29 Nisan 1937 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 7

29 Nisan 1937 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ULUS Kalorifer BARA 1 ğe Malzemesi e Ankarada e Kömür Si zan radiatör v bütün ve i No. 48 Mihran iyi Oğulları ktadır. ünel caddesi Ticaret- hanesinde satılma! Telefon: İktisad Vekâleti : Türkofisten: Soğuk hava tesisatı ” memleketin muhtelif yerlerinde ei edi- dar İktisat ve raraddar İzmirden başlıyarak 7 aribine ve k 15 May eni olan mühlet 1178 Ankara Belediye akil 1, 42, 46, er kanl a eğ çarşısındaki belediyeye müddetleri İz rank ağ içer dü Sa: sre maya gk elimiz şartnamelerini yenler hergün hesap in) rc çile bedelinin yüzde 7,5 nisbe- dinde geminat yrlrn ihaleden a lem ön yatır Varmis ol Sarak pilcakt Ee çıkarılan bu dükkânların şartnameleriyle ak ii da belediye Kiyak ilân tahtanın e e içine asılmıştır. 166. “Nafia a ui Ve Zarf Usuliyle Eksiltme Gi 2 yi e ei Pavyon ıkmamış ol Ki 2 Eleni İtme 5, 5. 937 ei günü saat 15 de Nafia “Vekâleti işleri umum pa üriez 'eksiheme komisyonu odasında e Usuliyle yapılacaktır. çi Eksiltme yarünamesi ve kime. va ii ee meye gire ye temin; Meler ve ve Vekâ liralık, bir öş yapmış i lazımdır. yi arm ME ŞE yar li ğa ği Postad geri gecikmeler a kabul edilmez. (908) 1—1638 M. V. deniz merkez 5 Dn: Sânalma komisy onundar >: zmir yem hududu vE mülşik 'karılma işi M. iz . ayi es Bine Ni badar makbuz mü i ini kıyineti en elli bin Jira olan belge çıkanlıp esim. ice be bu zincirlerin HE mp takdir Dz meye TE dalgıç ve ei ni? bri aklar 4 sir İstan! bl ticaret ak yank b mak istiyen - del mukal ee es e? e Nafi mü idürl giri. > ei eileşi eli KEL de Bingöl yay keş seşifli Ça 0 on dört bin sekiz yüz a yine ei yatı r. sulile ökaiitnes i yapılacaktı 63 kuruş #riyatı 114 kuruş, Küskü it 9 krater. ik kaya hafriyatı YE ında yazıl tenin LL 5-936 tarih v ii yi e aahitlik van al ve se ie ki Ez dairesinde meli köln iy ka 3-5- MN Yona e ilân oluni Bosi) n . an Yeal m Milena ge kziltme pe yiz İş: Ankara iarında Gk yapılacak ilâvei inşa: in ünü saat 15 de yonu oda- kt di leri m Tm sair evrakı keşfiyeyi Sw” 3207 sh kasr ib - mda talimatnameye te alanı ie Kim Eksil dei ve ye. ERA vermesi Ve vie ira (19) ku - nin ah ii Deri ve inci maddede yazılı saat ün e omisyonu Kiki 7 a iy e lâzımdır, (990) € & birlikte e müracaat İzi. Ilgın Şarbaylığından: Tlgın Urayının Açık Eksiltme usulile Yaptıracağı Su İşleri. İlânı : İsale güzergâhı hafriyatı ve boru vaziyetle: a elik İsale boruları ve aksamı benniyeiler, Yan kasabasına isale edilecek olan 7565 lira a kuruş bedeli - 2 -421037 ei İran T i . ransit yolu . inşâal , Müdürlüğün. en: 937 cuma günü ihale edileceği yalnız çazetesinde İlân ime Trabzon İran Transit yolunun Ağrı Yil yes hind Saç- evi kısmen Mazi lys) hariç- ten Epi taş ile Re ie inşa edilecek olan 17 lere ie dok dokus bin sel adüf 15 eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmeye gielmek e et Lti 9 7 buçuğu nisbetinde temi: EE mü- vakkat o nisbette banka mi aki veya 2490 No. lu ka- Kn 17 ia Ka ARLİNA tasrih e esham ve > tahvilirle Nafi Bakanlığından alınmış müteahhitlik vesikasını ihaleden evvel Il « je ihale edilmek üzere açık kei i evra fi 0 k üti ilân olunur. ni sie ve den: basma 4 kilometre mesafedeki prnardarı fond bo- Tal ale ve in edilecek içme suyu inşaatı (21685.97) lira iz deli keşifle kapalı zarf usuliyle (45) gün müddetle münakasaya nulmuştur. 1 — İhale 12-5-937 tarihine müsadif çarşamba günü saat 15 de Z— mil. ai e kokan rem konulduğu gibi inşaat yerinde boru e teslim rut keşif imalât icrası işleri bul edilecek oy bu şıkların intihabr. Ghiei encümen muh- tar kalacal 3— isle umumiyesinin keşfi (21685,97) lira olup teminatı (1626.44) dm Boru ve ri teslimi işi keşfi 8913.96 Mrs ln teminatı (668.54) liradır. # Tap pi 957,90 90 liradır. İnşaatın istinad ettiği Ma ei in fiat, plânlar münakasa Bayı genel şartnamesi (100) in Kars — a müdürlü verilecektir. 5— İstekli olanlar teklif mk ile teminat ” makbuzların bütün inşaat evrakmı okuyup kabul lerini rl â- eğin 9) 1—1595 Nafia Vekâletinden: maya e usuliyle Eksiltme ilânı TEM onulan İl itya istasyon tesisatından O - A rae ver 2 Bene aki — 2 Bayındırlık işleri genel şartnamesi, — — üzel fiat ve keşif hulâsa cetveli. gisi bu evrakı (130) kuruş bedel mukabilinde şose ve mi iri v 937 tarihinde salı günü saat 16 da Nafra Ve- Le ça se ve üler realiği eksiltme komisyonu Odasında kaj Mi e; 1 aliye yasla aktır. vi ral ln vi iy ii müteahhitlik “vesikası ibraz Sml İsteklilerin teklif mektuplarını üçüncü maddede yazılı saatten biter komisyon reisliğine makbuz ir vermeleri murktazidir. Postada olacak gecikmeler kabul edilm (942) —1672 ge ini Ereğli Belediyesinden:| alı zarf usuliyle eksiltme ilânı üç kilometre mesafede Emir pınarı altında şose kenarında fenni rr inşaatma aittir, lu inşaatın keşif bedeli 14899 lira 44 kuruştur. > — Bu işe aid şartnameler ve sirk ven ii Eksiltme şartnamesi, mukavelename, Nafıa işleri genel şartna- hususi ve fenni şartname, keşif w ve balda cetveli, proje, mez- baha yapı nizamnamesi, İstekliler bu evrakı Ereğli belediyesinden görebilirler. 3 — Eksiltme4-5-937 tarihine müsadif salı güni çal m 16 da Ereğli eme İİ belediye encümeninde zarf usu- Hi; Gri eksiltmeye girebilmek işin isteklilerin “1117” Tira “46” li liralık inşaatı yapmış olduğunu gösterir müteahhit- Tik Yenik 1 ibraz etmesi iğ İsteklilerin teklif mektuplarını 3. üncü maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar belldiye releliğine makbuz mukabilinde vermesi mutad. Postada vukua gelecek gecikmeler kabul edilemez. o 1—1645 Türkiye Ziraat Bankasından: retli Ziraat Bankası Buğdiy şubesi daktiloluğu için lira ü — Müdürlük binasında bir müsabaka bedel pazartesi po ü Umum Jacaktı mn sekerle ilişiği olmaması, emini otuzu ri bulunmamı ne müracaat etmiş bu lunmaları şarttır. Müsavi şerait dahilinde ecnebi Jisan bilenler ve içi Memur aranıyor “Mutavassıt maaşlı bir vazife için almanca ticari muhabere ve tercüme yapabilecek bir memurla bir tezgâhtar muavini aranı. Halil Naci Mıhcıoğlu mağazasına fartalar caddesinde 1—1813 ” Ana öle edilebilir. © Ankara İnhisarlar Başmüdürlüğü ünd İdaremizin Çamaltı Tuz Fabrikasında len fen- 'li değmedi pi weellerle hazırlanan sgfra valarmızn beher itelük “poketi 13 kuruş fiatla ve halka bir benze serimi en: kende satılma! li “yele me geri e > alabilirler. Satış saat- deri o —12,13—i$şdir. (1053) 1—1825 dö iie Türü üzerine md kapal e ie lnliimeği Şi- karılmıştır, Eksiltme 17-5-937 paza; i günü saat 15 de Erzurum — eğmek bi zn Müdürlük odasında Transit yolu in- t komisyonunda Yapalarkir Evrakı keşfiye ve şartname ve mukayelenmmesi ve buna müteferri bütün evrak Erzurum ve Ağ vliğ; kabil deri Erzurum İra t yolu inşaat müdürlüğünden alı - nabilir, Muvakkat e 6245 kadir. İstekliler resmi gazetenin — RE gün ve 3297 sayılı nüshasın- öre Nafra Vekâ rı ihtiva etmek şarti 5D 2490 ei ME ve eksiltme ki 38 inci maddesindeki sarahat dairesinde mekt Bi yolu Komisye rmeleri lâzımdır. Postada imi kabul edilmez. (2359) 18 Ankara ticaret ve sadayi odası yp dene Sicilli ticaretin 2: arasında Azmi Milli Türk Anani $ Şirketi Ümmi he; içtimama ai ccel büluman b de KL ye 7 tari yetinin EN üye üraki; ahı sureti ile mi > olan talebe mebni dairede mahfuz 26.4.937 tarihinde tescil edilmiş olduğu ilân olunur. Kars Cumhuriyet Halk Partisi Başkanlığından : — Kars ir lacak 49323 lira 61 kuruş bedeli a X Halkevi inşaatı İr zarf usuliyle 1-4-937 gününden itibare 20 gün müddetle ilimeğe konulmuştur. Gesi olunan mi iddet mak k üzere on gün : iy ca icra Kai 3 — Muvakkat teminat 3699 lira 27 kuruştur.. 4—Bui m e eek keşif evrakı, münakasa şartnamesi ve ni yet Halk Partisi Başkanlığından ani ve rilecektir. ER İstekli olanlar teklif mektuplarını 2490 #a)ılı kanuna uy şekilde hazırlıyarak ii gile ve Li Mark i hi m kri inde muayyen mukabilinde Parti anlığına vermeleri ln ol zn ve 1—1843 va Belediye Riyaseti nden: 7713 lira 97 kuruş bedeli keşifli pazar yefi inşası 1-5-937 tarilinden itibaren 28 gün müddetle açık eksilthöye konulmuş - — Mevcut proje, keşifname ve şirtnameyi görmek istiyenler ME gin mesaj sitene Polatlı Belediye dairesinde görebilirler, ya gireceklerin bu gibi işleri başarmış veya ba - klekilmsiklerie dair iü sahibi salâhiyet silkamdan tâsdik- li reyi in hunmı 5 5-037 cüma günü saat tam 1 — İstekilerik 578 lira 55 kuruş lar” zi ezani bizle tayin olunan gün ve saatte Polatlı Belediyesi daim menine gelmeleri ilân olunur, (2360 ) 1 0 öğ Ankara birinci mıntaka Kadasiro müdürlüğünden: Keçiören ve civarındaki gayri menkullerin töhdidine 12:5.937 çarşamba gününden itibaren başlanılacaktır. Sınırları dıvar, çit, edilmemiş olan yerlerin sahipleri tarafından bu tarihe ka- e noktalarına işaretler konulması ve tahdit esnasında da ban bulunulması lâzımdır. Bulunmadıkları takdirde mevcut vesi- eee ar tenli beyanma a göre tahdit yaplacağı ilân olu- nur. (1032) m İpe ml kel , — lacak tesisat İnöni şu kampnda üç yatakhane ile bir dershane ve diz iri ii mele bir depo ve tamirhâhe olmak üzere e yaptırılacaktır, 2 e e, 10 mayıs pazartesi günü saat on*! di Spkaradı ıva merkezinde yapılacaktır. Kişi ke Mi 723) liradır. mer sre en Miradır. ia fenni şartname, keğif evrakiyle mü- aleme a b e pinler (5) lira verilerek'Hava Kurumu merkezinden alınaca! ilim z 1—1847. Babi «Yeküliinrlen: si Umum Müdürlüğü kadrosuna ikisi 120 ve birisi de ii kipi e ücrete iyi ami bilen üç memur alınacık- tar. Şerait şim! ve e diy çeri izin Müdürlüğünde 7 İsteklilerin dilekçe ye evrak müsbiteeriyle birlikte © may 1937 akşamına kadar vekdâlete mi tları ilân olunur. (1075) 1-1849 Türkiye İş geli Bahar Bayram: dolayısile 1 Maj Bankamız gişelerinin kapalı bulunacağını li bildiririz. 1—181iZ m tayin meger ma günü Saat 9.30 da Sular ANKARA BİRİNCİ İCRASINDAN; Mahcuz bir taban halısı Gülüstan iki sedir e ve bir Ri eyi ei ii O ve ii 937 pi aynı mar halde ve ale ikinci artırmaya gark Müren mez- kür salonda bulunmaları ilân olunun dire

Bu sayıdan diğer sayfalar: