24 Temmuz 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6

24 Temmuz 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

— 8—VAKIT 24 TEMMUZ 1934, Meraklı bir sergüzeşt romanı | Edgar Pip'in son maceraları Yazn : Arnold Galopen m9 - “Eskiden hizmetçim olan Zenciden yardım istemeğe karar verdim! ,, ği — Neden olmasın, dedim, vak-| sevgili Nisefor (zenciye baygın! tile bütün Parisi arkasından koş-| baygın baktı) sizinle alâkadar ol-! turan “Maskeli dansöz,, filminin,| duğundan ve ben de sevgili ve ko- yalnız bu rolü yapanın hakiki bir! camân oğlanı memnun etmek is- marki olmasından dolayı muvaf - fak olduğunu hatırlamıyor musu - nuz? Baron Stanley Fregoryonun filmde enteresan olacağını tahmin etmiyor musunuz? — Bunun için baron Stanley Fre © goryonun hakiki bi rartist olması lâzımdır; zira seyirciler öyle buda- © Ja şeyler değildir. Bunun için in sanm tabii hasletler sahibi olması lâzımdır. — Hakiki hasletler sahibi olma © dığımı bilemezsiniz, bir tecrübe e- — diniz görelim. — Ya #iz, keyfinizi yapacağız 'diye bizim binlerce metre film ya- kacağımızı mı zannediyorsunuz? M. Levinden ayrılıp başka sine- ma kumpanyalarına müracaat et- tim. Hiç bir yerde muvaffak ol- mak kabil olmadı. Bazıları ise yüzümün fotojenik olmadığımı id- dia ediyorlardı. Sarayosa avdet ettiğim zaman çebimde 30 dolar kalmıştı. En nihayet Niseforu o ziyarete karap verdim. Şehir dışarısında mükemmel bir köşkte oturuyordu. Bir hizmetçi-vasıtasiyle bulundu- ğu salona ithal olunduğum zaman Nisefaru karşımda ağır ipek bir Pijama giymiş olarak buldum. Nisefor beni görünce çok sevin- di ve bana derhal viski ikram et- ti... — Ah, dedi, sizi vir ne - kadar memnunum, © —Bende öyle dostum. — Fakat pek mükedder görünü- yorsunuz. — Öyle! Başıma büyük bir belâ geldi.. — Hayır ola? Ne gibi? — Bildiğin gibi Santa - Lucia- dan büyük bir servet ile ayrıldım. Halbuki iki gün evvel cüzdanımı —— çaldılar. Cüzdanımın nasıl dolu olduğunu pek âlâ hatırlarsın. — Vah, vah, dedi, şimdi ne ya- pacaksınız? © — Ne yapacağımı bilmiyorum. © —Bizim Madam Mersedes'ten kl size ödünç para istiyelim. © —Git, konuş bakalım. — İşte, en nihayet bir zencinin lüt. — funa muhtaç kalmış bulunuyorum. Şu zavallı'Niseforun gayet saf ve © temiz bir ruhu var. Bakalım bana © me teklif edecek? Zenci bir kadı. © nm idaresi altında ve onun yardı- © miyle yaşamağı"gayet tabii bulu - o yordu. Bir etek hışırtısı işittim. Az son- © ra Madam Mersedes Oâmi - rane bir tavırla o kapıyı açtı - ve ardında Nisttor rolduğu halde © girdi. Beni gülümüiyerek selâmla- © dıkan sonra: — Nisefor paranızı çaldırdığını-) zı söyledi. Bu'da basit bir ahmak İK ideğenüza gösterir. o Üzerinde © büyük bir meblâğ bulunan adam © parasını otel müdüriyetine teslim “eder. Sizin gibi sabık bir maliye tediğimden size bir teklifim var... Burada iş çoktur. (Ben muhtelif memleketlerde yaşıyan (muhtelif tacirlerle muhabere etmek mecbu- riyetideyim. El yazınız, imlânız güzel midir? — Tabii.. Fena değildir. — Muhtelif diller bilirsiniz de- ğil mi? — İngilizce, fransızca ve ispan- yolca.. — Usulü defteriye vakıf mısı- nız? P — Defter tutmasını bilirim. — Pek âlâ, sizi hizmetime alr- yorum. Ayda elli dolar maaşınız olacak, burada yiyecek ve yatacak smız. Yalnız şunu ihtar edeyim ki gayet ciddi olmanızı isterim. — Ah madam, ciddi olduğumu zannederim, — Hayır, benim bahsetmek is- tediğim ciddiyet öylesi değil, Size ikinci katta bir yazı odası göstere- ceğim, Fakat koridorlarda dolaş- tığmızı katiyen istemem.. Anlıyor sunuz ya? Burada ciddi bir mü- essesede çalışacaksınız. Daha faz- lasını söylememe Tüzum yoktür. (Devamı var) Naziler, Almanyadan Avusturyaya bomba taşıyorlar . Berne, 23 (A.A.) — Saint- Gall polisi, Constance gölündeki Staad limanında içinde bombalar bulunan bir gemi yakalamış ve i- çinde bulunan Avusturyalı 3 nazi- yi tevkif etmiştir. Bunlar, bomba- ları Almanyadan Avusturyaya na»! kil için emir aldıklarını itiraf et- mişlerdir. mağ Harp malülleri Tütün ikramiyeleri hava- lenameleri Ziraat ban- kasına verildi Harp malâlleriyle şehit ve ye- timlerinin 1934 senesi tütün beyi- yesi yüzde birleriyle 1930, 1931 ve 1932 ikramiyelerini o almamış olanların istihkak havaleleri, ma- liye vekâletinden ziraat bankası- na gönderilmiştir. Tesbit edilen © vaziyete göre 1934 senesi için birinci derece- de malül zabitler 125 lira 10 ku- ruş, ikinci derecedekiler 112 lira 10 kuruş, üçüncü ( derecedekiler 78,5 lira, beşinci derecedekiler 62 lira 55 kuruş, altıncı dereceki- ler 50 lira 5 kuruş o alacaklardır. Şehit ailelerine 14,60 lira verile - * cektir. Birinci derecede neferler 62,55 ikinci derecedekiler 6005 üçün- cü derecedekiler 37,5, dördüncü « derecedekiler 25, beşinci > şaltıncı o nazırmdan umulmıyacak bir hal... mini bütün bunların beni a derecedekiler 12,45 lira alacaklar- dır. lde mi hezin irat Yugoslavya ile anlaşmamız A bae tarafı 1 inci sayıfada) Anlaşma haddı zatında muvak- kat mahiyettedir ve bir o ay evel feshini bildirmek ve aksi takdirde kendiliğinden uzatılmış addolun - mak üzere aktedilmiştir. Türkiye ile ticari münasebetlerimizin ge - girdikleri on beş (| senelik durak devresinden sonra geniş esaslar ü- zerine kurulmuş bir ticari anlaşma yapamadık; çünkü ileride takip edeceğimiz istikamet noktai naza- rından tecrübelerimiz yoktu. Maa- mafih bugünkü şekli ile dahi an - laşma Türkiye ile ticaret için mü- sait bir esas teşkil etmektedir. Her şeyden evel bu anlaşma ile gerek emtea alış verişi ve gerek gemiler seyriseferi hususunda muteber ol- mak üzere en ziyade mazharı mü- saade millet prensipi temin edil miştir. z Türkiyede kontenjantman usu- lü tatbik edilmekte < olduğundan mahsulâtrmız için iki liste tertip olunmuştur. Bunlardan biri Tür- kiyeye serbest ihracatı, diğeri de bize lâzım olan kontenjanları tes- bit etmektedir. Bundan sonra Yugoslavya mil» li bankası ile Türkiye cümhüriyet merkez bankası arasmda klering anlaşması imza edilmiştir. Bunun- la, sade yalniz iki memleket ara- smda alınıp verilen Oomallardan hasıl olan karşılıklı alacaklar de - gil, ayni zamanda karşılıklı in - san ve sermaye gidip gelmesinden husule gelen alacaklar da tesviye olunacaktır. Bu'anlaşma ile yapılacak ! be sayesinde Türkiye ile yakın bir zamanda ticari ve iktisadi müna- sebetlerin daha geniş bir zemin ü- zerinde tanzimi kabil olacağını ü- mit ederim. -En nihayet - şunu da, söyle - mek isterim ki, Ankara müzake- releri gayet döstane kalbi bir hava içinde cereyan (etmiştir. Gerek hükümetimiz ve gerek Türkiye hü- kümeti, siyaset sahasında vücu- da getirilmiş olan yakınlaşmanın iki memleketi biribirine daha ziya- de bağlıyacak olan bir iktısadi an- laşma ile itmam olunmasını sami- mi surette istiyorlar.,, Türkiye iktısat vekili Celâl Bey de “Politika,, gazetesinin Türkiye hususi muhabirliğini o yapan Dr. Dragoslav Mihayloviç'i kabul e- derek yeni ticaret muahedesi mü- nasebetiyle beyanatta bulunmuş- tur. Celâl Bey Dr. Mihayloviç'e “Politika;, gazetesinin - Türkiye hakkındaki iyi neşriyatından ha- berdar bulunduğunu söyledikten sonra demiştir ki: “Türk ve Yugoslav murahhas- ları arasında ticaret o muahedesi müzakereleri o kadar (karşılıklı sempati içinde cereyan etmiştir ki, ticaret anlaşmasının imzası daha ilk günde temin edilmiş bulunuyor du. Bu suretle ticari münasebetle- rini tanzim eden iki memleketin, Arnavutlukta dini mek- tepler kapatılınca... Bu işten memnun Kral aleyhinde çalışıyorlar Arnavutlukta son zamanlarda bazı lâik yenilikler yapılmaktadır. Bunlar arasında dini mekteplerin seddi de vardır. Tirana hükümetinin bu tedbiri, İtalya tarafından himaye edilen Arnavut katoliklerin dini reisleri di olmıyan papaslar & lâzım gelen tedbirler ( alınmıştır. Bunlar bilhassa İşkodra havalisin de çokturlar, bunlardan bazılafi cenubi Arnavutluğa sürülmüş is€ de katolik papaslar arasındaki a * leyhtarlık sakinleşmemiştir. Bunlar safdurun halkı kandır * tarafından şiddetle tenkit edilmiş| mak için İşkodrada bulunan Fran “senişlemekte olduğunu ve unlar hükümete hücuma baş- lamışlardır. Alman haberlere gö- re, İtalya, dini katolik mektepleri vasıtasiyle Arnavutluktaki propa- gandasını tevessüe çalışmaktadır. Zaten sakit Avusturya — Macaris tan imraratorluğu da katolik dini mekteplerinden bu sahada fevka- lâde istifade etmekteydi. Bugün Arnavutlukta katolik pâpaslar kral Zogu Hazretlerinin idaresine karşı şiddetli tahrikâtta bulunmakta ve kiliselerdeki vâız- larında kralı hararetle tenkit et - mektedirler. Bunlara karşı ilkin- de aldırış etmiyen resmi makam - lar sonradan papasları itidale da - vet etmeğe mecbur kalmışlar ve bu propagandalara devam ettik - leri takdirde haklarında (kanuni takibata başlanılacağını ihtar et - mişlerdir. Maamafih İtalyan ajanları da boş durmamaktadırlar. Bunlar hik arasında tahrikâtlarına devam etmekte ve kral rejimine karşı hoş nutsuzluk uyandırmağa çalışmak- tadırlar. Hükümet bu tahrikâtım papasların, kendi havzei memuri- yetleri haricinde bulunan yerlere sisken kilisesindeki Saint - Antoi” ne heykelinin arasına göz, lerini o kırpmak (| suretiylemu" cize (— gösterdiğini işaa etmekte" dirler. Bu haberin şuyuu üzerin? halk kiliseye akın etmeğe başla” Li mış, katolik papasların bu yolsuf hareketi müslüman Arnavutlari$ kızdırmış ve İşkodra civarında bur, *“ lunan Gurizi köyü imamı katoli papasların bu yalanları hakkmd4ğı şiddetli bir vârz yapmıştır. Burj dan sonra İşkodraya gitmek mec'j, “ buriyetinde kalan imam katolikler “ den mürekkep bir grupun hücu'ğ muna maruz kalmış ve (Oo kadaf dövülmüştür ki, imamın hastaney' kaldırılması mecburiyeti hasıl of. muştur. Hâdise müslümanlar a $ * rasmda çok derin bir tesir yapmıfi olup müslümanların omukabel6 kilmisilde bulunmaları mühtemek dir. Kral Zogu Hazretleri şaraf baş müfettişi Skozayı İşkodradf tahkikata göndermiştir. Maamafih katolik papaslar ile İtalyan ajanirının tbrikâtına rağ'k. men bütün katoliklerin kral reji” «mina nlasktar. oldukları >annadf memelidir. Bunların büyük B di kısmı hararetli milliyetperver V TERETETİZEE ER ya Ri gitmelerini menetmek mecburiye-| bugünkü rejime taraftar insanlı tinde kalmıştır. Bundan başka| dır. Bunlar, Arnavutluğu dahi bu muvakkat anlaşmanın tatbiki sayesinde elde edilecek tecrübe sayesinde ileride bu münasebetle- re yeni bir hamle verebilecekleri- ni ümit ederim.,, Muhabir Celâl Beyden ayrıldık- tan sonra hariciye vekâleti umum kâtibi Numan Rifat Beyi ziyaret etmiştir. Numan Rifat OBeybu mukavele hazırlanırken Türk mu rahhas heyeti reisi idi. Numan Ri- mk heidi leme Sad ad knk, sülüs. İnönü jandarma karakolları ile hüküme-| ve harici tesirlerden azade kılaraf) k te taraftar olan silâhlı gemi tan manasiyle müstakil bir hi n getirmek istiyen Kral Zogu Haf$, * retlerine fevkalâde merbutturlar. Gi, | sanrasasseraranansaranasronananananaoari iğ fat Bey şunları söylemiştir: vermi: Ni “Benim telâkkime göre 3 tem- Bu içtimada, anlaşma ile Y“'ğ) 1 muz tarihinde Ankarada (imza| goslavyaya verilen kontenjanla'fi, ettiğimiz ticari anlaşma, Türk —| dan mümkün mertebe daha iyi b j de Yugoslav ticaret alış verişinin nor» malize edilmesinden daha büyük ve iyi bir şey ifade (etmektedir. Dostum Yugoslavya sefiri M. Yan- koviğ gibi Oimza etmiş olmakla bahtiyar bulunduğum bu anlaşma! Türkiye ile Yugoslavya arasmda; tesbit edilmiş bulunan © dostiğun! tezahürlerinden biridir.,, Mubabir ayni zamanda Anka -| rada adli yardım anlaşmasının im-| zalandığını ve ikamet ve müerim-| leri iade itilâflarının da bu ay zar-! İmda imzası muhtemel bulundu - ğunu bildirmektedir. “Politika,, gazetesi yukarıdaki tafsilâtı neşrettikten sonra diyor ki; “İktisadi korporasyonlar vemü- esseseler murahhasları imzalanan ticaret anlaşmaları münasebetiyle! sanayi odası salonunda bir konfe-| rans yapmışlar ve Türkiye ile Yu- goslavya arasında cari ticari mü- nasebetlerin ilerletilmesi ve takvi- yesi meselesini tetkik etmişlerdir. Ankarada müzakeratta bulunmuş olan murahhas heyetimiz reisi An- kara sefirimiz Dr. Miroslav Yan - koviç iktısatçılarımıza müzakera- tın cereyanı hakkında izahat ver- miş ve murahhas heyeti azasından Dr. Drag. Mihayloviç dahi anlaş- ma metni hakkında uzun tafsilât sein si ki surette istifade için “Harici ti. ti ilerletme müc;setesi,, vasıtasi a; le bütün ticaret odaları ve merk leri ile sımai korporasyonlar”" konferansa davetine karar veril” miştir, Ticaret ve sanayi nazırımız Y/ m goslavyanın, eylülde İzmirde | çılacak olan sergiye iştirak e ne ve bu sergiden sonra İstanbül ei da Yugoslavya ihracat maddel N için daimi bir sergi açılmasın rar vermiştir. Bu münası sbetle kiye ileticari ne takviyesi ve ilerletilmesi için, ğer devletlerle olan ticari mi betlerimiz için olduğu gibi, mb si bir komite teşkili lüzumu ya atılmıştır.,, Tepebaşı Belediye Bahçesin? ŞEHİR TIYATROSÜ San'atkârları tarafında 26 Temmuz ili iii b li Lim si il ipl RE) İİ Yazan: Ekrem Reşit Besteleyen: Cemal Re sil iğ

Bu sayıdan diğer sayfalar: