6 Mayıs 1937 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 2

6 Mayıs 1937 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ULUS —— 2? Günün içinden: damarları mende, yaptığı için 1912 senesinde N mr biribirin& e Ml filozof ye edebiyatının alel Yeki di mütafekkirlerinden Steph kuvvetli hükümler: e rast geliyoruz: Bilinmeyen Amerika'daki Rokfeller gla aden Dr. Alexis Carr. eklemek rde bü; bel bel mükâfatını almıştı. izha çel yazdığı son eserden do- fem Imaktadır. insan ik bir yerlerini değiştirmek İumaflakıyot gösterdiği iz ve fiziyolojik tecrübelerle halli için bir vasıta zdaki a- ir, itab, asrımız Wise'in n, simi ve en Mez ei diyor. en $. taleasrnda da şu “Bu eser, gelecek birçok nesillerin düşünüşleri üzerinde tesir ya- gr Rl a doğmuş, büyümüş, son. Be n böyle Tesan ba daha geç kal alel, eki Im; vrupa mancaya tercümesinden evel bu işi başardığı için mütercimini kutla- b M yacaklardır. Fran: sonra doktor, bu eğer ssetini hem ingilizce, hem fransızca rmışi 'n insan,, birçok medeni dillere çevrilirken Nasuhi PE kalemiyle türkçeye tercüme edildi. 100.000 den ürü eden bu güzel m el e gi iyalk , hem ti ente bir ki a amerikan vatandaşı olmuş me olarak yaz Bay- fazla ri ercü, de başka medeni lek Milim ri dillerine, hattâ al- Nurettin ARTA el, kan Azami çivi fiatları tesbit edildi gösteren yükselmesi devam ge ire endüs. atış fi- maddesinin verdiği sa: iileşi a darfiça tabir edilen demir çivi toptan azamı satış fiatları aşa; babil edilmişti ik Vm mir çivinin sandık am: Ea inek ve fabrikada teslim edil- mek v e satılmak üzere kilosi 9 kuruştur Sani ml e beş kiloluk d ambalajlı pi erde bu- Junan siri kilo en Şi ad am- balaj olarak ayrıca 20 para ilâve edili: n m Maliyede yeni tayin ve terfiler e hususi idare mem B. Hasan Bahri ii mii tas lit liğin, Ayd Siva Hüsnü Sivas tahsilât kontrol im gen ıktan vr ve Zekeriya hukuk müşavli urlu; uğuna, hukuk mü- iki mümey: namze- ahim” ek hukul ki müşav Kömür sergisi Şimdiye kadar 49 bin kişi gezdi e kömür yakan vasıtalar en- dar çi Kia 12 inci yi le ey sayısı 49 bin 22 yi b r. Bu rakam kapıda satılmakta ii dzliye biletlerine göre resti © « 6-5 -1937 Yeni nofer kanunu Proje yep yeni hükümleri ihtiva etmektedir amamiyle yeni hükümleri, ibriva lâ; nokta srtmdn elele gös- e ır. Bir muallim: Ei t kaldığım bu sergide ta- lebeme üç yılda öğretemiyeceği Hamatı verdim. iyordu. Üç İç gündenberi e bulunan Do Bombay şehri bir kız mektel hin n müdürü olan Fatma, e pik ne m Kalküta- e ayelir KE cumhuri- dilmiştir ve bir linde sergiyi gezen mekteb talebeleri iyot bok tecili bu yekünun haricinde kalmaktadır. de meriyele giren inukavelâ t mu- Sergiye gelen büyük küçük herkes | harrirliği nizamnamesi âmmenin erek dekorasyon ve gerekse teşhir e tanzim ve tevsik mercii olan bu len alet v ıtalar karşısında hayran- | müesseseden istifadeyi dar çi a lıklarını ifade etmektedirler. Bilha; landa bırakmış olmasından grafik, resim ,tablo ve maketleriyle bu bii te eri Ne ifra ağ olunmak kral alin nlar bir dereceye kadar ik- iş idi. ül in vin edilmiş w ve in a bulunmuş maf Ee len meri bulunan noter kanunu 1926 yi ii m adli inkılâbdan sonra yatımız. ile bittabi a- n edememiş ve tat- iy i bikatta görülen ihtiyaçları da önleye- a talea. Adli; e bakanlığınm üzerinde uzun spare çalıştığı yeni no- ler an projesi, vekâletlerin müt edilmi e. Ka: emeldir. oi poterler için birçok ve ve ındıktan sonra bazı de e eredir. yıt ve dosyaların tutulma ve işlerin gö- rülme tarzı; tanzim, tasdik, tebliğ işle- riz e ei e ei m ılması gerekli vi Serin ve celi im En ve a r terlerin vazifesi, noter Senatodan hü- e ve noter yanında çalı cakların haiz olmaları lâzım gelen va- yap mak üzere noterlerin malen b olması gi rekli idir. Kanun ie nisiyenleriniz Wei ie riy) iz bir şaheser meydana koy ar- Şen demiştir. Öğrendiğimize li vi- dr duğu hususunda bir hayli tereddütler vukua İM bulunmuş olmasından aden- ei hassa kömür işlerine verdiğ €- | ni mevzuatın hangi hükümlerini kak | gören ErEiklei hukuk fakültesi me- tey a rada tebarüz etmektedir. rmış ve hangileri meri bulunmuş ol- | zunlarının rağbetlerini celp ve mevcut- e mesleklerine bağlılıklarını ve gay- retlerini artırmak ve meslekin ileride ia vi li iy n göre tekrar kaleme alınması zarureti | temin edecek tedbirlerin göz liği birinci iatileyyistiğine) ei ia e Ur Ein günden güne artmıştır. bulundurulması zaruri görülmüştür. tan Enver Daday hazine avukatlığına ” Jar vaki olmuş ve kendilerine ye eş veya : Bu İN ile e ai ıktan genel e - ” z - ği ferici törlüğü daktiloluğuna, tayin olunmuş- ii x kayn ya iz e” e olmadığı takdirde kendilerine lardır, İstanbul tahsilât kot mesi memur- : nundan ve İstanbul noterleri tarafından iade edilecek olan teminat akça- larından Cemil Kemal ve Hikmet Tür. alm olunan kanun İyihasından iti EE i Yillik varidatlarımdan münasib ker, mer bakanlığı muhası flo olunmak ve, bili İğ GEĞİN mikdar meblağın ve noterlere tevdi ür m Celâl birer derece ii &t- Soyadları timıza mütenazır olmak üzere tatbikat. | olunacak paraların faizleri sermayesini ve muntazam borçlar genel rülen ihtiyaçlara göre si kai teşkil etme! re da bir yardım namzed o memurlarından lâ znmiştı mdığ andığın ölü Bn. Mergübenin asâleti tasdik olunmuş- tur. Üniversite e plânör uçuşları evam ediliyor İstan! 5 m — Üniver. ite meydanında yapılmakta olan plânör uçuşları ve muvazene tecrübeleri ii ki gal halinde çivitelinin baz fiatı ton ba- Ke fabrika teslimi RE ia Tira ol- üzere tesbit edilmişi — Toptan satıştan mal kei fabri- kanın zn her miktar Satıştır. t edilen fiatlardan yüksek ie Zn ye hakkında yazılı cezai hükümleri tatbik olunur. (A.A.) İstanbulda devlete âid binaların değeri Telefonla) Yi hi hi İstanbul, $ p saplara göre İstanbulda devlete aid bi- naların değeri 50 milyon tirayı bulmak- tadır. Fransız ticaret heyeti ün çeldi ile m ak yeni ticaret ve Hava Ek Se geçti n A ia hava bik geşmiş- tir, Hiv nin en di ük 1s sı 10 en k ısısı da 19 derecedir. Garden Trakya caeli, Ege ve uu Anadolu bölge- leri kapalı, diğer bölgeler bulutludur. on 24 saat için ğış Eski- şehir ve Va: > mi kıst Erzurum: en yüksek ısı da şir 24 mii ç a bir zelzeli e sırı, 5 (A.A.) — Bu gece saat * iki ella oldu. miştir, Gençler lamak üzere Ramiye gitmişlerdir. Kamutay Çağrıları Arzuhal Encümeni bugün saat 15 de toplanacaktır. muhakkak kullanılacak! devlet m göndererek ve dairelerine bi Gez ve ve yn rülmekte ek ve şimdiden sonra uni icaba riayet edilmesini bil- dirmiştir. nzim ve tevsik i işlerini sa no- ğü bazı işlerden ücret almak sure! EYE serbest meslek erbabından olmak üzere ırakılmaları muvafık görülerek a İ bu esas dairesinde hazırlanmış ve me haline getirilen noterlerin ne LL va- y © Li ığı kurulması 1 Sar ölüm halinde slelerine veya abinin ve inden bi iran ramiye e mesi uygun bir tedbir telâkki kin. r, Ve bu sandığın teşkil ve e retleri ve yardım nisbetinin 2 izamname ile tayin ve tesbiti ya daha uygun görül Ve lâyihada umumi esaslar z ik. noterliklerin ne suret ve şartlar altında kurulacağı ve kaldırılacağı ve noterle- ş > 5 baki ibi i yihanın hü eri Lâyihanın bab ve bölümlerinde ka- Almanyada kadın kıyafeti hakkında dbirler alınmak, onların eski usul. de giyiameleri doğru bulunuyor. milyon azası olan al “bu ta lara itiraz ederek kendileri- 12 mi ei aya göre inanan lâzım gel e n bi fransız gazete or: “Acal moda, almanlara göre yahudi icadı mı- dır?” Ah bu alman - fransız anlaşmazlığı! Telkinle ölüm ti bahara atfetmek mi lâzım? oi aym Diğer bir alman ise, de şarkı dinlerken uyumuş ve ya- ih bulunan karısı, kocasının uyumak» ta olduğunu görerek ensesine incil ile dokunur dokunmaz olen ölüvermiştir. idiseden sonra kocasının bir eğ Tahmin edildi zavallı lam, uyku esnasında a Sai ii an heee iza Miz darbesi le ölmüştür. e cinayetler tere- a 935 'Neşredilen bir rapora göre İngil de GiRAYeE. ys re yısı 1934 dekinden 3654 eksiktir. Mah- is renlerdi istatistiklerinin gösterdiği memmuniye- diğer bir cihet de gençler ara- sındaki suçluların azaldığıdır. On bin liraya yedi cild kitab ti mucib İngiliz şairi Şekspir'e aid yedi kitab ikada 10.000 türk lirası key bulunmuştu. Bu eserle- şair üzerinde, yani onun tekâmülü seride ehmiyetli bir tesiri olmuş le ileri sürülmektedir. ğu ve musunuz? Babil ne zaman etiler ta- fi alındı ? 2'— Büyük selçuk imparator- luğu ne zaman battı ? 3 — Misir ve Hicazın osmanlı- lar tarafından alınış tarihi ne- dir? 4 — Babür şah Hindistanı ne zaman istilâ etti ? s— eee ee kuru- I Dünkü suallerin m) ha kanuniyet Ki sonra tatbik suretini Ee DE gösteril- oter esi Noter harç tarifesinin adliye harç tarifesi kanununa bir fasıl olarak ilâ- vesi muvafık görülerek lâyiba bu su- retle Ke r harç tarilee derli vize karşı m PE mak mi istihdaf ei rak harçlar a yeni mı atımıza göre kı si “erek harçlar konmuş ve tatbikatta bir çok lakilleri mucib olan hususlar tamamlanmış ve zim ve e VZü üzere harç pullarının hıfzolu- yabileceği surette sade bir şekilde kale- ELENİ S — Osmanlı türkleri ne zaman çiğ e ie c— $ — Timür ne zaman öldü Cc — 1405. 2) — Amerikada ilk ze tre- ninin sl tarihi nedir c— Ss ne rika , Meksika harbı ne zaman ge 1? ” lm 8— yi ork iğ âbidesi- nin 2 tarihi nedir C — 1886. İki vapur karaya oturdu. Mişel 5 RE n. İzmir ml trap oturmuş Vapurlar henüz kurtarılamamıştır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: