24 Temmuz 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 11

24 Temmuz 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

i Ye Kitaplar “Dün ve Yarın,, LE külliyatı içtimai, iktısadi, malt. en muhal t eserlerinden seçme kitapların tercümesi ve “DÜN ve Yarın,, tercüme külliyatı altnda yılda muntazam ilt kadarmın çıkarılması suretiyle yüz ciltlik bir kitaphane vü Suda getirilmesi temin edilmiştir. Er kudretli kafaların, kalem lerin yardımlarına müracaat olunmuştur. Bütün milletlerin edebi, Beşinci Sosyalizm Kautsky : Sabiha Zekeriya Fiatı 75 kuruş. Tevzi merkezi VAKIT kütüphanesi İstanbul Ankara caddesi Şimdiye kadar basılanlar Dün ve yarın ( tercüme külliyatından ) basılmış olanlar sırasile şunlardır : İ inci kitap AİLE ÇEMBERİ,, TİCARET, BANKA ve BORSA Iktısat doktoru: Muhlis Etem Devlet ve ihtilâl Mütercimi: Haydar Rifat ” KAUTSKY'ye göre Sosyalizm Mütercimi: Sabiha Zekeriya Fi, ; 75 tercümekülliyatının yakında reşrolunacaki eserlerinden bir kaçı da şunlardır: I — Rasin külliyatı: H. Nazım Bey. “Dün ve Yarın, Ii — ISFAHANA DOĞRU: Ii — Kapitalizm buhranı; Profesör Piru - Ahmet Hamdi Bey. Standof — Nurullah Atz. Bey. M. Boruva — Nurullah Ata Bey. VI — Goiro Baba, Balzak — Haydar Rifat Bey. IV — Kırmızı ve Kara: V — İzraclinin hayatı: SAFO Mütercimi: Haydar Rifat 100 Kş. faşılalarla (o otuz kitap İ.H. Alişan o 100 di 5, Piyerloti: İ, H. Alişan VU — İsa: Paris Ruhiyat mektebinde profesör doktor Bine! Sangle — Haydar Rifat Bey. ARR Deniz Levazım Satınalma 8 ton Gaz: Açık azaltması * Komisyonundan ; 1 Ağustos 1934 Ya günü saat İd-te, * Deniz Levazım depoları ibtiyacı için 8 ton Gaz | Ağustos 1934 tarihine raslayan Çarşamba günü saat 14 te açık azaltma ile satın alınacaktır. Şartnamesini görmek ve almak istiyenler her gün ve azaltmaya gireceklerin de muvakkat leminatlarile bir- likte Kasımpaşada kâin Komisyona müracaatları. (3755) Istanbul Harici Askeri Kıtaat ilânları Hava ihtiyacı için 5600 metre kaputluk kumaş ka - balr zarfla münakasaya kon- Muştur. Şartname ve nü - Münelerini görmek istiyen » lerin her gün öğleden sonra Ve münakasaya iştirak ede - ceklerin 14 — 8 — 934 cu- esi günü saat 10,5 da te Minatlariyle birlikte M, M.3 - Satınalma komisyonun? Müracaatları. 4 DD) (3966) Hava Gidi ihtiyacı içir ad ton kok ve 270 ton ma - e kömürü kapalı zarfla a- Am aktır. Şartnameler)» gör ek e stiyenlerin her gün öğ- €n sonra ve münakasaya yörak edeceklerin 13 — $ — kn Pazartesi bünü saat 10.55 teminatlariy rle birlikte M. « Satmalma Komisyonu: A müracaatları, danesi is) Dr, Hafız Cema! Ka bastalıklar —* *ehassisı VE pazardan başka günlerde İn va saatZide 6 ya kadar Divanyolunda (118) nu. Zİ aa cl kabinesinde hastalarını “ mi saşe Muayenehane ve ev e'» “ap “eslik ökametzök telefonu Kanditi emi. Maral | AR ERE BEN AAA 1 rg AKBA Ankarada AKbA kitap evinin birinci şusesi mödern bir şekilde Maarif Vekâleti karşısında açıl'ırıştır. AKBA kitap evleri: her dilde ri mecmua, gazele ei cevap vermekledirler. Gerek kitaplarımızı in kırtasiye nizi en ucuz olarak AKBA 8 kitap evlerinden tedarik ede- bilirsiniz. o Devlet Matbanis: kitapları ve VAKIT'in neşri: yatının Ankarada salış yeri AKBA kitap ev'eridir. AKBA Merkezi Telefon rinci Şube inci Şube 3137 1 Slaman Pazar Kir ein | İstanbul 1 inci iflâs memurlu- gundan: 1 — Müflis, Terzi Todori Kos- tantona efendi tarafından alacak- lılarma konkordato teklif edilmiş j Vapurculuk Türk Anonim Şirketi Istanbul Acentalığı Liman han, İelefon: 22925 İzmir ve Mersin sür'at yolu Sadıkzade vapuru 27 Temmuz Cumügiri saat 1i de Sirke- gi rıhtımından kalkarak doğru İz -| mir, Antalya, Mersine gidecek, Dö- nüşte bunlara ilâveten Alanya, Kül- lük, Çonakkaleye uğrayacaktır. Izmir sür'at yolu Sakarya vapuru Her Perşembe günü saat 16 da Galata rıitunımdan kalkacak doğru İzmire gidecektir, Bu vapur her pazar günü saat 16 da İzmir - den kalkıp doğru İstanbula gele cektir. Yaz mevsiminde ADALAR rakısı nefaset ve ucuzlu- ğu dolayısile neşe ve zevkinizi bir kat daha arttırır , Denizyolları İŞLETMESİ Acenteleri Karaköy . Köprübaş Vel.49362 —- Sirkeci Mühürdarzade Han Telöton 22749 Trabzon Yolu Vapuru VA T A N 24 yi SALI 20de Galatarık- tıumından kalkacak. Gidişte Zonguldak, İnebolu, Sinop. Samsun, Fatsa, Giresun, Vak: fikebir, Trabzon, © Rize'ye, Dönüşte (bunlara (ilâveten Sürmene, Ordu'ya ouğraya caktır. (4080) Ayvalık ğe BANDIRMA “2puru25 Temmuz Çarşamba 19 da Sirkeci rıhtımından kalkacaktır. (4081) Polatlı Topçu Alayı SA. AL.Ko. nundan: Alayın re olan 30,000 kilo sığır eti kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Ta- liplerin 1/8/934 tarihinde mu- vakkat teminatlariyle birlik- te Polatlıda Topçu alayı SA, AL, KO, nuna müracaatları lüzumu ilân olunur. (3916) mana Dr, İhsan Sami Gonokok aşısı Bels Yukluğu ve ihtilâlarina kürsi pek tesirli ve taze aşıdır Divapyolü olduğu cihetle alacaklıları masaya (MEME Sultan Mahmer türbesi No. 180 kısmen veya tamamen kayıt (o ve kabul edilmiş olan eshabı matlâ - bun 19 Ağustos 934 pazar günü saat 11 de yapılacak toplanmada hazır bulunmaları. 2 — Ahiren masaya 15 numa » ra tahtında bir alacaklı müracaat etmiş olmakla evelce tanzim edil miş olan alacaklar sıra defteri dü- zeltilmiş olduğu ilân olunur. (1521) 802. ILAN Beyoğlunda Doğramacı sokağı 27 — 29 numaralı bakkal dükkâ- mını devrettiğimden benimle hesa- bı olanların o bir hafta zarfında mezkür dükkâna müracaatları. (1529) Filip a bir müsabaka imtihanı açılacaktır. m 31 — VAKII 24 TENMUZ 1934 Müfettiş Namzetliği musabaka imtihanı Türkiye Ziraat bankasından ; ( 6 ) Müfettiş Namzeti alınmak üzere 1l-8- 1934 Cumar- tesi günü saat 9 da Ankara ve Istanbul Ziraat Bankalarında Müsabakaya iştirâk edecek- lerin (Mülkiye ) veya ( Yüksek Iktisat ve Ticaret ) Mektebinden veyabut Hukuk Fakültesinden mezun bulunmaları ve yirmi ya” şından aşağı, otuz yaşından yukarı olmamaları lâzımdır. Müfettiş Namzetlerine (140) lira maaş verilir. İki senelik stajdan sonra yapılacak mesleki imtihanda muvaffak olanlar (175) lira maaşla müfettişliğe terfi ettirilir... imtihan programını ve sair şartları havi matbualar Anka- rada Zirant Bankası Teftiş Hey'eti Müdürlüğünden ve İstanbul ve İzmir Ziraat Bankalarından: tedarik edilebilir. “Talipler bu matbuada yazılı vesikaları bir mektapla birlikte Ankara Ziraat Bankası Teftiş Hey'eti Müdürlüğüne nihayet 26-7 -934 Per şembe günü akşamına kadar göndermek veya bizzat vermek sureti'e müracaat etmiş bulunmalıdırlar. (3776) | Nafıa Vekâletinden: Çubukderesi üzerinde beton olarak kısmen inşa edilmiş olan baras İm geri kalan kısmının bitirilmesi ve bu baraja ait muavin o tesisatın 4 yapılması ve bendin inşası esnasinda Çubukçayı- sularınm akıtılması- nı temin edecek muvakkat mecraların açılması ve inşaatm tatbik v: icrasına muktazi bütün ameliyat kapalı zarf usulü ile münakasaya ko- nulmuştur. Münakasa 5 ağustos 934 tarihine müsadif ; saat 15 te Ankarada Nafıa Vekâleti Müsteşarlık makamında caktır. Taliplerin cari seneye mahsus Ticaret Odası ve ehliyeti Fenni- ye vesikaları ile (67.500) liralık teminatı muvakkateyi hamilen ayni gün ve saatte komisyonda bulunmüları lâzımdır. Talipler bu hüsus- taki şartnameleri (20) şer lira mukabilinde Ankarada Nafıa Vekâle- ti malzeme müdürlüğünden tedarik edebilirler. Halen şantiyede Vekâlet emrinde bulunan tesisit ve alât ve ede yatın münakasa şarinamesinde tasrih edildiği veçhile bilâbedel tes» lim edilmesi de meşruttur, (3871) Istanbul limanı sahil sıhhiye merkezi baştababetinden; Haydarpaşa Emrazı istiâiye hastanesi bir senelik ihtiyacı için 23 kalem erzak açık münakassya konulmuştur. Münakasa 9 Ağus- tos 934 Perşembe günü saat 14 de Galula'da Kara Mustafa Poşa so'tağında İstanbul L'manı Sahil Sıhhiye Merkezinde müteşekkil Komisyonda yapılacağından isleyenlerin şartnamelerini görmek : Üzere Hastane idare Memur'uğu ile mezkür merkez Levazım Me» murloğuna müracıstları, pazar günü yapıla- Devlet Demir yolları ilânlari Lotmolif bakır ocak aksamile sair bakır ve prinç malzeme” nin kapalı zarfla mübakasası 3 / Eylül /934 Pazartesi günü sank a 15 de Ankara'da idare merkezinde yapılacaktır. Tafsilât Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde onar liraya miş ii razı

Bu sayıdan diğer sayfalar: