29 Nisan 1937 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 3

29 Nisan 1937 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

—— 29 Alg Yeni bir iktisad konferansı D ünyanın, bugün, üç büyük der- di vardır: 1 — Siyasi emniyetsizlik 2 — Silâh yarışı 3 — İktisadi buhran. , Devletler, 2: zaman, bu üç erde çare aradılar, Siyasi emniyet için önce Milletler Cemiyeti kurul - b in ma e daha müsbet bir e — hazırlıktan son da toplanan A7 'kon- ei nin arında saz ertesi senel inkıtaa uğradı. Bundan yi ya silâhlanmaya başladı. m ev- Velki silâh yarışı gibi, bu, k x tara- fı harekete getirdi. Onlar da silahlar rını artırdılar. Bugün silâh yarışı en hararetli bir safhasındadır. İktisadi derde ü ç defa çare aran - şi MR sneinde Cenoa konfe - Sli esinde Cenevre'de ve 1933 seni al ia Loni e; ve iktısad konferansında... Her on ferans da netice vermeden dağılmış - tır. iyet bahsi görüşülürken, dev - letlerin karşısına : silâh bahsi a or. gö ülürkı meseleler £ e ei artıyor. Si - em lor İktısadi buhran da genişliy 8 tüğü sıralarda Hitler - a işçi partisi msburi inde aynı şeyleri miştii Simi a toplanmasına . Fakat toplam nra ne e yapacak? Geçen ik- tir ki beni son ikti 1C ın halli yalnız siyasi a - ğ m silâh yarı mdan da a -adar siyasi em- 'dur, Bir miyatsizliğin > ettiği korku ile her devlet iktısadi kifayet siyasetini ri e b zalimi ıştır, Ziraat mem- leketleri sanayileşiyor. e ei K il iletisi dal iyor. K “> Biş HABERLER MR J Bask cephesinde milislerin mukavemeti devam ediyor Londra, 28 (Hususi) — Hükümetçi ia 0 biliyor Âsiler dün bütün gece Madridi t: bombardıma- nına tutmuşlar im ina dara ve bir Mi Sİ e isi ve Baleares âsi e müştür. Kanarias azörleri" Valensiyayı bombardıman € mişlerdir. ask cep! ükümetçi kayna! EE yor: Du ango'da âsilerin taarı püs- kürtülmüştür. Eibar'da hi etiler â si taarruzlarına mukave! di ler. Bask ordusu ti lunacak ve kumandan değiştirilecektir. — Bü vo levazımı endüstrisi seferber edile- Bilbaoya yiyecek ve ingiliz e üçününsen Sen Jan cekti: Luz da alınmış resimle; Eğ ka'yı siddet- : le e etmişler, # > metreden Ea uçarak kaçan halkı mit ateşine B k | k m | tutmuşlardır. Bütün şehir, erk hazine- ru se onu a arı si, kütüphan: anelet ri ve müzeleriyle bir ha- — 2 halindedi I ılı litik hfill . İsim ngiliz politik mahtfilleri si kaynaklardan Du- talarımız 20 rango kuşatılmıştır. Kıta ni k İ d kikimee uzunluğunda ve 15 kemere #EONUŞMALAY e memnun işliğ ir ileri hareketi yapmak- ga bir ani Brüksel, 28 (Hususi) — Kabi ine toplanarak Dış bakanı Spaak'ın tadırlar. Sm el ant son n konuşmal ar hakkındaki rae Salli B. Spaak'ın barla esir alınmış ve aya ye mentoda perşembe günü ayni Ye enternasyonal vaziyetini an- a See Bütün cephede yi iü ii ilisi teslim olmaktadır. tması kazara mıştır, B. Eden hare pe önce fransız elçisini ka- ik milisi bul ederek kendisini yapılan Mami haberdar iştir, “Genie iel Ee maille . Eden, Van Zel ve Spaak fsilât elçikanın bir batı paktı çer LE 'çevesi Royter muhal Bilbao'dan bildiri- Romanya çinde alman garantisini elde eti yor: Bas li m mukadder ezim Gu- zere elveri ım beklenmesin ernika'nın âsi ayyaselı tah- karar verdikleri bildirilmektedir. Be ibi, Ri yar se tiği ar ta ya çikanın bilhassa vâdi alınmaksızın, bu mez bir kin w; iie Tayyare! hükümetin askeri gayretlerine devam şehrin civarın e ve ai i ve Cenevre teahhüdleri — — rel ine saygı yun sürülerini tmuşi . | münase e eri göstermesi de kararlaşmıştır. Ak ie Hastahane ank Ni anlam bir Gi tere ve Fransa Belçikaya tırla başka bir hastal »A.) — Havas muhabi- tavır! eniden gözden beraber a olmuştur. Hava ei ri Dr Gn Romanya ile gis eşürmek salâhiyetine malik köylülerin mal satmak üzere pazara gel | biran âkdi için yaptığı İrimzii dilleri bir sırada ya, tur. Hava b lar simi makes bulamamışa benzi- ei göre, Belçika salâhiyetli dafaa toplarına ve malik 5 vi fih İtalya, Romanyada çok e ni « ingiliz beyanni lunmıyan müdafaasız bir çgehie olan ld bir havadan istifade etmekte. sindeki tavrından dolayı Fransaya bil- 10.000 nüfuslu Guernika, e enkaz yı: ahiyettar. rome hafili Ri hassa ir görünmektedirler, Smı halindedir. Buradan nlar Bil- | manya ile İtalya arasında müzakerelei Çünkü F Belçikayı ri N o'ya iltica etmişlerdir. cereyan ettiğine dair ecnebi kaynaklar- | teahhüdlerinden ibrada daha fazla çe- e” lerinin hideeti © | “En Şıkan haberleri kati olarak tekzib | kingen görünmesi bekleniyordu. Bu ba İngiliz gazelele, ii etmektedir. Vakıa her iki taraf da biri- | reket, Brüksel - Paris dostluğunu kuv- t gazeteleri bu bom! Ta birine karşı müsaid temayüller göster | vetlendirmiştir. hiddet ve infialle karşılarız Bilbao'yu | ““ kte ise de Romanya il İtalya arasın- Berli, mahfilletinin fikirleri mis gazetesi bomi Mm e a italyan « yugoslav anlaşmasına mü- Berlinden bildiriliyor: Brüksel ki teslii olmağa icbar için yap! â A şabih bir an m yapılması mevzuu | muşmalarını katle takib eden salâhi- kat baskları 8 z iin he. | Pahis ol Çünkü İtalya ile Yugos- | yetli mahfiller, Milletler cemiyeti pak- sevkedeceğini ee a arasında mevcud meselelerin hiç | tının 16 mcı maddesinin şimdiye kadar yeti İspanyayâ giderek pükün pan, | birisi Romanya ile İtalya arasında mev. | umumiyetle kabul edilecek bir gekilde âsi ja y elik ğildir. Binaenaleyh, günün bi- tefsir edilemediğinin bir hakikat oldu- yaya m ım mikda! me imdi e de italyan - me #mikiyele e ğunu, , diğer taraftan Belçika ve Hollan- se göl Yardım ti salöbek, b MELİ verilmek lEEmlire da istiklâllerinin garanti altma alınma- sani mahiyettedir hem anlaşma Romahyanın destluk.), 1815 Yapılan alman teklifinin de bir realite olduğunu ve batı Asilerin kk aş me ve in ve bilhassa Çekoslövak- olan esas menfaat ve rabıtala- Oslo'dan bi ya Danimarka ve Fenni edirne İğ Mr hal li gerirmiyieikii id gemilerin âsi donanma ından tev ir ya in md de- si geliri da ii EE La a. Polon: yaya portokal Kudüs, 28 (A. A). — Irak ile Suri- ispanyol vapurunu da tevkif m ye arasında di a eneral Franko Bilbao ablokasınn ERKE sevinçle PK Ma bozulması hakkındaki ener Hem İka çark çi baml; parlar e m ai meb si pri birliğe doğru atılmış mühim bir adım 0- mek vermemiştir. larak telâkki etmektedir. etmek için .simleri artırıldı. genişletmekten maksad, eski vaziye - Kambiyo ve peki kayd altıma almdı. | tn iadesi ise, buna imkân yoktur. j itemlerine müra- Milletlerarasının e beral MR edildi, Her devlet, kendine mah- lele sisi memleket hudud- e bir il di mekanizma kurmuştur. ları içindeki Eriği sistem gibi Fakat ziraat memleketlerine sanayi- da Eski mübadele sis- le lüzumunu telkin eden 569 sie çim b 5 yalnız bu si asi e değil » | gu Her memleket diğerinin t şi e 3 dir. biye evvel, Si yollarını kesiyor. Başkalarının piya- ii çalışmakta i ER eş ir gi dirmek ve ticareti rü söylemekte paktı hakkındaki 12 mart tarihli alman e gk anı istiklâlinin batı paktının hükümlerinden bi kil ettiğini slim olduğunu ilâ- ve etmektedirler. birini teş- nin tefsirleri : Eko dö Pari vi adan bir ırmamak vâdi almak için Milletler Di paktını inkâr etmek istemedi- gini yazıyor. Övr gazetesi Fransa ile İngilterenin zaman :eteler m bildiriliye or Belçikanm Belçikada hiçbir z bu kadar çi sevilmediklerini, Belçikanım şimdi al- man garantisini beklediğini yazıyo: öti Pari lar konuşmaları razi” yetin muhafazasının kararlaştığını bil- diriyor. İn giliz gazetelerine gör. Londradan “bildiriliyor: Gazeli er u- Brüksel malarından A görünmekte: Post gazetesi bir batı ba yeri nevre p gan vecibelerin tahdidini istediğini yazı- Bi yor. Milletler e iktisadi münasebetler HU veri te Yunus Nadi mil- letlerarası bir ikti; onferansının top- zünde 'cud ve muhtemel diğ; terilerinden rum eder, vi e hal yin olabilmek ar biz. memleket sattığı en ranı k mal ie vE verdiği hr ziyet irin çıkılması kolay olmıyan ii ki i kri ayni zamanda sıkı ine aldığı iş işte bu iştir. Sergi hakkında General Kâzım Özalpın takdirleri 8 (A.A.) — Akşam ts e pr ve Milli Müdafaa Ba kanı General ım Özalp ihtisasları. nr An ve Ağaran şu şekilde hülâ- gag ir Yük ek ir bilgi ve gayretle vü- 7 getirilmi: sergi hakkında yi seselerini de gezeceklerdir. (küçük DIŞ HABERLER | X Roma — Geenral Göring Roma- dan ayrılmıştır. X Paris — Paris sergisi 25 mayıstan 25 ilkkânuna kadar eya edecektir, X Londra — Taç giyme töreninin hasan Ancak ii programı nakliyat vasıtalarının grev ii ipe olmalari ie bu yüz- den çile nakil vasıtalarının atıl Kimle korkulı Londra — İn diz dakik ? gi 1350 habeş mültecisinin bulunduğ ğu ha- ber verilmektedir. Xx ik İş nsi, 20 nisan- da bir sövyet le nin Mançukoya girdiği Dali i Kan tang ordusu teb- liğini tekzib etm. X Bel, O im ei taşması yü- ünden ei amm feyezan kaygı veri- ci bir şekil al başlamıştır. Halk e an böl KE boşaltmaktadır. Londra — Şeker nferansı, şe- e yapan devletlere verilecek takribi kontenjan mikdarlarını tesbit etmiştir. gelen hasar üç milyon kua iri fazladır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: