3 Mayıs 1937 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 9

3 Mayıs 1937 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

TAN 9 ır A M EKONOMİ Yazan: Ziya Şakir | A/manyada Balık Sarfivaftı Zeyd, Elaltından ihtilâl ve | Yamur Geçen dl No, 37 Fiatleri İsyan Hazırlığına Başladı |"... i e Ş Su) Nazaran Azalmış! geler... Küfe halkının her an de, yetlerde bulunmuştur. Bazı mmta - ; sn İN Bisen meşrep, âkmd hafta bol miktarda balık tutul, bi de iki ş Bederek Edi göllerinde SR; EN la alt lee ği Elya yüklenmiş, dün de bir Bizsiz, me altay dei bazı mmtakalarda yalnız mahdut | miştir. Yüklenen balık miktarı kırk bin çifti bulmuştur. Bu balık- si ile, ondan evvel, büyük am- nisbette sarfiyat olmuştur. Sarfiyat- | ların çifti 15 - 17 kuruştan satılmıştır. j Da e emme karşı yapı « taki azlığın fiyatlarda yapılması bek | | Ayrıca 200 kadar orkinos tütü İ Bilaaristindü Ü larak karetleri ner birer misal o - lenen tenzilâttan ileri geldiği zanno- | larak ihraç edilmiştir. Orkinoslarm ii Zeye ştörmişlerdi. lunmaktadır. Dahili istihselât hafta | tanesi 100-150 kilo arasındadır. Bun- ulgaristanda 4 bütün bunları dinlemişti. Sonra sllkünetle cevap vermiş: — Böyle, hakaret altnda yaşa - içinde önemli nisbette çoğalmıştır. Çünkü havalar müsalt geçmiştir. Bu Yedi Ziraat Ve ların kilosu da beş kuruştan satılmış tır. Bu hafta fazla miktarda küçük : ç itibarla yabancı yumurtaların piya - | balık ve kalkan tutulmuştur. Kara - Odası va RE be Sea eğ sadaki ehemmiyeti ikinci derecede) denizden gelen kalkanlar 18-20 ve kab tercih ederim. Bu daveti kalmıştır. Bu haftaki ith; i Bulgar hükümeti, bütün Bulgaris- ; ve Küfeye gidece. mi alt bilhss- | Boğazda haftada 5-6 yüz kadar kal-|şyğa çiftçilerin ziraat ve iktisat ba | Bim, ; ye s5 şimal memleketlerinden yapılmış | kan tutulmaktadır. Çinakoplarda 20.) ,2n44 Gifişilrin zirmat ve ike için Demişti, Ve; bira Pi tr. Fiyatlara gelince, yumurta başı-| 30, istavrit 12-13, çirozluk uskumru | nda Kalkınmaarın temin Nice Kür, 4 z sonra da, giz- na bir kuruş tenezzül görülmüstür. iy ziraat odaları tesisine dair kanunu dü eye gitmişti, ştür. |16-17 kuruştur. İzmarit, hamsi, s-İ kabul etmiştir. Bu kanunı göre, © a e Küfeye davet edenler, der- Sini beder” (bu acai Ee trorkilos gibi küçük balıklar toptan | Bulgaristanın bü.fik şehirlerinin ye lee; etrafmı ihata etmiş İlitam Hiseyili) ik ibi B rın kasa l 25 kuruş arasındadır. Zeytinyağının | dizinde yedi tane ziraat odası teşkil ğe ii a Pları| pahallaşması yüzünden şehrimizde | olunacaktır. işi, gu anda ta 3 balık sarfiyatı geçen senelere naza » ieririli: ri » Derhal harekete geçebi- eee Allahındır... Kerbelâ E t k mi o ai ei dine yetiştiriliyor 3 al ya ii pp eek esmiyor Bulgar giraatçileri nane yetiş« » teminat vermişlerdi. Bazı ni yenler etrafıma toplan tirilmesine ehemmiyet vermiye büy“ etler İle, onu gü yolda İrymt ede- sınlar, Son günlerde Zongukdaktan fazla Sovi etler lamıştır. Esans çıkarmak için Kul - İva Diye feryat etmişti... Fakat, her | talep olduğu için hayvan fiyatlarınm Yy hanılan nane nebatınım bu sene çok feci bir aki il ” âkibetten kurtarmak yükseldiğini ve eski narhın zararları- nı mucip olduğunu ileri süren Bartın para ettiği görülmüştür. Bulgarlar taraftan .. Ve önün sıkıştıran.. Ve önüne ge- Almanyaya 5,160,000 leva kıymetin. Bi ll Seyyit. Sana biat vade , kişidir?.. — Kirk bin kişi, 2 Ya, ceddin (İmamı Hüseyin) e Dat â z i da erimişti. Kerbelâ kahramanının â esimi ii küç küyi ida vi ği elm Si ağar Di torunu 9: siyahı bayrağın afianda,. ederek, İken iel hai Borga Birliğinin mağ pirbg Pena Para mm Taral Ni — Seksen bin, ken, (Zey) in, cami kapısmdan k O Elinde yaln kile. etrafında an.—.| ve ot nartını kiloda 6 kuruş yük; | ertafarı 151300 hektarı bulacaktır.) ölmektedir. Geçen sene İski fa pinler kaç kişi ahitlerine ve- £ çeri girmesi bekleniyordu. cak birkaç sadık havarisi Me yal. | tir. Ayni zamanda iatihsal uşulleri yeni | ar olman tohum miktarı 58 bin ona E Ceddine bint verdi? Fakat birdenbire Darilemâre te £ 1:7 Kalmış. Ölüme karşı, metina, |“. en geibaren koyun ve kuzu | 1eStirilecek ve daha rasyonel çalışıl| | Aim rafından bir şakırtı kopmuştu. Ve, O 70 GÖĞÜS germişti. eti 15, keçi ve oğlak 30, sığır 20, man. |" “74 Paslanacaktır. ——— , İn yi ae gidalsin.. Yoksa, cd. © cami bir anda, hükümetin süvari. O İşte o Zaman; herkesi hayrette |SiX. üzerinden satılacaktır | Pirine kolkhozlarında en güç işler i - —ç — z leri tarafından ihata olunmuştur... burakan bir hâdise zuhur etmişti. İki üzerine narhı TU tertibatir traktörler vasıtasiyle İzm ird e — e, çüphesiz.. ceddim. Camide mahsur kalan binlerce ki ( Sokaklarm birinden ,dolu dizgin fır eee e yapılmaktadır. Bu sene rekolte için österenleri, VU derece vefasizlik — gi, eğer çu anda kılılarını ve han- yan. bir atlı; yıldırım süratile ile gbi Köni al AZ hususi kombine makineler d kullanı. : “ Bu dene me tumarsın?.. çerlerini sıyırıp ta kapılardan dışa- ri atılmıştı. İş İlacaktır. Pisi si p . Si, amm de Zeyd'e kâr e hücüm ekselerüi, hiç-şüphesiz-ki; (Arkası var) o |fazin satanlar cezaindırılacaktır. M EE e b işleri için ip Ri ıyasa 5d *. iğ sre Mz ARR milyonlarca rüble sarfedilmektedir. R & rim, min zalike — e ) giymeli li biç mini mir zag yeme —.. pirinç — İş | eri i Meaat oderay ahasları Zeyd'e mü © yuldamamış. Herkes olduğu yerde e > j Müşlardı. Şu garip suali sor- sinivermişti. hemen hemen iki misline çıkmıştır.) | Şmir, (Hususi) — Şehrimiz Tica. pi, Yâ, Seyyit Zeyd ile ihtilâl rüesası, şaşırmış- Kazakistan ve Azerbaycandaki kolk- ret odası ihraç mahsüllerimizin mart MİN higç, i. Resülü GEkre « dr. Derhal programlarmı değiş- hozlarla Azak denizi ve Karadeniz #a-| ayı içindeki durumu hakkında bir ras in; ba bm ge) mink dürmiye mecbur kalman. Ee p B hillerinde vücuda getirilen yeni pirinç| por hazırlamıştır. Raporda aşağıdan ip, hilâfeti irebildik cilerle riyat rumtakasr kolkhoz ve sovk. ki malümat vardır. ğ Bi şe ser. elammiemi eşime | o Gök Terliyen Bir Bayan (eee a a en kan ii a Sabahm o şiddetli ayazı altında sa | Ortaxöyden “Zavallı okuyucunuz, Yürü tahrip edip yakmaz. ilâ 120 kental pirinç rekolte etmiştir| üzüm, incir rekoltelerinin bitmek i- madığı maksadı anlıya - e sakın titriyerek ateşler yakmış. | imzasile mektup gönderen bir Ra. © Halbuki vücudun kapalı yerle. ikisine nisbetle on irla- ” e bir SI İçin müphem ve ihtiyat yan henlis yaz gelmediği hale; çök © inden geleli ter kaleyf olduğun > ki bu miktar esi n zere bulunması, yeni siparişlerin alın saa vermek istemiş: pi; Ya, Mansur. Ya, Mansur... terlemekten şikâyet ediyor. dan bulunduğu yeri tahriş eder, |linden fazladır. da mış olması gibi tabii sebepler tahtın. eta Genabıhak, ikisine de rahmet | — ye Mas Jamışlardı, May, | | — O kadar ki diyor, vücudumun © Göğüs kapalı kaldığı vakit terden | Şimalde, Ukranya ve Kuban'da, a-|da iç piyasalarımızda, şubat aymda İk gez, Kİtap ve sünnet mucibince (| Diye, feryada basi a her yeri terler. Hele yüzüm! Ufak © sonra nasıl kızardığnı bilirsiniz | şağı Volga mmtakalarında ve yukarı| müşahade edilen durgunluk ve fiat ediler, Halkı, adaletle idare | Satları; bu feryatları CMC mah. | bir hareketle sırsıklam oluyorum. £ Duha ziyade kapalı yerlerde — me | Kazakistanda pirinç ekimi bakımın.) istikrarsızlığı mart 637 ayı içnide due | P sur kalanlara duyurmak. Onları | Sonra da her şeye helecanlanır, Ür- © seli mafsallarda — çok, büsbütün | dan büyük muvaffakıyetler elde edil-İrumunu muhafaza etmiştir. Mevsi « a Dt (Hüâtet) in, dmamı © coşturarak şiddetli bir hürüç ha - | ker ve terlerim. tahıriş eder, kaşındırır. Terden d0- | miştir. Vaktiyle hiç pirinç ekilmiyen| min tabii icaplarına istinat eden bu de onun evidi mut - ateşini bütün dah | © Terlemek, sağlık bakımından, —layı elbise değiştirmek te kolay bir halen binlerce hek | durgunluk iç piyasa fiatleri üzerine lk tları için reketi İle isyan ateşi bu mmtakalarda surette bir (Hak) olduğuna alak çok defa iyi şeydir. Bilirsiniz ki (iş değildir. Şimdiki Bayan elbiseleri tarlık pirinç tarlaları mevcuttur. O (de az çok tesirini göstermiştir. a)yaz e kani olan baz mite (gi ye parla kimse yerin . | hekimler hastalarn birçoğum (opek büyük yer tutmıyacağından | ilik bahsinde tecrübelerle) Dış taleplerin gevşemesi neticesine ar (a) Fakat camide, biç “| bolca terlemeyi tavsiye ederler. FA © canta içerisinde taşınması kolay | Pirinesilik i Kargı büyty Zeyâ)in bu cevabma.. komldamamıştı.. Meydanda, bi nil doğrusu © olsn bile herkesin önlnd yüz |meşgul olan hususi istasyonlar da den doğan bu durumun, stokların Gr. armin, ik bir hoşnutsuzluk gös Böy SESE yana Sizi KEİ Baz Hele Baj için yüz Sa vardır, Uzak Şarkta kâln Santakkez | tadan kalkacağı ve fiatlerin de kem Ni skar, yanlar tuvaletini tazelemek gibi — elbise | vardr. normale avdet edeceği kanaati kuye 2) BA halde, gazı halifeleri sında, küçük ve siyah bir bayrağın | lerinden terlemek daha ziyade can değiştirmek henliz moda olmamış. | istasyonu, Sovyetler Birliğinin orta|leriX v4 ie ayazı yi, lm > altında, melüi ve muztarip nazarlar | Sıkacak bir şeydir. Ter gelince YÜZ gır... Sonra Yücudun yerle. |mntakasında, Saratov, Kuyblgev ve)" See serer ve Gam ke ARS vee e Biz, ver (la her taraftan yardım ve İmdat e gerim Ye zade gelen ter çok dofa kokodu o. | Blelorusyada yetiştirilmekte olan. ve ön tapar; <a ii e ahdini geri alıyoruz. bekliyen (Zeyd) in etrafına, ancak, Yaluız sayın okuyucumuza tenel- e: Mi ko? Veya fena gek. |orken biten yeni pirinç mevileri bul am mütemadi emi gi m © sayın mesi duyanlarm telâkkisine ana ie sini Sem 3 veacak br yakla varı ye AE er mlm vena amlar mz olmaları biraz azırlıklarının, derece wvet toplanmıştı. böyle yüzlerinden. terliyen terliyenlerin 0 Sovyetler i esi tahmin! fiat e cereyan etmesine Birdenbire korkunç nal Sesleri | çok Bayanlar vardır. Hattâ bir 2- — ir e Tail meyi e #eviifine izni olim ğ ter as iin tarafmdan ha- aksetmişti, Sokak başlarımdari fır. | mandanberi Bayanların pudralar yuzden veya vücudun biç zeriyat piâR İN balesi | İş Satışlar: ” Sin, Zeyd) in tevkifi |- siivariler; ateşle | Ve dudak rujları çantalarında ta- başka, mucibince vasati pirinç i Memurlar. Fi uyan yalm kılıçir : ta, yerinden gelen tere karşı ilâçlar iniln ili misline ve harp.) Mart 937 ayı içinde 7008 çuval ve çıkarılmıştı. Fakat, Şıyarak herkesin önünde tuvalet 1936 mahsuli harp. İzin, Onu iyice sakladıkları © Tin ve meşalelerin alevleri sltmda, zelemelerinin moda olmasına sebep, yili me m an ten evvelki devir mahsulünür ie 4/1 torba Üzüm, 111 muhtelif ve 13 — — rai K, tayt, cunilan yerlerde bulunama. - mütereddit ve kararsızca hareket - | yüzlerinden terliyen o Bayanların di Pire misline çıkacaktır, çuval hurda İncir satılmıştır. ii Vaziyetin lerle kaynaşan o Iki yüz on #ekiz | çok , . Ee. heli olduğuna delâlet eder. şüp Bu ay içerisinde İnhisarlar idare a bu şekli alması üzeri. (kişilik zayif kütlenin etrafmı çe - | kiden sakız ii 2112, üzüm kurumu da 90 çuval ü- x ta) ie taraftarları işin da ane bu kadarcık bir hareketle bile YÜZ © ene yaptm umumi bir msa-| Türk - İngiliz züm mübayaa etmişlerdir. i Müşlg,. uZatılmamasına karar ver Bu kadar az zamanda ümitleri. lerinden ter dökerler ve işlemeli tir. Okuyucumuzun sinir hekimine eti Kuruldu İnhisarlar idaresinin mevsim baş- Mişleygı Yan gününü de tayin ete . ây. | yağlıklarile yüzlerini silerlerdi. Şim Şirk ui şından mart 937 sonuna kadar umü-. nin sönüvereceğini görmekten dl çiklet çiğniyenler de yine terli , | mi £ideyim, diye sorması haklıdır. Mleretin 122 bun olan (imamı Hüseyin) in to- Sürü Ami e Gi DA Çünkü vücudun bir yerinden terle. | Sümerbank ile Etibankm tat, 2 m an Sed İlan ae üm ik Hİ amli) Seber ellerini kaldırarak: “ik mendiller yüz silmiye müsuit , Mek sinircebir bozukluktan ileri | yerile Türk - İngiliz mali ve iktsadi | vu” Güral Hİ ei ii Mi ) gecesi, ga. o TunU MA gelir. Fakat afyonlu ilâç alayım mı, 936 reköltesinden borsaya teselli Kayı Kütede bir hereket baz — Ya, Rapl. Sen beni, zulüm ve | olmadığımdan, pudrayla ve rujla tu diye di il vere A ya dileri izm 423082 çuval tram, renin © derin zulmetleri hakaretler esirge... Senin büyüklü | yeyaerini mecbur ol. © kai Atyonla terinizin geçip geçmi. | BUNU. Şirket mahdut Setinin en |1920 torbadır. Ayni mtlâdet içinde. 59 hang, Yüzlerce ve binlerce göl. © Züne sığmarık ceddlm Gİbİ Keti | yen düşünceme göre yüzden Yeceği #üpbelllr, ucak alsin aş , | Ve umumi olarak memle borsa kayitlerine göre, 160611 muh- takip ağı, dâsiz duvar diplerini Ji bir ölüm beklemekten başka Va | çok terlemek, vücudun başka ta - | yon tryakisi olacağımız şüphesiz . | mühim iktisadi işlerile uğrasacaktır.| belir ve 12624 çuval hurda incir sö. İsing, diyorlar. Derin bir sülünet © pacak hiçbir geyim kalmadı. Yeni şirketin yakmda faaliyete B©6-| taşı yapılmıştır. ” bü k şe raflarmdan çok terlemekten ehven. 037 Bite Banu camiye toplanıyor - Diye söylenmişti... Onun bu söz | dir. Bir kere yüzden terliyenlerin . mesi beklenmektedir. Mart aymda borsa satış mu yda hepsi de, abalarınm — lerini, hazin tekbir sesleri takip et | hepsi yüzlerinin her tarafmdan © Kastamonuda oğlunu evlendir.. melesi şü netice ile bağlanmıştır... X ilanen Kılıç ve hançerle- mişti. Ve bu meyusane münscat | terlemezler. Böyleleri nisbeten 47- (mek istiyen okuyucumuza — Ba - Japonya İle Ticaret 3072 balye pamuk, 7602 kenia! par. Babar, Arasında, birkaç acı feryat işitil - | dır. Çoğu yüzlerinin yarısından © yurduğunuz hastalıktan gazetede Müzakereleri lamut, 3589 çuval arpa, 24321 çuval Mist. Dümazma, yarım saat kal miş.. Her taraftan saldıran hükü- | yani yalnız bir tarafmdan, yahut © bahsetmek bizim vilâyette ayıp sa. ğ me ei Ga buğday, 240000 kilo zeytinyağı, 2 küç - mutat veç. Oo met süvarilerinin şiddetle savur. | yüzlerinin küçük bir kısmından © yılır. Fakat o hastalığı tedavi eden | “SPO7Y milyon 223,600 kilo pamuk çekirde- Veriliyor, Münacat. © duklarr kılıçlar altında, birkaç kişi | meselâ çenelerinden terlerler. O © usta hekimler burada çoktur. Siz m yere gerilmiş.. Kanlar içinde can | vakit tuvaleti — herkesin önünde & de gazetede okumaya lüzum gör. ee a re vermişlerdi. bile — tazelemek kolay olur. Hem meden, hastalığı iyi ettirir ve oğlu. nuna doğru biteceği tahmin - “ Ğ Zeyd, kılıcmı de yi elaman sean kpek erenler akdin in hil i lar okunuyordu. Büyük cami, ta - mamile dolmuştu. Binlerce halk, lenleri, şahlanmiş atlarının ayak - lari altına slan süverilerin arasın da, o iki yüz kişilik kütle, bir an- kasapları, dün hiç hayvan kesmemiş. ler ve belediyeye müracaatla narhın yükseltilmesini istemişlerdir. Birliginde Pirinç ret anlaşmasının yenilenmesi İçin de nane satmışlardır, Nanenin kilosu 430 leva tutmuştur. 2g e ğ ği, 1702 çuval susam, 355 çuval fa-

Bu sayıdan diğer sayfalar: