4 Nisan 1938 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 11

4 Nisan 1938 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

——— 41-14-15 Radyo İAdeta Bir Mucize! Istanbul Radyosu la Türk 5 Plâkla Türk m if pâk Akşam Neşriyatı: Plakla r, öperü ve Operet pi ler ve ertesi günün progra Ankara Radyosu: Öğle neşriyatı! Sant: 1230 Karışık plâk neşriyat 1240 1 haberler 17,4 ilâp dersi (Mahmut Esat yarı ve arapça mı lâklu dans musikisi 21 Spor konuş- iss: Nizamettin Kırşan 31,19 Stüdyo salon Şekestrası 1 -- Lanneri Dte Romamtiker — ve Manon 3 — Aras J. ; Ber Vem, 5 Örler: Narvegischer Bret ia, çDerziehen 5 — Drtgo: Sulte du bailet- > milllons d'arlekin 6 — Lahar: Die Lus- iri 22,15 Yarınki Senfonik konser. 28 Varşova tmlacar) Fridi'in idaresin- | E AFİF KONSERLER yg 18 Berlin kıza dalgası: Karış Geri eva 0 Berlin kısa seüsükd, | nlgnsi: Devamı) 13,10 Bükreş (14,30. Devamı). 16,30 Berlin Büyük şarkılı konser (Lort : va). 1,15 Varşova: Aske. mailde (hfonlusko, Çayitovski v.s.) 17.45 lin kası dalgan: Halk orkestrası. (18340 Moskova: Konser. 18,13 Bükreş: Pi seri. 20 Berlin kıa dalyan: Bütür pastalari dünyayı şarkılarile selâmlıyor - lar. 20 Mos kalı aşa , muş bionik Ki r.2i V Wya: Konser, 21 Var atışı orkenira havaları, 21.30 Poş- ny& — Macar konser mi i, . übadelesi, .. Porana, Napoli: Orkestra, pılyano. Mei ME Boulevard lokantasından kli 22.00 Fiorans, Napoli: Köylü Emsile, el, OPERETLER: id. Di Bern KISA dalgası: Operet Disi. | Opernda verilecek ptyerin | kısa dalgası: Strmuse'un va a e resitali (Sehumann), 19 v ii sarkıları, 19.10 Varşova: Wi- mai 1915 Beriin kısa dalgasr dan çeke inin sarkıları, 20 Pest: Çis 3Lü0 Hery Tefakatile Macar garkaları, ehovan) e RA dalgmsı: Piyano söl0 (Ee- kalı g2) 22 Roma, Bari: Erstritmantal şar k la oner, 22.10 Bükreş: Romen halk şar- kilan, Vala, 220 Viyana; Karışık Viyana hes DANS Musikisi, 10.85; Peşte, Paste, ira Fabrikalı (Bomonti - Nektar ) 31 Mart 1938 Tar toplantıya davet Hi Cuma günü saat 11 de e Vi gopyan hanındaki Şirket yaz ie içtimaa davet olunurlar, MÜZAKERE RUZNAMES) 1 — Şirketin feshi ile tastıyeve | Yaz'ı, Şi asfiye memurların inti. habı, salâhiyetleri ve ücretleri, 4 — Hesap murakıp ve mülettiş. lerinin intihai Hisseleri miktarı ne olursa olsun her hisse sahibi, hissesi kadar rey sahibi olmak üze: isbu içtimaa İş tirsk edebilir. Hissedarlar Ticaret kanununun 371 inei maddesine tev- fikan hisse senetlerin: umu:ni heye- nma gününden bir hafta ev veline kadar şi zine veya Cenevre'de Bangue Födörale'e tevdi li müesseselerce verilecek bisse senetlerinin umumi heyet için tevdii mahiyetinde sayılıp İstanbul Jandarma Satınalma muteber olacaktır. IDARE MECİLSİ Diye Bayan İnci İtiraf Eti. Bir hafta zarfında tamamen değiştim. Şimdi on sene da- ha genç görünüyorum. Bütün arkadaşlarım beyaz ve ner- min cildime gıpta ediyorlar. Bayan İnci kullandı. ğı bütün güzellik le- vazımalını arkadaşlar rına tavsiye ediyor. Bayan İnci'nin tedavi görmeden evvelki ha- kikt fotoğraf Yalnız 7 gün kadar, bu tecrübeyi yapınız. Siz de şayanı hayret bir ten temin ile daha genç görünmüş olur- sunuz. Bayat İnci'nin güzel- lik levazımatı kullan- dıktan 7 gün sonraki hakiki fotoğrafı zip tenime gıpta etmekle beraber nasıl terin ettiği. mi de bilmek istiyorlar, Bu da gayet basittir. Cil- din hakiki unsuru olan Tokalon kremini kullanı nız. Sizde benim gibi gençleşip cazip bir ten te- min ediniz.,, “Benim için hakikaten bir mucize oldu., diye Bayan: Inci beyan edi “Hafta zarfında bu derece şayanı hayret bir tarzda değişeceğimi zan ve ümit etmiyordum. Bütün arka- daşlarım daha genç ve da- ha sehhar göründüğümü söylüyorlar. Cidden bu ca- Bayanların Nazarı Dikkatine: Satm aldığınız Tokalon kremi vazolarmın bü- yük bir kıymeti vardır. Onları bayiinize iade et- tiğinizde beheri için 5 kuruş alacak, ayni zaman- da kıymettar mükâfatları bulunan Tokalon mü- sabakasına iştirak hakkımı veren bir bilet takdim. edecektir. Gözlük © reçetelerinizi yalnız Kanzuk eezanesinde yap! k Kanzuk gözlük servisi zengin ve mutena çeşitlerle ( profesörleri- mizin mazhar, takdiri olmuştur. Gayri fenni gözlüklerden sakını Bız, İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ BEYOĞLU — İSTANBUL Diyarbakır Nafıa Müdürlüğüden : 1 — Talibi çıkmıyan D. Bakır lisesi pavyonunun 36375,04 liralık esas keşfinden 32200 liralık inşaatı yeniden kapalı zarfla ihaleye konmuştur. 2 — Bu işe mid evrak şunlardır. A — Eksiltme şartnamesi B — Mukavele projesi, C- Hususi, Bayındırlık ve yapı işleri genel ve fenni şartnameleri D — Bu evtak Nata dairesinde görülebilir. Ve istenilebilir. 3 — Bu işin ihalesi 9 Nisan 938 Cumartesi günü saatli de kapalı zarf usuliyle Nafha Müdürlüğünde yapılacaktır, 4 — Eksiltmeye girebilmek için 2415 liralık muvakkat teminat cari sene Ticaret odası vetikasi, Nafıa Vekâletinden alırmış 10000 liralıktan yukarı ehliyet vesikası, 5 — Taliplerin zarfları Cumavtesi günü ihale santinden bir saat evvel Komisyon Relsliğine makbuz mukabilinde vermeleri Postada gecikineler kabul edilemez. : (1559) Komisyonundan : Miktarı kilo Cinsi İlk Teminatı Lira Ku. 8000-9000 O Yün Fanila ipliği 23400.00 1753.00 1 — Vekiller Heyeti karariyle 938 senesine sari mukavele akti suretiy. | le cinsi, miktarı, tahmin bedeli ve ilk teminat miktarı yukarıda yazılı, 8000 - 9000 kilo yün fanila ipliği Gedikpaşada Jandarma Satınalma Komis Tahmin bedeli Lira Ku. İtenlik Satınalma Komisyonuna gel Öksürenlere ve göğüs nezlelerine İlânları Istanbul Komutanlığına bağlı bir- likler hayvanatı için 80 ton yulaf tın alımacağından açık eksiltme İle ihalesi 13/Nisan/938 Çarşamba gü- nü saat 15 de yapılacaktır. Muham- men tutarı 4600 liradır. Ilk temina- tı 345 liradır. Şartnamesi her gün öğleden evvel Komisyonda görülebi- | lir. Isteklilerinin ilk teminat mak- buz veya mektuplariyle 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 maddelerinden yazılı vesikalariyle | beraber ihale günü vakti müayyende Fındıklıda Kamu- meleri, “1628,, Harici Askeri Kıtaat İlânları DEE AN 29 Mart 938 Salı günü saat 15'de kapalı zarfla eksiltmesi yapılacağı ev ! velce ilân edilen 165 bin 593 lira 42 kuruş keşif bedelli Eskişehir Hava| okulunda yapılacak birinci sınıf bir| çift hangar inşaatının eksiltmesinde talipler tarafından verilen teklif mek | tupları kanuni tarifat dairesinde ha- zırlanmadığından işbu İnşaat yeni- den pazarlıkla eksiltmeye konulmuş- tur. Pazarlığı 8 Nisan 938 Cuma gü-| nalma komisyonunda yapılacaktır. Ilk teminat 9529 Iira 68 kuruştur. Keşif şartname ve projeler 828 ku- ruşa M. M. Vekâleti Satınılma ko- misyonundan alınır. Pazarlığa gire- cekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerinde yazı)! belgelerle idari şartnamenin 4 üncü maddesinin “F,, fıkrasında yazılı bel- gelerle birlikte pazarlık günü ve saatinde M, M. Vekâleti Satınalma komisyonunda bulunmaları, “1788,, “1767, 6 Nisan 1938 Çarşamba günü 83- yonunca 11 Nisan 938 Pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf eksiltmesiyle satın alınacaktır. 2 — Şartname her gün satınalma Komisyonunda görülebilir. 3 — İsteklilerin eksiltme günü sant 14 de kadar kanun ve şartnamesine göre hazırlıyacakları teklif mektuplarını komisyona vermeleri lâzımdır. (1510) at (10) da Selimiyede Askerlik dal- resi binasındaki Satınalma komisyo- nunda (3067) kilo çürük kuru otla (1505) kilo çürük samanın pazarlıkla | İstanbul Komutanlığı | ( İZMİR nü saat 10 da M, M. Vekâleti Satı-/(İ satılacağı ilân olunur, (1810) KATRAN HAKKI EKREM PAMUK MENSUCATI n T..A. Ş. TARAFINDAN Ötedenberi sağlamlığile tanınmış ve halkımızm rağbetini kazasımış olan mamulâtımız KABOT BEZLERİNİN Son tenzilâtlı fiyatları aşağıda gösterilmiştir: No. Tip (o Ath 855. En 36 Metrelik Gel ei ö 715. n Değirmeni 90 , “ 85, Geyikli 85, ” 5. Tayyareli 77 655 s2 798 800 730 732 670 “ Köpek 85, , » » 722 1 — Satışımız İzmirde fabrikada teslim ve peşindir. 2 — Yukarıda ki satiş fiyatlarımız asgari bir balya içindir. Ambalâj masarifi müş. teriye aittir. 3 — Yukarıdaki satış fiyatlarına $e 2 zam edilmek sw. retile fabrikada teslim asgari olarak bir top satışyapılır. 4 — İstanbul satış mahalli: Fincancılarda Mahmudiye hanmda 12 numaradadır. 85, »” TT. ” e 4 4 5 5 s8 8 9 9 1 Türk Hava Kurumu BÜYÜK PİYANGOSU 6 cı keşide 11 Nisan 938 dedir... BU “WE ŞD'E'D EK 200.000 ve 50.000 liralık mükâfatlarla; 200.000, 40.000, 25.000, 20.000, 15.000, 10.000 liralık ikramiyeler vardır, Biletlerinizi ayın yedinci gününe kadar bayile- Ziraat Vekâleti Satınalma Komisyonundan : 1 — Kapalı zarf usuliyle 40 ton göztaşı satın alınacaktır. 2 — Muhammen bedel 6000 lira, ilk teminat 600 Tiradır. 3 — Eksiltme 11.4.1038 de saat 15 de ziraat vekâleti binasında caktır. 4 — Şartnameler Ankarada Ziraat Vekâleti Satı dan, İstanbulda Ziraat Müdürlüğünden parasız ölarik m a 5 — İsteklilerin teklif mektuplarını teminatlariyle birlikte mvayyet günde 2490 sayılı kantınun ikinci ve üçüncü maddelerinde zikredilen vesi kalarla birlikte eksiltme saatinden bir saat önceye kadar meleri, (781) (4604) ş yapi : komisyona ver

Bu sayıdan diğer sayfalar: