5 Mayıs 1937 Tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 4

5 Mayıs 1937 tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SAYFA 4 Balıkesir Tapu Sicil — | Muhafızlığından: Köyü Cinsi Mevkii Hududu | Pamukçu Ev Köyde Sağı Abdullah evi, Şerif kızı Fatma ve kismen | Çarıkçıların - Hafize iken | şimdi vereseden Emine hir- | solu sesine ayrılan mahal, âar ası Çarıkçı oğlu İsmail, önü yol. Bulunduğu yer ve hududu yukarıda yazılı ev Pamukçu köyünden Emir oğlu Mustafadan intikalen karısı Zahide ve evlâtları Hatice ve Ali ve Eminenin 50 senedenberi tasarruf ve mülkiyetinde iken Bundan 40 yıl önce arala rında rizalarile yaptıkları taksimde bu evin halen sol hu- W dudunu teşkil eden kısımdan bir odalı yeri vereseden Emi neye ve yine köy içinde diğer bir mahaldeki bir göz oda. yıda Mezbure Emineye terk ve tahsis ederek diğer Zahi de ve Ali ve Hatice de Işbu tercili istenilen kısımda müş- | terek olarak kalmışlardı. Zahidenin de 315 de- ölmesile evlâtları Hatice ve Ali kalmıştır. Bilahâra Alinin de 332 | de ölmesile karısı Neslihan ve evlâtları Emine ve Zadiye ve halaları Hatice kalmış ve bundan sonra Eminenin de ölmesile kocası Mehmet ve/ evlâtları Halil İbrahim ve Mehmet ve Zelihaya kaldığından bahisle bunlardan Ha- tice, hissesine intikalen senet almak istediğinden tasarruf hakları tahkik edilmek üzere 16 5 937 pazar günü ma- halline memur gönderilecektir. İtirazı olanların bu müddet içinde Balıkesir Tapu Sicil Muhafızlığına veya mahalline'gelecek memura müracaalları ilân olunur. Balıkesir Tapu Sicil Muhafızlığından: Köyü Hududu Büyük — Sağı Mustafa iken halen Bostancı oğlu Hakkı solu ve ar kası Zeynel oğlu Süley man iken halen verese- sinden Halil evleri önü yol. Hudut ve bulunduğu yer yukarıda yazılı ev teşrinsani 291 tarih ve © numaralı tapu kaydı mucibince Mustafa oğlu Abdülbakinin iken 50 sene evvel ölümile karını Ay- şe ve evlâtları Mustafa ve Hatice' ve Habibe ve Emineyi badehu Mustafanın da 40 sene evvel — ölümile evlâtları Ramazan ve Hüseyin ve badehu Abdülbaki karısı Ayşe de 30 sene çevvel ölmesile” evvelki kocası Mehmetten olma oğlu Ali ile ikinci kocası Abdülbakiden olma evlâtları Habibe ve Emineyi badehu Abd*Ibaki kızı Haticenin de 330 da ölümile'evlâtları — Halil ve Mustafa vex, Aziz ve Emine”ve Ayşe ve Medine ve kendinden evvel ölen kızı Fatmanın evlâtları Necibe ve Emine ve Naciyeyi ve ba- dehu Abdülbaki kızı Haticenin oğlu Mustafa da 334 te ölümile karısı Ayşe ve Ayşeden olma oğlu Halil ve”ilk karısı Emineden olma evlâtları Ethem ve İsmail ve Yu- Mevkii Köyde Cins ve nevi Ev Üz 7 "7! ÇalıHasan İ' DEMİR HIRDEVATİŞ | Y L BOYA varı SÜ RENÇBER vüzE ni İşTE (f BAYİM BURASI ;B;ZJĞ en eyi Boya ;/e ’î YAGLARINI $ Burada bula biliyoruz Biz köylülerde | Pulluk ve Rençber Düâenînı .'VHEP Buradan _A_Iü;ğ_ TÜRKDİLİ Balıkesir Evkaf Müdürlüğünden: Mevkü Mektep Sokağı Cinsi Sebze bahçesi No: 1 2 3 Teminatı 20 00 " n 20 CU Ka Bayramyeri aralığı 38 — 00 Yedi parça arsa Yalı caddesi 30 00 Tarla Murat bayırı 1 00 Erdek kazasında Evkafa ait olup yukarıda yazılı gayri 13 | menkul peşin para'ile temliken satışığ!5 gün müddetle artırmaya çıkarılmıştır. İhalesi 18-5-937 salı günü saat 15 de Erdek belediye dairesinde yapılacaktır. İstekli olan- ların muayyen gün ve saatte müracaatları ilân olunur. 161 — 1—4 Balıkesir Tapu Sicil Muhafızlığından: Köyü Cinsi Hududu Aktarma Samanlıkfahur ve " Sağı Macarların Süleym- müştemilâtı (havi ” an”solu Mahmut oğlu İs iki odalı”ev. mall arkası önü yol Hudud veğbulunduğu yer yukarıda yazılı ev hacı İb- rahim kızları Ümmühan ve Ayşenin atadan/intikalen mül- kiyeti erinde iken bunlardan Ayşenin 327 de ölümile kı- zı Fatma ve kardeşi Ümmühanı badehu Ümmühanında 327 de ölmesile”evlâtları, Mustafa ve Ayşeye badehu Ayşe kı: za Fatmada;337 de ölmesile evlâtları Habibe ve İbrahime kaldığından bahisle namlarına tesçil edilmesi istenildiğin den tahkikat yapmak için 15 5 937 cumartesi günü ma halline memur gönderilecektir. Bu ev hakkında bunlardan başka tasarruf ve ya sair bir suretle hak iddiasında bulu- | nanlar varsa bu günler içinde, yazı,ile Balıkesir Tapu Si- cil Muhafızlığına ve yahut mahalline gelecek memura mü racaatları lüzumu ilân olunur. suf ve Halil İbrahim ve'Fatma ve)Emineyi've Abdülbaki kızı Haticenin oğlu Mustafanın oğlu Ayşeden olma Hali lin de 335 te bekâr olarak ölmesile anası Ayşeyi badehu Haticenin kızı Medine de 929 daölerek kocası,Raşit ve ev lâtları İsmail ve/Mehmet ve Haseneyi ve badehu! Musta - fanın oğlu Hüseyinin de 931 de ölümile karısı Ayşe ve ana baba bir kardeşi — Ramazanı badehu Ramazanın da 934 de ölümile karısı Sıdika ve evlâtları Necibe ve Emi- ne ve Naciye ve Fatmayı terketmiş ve bu vereseden Ab dülbaki kızı Hatice tarihten 40 senel bu eveeki hissesini 20 madeni lira| bedel mukabilinde kardeşi Abdülbaki oğlu Mustafaya vejyine,bunlardan Mustafa oğlu Hüseyin de bu'evdekir hissesini 800 lira bedel mukabilinde 930 tari hinde karısı* Ayşeye sattığından ve bunlardan talibi Inti- kal olan bu vereseden Ramazan kızları Emine ve Naciye | ve Fatma ve Hüseyin karısı Ayşe namlarına tescil mua melesi yapılması istenildiğinden”” tahkıkat yapmak için 16 5 937 pazar günü mahalline memur gönderilecektir. Bu yer hakkında bunlardan başka bir hak iddiasında bulunanlar varsa bugünler içinde yazı i!e Tapu Sicil Mu hafızlığına veyahut”mahalline gelecek memura müracaat- ları ilân olunur. y TÜRKDİLİ Pazartesinden başka her gün çıkar. Siyasal gazete.. Yıllığı: 800 Kuruş | Altı Aylığı:400 Sayısı: Bin | Günü geçmiş sayılar 25 | kuruştur. ADRES; BALIKESİR TÜRKDİLİ - Dünkü vnve zahire,fiatları UNLAR: Asgarl K. 55 Randıman 990 60 840 Azami K. 900 850 70 815 825 80 740 750 - BUĞDAY PİYASASI Santim 416 3 525 5 50 Yumuşak — Sert 625 725 Santim Santim Misir — 3 875 3 890 Arpa 4 4 25 Çavdar 4 4 Sisam 14 15 Afyon 11 5 Nohut 4 5 Kumdarı 2 Bakla Yerli Sert Yumuşak Dışardan ğ 8 MAYIS 937 |GönenBelediye Riyasetinden: 1 - Gönen kasabasının hali hazır haritaları Nafia Ve- kâletinin matbu fenni şartaameleri dairesinde yaptırıla- caktır. 2 - Haritaları yaptırılacak saha (150) hektarı meskün (50) hektarı gayri meskün olmak üzere (200) hektardır. 3 - Muhammen bedel meskün yerlerin hektarı (18) lira gayri meskün yerlerin hektarı (13) liradır. 4 * Açık münakasa ile ihale 15 mayıs 1937 müsadif Cumartesi günü saat 18 de Belediye huzurunda yapılacaktır. tarihine envcümeni 4—1-—154 Orman Müdürlüğünden: Muhammen bedeli 2500 liradan ibaret muhtelif âlatı tersimiye, hendesiye ve levazımı salrenin orman işletme- snde mübayaaları karargir olmuştur. Mübayaa olunacak eşya 15 gün müddetle ve 27 4 937 tarihinden 12-5 937 tarihine müsadif çarşamba günü saat 15 de ihalel katiye- leri icra kılınmacaktır. Mübayaa olunacak eşya ile şartna - meleri hakkında fazla tafsilât almak istiyen taliplerin bu müddet zarfında orman direktörlüğüne müracaatları ilân olunur. 4—1— M9 Vilâyet Daimi Encümeninden: | — Balıkesir Vilâyet merkezinde inşa edilecek doğum | evi için lüzumu olan malzemeden şartnamelerinde evsafı yazılı Demir, Çimento ve tuğla 20 - Mayıs - 937 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 15 de ihalesi yapılmak üze re 15 gün müddetle açık arttırmıya konulmuştur. 2 — Alınacak malzeme miktarı: 40 ton demir; tonu 160 liradır 6400, muvakkat temi- | nat 480 liradır. 100 ton terba içinde çimento; tonu 28 liradan 2800 Tirat muvakkat teminatı 210 liradır. 100000 tuğla bini altı liradan 600 lira: muvakkat te- minatı 45 İiradır 3 — Bü işe ait sartname ve evrak sunlardır: A — Eksiltme şartnamasi B — Mukavelename sureti C — Hususi şartname K — Keşif evrakı l İstiyenler bu evrakı ve şartnameleri Vilâyet Daimli Encümeninde ve Nafıa dairesinde görebilirler. 4 — Eksiltme her nevi malzemeye ait ayrı, ayrı ek- siltme şartnamesi üzerinde ve Datmi Encümen huzurundâ ı yapılacaktır. 5 — Ekgsiltmeye girebilmek için haiz olduğu malze” menin hizasında yazılı ve keşif bedelinin yüzde 7,5 gu | olan müvakkat teminatın malsandığına yatırılmış olduğun! | dair makbuz veyahut banka mektubunu yukarda - yazıl! ihale tarihine kadar Encümene ibraz etmesi lâzımdır. Encümende para ve tahvilât kabul edilmez. 4 D — 159 BREARSRARRA RAPRARARARA A Her Tecimanin En Büyük Dileği: Satış Sürümünü Arttırmaktır. FAKAT Satışta Bjrinci Şart “REKLÂM,, DIR. Satacağınız Malınızı Herhalde Reklâm Ediniz.. j Ve Bu Reklâmlarınızı ; ( TÜRKDİLİ) ne Veriniz ! TÜRKDİLİ GK TERETENN Balıkesirin Biricik Gazetesidir A Her Yerde Okunur: $ Balıkesir saylavı H. KARAN Çıkarım Genel Direktörü FUAT BİL'AL Basım Yeri İl Basın evi BAF BrA Prf Buk ArR AA P PK A ADi Pt ei Prik Hrik Bi Pri Aziü İyesi ve Başyazmanı:

Bu sayıdan diğer sayfalar: