29 Nisan 1937 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 5

29 Nisan 1937 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

pi 4- 1937. Dünkü Kamutay ani Mİ Dr. Aras Irakla yapılan Yeni tayin mukaveleyi izahı ( Başı 1. inci sayfada ) vazifeleri hakkındaki bazı deği; klar Z hakkındaki rai teklifinin görü- şi ülmesine başlan jeye gö yabani ola- E $ & & u 5 E S $ a5 giz 8 3 Es ia © bağalir. bu vi zsma : i grup muayyen anlaş av- r ki, memlilerden etti “buna ri- cud olan terfi ve nakiller Bolu hazine avukatlığına mahalli a- mami ei Pertek Üsküdar Abdullah A malmüdürlü; ÜK IÇ HABERLER | rl za ......... .. : RAD v o Seröz iyesizus uk SUE 210) RA — Öğle neşriyatı: 12.30 -12.: 0 aile Die neşriyatı. 12,50- 13.15 Plâk; Tür! isi v s balk par cr 13, rem Ti Dahili ve berler. 17.30-18.30 İnkılâb dersleri Çlaikevinden. ela) şam neşriyatı: 18.30-19.00 Muh- > pik neşriyatı. 19.00-19.30 Bi ve halk şarkıları (Makb ii araş 19.30-19.45 Saat a ye e arapça neşriyat. 19.45-20.15 Türk müMikisi ve BEİ şarkıları (Servet Ad- Dan ve arkadaşları. ım Nami Du si stiki sai ii BUL — Öğl eşriyatr: 12.30 Plâkla türk öeveikini; e ei 13.05 Muhtelif plâk nşeriyatr, pi 13.30 Plâkla e ik Esirgeme şam neşriyatı: musiki. 19:00 Çoc mu b rleri v. güni ramı, 22.30 Plâkla salar: operet parçaları. 23.00 Son, Pro) ia ve KÜÇ Cenubtaki Hatlarımız şr 1, inci sayfada) ekbez hatlarının yli la bi hattm hükümetçe işdeğiisceğimi şirkete bildirmiştir. Hal ci z bu iki hat tem- uzun eş günü içinde devlet demrylr ea geçmiş olacak- Blum daha sağcı bir a e e 8 (A.A.) — Blum hüküme. kinci Janabilecek olanlardı t larak bu- ia (yaban kedisi, zerdeva, kokarca, sincab, — ie eo e rs sebetle tagvi. | puhasebat umum direktörlüğü birinci Ard ür Filhakika sol am, Jön, gelincik, por- | Tünma! # ve ları deli i ei iki, karaca, dağ- | binize iktiran ettiği ta sakdirde bu notala- ian bii al b EİN pl Suk, kunduz, tavşan tik : teatisi Bağdad'da die imizle hariciye sıs B. Fekete dün im a ee A e epi). yali rl e mülsaac bütku bakanldelir memiirlarna ürgiv et | ek vere bata 1 K i'ni Kl Mi gil pi buyurursanız Irak hari in > ii span çini beyanatını tasdik etmişlerdir il da yapılmasını ğ ilhassa demişti ban familyası, ya! ördeği, sarı- e asıl XDamga kanunu ge « ue ay içinde ko yabankazı, kuğu kuşu, çulluk e > den sonra kanununda yazılı para cezaları- > : Bi a izahların: Damga par ” kay, kuzgun, bataklık kuşları). bam Mt vip en e ami aşa alla Doli Sales, | 1 ve iz alışmcıya kadar kn ldi. v da 80: ıya malolan yel | id tir, Bu sırat bildiri sike ii 7 iie > ge ii Ti ariciye ve- ge li hiç bir değişiklik yapılmıyacaktır. grupa da, enin izi Ekselans Naci Elasil de müzakei XLahide elçilik binası; — Hüküme- Sakin bir hava k (si, PE e Yl ri alâka ile takib ediyorlardı. e e hide bir elçilik binası satın a- | ve mali emniyetin avdetini temin et. araca yavrusu, yarasa sinin 5 rmiştir. ü K a dn Mr ehli. kroralar, Bundan sonra deniz ei efliğine tahelii, “rektörlüğü irin Ka ye k üzere hiç o 1 ay devam ipin çalıkuşu, guguk, ağaskak tamiri için * e Dr Rıza muhasebei umumiye ge - X Merinos yetiştirmesi: — Ziraat | edecek olan bir mütareke akdet. sobanaldatan, dişi sülün, yaban bil Kab e sa Yu | Bİ a memurluğuna, GÖK | bakanlığı merinos yetiştirme Mi üze- | mek için bütün partilerin birleşmesi Dübül ala a sl mi aramızdaki 15 ikinci kânun | G me e va pimi | sinde incelemeler yapmak üzere Alman. lâzımdır. vi puhi R sığırcık). hinde im: li iş ol çi- , mi tetki! razı Cemali pi kt 7 > Mer ii projenin ma: ZA GE il m ei olan Z nu azâsı Rüştü ık yaya BB. Hadi ve Cemali göndermekte- Bayel si Si kii z u ğa bazı münakaşalardır AA lesinin tasdikine misyon azâlığına, İçel belediye azâsın: a, 28 (A.A.) — m in kabul edildi. yi kanun projesi gör ça e- | dan Sami İçel kazanç tetkik ko» X Köy kanunu projesi: — Köy ka dard gr, Başbakan Leon B! Ön birinci madde gi siri “ler a | dili ve Trabzon - li transit Si — e vaziyetinin gayet sağlam oldu; ve e, iin verilen muafiyetler : olu üzerinde otobüs ir ve oto- kia o klini almıştır. Proje yara a opel ke emk i nda Bayan ir. Fatma Memik (Edir. | Y! bil işletmesi hakkım ındaki kanun pro- Be Simi ei en ine, e e üzere bugünlerde başbakan- | olduğunu yazmaktadır. ai av inden gerek devlet g€ örüşülmesine başlan: ridat'genci dire: gü dakti Hari - a EMOEİİZ. Mİ e k mahalli e hiç bir suretle jesinin & an B. Aziz Samih Ti (Er- | dan Mustafa tahrir şu iloluğu- e ey mi ip i sek e e iett ve teki Söz all si ket ekonomi. | na, Bürsa tahsilât kâtibi Nezahet vari- X Mingakişakık “kanma Montrö'de nikbinlik Kaba sc) Le dan vletin mü- | dat genel direktörlüğü me, ve inhisarlar bakanlığı kaçakçılık kanu- ee sinde ve tilbasın iki dost devletin MX | Ce emel direktörlüğü io, ç | unu esaslı bir gekilde değiştirecek olan iye 28 (AA) — Fransız dele N ini 11 ii vi - Dış Bakanımızın söylevi eldeki e rli yı e “e yeni | rından Meliha ve Pakize terfian ay kanun projesi üzerindeki son inceleme- Montröde nik- Si $ şleri bakanı Dok |, ye vaziyeti rakamlarla İzi yeti | genel direktörlük daktilluğuna,w y ziyade Fransa, artık mad- > Tev: tü Arasm talebi üzerine | ;şletmeile memleketin ve loji nakli | dat genel direktörlüğü tarim X Gümrük tarife kantmi: — ni kati surette tesbitini istememek- zeki ulunan ve Türkiye - ini 'n sarp bir böli gesinde giri e genel dinkesriik | irak bakanlığı gümrük ta. | tedir. Halen arzu edilen, Mısırın ika v i li u i İnna ii : b hi er seziliek kabul €- | mümeyyizliğine, Ada varidat tah rife kanununun bazı maddalerini ve ba: | met hukuku hakkında esaslı hasenci Min li ikinci e Kamutay yarın toplanacaktır. memuru Hasan Hi Edi: : hakkuk | zı pozisyonlara mevzu gümrük resimle- | b İaslı hükümlerinin karşılıklı nota tea- Gü e şubesi şefliğine, arazi tahrir şubesi | rini değiştiren bir kanun projesi hazırla- eikbineei beli sil tisi pi e ir di e». : t ef İhsan varidat genel direktör - | maktadır. şekillere sebebiyet mektedir. ME suretiyle Türkiye ile İrak arasında dan bir ticare mii luğuna, İstan ii didine dair kanun Jâyihasnın müs. | Letonya i A inişi Fe. | saya karşı h enli eli 3 i kas 1 sab memur milli 1 ayan Fe- vi en m | YE GE İşm | Ey gel lü kei | a m m mem | dm mek ii bakanımız şb bulunmuş” üiküümetimizle bir Ke e vetonya | mümeyyisi Kâzım terfian. ayn Erzincan tahsilât şubesi şefi Mısır Kıral F tah- yapmak üzere ilk ret heyeti gele” Hire La R terfian aynı şube şefliğine, e ta çıkışının yıldönümü dolayısiyle, bu ra dan şehrimize bir ticare” gelmesi, | İstanbul var t kontrol mı beni Celâl refli li bizğenii varidat memur musvini | akşam bütün delegeler için bir kabul res- Bu mı GK ede, 1926 da Türkiye, in- e Bu heyetin memleketleriyle se varidat a er MER trolörlü- an Bal kanlık Zat işleri ri di mi tertib eylemiştir. Bu akşam, Nahaş Biltere da yapılan alını güne, ile B. Dö Tessan arasında görüş- ak ml münelerinin ticarı e günden güne inkişalr ru Sabahattin terfian mümeyyizliğe, | olunmuşlardır. meler vukua gelecektir. de termekti — zimine aid parçasıdır. 1936 İçinde vor mur”i ü hayrete ge olan bele iri Si Tefrika No. 45 Eugenie Gr azan: Honore de Türkçeye çeviren: iin Madam Gran: ar cevab — Hayır, dosi > a ise ne abiye ? amm için ağlıyo! Grandet, sö; Sizin kızına al az baba idi. söyliyecek bir kelime bulamak- a 6 da biraz va leme kere dolaştıktan ya para m altmışla Sa- dev- Nanon cevab ve! aya getirmiş iş sayılabilirdi. il etmi: frank arasınd sa- erdi: — Yemek yemek istemediğini söylüyor. dam Böle örtüsü kaldırıldıktan sonra, MAR. - Gri e , k um, dedi. Yas tutmağa başlama- — İşin iyi isterseniz, Madam ıma? gelişi ile çalkanıyor. gelip a ziyaret ui. Sanmur'ün ye RR Yas, elbiselerde e 0! biler müşterek rare İkindi ever 'tmek üzere la ö des Grassin: O sırada al yet E devlet sehimlerinden, az za e ak, fikrini e lıyız, ii ü bildi det | Seir emi inni ii Gn an ö fakat meli iniiler arasında - yapa- A Bilemem. e. cağı spekülasyon! onu rakam! : 1 gönüllerde edir. irin ekip dıvar: ra arak, td SL e bir esasen m iri ekin enaz Gine kendi — Pe iş pe verdi: san basıma ar v alınız, bana ban paramı şimdiye | kadar kem - niz. Yeter , bu işi yapabıli- di öekizle faize ai dim. İki yılda bir milyon beşyüzbin in fran şını olur ve Paristen altın olarak alırım. e bunu... eki, iğ altı Lui ile iie) da siyah bir krep veri sea bir Kelime bile söylemeden, ba- kalı eknasak hayatli Z esi gibi bir gece, akat hakikatte en mit Uyutulmuş, dumu- muştu, Nanon ii plik ordu eng döğemeleri irin in gürül e iren korkunç Bürürleri, savurmakta bulun- ,ve salonun kül işitilen tek ses tüsü idi. N buğu çıkarılmış bademler kadar bü- sip ve elle dişlerini göstererek; Dillerimizi hiç eskitmiyoruz, dedi. Grandet, dalmış olduğu düşüncelerden âdeta uyanarak: — Hiç birşeyi eskitmemeli, cevabmı Si Di ten ei EE ri değil. hiş ei iz Eugânie başını işin. Il | mel emiş ei odasına çıktı. ER yüz amı, O vr da tasarruftur. kii Şa Gnl mii Gel Dİ a Mi miş olan 2000 arpent ormanı © sırada o, kendini, üç sene içindi bin Hank geri 000 arp nu paraya kav ela — Eer Sil böyle ağlayıp duracak dht etmiş iş olduğu ögmererelme iç e e ol göry > a vi ini di ç a bulun a kazanc, ilme lee; ei e ya! açlık, m Grandet, tam dört saat parmaklarını denizi içinde yüzüyorü, an sen n aldığı iki yüz bin e 'k acaib surette sessiz geçti: dürdü ve ertesi gün. neticeleri, bütün ii (Sonu var) emel urett e yaptığı Sanananğl ank hariç, dokuz yüz hin frank kadar bir

Bu sayıdan diğer sayfalar: