July 26, 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 15

July 26, 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 15
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ea | ş İstanbul Tramvay şirketi evkat tarifesi i 1934 senesi 2İ temmuz gününden | itibaren ilânı ahire kadar muteberdir N Fasıla o ilk Son İ* HUDUT HAREKET dakika hareket harek saat (o saat ie > (Şişliden - Tünele 3-6 531 23.47 10 Şişli — Tünel . |Tönelden - Şişliye 9g 551 2402 : .. İHarbiyeden - Fatihe (5-7 632 1.00) 12 Harbiye — Fatih | Fetihten . Harbiyeye 549 2470) i : | Taksimden « Sirkeciye 7.30 19.20 42 Taksim — Sirkeci | Sirkeciden » Taksime 2 7.50 1940 af / Maçkadan - Beyazıda 5- 8 5.59 23.21 16 Maçka — Bayazıt 1 Beyazıttan - Maçkaya 17 641 24.02 — . İMaçkadan - E. Önüne 7. 657 2019 İh | < Maçka — Eminönü E. Önünden - Maçkaya 14 629 2047 Ml oi); o İŞişliden- Sirkeciye 8 “626 1959 17 Şişli — Sirkeci ) Sirkeciden . Şişliye © 12 6.58 2031 : / Taksimden - Aksaraya — 18 7.02 19.58 | < Taksim — Aksaray) Aksaraydan « Taksime 37 738 2035 ğ zıta 6-9 600 23.141 19 Kurtuluş — Beyazıt) görenin yare 17 645 2356 5. İ Kurtuluştan - E Önüne 7 711 2025 ç Kurtuluş —Eminönü| E Önünden * Kurtuluşa 15 6.39 205 B. Taştan - Bebeğe 526 > » © E. Önüne X 536 — | Bebekten - — op 548 2440 İİ) | 22 Bebek — Eminönü) aba a K Eminönünden - Bebeğe z : Bebekten - B. Taşa —-—157 i 4 Ak (Ortaköyden- Aksaraya 8 5.50 20.50 | 25 Ortaköy — Aksaray, Aksaraydan. Ortaköye 15 635 21.32 i önü 23.56 — Ortaköy önü / Ortaköyden - E. önüne 18 6.26 e Ortak KİRAN e önünden > O. köye 20 6.52 242 . : N (Beşiktaştan < Fatihe 7 634 20.53 34 Beşiktaş — Fatih. -(Fathiten » Bi Taşa 147.16 -21.34 A. saraydan -T. kapıya 5.24 — ği TT elan. Sirkeciye 5.40 Nü ğ i iİ Sirkeciden « T. kapıya ği ği j e TE Topleiye — Sirkeci T. Kakıdan Beyazıta » j Beya T. Kapıya » T. kapıdan » Aksaraya 1 Aksaraydan- Y. kuleye 33 Yedi ide İY. kuleden . Sirkeciye — Yedikule - Sirkeci) Siskeciden . Y. kuleye Y, kuleden - Aksaraya Seta mbul. lee er 9 sas 200 | 37 Edi - Sirkeci) E. kapıdan - Sirkeciye : 4 | izpakapı. Sirkeci e şeiden(E karış )15 617 289 — 3 Li E. kapıdan « Aksaraya Nafıa Vekâletinden: Afyon - Antalya hattının Afyonun İzmir istasyonundan itibaren ii kilometresine kadar olan birinci kısım inşaatı kapalı zarf usu Li M” münakasaya çıkarılmıştır. Münakasa |l Ağustos 934 tari- in m Cumartesi günü saat 15 de Nafıa Vekâleti Müste- “2 makamında yapılacaktır. Taliplerin ehliyeti fenniye ve cari © mahsus Ticaret Odası vesikaları ve 12500 lira'ık teminatı Mad katelerile aynı gün ve saatte Komisyonda bulunmaları lâ Dün alipler bu husustaki şartuameleri (50 ) şer lira mukabilin- di ara'da Nafıa Vekâleti Malzeme Müdürlüğünden tedarik e er. (3943) Yarış ve ıslah encümeninden: AT YARIŞLARI 2 YAA Efendide koşu mahallinde saat 15 de başlar. 4 den itibaren altı bafta Cumaları devam edecektir. Zengin bahsimüşterek — bususi tren yag 4069. Istanbul Posta T. T. binalar müdürlüğünden: ti e ği bilmüzayede satılığa çıkarılan hurda vesa- bip ay rare zuhur etwediğinden 26/7/934 tarihinden itibaren arsa Pazar ağa çıkarılmıştır. İştirak etmek isteyenlerin Yonu va Miri saat onda Baş Müdüriyette müteşakkil ko- ri ik cak kurda vesaiti görmek için de İstanbul Posta | im möracaat eylemeleri, — (4174) i lake Dai Mriye alda, 70.000 kilo Kirazlıda bulu - nan kıt'at için. 100.000 kilo Ezine ve Ge- yiklide bulunan kıt'at için. 140.000 kilo. Bayramiç ve Ayvacıkta bulunan kıt'at için, 310.000 kilo yekün. Fırka kıt'atının ihtiyacı 0- lan yukarda miktarı ve tes- lim mevkileri yazdı 310.000 kilo sığır eti kapalı zarf usu- liyle 11/8/9834 cumartesi gi- nü saat 16 da ayrı ayrı ihale edileceğinden talip olanların muayyen vaktinde Bayra « miçte bulunan Fırka Satın - alma Komisyonuna müraca- at etmeleri, | (6) (4022) »”” Bergama garnizon kıt”a. sının bir senelik ihtiyacı olan 5200 kilo toz şeker ve 345 ton saman, 508 ton ot 18/8/934 cumartesi günü, şeker saat 10 da, saman 11 de, ot 16 da kapalı zarfla alımacaktır. Sartnamesini (o göreceklerin her gün münakasaya iştirak edeceklerin belli saatten ev- vel Bergama Askeri Satın al- ma komisyonuna teklif mek- tuplarını vermeleri. (8) dd | * * a 15 — VAKIT ir j 26 TEMMUZ 1934p TURKİYE “BIRİiKTİREN | RAHAT-EDER likte Cibalide Satış komisyonuna müracaatları, Cinsi Mıktarı Bulunduğu mahal Iskarta kanaviçe parçaları Tahminen 5376 ki'o: Lip si W 1059 ,,: Boğaziçi Depo'ar » — Kınnap N ö 145 ,: Guruku Feriye w — Matbu Amerikan Bezi ,, TM e Merkezinde 97 parça muhtelif köhne eşya © 16 kalem © : Çıbali sevkiyat Ş. anbarında Yukarıda cirsi ve mıktarı yazılı köhne eşya'ar /8/994 tari- bine müsadif Pazar günü saat on dörlte pazarlık suretiyle , satılacağından talip'erin eşyaları bulundukları mabalde gördükt!n sosra pazarlık için tayin olunan günde “b 15 teminatlariyle bir- (4007) m | Istanbul Evkaf Müdürlüğü ilânları Sultanabmet Camii şerifinin kurşun tamiratı 12- 7-934 ta- ribinden 6- 8-934 tarihine kadar. açıx münakasoya vazedilmiştir. Talip olan müteahhitler şartaameyi almak için bergün öğleden sonra hey'eti fenniyeye ve ihale tarihi olan 6: 8 - 934 Pararlesi günü saat 14 de İstanbul Evkaf Müdüriyetinde idare Eocümenine z müracaatları ilân olunur. 13814) j kağ mmm. Istanbu! Felediyesi iânları | a Çocukları kurtarma yurdu için 'üzumu olan 21 kalem ku erzak ile 3500 kilo et, 18.600 kilo ekmek ve 11 kalem yaş sebze kapalı zarfla münakasaya konulmuşlur, Talip olanlar şart- name almak üzere Levarm Müdürlüğüne müracsat etmeli, | münakasaya girmek için de teklif o'unacak bedelin yüzde yedi buçuğu nisbetinde teminat makbuz veya mektubu ile teklif mektup'arını 16-8-934 Perşembe günü saat on beşe kdar Daimi Encümene vermelidirler. 4171) —— Yedikule haricinde kâin Belediye mali 5 No. li dükkân kiras” ya verilmek üzere açık müzayedeye kosu'muştur. Talip olanlar şeraiti' anlamak Üzere ber gün, müzayedeye girmek için de 2 lralık teminat makbuzu ile 148-934 Sah günü saat 14 de ka- dar Fatih Kaymakamlığı ve B. Ş. Encümenine müracaatları. (4172) ©

Bu sayıdan diğer sayfalar: