirmemiş oldu. İki dakika sonra maç bittiği va- kit Fenerbahçe 2-1 galip olarak sa- hadan çıkıyordu. Davis Kupası Londra, 2 (A.A.) — Yeni Zelan- da, Davis kupası İçin yapılan ilk turnuvada Çin takımı iki zafere karşı üç zaferle galip gelmiştir. Yeni Zelanda, şimdi Felemenk — Cenubi Afrika maçından galip çi. kacak olan takımla çarpışacaktır. Samir, (TAN muhabirin den) — Ankara gücü, ikin maçını bugün oldukça kalabalık bir seyirci kütlesi önünde Doğansporla yaptı. Hâkemi Sait Salâhaddin idi. Ta kırmlar şu şekilde sahaya çıktılar Ankaragileli: Ateş, Enver, Ali Rıza, Bildi, Semih, Abdül, Hamdi, İsmail, Yaşar, Şükrü, Abdi, Meğer Mahmut, Adnan, Fethi, İamsil, Nu rüllah, İrfan, Hayri, Fuat, Hakkı, Mehmet, Reşat. İlk vuruşu Ankaralılar yaptı. Oyun on dakika kadar mukabil (oakmlaria geçti. Ankaralılar, daha muntazam oynuyorlardı. 25 inci dakikaya kadar tesirsiz a- kırlar yapan Doğanspor, bir aralık Ankara kalesine indi, Reşadın direğe mamlıyarak Doğansporun ilk sayısmı yaptı. İ 33 üncü dakikada Abdinin ortası - nı, Şükrü, güzel bir kafa vuruşiyle İ Doğanspor kalesine soktu. i Bir dakika sonra, İsmail, beklerin * hatasımdan isitifade ederek Ankara - İnm 2 inel sayısmı yaptı, devre 2—1| i Ankaragücünün lehine bitti . , J kinci devrede büyük bir ener İİ öyle oyuna başlıyan Doğan İ spor, 3 üneüi dakikada Hakkım aya- İ giyle beraberlik golünü yaptı. 5— 10 İdakika sonra Doğanspor oyuncula - irmda yorgunluk alâmetleri belirmiye başladı. Bu vaziyetten istifade eden i Ankaragücü, 20 inci dakikada Yaşar vasıtasiyle 3 üncü galibiyet sayısmı kaydetti. 35 inci dakikada Ankaralıların hâ- kimiyeti bariz bir şekil aldı ve maç bu şekilde 3—2 Ankaragücünün gali- biyeti ile bitti . İzmitlilerin Haklı Bir Teklifi İzmit, (Hususi) — Evvelki hafta Akyeşil İdmanyurdu maçını 3 bin kişinin heyecan ve merakla seyrettiği zaman büyük bir faciada oldu. Genç bir mektep talebesi tribünlerin duvarından aşağı yuvarlanarak ba - cağı kırıldı. Ve hastanede kesildi. Bu genç çocuk şimdi yarım vücudu İle müthiş bir azap ve ıstırap içindedir. Tahelline devam edememek kaygusu bu azap ve ıstırabı katkat arttırmak. tadır . (Biz, buna küçük te olsa, cocuğun yaptırmak maksadiyle) (o İzmitteki her iki kifihiğa tekrar karsrlasarak Ty genç talebe menfaatine bir müsabaka tertipvetmelerini teklif ve ricalıyoruz. Bü ise, eok sevilen valimiz Hümit ruz, — C.B. çarparak geri gelen şütünü Fuat ta-| kopuk bacağı yerine takma bir bacak | Oskaym da alâkadar olacağma şüphe etmiyerek öncülük edeceğine inanıyo- i İzmir Maçında Üç Sayı İle Ankara Galip Sekizler Turnuvası Maçları resinde Beykoz —— Hilâl arasmda Y” pıldı. Oyunun başlamasiyle hâkimiyeti tesis ederek tek kale PA linde oynyan Beykozlular Kemsl “e Şehap vasıtasiyle iki gol yaptılar devre bu vaziyette nihayetlendi. ci devre Beyokz yine üstün O; sına rağmen başka sayı çıkarsri dı. Ve maç 2 — 0 Hilâlin mağlübi le nihayetlendi. İkinci oyun Burhanm idaresi?” İstanbulspor — Anadolu " İ pildı. İlk devre zaman zaman İste? bulsporun hâkimiyeti altnda gef”” İsine rağmen 0—0 berabere bitti. | ci devre 16 ve 17 inci dakikalarD İ Zeki Anadolunun iki golünü yaptı ay Son dakikalarda Istanbulspof * ri vasıtasiyle ancak bir gol yapebil N di ve oyun 2 —İ Anadolunun yetiyle nihayetlendi. ” Üçüncü oyunu Vefa — Süley* niye Halit Galibin idaresinde 0Y9$ dilar, İlk devre Vefa hâkim oy sma rağmen sayı yapamadı. V€ ye 0—0 “berabere neticelendi. İKE, devre mütevazin akınlarla deva derken (o Süleymaniyeden Muzali” geriden aldığı bir past şahsi gayri le sayıya tahvil etti, o Ve maç Vefanm mağlübiyetiyle neticelen” Son maç Topkapı —EYÜP da yapıldı. Ahmet Ademin yhkeri le oynana bu maç bir gol papi; halinde devam etti. İlk devre Be? 4 tarafın yaptığı üçer golle bars bitti, İkinci devre hâkimiyeti “ , Topkapılılar, üstüste 3 gol dah” parak Eyübü 6 — 3 mağlüp etti” Mazhar Nâzım Ajan Oldu... Galatasaraylı Besimin entren ğe tayininden sonra münhal ols sy tenbul ajanlığına eski Galata” atletlerden Suat Hayri tayin e yö ti. Suat Hayrinin bu işlerle YETİ” efe vakti olmadığından bahisle Tse ya) mesi Üzerine ajanlık tekrar m oldu, istan! Aldığımız haberlere göre atletizm ajanlığına bu sefer diy Galatasaray atletlerinden Mazhar Nazım tayin edilmistir. " Bugünkü fena şartlar igin ğır işi üstüne elan Mazhar * Allah yardımcısı olsun.

Bu sayıdan diğer sayfalar: