6 Mayıs 1937 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 7

6 Mayıs 1937 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

j 1) N - Küruz Olur. Ziraat Sivas İli Bayındırlık Direktörlüğünden 244-937gi kapalı zarf usuliyle ihalesi mukarrer bul! 12841 ira 42 EE beyik bedelli Koyulhişarda Kiye beş be gm ilk mektep inşaatma talip çı umu ii eksiltme a günün 40 ıncı maddesi mucibince 24-4-937 den karen bir ay için * pazarlıkla ihale silecektir. Muvakkat iğ 1 iie Tuştur, Proje ve keşifler her a Dai yek görüle ilir. i en az 10000 liralık bina veba müteahhitlik yesim ib ibraz zena ve & ve buna benzer iş yapmış olduklarını isbat ii izm - (2403) is Ankara Valiliğinde senesi mali yılı taş, kum, VE ii ve Bai Dalı yin rüzayedeye koulmdetin e rusumu ka- ü ki be hale in s Perşembe Tw nüdür. Taliplerin €s) deli olan lira in dn 2 1,5 remimaaryle mezkür ie 157 de "Yilâye t daimi encümenine müracaa vE tl mi i örmek isteyenlerin de hususi e nani tahakkuk gelmeleri ilân olunur. (1049) Sür Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satınalma Ko misyonundan Bir kilosuna (125) kuruş dare a ei sz e ia kadar vasıf ve örneğine uygun Y yatak GO) öz a il e alınaci ii çık eksiltme ile alınabilecek bu eksil ki tmma e e makbuz vö- meye mi yemlerin ri kak “iz ei lay ve x belli kadar 735. Ya Banka mektup Miş olmalıdır, ii ği işleri seneyi 2000 Vira Biğa 0 1 belediy e Ge tlerinin iz e ihalenin encümen a ein re. rile yapılacağı nlısı Jandarma genel komuta pi n: kara satınalma komisyonunu San ni et e ge ğa ia eler Kii er ame par komisyon: sp ve a rr yer a yaya, Banka mektüplarğ yz e saatte komisyona baş vurmaları.(1031): s2 ve Sivas Bayındırlık Direkli 937 gününde kapalı zarf usuliyle duman 01if lira 38 kuruş keşif bedelli Bye zin şa ir 10 anl pie ünden iti - 937 günün: ve bir teahhütte ir surette vu 7 gününe kâ meşruttur. ire BE e ERER üssü bali satın alma komisyonu başkanlığından İnel teminatı Sinai e e İlk in Kü Zu Eti 5.000 ) üzün pi 20000 N e 100 » 40000 e & 2 00 00 ins ME ne Şir e li erleri ida ii ei ü mera mü cn rsan€ dn epi usuliyle satın ey saat (15) de İ 'zmitte Te: ie da ei ii ni stekli lerin ia yazılı ilk teminatlariyle a hemi $ mektuplarını mu ven NX il a teki yayyen 2k kadar komlayon, basksnliğına vermeleri PHİL CO radyolarını bi ler aravın Halil Naci Anafartalar Caddesi No:111 Telefon. 1230 Maker Valiliğinden: alar caddesinde Kültür yeniden inşa edilen hususi idareye ai yi bü- d iki mağaza unduğ ö erde di İmei Zlddeti te Ri ve 'k üzere sama e a enelik muhammen kira bedelleri beşer yüz liradır. Müzayede- döye ye di mi i 20 ya di beye günü yapı iştir;k edecekl: Da bedelin yüzle? 75 malar mezi ik 19 de vilâyet di nin. irlüğüne alir ilân olunur. (1050) ie Yüksek Mühendis Mektebi Arttırma ve Eksiltme Köpüsyonimulari ; ahi ksek mühendis mektebi binasının bulunduğu İskân umum müdürlüğü ndens imbilt, Körez dağı Korcuk yaylası, Kalınca Konur oğlu, Taşlı m ve Araraği - Kabalepmna- Tı deresi ormanlarında gizelig imetre mikâp çam şe mikâp Köknar ki ceman 1406855 gayri mam zaylatla m yasal muhtelif çaplarda 9864 metre mikâp eriten | imal anlara en yakın istasyonlara sevki işi püzarlıkla yaptı. mi meire yel ip lik 11 dif sal lu Sille Müdürlüğe kain mikâbı sese kerestenin istasyonda vagon günü saat 15 de Bo- tiyenler 15 a İskân umum müdürlüğüne, Bolu, İzi Sıhhat sula iniizre ve İstanbulda iskân müdürl at edebilirle 5—İlân müddet en 4-097 tarihinden itibaren 15: yi ariine gün içinde her Zonguldak, ırsa di sinde 214296 lira 7 kuruşluk keşif bedelli pansiy on bi: | kadar olmak'ü (1130) nası İnşası — Bu işe ald şartname ve evrak şunlardır: i Mili Müdafaa Vekâleti Satnalma e fe pansiyon Pi projesi Dip Se dahiliye listesi, tahlili ine cetveli, B— Mukavele b c— © aym ileri "genel şartnamesi, isin İs e yeleği ve evrakı “11” Jira bedel mukabilinde teb nesine alabilirler. mi 7-5- e tarihine müsadif cuma günü saat 15 de ökse ben mektebi binası içindeki arttırma 'ksiltme komisyonunda yapılacaktır. $ iz > raki zesilmek için İsteklilerin “ “11965” lira muvak- rmesi, bundan başka aşağıdaki vesikaları baiz olup kat t« eli ve e hi ızımdır. : imes Yafa Vekâletinden alınmış yapı müteahhitliği ehliyet Mr erol liralık iş yaptığına dair Nafra Vekâletince tas- ii ası vesikası. omisyonu İlânları görmek isteyen « ve 3 üncü tam ihale 11737 BİLİ 3 Km. galvanizli demir tel 2250 Tane mücerrit fincan. 2250 tane Sa mn ei © — “937 Si yili aid t odi mai eme ie diplomali mühendis veya Yakardı ci üç kalem muhâbere malzemesi- e bunlardan biri e mesuliyeti altında işin pin açık ekalltmeni tekli ape eksiltmesi 13.5.9037 gü- yapılaci e işin vsaf ve tesi gümesi liz Şartnamesi muhabere şubesinden parasız alınacaktır. İlk teminatı Teklif mektupları lim 3 üncü ir 244 lira 50 kuruştur. en Er ilgili ei Mi vE evveline kadar yüksek mühendis mektebi binasi İÇİ 2490 sayılı in deler e e beline rle rtterma nim a likte eksiltme gün ve me SM MV yon eti gelsinler, S atss) . rileci iyice kapatılmış bulunması şarttr, vee ie ikin ata See (2143) BÜTÜN DÜNYA sana REKOR KIRAN FİLM ? OMEO ve e Ankara Valiliğinden: majman grupu için alınacak veya yaptırılacak (88 link ve sandalyanın istekli çıkmadığından eksiltmesi u- bi n yi a göre (4615) lira ili 14) de kadar üçünci il olacaktır. Postada vaki inler kabul e ie kapalı zarf usulü iledir. (1104) Esil. . . Ankara inhisarlar v 09 baş Müdürlüğünden: - ki önle e eksiltme ve ihalesi yapılacağı ilân e - oğul, Keçec, ie a Sekili tuz- Ar 7 yine eN vi Kn tedari mini eksi! e kmadığında, mucibi kânun e ei İtme Mele ziline ir, ir 7 azılı aa bir senelik tatlr a eksiltme vi mayıs-937 tarihinde saat 15 de ağa alipierii a liler eminelriyle birlikte tuzla memurluklarına müraca: r, (1119) 1—1957 ——— Şurayıdevlet umumi. kâtipliğinden: : ei alip gün mi dei bir snüsabaka yapi ee 30 yaşmdan en > iin sal El Yoya mülkiye mektebi mezunu olmak ve memrin Kirala Tur haiz bulunı mal kanin üne ikalariyle birlikt. - Oi a) —1958 ——— İsteklilerin Ea ve vesi! Ankara Valiliğinden: Muhammen bedeli | Dipozit CİNSİ ei Ml l deli Kreysler markalı otomobil! st yn "yemesi le) 100 00 7.s0 Benzmersedes — mobil 100 00 7 s0 mari Lale otomobil (3 adet yedek imi esiyle akardı a evsafı m a e satılmak ee ir ay Pi vi v ve peşinen tediye edile cektir. İsteki zaar gösterilen dipozito makbuziyle sözü eçen gün v€ e Defterdarlık m iken ek müraçaatİai z 182) tomobiller 25-5- Si çar: m samba günü” azarlığa bırakılmıştır. İhale bedi ———— Ankara Ye anında ü tekaitl e dul ve yetimlerinin haziran a sam 25-5-937 gününe kadar yapıla- rn yoklama dlarında yazılı suallerin ayrı kâğıdı m e dairesine tasdik dikte e Za ri zen et ei e ve birer fotoğra - fi yi mayıs el beşinci He mp > ları, (4139) müdürlüğüne müracaa BİLİT antası ; a im de AL vat çantası (büyük) nın ke e lana ii ıkmadığından mizi ae V-937 günü saat on bire Beki yi ar mi iradır, Evsaf ve be: . İlk temi şartnamesi imei şubesinden parasız alınacaktır. teminatı 137 lira 25 kuruştı Miley receklerden ilgili bulunanlar 2490 sayılı ünün 2, 3 nci istenen belgelerle in likte eksili gül m alma de misyonun: gelsin çe Ankara yeli Am Komisyonu İlânla kei iltmede olan işler: Pıni ın seksen bin ve-kirk beş si ğü Alpman in yedi bin kilo sığır eti. — İhal kene imi lir Vizede yap lacaktır. isar etlerinin tutarı otuz altı bin iki yüz elli Jira Al- pullunun. ai da Şiva bin ii Tiradır, arhisar etinin. ile teminatı iki bin yedi yüz dokuz lira e “5 — Alaylara ait e ihaleleri ayrı ayrı 21 mayıs 937 cuma günü — a Gi e yapılacaktır. arzu edenlere hergün vize satın alma komis « yoruma Mimi GE (1127) 1—1960 İLÂN — Çorlu kor birlikleri ihtiyacı için kapalı zarfla 88 ton ben- zin amaçlı. ünakasası 21. mayıs. 1937 cı 4 in gm komisyonunda yapılacaktır. — bedii ve şartnamesi İstanbul ve Ankara Levazım âmirlik- arında ve Çorluda kor satınalma komis- yonunda” görülebilir. Muvakkat m 2250 lira olup münakasaya iştirak e cekler e kanunun. ikinci ve üçüncü maddelerindeki belgeleriyle vi komi 11967 uma günü Saat 16 da Çorluda racaatları. (1140) İLAN ba i i yol irişaası ka; e li eksiltmeye k mulmuştar, Bu i mi e # 20129 20 lira 91 kuruştur. Muvakkat emini 1509 lira 7: tur. Keşif ve şartları ex ikişehirde asker a Hai iri rr Komutanlığı ve Ankara'da levazım amirliği ği nunda pi Eksiltme 17 mayıs 1937 pazartesi günü saat 15 de Eskişehirde askeri pi alma komisyonunda AN İsteklilerin bu gibi işleri yaptıkların: ve inşaat şubeleri e er im e etki edilmiş eiliyet keke Yap DU getirmel, Men Teklif mı X mukabili şa e ci kisehirde eni a ın. UK allığı na 7 tir. Posta ile gönüermck” vi ekkuparınn iade li ve taah. meri e KE nihay: 14 de kadar komisyofia gı gelini MN ması lâzım 04 2) AN Tekirdağ, kıtaları için 125000 kilo ve ee e kıtaat 70000 > siğır eti kapalı in enli — etinin beher kilosuna 28 kuru tesi günü saat 11 d at 16 dadır. Şartnamele: a münaka- Bi ye b edeceklerin nektarı ihale samanından bir saat yona vermeleri. (1081) Devlet Demiryolları ve Limanları Urum Müdürlüğü Satınalma Komisyonu İlânları İLAN eki atelyesi in vi tesviyeciye ihtiyaç vardır. liplerin imtihanları, Ankara, Eskişehir ve H. di posarın- da a e İzmirdekiler için ie Alsancak atelyesinde yapılacaktır. İsteklilerin birer ld ile doğruca Eskişehir ve iii mü- dürlüğüne müracaatları, (1118) 7 —— .

Bu sayıdan diğer sayfalar: