9 Mart 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 4

9 Mart 1932 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

vi EZ A AŞ —— 4 — VAKIT 9 MART 1932 ez Adliye Haberleri | Güntün Muhtırası | Şeker niçin yükselmiş ? Alpullu şeker fabrikasının muha- kemesine dün başlanıldı Ibikâr komisyonunun verdiği mazba- | Bunu müteakip Şakir B., Anka- bata üzerine Alpullu şeker fabrikası sulh birinci ceza mahkemesine verilmiş ve davaya geçenlerde başlanılmıştı Geçen celsede fabrika müdür muavini Haydar B. mahkemede isbat vücut edememiş ve dava bugüne bırakılmış. Dün Hay. dar beyin ve fabrika vekilleri Salih Züh tü, İsmail beylerin huzuriyle muhakeme- ye devam olunmuştur. a Evvelâ, komisyonun gösterdiği vesikaların o merbut bulunduğu kararname okunmuştur, Fu ka- rarmamede; 1913 numaralı ka- nunun ikinci maddesine tevfikan teşekkül eden komisyonun rapo- runda, İstanbul ve Trakya Türk anonim şirketinin bayramın dör- düncü gününe müsadif 1l şu- batta birdenbire satışı durdur- duğu, şeker tacirları arasında heyecan husule getirdiği, kendi satış gurubunu teşkil eden 13 tüccara birer vagon toz şekerini normal fiat 34 lira kırk kuruş olduğu halde 40 lira 20 kuruş- tan sattığı zikir ve bunun şirket mümessili Haydar beyin, şirke- tin birçok mücssesclere karşı taahbütleri olmasına mebni ya- pıldığını söylemesine rağmen şir- ketin 6 lira 40 kuruş fazlasına 13 vagon normal toz şeker sat- tığı kaydolunmaktaydı. Kararna- me şöyle devem ediyordu; “ Hernekadar Haydar bey, 13 vagon mıktarındaki toz şekerin Istanbulun iki günlük ihtiyacına tekabül ettiğini, bu şekerin Al. pullu mali degil Uşak şekeri ol duğunu ve Uşak şirketinin mali- ni bü fiattan aşağı vermemesinin bu tereffua sebep olduğunu söy- lemişsede vilâyet ihtikâr komis- yonu bu şekerin Alpollo malin- den ve Istanbulda mevcut stok- dan verildiğini şirketin defter- lerini tetkik etmek suretile tes- bit etmiş ve 101 vagon normal toz şekeri varken satışı durdu- rarak fiatı artırmış olduğundan dolayı şirketi mesul adetmiştir.,, Istiçvap Kararnamenin okunmasını mü- akip Haydar bey isticvap olun- muştur. Haydar böy demiştirki: — Umumi müdür Hayri B.in gaybubetinde şirketin işlerine ben bakarım. Fiatları meclisi idare takdir eder, muhasebeye bildirir. Muhasebe satışı yapar. Meclisi idare on üç bayi arasındaki 6 kişiden müteşekkil faal komite- sini toplıyarak, bunlardan aldığı neticeye göre, ciban piyasasında daima dun kalmak üzre fiatı tesbit eder. Bu içtimalarda Hay- ri B. bulunmadığı zaman muha- sebe müdürü bulunur.,, “Beni komisyona malümatıma müracaat için çağırdılar ve kana mümessil olup olmadığımı, salâ- hiyetim bulunup bulunmadığını sormadılar. Umum müdür mua- vini bulunmak sıfatile aldığım direktifler dairesinde haiz oldu- ğum malümatı komisyona söyle- dim. Biz şeker satışını 11 de de- gil 13 şubatta kestik. O zaman vaziyet şuydu: Elimizde pek az normal şeker kalmıştı. Bayram. dan sonra birdenbire talep arttı. Merkeze gelen haberlerden de piyasada normal şeker fiatının tereffü etmekte ed anlaşıldı. Elde pek az şeker kaldığı için Hayri B. satışı muvakkaten tatil etti, Ankaraya giderek meclisi. idare ecisi Şakir B,le konuştu. | rada meclisi idareyi toplamak i İçin malümat almak üzre İstan- bula geldi. Bu sırada Uşak şe- ker fabrikası müdürü Remzi B. de buradaydı. Remzi B. bayileri- mizle temas ettirildi. Her birer- lerine birer vagondan 13 vagon ve 40lira 20 kuruştan Uşak şe- keri verilmesi kabul edildi Fa- kat Uşaktan şeker gelinciye ka- dar bu 13 vagona mahsup edil- mek üzre Alpullu malından ve- rilmesi takarrür etti. bizim elimizde 26 vağon vardı. Bunlardan 4,5 vagonu taahhü- datımıza kifayet ediyordu. 10 vagonu 100 vagon küp şekeri- nin altına istif edilmişti. Ancak 11 vagon şekerimiz kalmıştı. Mamul şekerciler bizden şe- ker istediler, Fakat biz muka- velemiz mucibince bayilerimiz- den başkasına şeker satamaz- dık. Bayilerle yeni bir itilâf ya- parak avarya ve normal şeker satışı yapmak vaziyetini elde ettik. Normal şeker satışında serbest kaldık. Bu vaziyeti 21 Şubatta elde ettik. 22 Şubatta Şakir B. Istanbula geldi. Dübi rafine ve lüks şekerleri 34 lira 40 kuruş üzerinden satmak ka- rarmı getirdi. Şekercilere de avarya malden ve 34 lira 40 kuruş üzerinden yüz çuval ver- dik. Buhran başladığı vakit Bu sırada hakim, Haydar beye sordu: — Buhran başladığı zaman elinizde ne miktar şeker vardı? — 75 vagon, — Bunları neye Istanbula cel- betmediniz? — Bu buhran başlar başlamaz bütün Trakya şehir ve belediye- leri, bizim aksiyonerimiz olan Trakya köylülerinin ihtiyacını düşünmemizi bize ibtar etti.,, Mahkeme heyetinin verdiği bu karara göre, avarya şeker alan Hilâl şeker fabrikası sahibi kâzım, Zafer fabrikası sahibi Faik Hüs- nü, Şark fabrikası sahibi hafız Hakkı, Muhittin beylerle bu işte malümatları bulunan ticaret mü- dürlüğü memurları şahit sıfatiyle, şeker fiyatının yükstilmesi mes'- elesinde alâkadar oldukları ko- misyonun son gelen raporundan anlaşılan Agop İzmirliyan, Müte- velli, Sabuncidis, Manoel, Sapar- ta, Ak Osman zade Hüseyin Iz- zet, Arnapolos, Haci Süleyman zade Hayrettin, Simonidis, Safo- idis, Mehmet Lütfü, Nimet Tev- | fik, Vahap, deli kara zadeler, İ Teodoridis, Hayık, Hariko, Faik, Ismail Hakkı isimlerindeki on dokuz tacir maznun olarak mah- | kemeye cebolunacakdır. Mubhakemeye 15 Mart Salı gü nü devam edilecektir. Sandık dolusu esrar kaçıran» ların duruşmaları yapıldı Bir sandık dolusu esrar ka- çırırlarken meşhut cürüm halin- de yakalanan Panayot, Istafo ve kendilerine yardım etmekten maznun şoför Fehminin dün mevkufen duruşmaları yapılmış- tır. Maznun Panayot istiçvabın- da, esrar sandığını İtalya va- purlarından biriyle İskenderyede kahveci Mehmet Ali Efendiye yollamak istediğini ve sandığı gümrükten kaçırmak için güm- Takvim — Çarşamba (9 Mar 3 üncü ay 1932, 1 Zilkade 1350İSenenin geçen günleri: 70 kalan günler 294 Güneş — Doğuşu: 6.27 Uatışı 18.06 Namaz vakitleri — Sabah: 533 Öğle: 12,25: ikindi 15.38: Akşam: 18,08 Yatsi: 1935 imsık: 445 Hava — Dün hararet azami 10, asgari 11,5 derece idi, Bugün heva ka- palı ve yağmurlu olacak, rüzgir müte- tevassit şiddette poyrazdan esecektir, | Radyo | istanbul — 18 den 19 a Kadar gramofon 19,30 dan 20,30 s kadar Cen- net İH. ve Yesari Asım bevin İştirakile saz 2030dan *fe kıdır gramofcala Faust operası 2( den 92ye kadar bedayi musikiye heyei 22den 2230 kadar İN Viyana — 1290 konser: Sidney Jones, Paul Limke, Oto Sıransky v.s nin eserleri — 1340 Emmy Le'snerin konseri — 15 müsiki — 1690 keman ve taganni — 8 konser: taganni, ke- man, piyano — (855 Rus ve 'Tsigan musikisi — 2945 askeri musiki Heilsberg — 7,90 cimnastik ve musiki — 9,30 cimnastik — 12,40 mu. siki — 17,10 konser — 90,25 Brahms” dan bir parça — 2335 dans Bükreş — 21 &olo keman kon seri — 2145 piyano konseri — 2915 cazbart: Arjantin orkestrası. Roma — 21 musiki — 2130 spor — 21.45 Kral tiyatrosundan nakil, Praga — 13 sast başı — 1345 Bratislava'dan nakil — 16,30 konser — 18,10 kukla dyatrosu — 21 bir piyes— 22,45 piyano konseri Budapeşte — 13,05 konser — 18 romantik konser — 18,25 salon ce- kesrta konseri — 19.30 konser — 21,15 yüksek musiki mektebinden nakil, Moskova — 11 den 93 e kadar neşriyat Yarın 10 mart Viyana — 1230 Konser — 1340 Plak konseri — 1S Plak — 1639 Gi. tar ile İspanyol musikisi — 18 Konser 20440 Plak konseri — 9f Berlindee na- 4 — 21,30 Macar musikisi — 9345 dans musikisi. ” Heilsberg — 740 ve 9,50 Jim. pasik — 13 Königsbergden nakil — 16,45 Danzig'den nakil — 17,18 Konser 2045 Eski marşlar — 22.35 Piyano ile eski musiki Bükreş — 20 Konser — 2040 Plak 21,20 senfonik konser — 22,15 Konser. Praga — 13 Saat başı — 13,90 Plak — 18,35 Çocuk musikisi — 20,10 Fransızca konser — 20,50 Keman kon- ser — 22.05 Konser, orkeğtrası. Budapeşte — 1015 Konser — 13,05 Çigan musikisi — (830 musiki ve taganni — 20,10 Salon musikisi — 21410 Yüksek musiki mektebinden nakil. Varşova — 13.35 Konser — 19,90 Şarkı — 9115 Hafif musiki — 9310 Plak — 23,80 dans. BORSA: 8 Mart 932 Kambiyo Frnsiz Frangı 1 begiliz lirası Kr. “TL, mukabili Dolar 08 de Liret Belgi Drabmi İs Prank Ceva | Florin || Küron Silin Pezeta Mark “ ” Türk lirası Dinar Çervones Kuruş Nukut 0 Frnak (Frasmz 1sterlin Cnyilizı #Dolar (Amerika? Lir: firalya BORSA HARiCI Alan g2 997 Mecidiye 4 4 Bankonot 3 25 rük memurlarından biriyle 60 lira mukabilinde anlaştığını itiraf et- miş ve kaçakçılığı iki senedir yaptığını şimdiye kadar Mısıra 10 defadan fazla kaçak esrar ZE re vE ; Buğday Meselesi Iddihar ve fiatlarda yükselme yok Dün bir gazete, ekmek fiatla- rına zam yapılması meselesi mev- zuu daksolmıya başlayınca tüc- carların buğday iddihar etmiye başladıklarını ve bu yüzden buğ- day fiatlarının yükselmiye başla- dığını yazmıştı. Dün bu hususta piyasada ve zahire borsası ma- hafilinde (yaptığımız! tahkikata göre buğday piyasasında yeni bir yükselme yoktur. Dün, buğday fiatları bilâkis, geçen haftaya nazaran on para tenezzül ederek azami 5,35le 4,30 para arasında cereyan et miştir. Esasen böyle bir hareke- tin tüccar için de faydalı olma- dığı da alâkadarlar tarafından söylenmektedir. Afyon fiatları yük- selmiye başladı Hamburg fahri konsolosumuz- dan Ihracat ofisine Hamburg Afyon piyasasına ait bir rapor gelmiştir. Bu rapora göre Şubat ayı zarfında yüzde 12 morfinli mallarm kilosu 15,25 İsviçre İfrangma kadar düşmüşken bu seneki mahsulün az olacağı ha- beri üzerine vazıyet değişmiş ve piyasa tedricen yükselmiye başlamıştır. Burada da 15 gün evvel 8, 8,5 lira arasında satılan afyon- lar yükselmiye başlamış ve ev- velki gün 9 liradan ve dün de 10 liradan muamele olmuştur. | 40 sandık afyon için 10 liradan | bir talep olduğu halde satıcı bulunmamıştır. Pamuklu çoraplar ko: anı “Nisan, Vr ve e larında pamuk çorap kontenjanı verilmediğinden gümrükte mal- ları olan tüccarlar vadeleri ge- len bonolarının tecdidi için fab- rikalara müracaat etmişler fakat fabrikalar bunu kabul etmeye- rek malların iadesini istemiştir, Bunun için tüccarlar Ankaraya bir heyet göndermek teşebbüsün- de bulunmaktadır. Bulgar ve Sırpların paralarını korumak için aldığı kararlar Bulgaristan hükümeti, elinde ecnebi oparası bulunanları Milli bankaya beyanname © vermiye mecburetmiş ve Beyanname vermek (için (Oson muddet 11 mart tarihi olarak tesbit ve ilân edilmiştir. Bu müddet zar- fında Mili bankaya omalümat vermiyenler mahkemeye sevke- dileceklerdir. Bu gibiler 3 aydan | 3 seneye kadar hapsi ev bir mil- yon İevaya kadar da para cezasıyla cezalandırılacaklardır. Yugoslavya hükümetide ha. rice her ne suretle ve nemik- tar olursa olsun dinar çıkarılma" sını menetmiştir. Şimdiye kadar bir yolcunun beraberinde getir- mesi ne müsaade edilmekte olan 2500 dinarda bundan son- ra çıkarıla © mıyacaktır. Tica- ret için harice çıkması zaruri olan Döviz işide tahdit edilmiş tir. gönderdiğini de ilâve eylemiştir. Diğer maznun Istafo. Panayotla aynı evde oturmalarına rağmen tanışmadıklarını, kaçakçılıkla da bir iştirâki olmadığını söylemiş- tir. Şoför Fehmi ise tamamen ademi malümat beyan etmiştir. Neticede kişiden fazla eşhas tarafından yapıldığından tetkik için evrakın müstantikliğe verilmesine karar vermiştir. | e YS ŞE N Ticaret — Iktısat - Borsa haricinde Alım ve Satımı ya sak edilen maddeler İstanbul Ticaret odası meclisi yeni bir karar vermiştir. Bu ka” rar susam, haşhaş, © araşit, ay çiçeği, pamuk ve keten yağla” riyle haşaş tohumu, ve o çayır peynirlerinin borsa haricinde alım ve satımının, mukavele ve taah“ hüt edilmesini yasak etmektedir. spanyayla Karadeniz arasındi yeni vapur seferleri Şubesi Valansiyada bulunan Ellerman vapur kumpaüyası ya” pılan teşebbüsler üzerine Mart- tan itibaren Karadeniz sabiliyle Ispanya arasında 15 günde bir vapur seferleri tertibine karar vermişlir. Şimdiye kadar yalnız Cinoveza Italya vapur kumpan- yası 15 günde bir Karadeniz sahilleriyle (o İspanya arasında vapur işletiyordu. Fransa yumur- ta itbalâtını kontenjana tabi tuttuktan sonra Ispanya yumur- talarımız için mühim bir mahreç olmuştur. Yeni seferler sevki- yatı süratle yapmıya ve ibraca- tımızı arttırmıya hizmet ede- cektir. Ofiste bir toplanma Yarın ofiste Tel'iyo panayırı” na iştirâk edecek tüccarlar top- lanacaktır. Bu toplantıda sergi tertip heyeti tarafından memle- ketimize gönderilen murahhas, tüccarlarımıza panayır hakkında izahat verecek ve arzularını s0- racaktır. Felemenk çavdar ve buğday nümunesi istiyor Telemenkte “Vayningen,, şeh- rinde kâin nebatat enstitüsü A- nadoluda yetişen çavdar, arpa ve buğday mahsulü üzerine tet- kikatı fenniyede bulunmak üzre nümuneler istemiştir. Yunanistanda sigorta işleri Yunasistan hükümeti yeni bir kanun lâyihası hazırlamaktadır. Buna göre sigorta şirketleri yal- nız Yunan pasiyle sigorta yapa” bileceklerdir. Ecnebi parasiyle sigorta yapmak yasak edilecektir. Fransaya tonlarla buğday lâzım Fransaya hariçten en ziyade ithal edilen madde buğdaydır. Fransanm vasati buğday ithalât senede 8,700,000 tondur. Yap lan hesaplara göre bu sene Fraw” sanın daha bir buçuk milyon ton kuğdaya ihtiyacı vardır. Bu ihti” yaca karşı Şimali Amerikadan it“ hal edilen buğday miktarı500bin tonu geçmemiştir. Binaenaleyh Fransa lâakal daha bir milyo” tondan fazla buğday ithal etmek mecburiyetindedir. itizar i Mündericaumızın çokluğuna mebei kalpte iğne tefrikamızı neşredem$i karilerimizden özür dileriz. / Darülbedayide Bu akşam İstanbul Belediyesi saat 21,30 da ŞehirTiyafrosi Yan irisi ei Ei Bestekârı : Hasan Ferit cap Şehzadebaşı Raşit Rıza Tiyatros” Perşembe günü akşamı 21,304 payi” gılt Otello Şekspirin asarıdan 5 2 tablo. Mahdur kalan biletleri şimdi gişeden tedarik ediniz. kaçakçılık fi'li iki (Kadıköy Süreyya sinemasınd” Raşit Rıza tiyatrosu san'arkârlar! Talâk eğlenceleri vodvil 3 perde Nakleden: Mahmuc Yesari ve Fahri beyler. pi

Bu sayıdan diğer sayfalar: