6 Mayıs 1937 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 3

6 Mayıs 1937 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

——- 6-5-1937 Blum hükümetinin vaziyeti lum hükümetinin vazi, — ayı yakından lâka etmektedir. Çünkü Fransa, Süleilir arası muvazenesinin en ehemi; miye etli PE SE mad telkin etmek için 1s! mında bir “tevakkuf Ki ii baş Hemşin bildirdi. Bundan kuf devri akiamdaki sız hükümetinin yaptığı büyi tikraz muvaffakiyetli iel verdi elichy pi bin iükümetin andığı “ha eril En n el, sayalst, ayri ve komünist partilerini E bine Bu üç parti arasınc el kafi e, ile- dilmediğinden şikâyet ettiler. Garibtir ki m da komünistlerde ziyade el ola sosyalist pi xi si .esinden imei le ii komü ve Moskova'dan aldıkları ye ile bu ERER Blum ül metinin anl çeki ektedirler. ais ge faşist hükümeti gel- mesinden korkuyorlar, Blum hükü metini bu sıralarda en çok sıkıştıran sosyalist partisinin sol 1 mümes- gili au Pivert ile '&döration Gönârale de Travail denilen işçi te$ kilâtıdır. e) ul için büyük mikyasta nafıa t büslerine girişmesini unun için lâ“ zımgelen paranm da uri istikraz e ve bazı hususi işlerin devletleşt” ilmesi sı le ik edilmesin tavsiye etmiştir. böyle bir si- aset, emi “tevakkuf devrin içinde tasarrufa £ edileceği hak- kında verdiği aile) tamamiyle muza” yirdir, vaz tari la da sol tarafa çektikleri bir sıradadı entosu şte: e mukadderatı beli olacağı sa mento acill ami takib vi e sağlar da Bask cephesinde Askeri hareketler durgunluk geçiriyor Bilbao, 5 (A,A.) — Havas ajansının Bilbao muhabiri Bask cephesinde esir ŞEY edilen iki ii konuşmı unlardan Ancelo Delisis olan birincisi, haya harb gemilerinin a eket eden bir ii olduğu tabu- üzkasıran aylin müteşek. Lociano Faraon W esir de İtalya har! sinde olarak hareket eden gna k eki e ile bir martta yola çı- karak $ martta Kadiks'e geldiğini söyle- miş. ve yanlar ilâve etmiştir : . Ben taksi şoförü idim. Buraya im. Burada kalmakla benim için ne faşistim. ismindi cebren sevke: ii ldi İtal yaya in arasında hiç bir fark yoktur. Ben Ne de faşist düşman Asil, nde “yaziye 5 (A.A) — Burgos radyo- > bark m nda aşağıdaki atlı vermekti Milliyet; a m galin erin ini v saldı an istifade içilerek bütün kuv- linde taarruza geçtiler. İki kızıl rda yütearrizlara iltihak ede Öteki üç bur bizzat şehre hüci kısmen işgal ediyorlardı ki bı Il tak- iye krtalarımızn gelmesine engel nlara rağmen ku- rine, Güc: de İlle kn yemişi. ve zi ride ki mesafesi askerle: ilin elinde bulun- tadır. yak nanka radyosu, Franko k RE Biskaya cephesinde aşk si ik alyan bulu ir bıraktıklarını Di li ta daki iki m si hususunda yapılan t tekli elde edilem: memiştii Gürer Kl veTaym 5 (A.A) — Tayınis gazete- ika kd a biğ bir anlaşma a er tarafından yangın çi- Fransa'da e erkein z arasındaki İLe DE rini — işi ki yalnız bir tarafı ei etmeği ükümet memle| 'ketin başma di ia TAMAMİLE tat tarafı e cek bir siyaset takib etmesi Blum'un.bu aralık doğ yol üdüğü b delil olarak g“s- rüdüğüne en bü ek terilebilir. İspanyada evler bile bir harb siperi haline geldi Âsi İspanya'da ivetsizlik Y 5 (A A) — Havas ajansı- nn Lal bildir: Seba: sinide ile yolcular, â- si Mn halkının şaşkın bir vaziyeti | Yeni ingiliz kabinesinde Bilhassa gençler iş ik sağ ğinden di . Brovn'un ise eli değişti” reckleri söylenmelet ıkların ne sü- . Je bakanı olacağı tahmin i kabinenin başlıca mümey; 2 iie genç de ile n getirilmesi olacaktı Mısır Montrösü Mukavele cumartesiye imzalanıyor - Montrö, 5 (A.A.) — Montrö müka- bah Kitabı tehdid eden tehlike karşısında KURU! Asım Us, Fransa'da yo ve bide karşı kitabı koru- m için muharrir ve kitabcılardan ürekkeb bir birlik kurulmuş olduğu: nu gün diyor ki: “ Hakikaten kitab sinemaların ve radyoların inkişafı ile birgün orla - dan kalkacak mıdır? Bu takdirde ki- hiç bir vakit bir kitab kanar Mn radyo yatında faydalı yi bir kitabın kıymeti yanızlık zamanlarında sad daşlık etmesi, birkaç saat tatlı vakit et eylemesi ez o okuyanı düşün dürü: eden dimağı ter- biye vim bizin ve hâdiseleri mek ve muhakeme etmek kabiliyetini artırır. Bu Eeee ise ne sinemada, ne de radyoda kitabta olduğu kadar kuvvetli değildir. Büke dolayı si Di insanlara ece arka- kms mak zevkini yi olmazsa muhafaza el hindi türkiye gibi beniz halk OPAR ya Er göster- meğe in bulunduklarını bildirmekte- dirler. İleri hatlarda harb eden meslekten işme erene beli r âmme kuv» polis rini am Z vetlerinin ve nin kontrolün EE tmeğe ui dabi elesin ni ei > ; ık yerli m inzibat işlerini ü- erse ai falanjistler yaptıkları azyik ve suiistimallerle halkın nefre- tini celbetmişlerdir. Bundan maada ha- kikt rayice ml k aşağı olan res- bancı dö- i rayiç üzerinden bütün yi viz ve kıyme erik Day — çevrilme ek üzere Burgos hüküm: hak- aki kararname il ir hoşmud- suzluk uyandırmıştır. B aramaya göre hususi lar pesetaları az mil darda bare e ir. Neticede kimse dövi emiş ve Franko mü- reffeh fa m e sem- m» patisini kaybetmi ee karılmış olduğu franksistler tarafını ileri sürülen tezin doğru olduğunu e tedir. Bilbaoda emniyet bölgesi ve ye işleri Londra, 5 (A.A) — İngiltere hükü- metinin, Bilbao "daki sivil ahalinin tah- Jiyesi ii am Mağa “Tından edile: ie se eN Ri ei Prank ualler sormuş olduğunu bil- emni- ll idir Öte cihetten insani sebebler dolayı. âyle İngiltere ile Fransa'nın deniz yo- ine devam ede- de kullanılan rb ve Tiyle e çocukların tahliyesi ceklerini ve tahliye işlerini vapurlarn açık denizde ingiliz hai mileri e korunacağını LO: nin Frankoya bildirmiş olduğu a Sanıldığı göre, biline sivillerin ımdan sonra, oya di inmeli ve dönerken yiyecek ve sil mamalarına nezaret ede- cekti e yeni bir sel felâketi Çarleston, m, (Missuri), 5 AY Missuri disi yeni m er teh- didi altındı sedler vwücude ss b maktadırlar. Vadi şimdiden evlerini boşaltmışlardır. zetecilerinin şerefine bir ziyafet vere- G al şam konferans merbutatı tasdik öğ ktir. Bi ak cuma rü bas- tırılacaktır. Bununla yel bu iyi ramın tatbiki yalnız ve De olanları değil, ii e un Du tebaasını da alâ miler” meselesinin hal- Bir çok mi ahhaslar, Londra'daki vi g2 — ş sr özüm gelecektir. Bu ihtimal, konferans zi le asabi iz hava tevlid etmiş Breslav lu Türkiye Pe Breslav, 5 (A.A.) nadolu ajan- sının kani muhabiri er alkan ve doğu Avrupa devletleri- nin de iştira kettikleri iler Il Bi si panayırında Berlin ticaret liz urulan Türkiye pavyonu bugün tö- ela di. Törende Berlin iyi Keli t- 4 8 p ie LER SE N ie numuz emsali send bilhassa Değeniimişiir? Fransada bir trene bomba ye Paris, 5 (A.A.) — Bu sabah, Bordo - Marsilya w pi yen infilâk olmuştur. Bir vagon da ateş almıştır. Ü na aamir Pilhakika ye patlayıcı maddeyi ihtiva sini ni silindir bulunmuş- m Şimdiye Kİ en bir kişi ölmüş- tür. Yaralılar beşti miş olan yerlerde nasıl çalışmak ikti- za edeceği pie ül Bu hususta hü e aid bir ta- himaye tedbirleri olabalir, Yeri- öre bunlar istenir, Nitekim halk neşriyatmın ove mekteb kitab sus O kâğıdların il olacak bazı tedbirler alınmıştır. de okumi rı açılmış ktadır, Fakat Fransada kuma zev- i hükümetten sna doğru değildir. Muhar- gazetecilerin, kitabcıların yolda el birliğiyle çalışacak iş ler, hem gazeteciler, dileri iy yapılması mümkün lüzum şeyleri yahud bunl renki için müşterek surette Len insaf kaidesine u Ea TRABZON - İRA NSİT YOLU CUMHURİYET'te Yunus Nadi, Trabzon - İran yolunun türk ve iran münasebetlerinin sıklaşmasın- da ve iki memli in ekonomik ha- yatnıda ( oynıyacağı ük rolden bahsettikten sonra makaleyi şöyle tamamlıyor: “Her an hi eti a yındırlığın bi 1 kur, ricı ve kaynaştırıcı oli yı yacağı müessir rol gerek i sa hada ifa edeceği büyük hi: le zife bildi a ae Miili tevkif'er Kud (A.A.) — Dağıtılmış olan Süriye b partisine mensub 89 kişi a tevkik le iç hü eyhinde yapmak ee bü. k pri SİLME faaliyeti b olarak raid edir. kai

Bu sayıdan diğer sayfalar: