16 Ağustos 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6

16 Ağustos 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İ Öd DİZ belediyesinin | Bi MEM L EKEET; HABERLERİ iyi ve kötü işleri Belediye reisinin değerli hizmetleri — Su, elektrik, park — Hoşnutsuzluk — Halin ıslâhı lâzım— Sular bulanık akıyor Ödemişin meşhur iy ve Ödemiş, (Hususi) — Ödemiş, yalnız İzmirin değil, bütün Türki- yenin en meşhur bir diyarıdır. He- | © men bir asra yakın bir zamandan — beri buraya trenler işlemiş ve bu | nakliye vasıtası, servet ve refahın | ziyadeleşmesine sebep olmuştur. Eski devirlerin bakımsızlığı yü - | © zünden memleket lâyık olduğu ” dereceye çıkamamış, umran yüzü görmemiş ve yeşil dağları birer © haydut kaynağı kesilmişti!. Ge- rek Tire ve gerek Ödemiş, ne gör- | dülerse ancak Cumhuriyetin ilâ - nmdan sonra 'görmüslerdir. Şu on sönedehberi buralar me- deni birer memleket olmağa baş- lamış, şakavetten eser kalmamış- tir. 4 Kazanın bulunduğu geniş ova - lar o kadar kuvvetlidir ki her cins mahsulât buralarda ziyadesiyle | yetişmekte olduğundan noktasından da büyük bir #öhreti vardır. © Burası böyle olmakla beraber Doktor Mustafa Bey belediye re- © isi oluncaya kadar ne bir su geti- rilmiş ve nede bir elektrik ya pılmıştır. Kaza merkezinde iki © caddeden başka diğer tarafları © umran ve intizam yüzü görmemiş umum! vaziyeti itibariyle şimdiye kadar adeta kurunu vustai man - | zarasmı muhafaza eylemiştir. Son zamanlarda gayrele gelen - belediye dairesi, bu güzel kaza merkezine bir dereceye kadar çe- ki düzn vermeğe başlamış, ve ol- © dukça büyük muvaffakiyetler gös- İ — termiştir. Meselâ; şehirin su yüzünden çektiği ıztırap, belediyenin him - meti sayesinde bertaraf edilmiş ve ber tarafa mebzul sular akıtı)- — mıştır. Elektrik meselesi de hal edilerek üç senedenberi şehir baş- tan başa kuvvtli bir elektrikle ten- vir olunmuştur. Şehirin göze çar- pan sokakları da genişletilmiş ve | bir çok istimlâklar yapılarak mey- © danlar açılmış ve havuzlar, şelâ- leli güzel bir park ta vücude ge- © tirilmiştir. Reis Mustafa Beyin azimkâra- © ne hareketleriyle şehirin en güzel indeki büyük mezarlıklar kal - dırılarak oraya tayyare cemiyeti- © Min bir bina ve bir de park yap- © ömasma fmkân verilmiştir. Bun - lardan başka belediye dairesi bir sebze hali ile bir de belediye oteli Sa J servet | Belediye Reisi Muzaffer Bey. İ yapmış ve ikmal edilmek üzere İ bulunan mezbahayı da kurmuştur. l Dedikodular İşte Ödemiş belediyesi bu su - retle şehirin umranma hizmet 6 - derken diğer taraftan da bir ta- kım dedi kodulara meydan veril- miştir. Halkın ağzında dolaşan rivayetlere göre, belediye dairesi i şu elektrik ve $u tesisatını yapmak için sular kanunundan istifade €- derek devralmış olduğu 80 bin li- İ ralık zeytinlikleri satmış ve parayı suya sarfedeceği yerde her İ nasılsa belediyenin bir takım lü- zumsuz inşaatına harcetmiş ve su | gibi hayati bir mesele dururken 132 bin liraya bir belediye oteli yaptırmış ve bilâhare bunu sekiz bin liraya icraen satmak mecburi- yetinde kalmıştır. Zira; belediye dairesi Ziraat Bankasından istik- İ raz eylediği yarım milyön liraya İ yakın bir borcu veremediğinden İ Banka tarafından belediyenin bü- İ tün emlâkine haciz konmuş ve bu yüzden koca bir otel 8000 liraya satılmıştır! Belediye dairesi Bankanın 200 bin Tirasını ödeyebilmiş ise de ha- lâ 375 bin lira borcu kalmıştır. Bundan başak ilâvei inşaat ve fa- izle beraber su ve elektrik tesisa- tının bir milyon liraya mal edil - mesi ve bu tesisat bidayette 190 İ bin dolara ihale olunmuşken bil- ahare bir milyon liralık bir borç altına girilmesi halkın dedi kodu- sunu mucip olmaktadır. Bundan sonra belediye dairesi, bankaya olan borcunu itfa için | her sene 25 bin lira vermek mec- buriyetindedir ki zaten pek azal - mış olan varidatından bu kadar çok bir paranın ayrılması, atiyen belediyeyi mefluç bir hale koya - rak senelerce umran namına biç bir şey yapamamak endişesi baş göstermiştir. Elektrik direkleri Bu kadar büyük fedakârlık mu- kabilinde yapılmış olan elektrik direklerinin şimdiden o çürüyüp sallanması ve bir kısmının da a - rabaların çarpmasiyle yıkılması bütün bütün hayret ve teessüfü | mucip oluyor. | Sular bulanık akıyor Belediye dairesi, gerçi şehire bol bir su akıtmış ise de yağmur- r heyet i Gönende fenni Gönen — Ziraat vekâleti eski müsteşarlarından Devlet bankası idare heyeti azasından profesör Abidin Beyin oriyasetinde ziraat enstitüsü zootekni profesör $pe- tel, baktriyoloji profesörü Beller, Ziraat vekâleti zootekni mütehâs- sısı Nureddin, baktriyoloğ doçent Süreyya Tahsin, zootekni Kadri Salâhattin, Parazitolog Nevzat, Bursa ziraat mektebt muallimle - rinden < Fikri, Necati, Balıkesir mıntaka müfettişi ve baytar müdü- rü Behçet Karacabey, Hara çiftli- ği müdürü Celâl, ziraat enstitü - sünden İsmail Hakkı (o Beylerden mürekkep olmak üzere bir ziraat tetkikatta bulunmuştur. Heyet azası onar dakika de- yam etmek üzere okuma odasında halka mühim vesayada bulunmuş lardır. , Heyet sair köy ve kazalara da İ uğrıyarak Ankaraya avdet edecek- | tir. Yeni Evkaf müdürü işe başladı İ — Manisa evkaf müdürlüğünden i Adana evkaf müdürlüğüne tayin İ edilmiş olan Mitat Bey Adanada İ yeni vazifesine başlamıştır. nr vg 0 YEKA ARANAN İlu havalarda ve kış günlerinde sular, çamur ve kumla karışık bir | İ boza halinde akmakta olduğun - i dan içmek ve kullanmak imkânı i kalmamış ve şehir halkının bu su- ları günlerce küplerde dinlendir - meğâ mecbur olması da ayrı bir İ mesele olmuştur. Gerçi suyun İ membaında flitreli bir havuz ya - İ pılmış ise de kâfi gelmediğinden / ikinci bir havuzun inşası kabil o- lamamıştır.. Mevcut flitreli havuz için de elzem bulunan deniz ku - mu getirilemediği cihetle ondan da istifade edilememekte ve ihti- | yar olunan bunca masraflar heder İ olup gitmektedir. 5 Hal Belediye dairesi gerçi burada bir hal yaptırmıştır. Fakat bu bi- İ na fenni olmadığından oraya ge- İ tirilen sebze ve sair yiyecek şeyler dizanteri ve bağırsak hastalıkları- nın mikroplarıyla bulaşmaktadır- İlar. Her ne kadar belin zemini | İ betondan yapılmış ise de — söy- lendiğine göre — harç nisbetin - * den istifade için az çimento kon- duğundan dolayı şimdiden harap olmuş ve adi bir toprak manzara- sını almıştır. Halin içinde müthiş bir kara sinek bulutu, yiyecekle- rin üzerine üşüşmektedir. Kabahat kimdedir? Yeni belediye reisi Doktor Mus- tafa Bey çok kıymetli ve yüksek diye kadar tarih kaydetmemiştir. Bu yapılan şeylerde de katiyen bir İ sulistimal kimsenin hatırına gel - memektedir. Ancak şu kadar var ki Mustafa İ Bey, iyi arkadaşlarla çalışamamış, ( iyi yapıyorum zanniyle bir çık- i maza girmiştir. Ragıp Kemal fen ve tetkik heyeti gelmiş ve bazı | İ kek ve üçü kadın olmak üzere ye- İdi yobaz bektaşi âyini yaparlar- | İ netçi Süleyman efendi mezkür hane halkından deşteban ! Bektaşi âyini! tetkikat yapıyor | Aydında yedikişi yakalandı Aydin — İlk incir mahsulünün 17 ağustos cuma günü İzmire sev- ki takarrür eylemiştir. İzmir incir tüccarlarından Ali Haydar, İzzet, Balcızade Hakkı beyler incir mın- takasını dolaşmışlardır, Bu sene ilk gönderilecek mahsul geçen 1€- neye nazaran daha nefis clduğu neticesine varılmıştır. Şimdiye kadar fiat hususunda hiç bir bare- ket yoktur. Hiç bir çiftçi mhasu- lünü satmamıştır. o Önümüzdeki cumartesi günü İzmir borsasınde açılacak fiatlar vaziyeti tenvir © decektir, Aydın — Şehrimizde dördü er- ken cürmü meşhut halinde yaka - lanmışlardır. Uzun zamandanbe- ri sünnetci Süleyman © efendinin Mesudiye mahallesindeki evinden bazı kimseleri toplıyarak © âyin yaptığı haber alınmış zabıtaca ta- kibe başlanmıştı. Nihayet 12 gün | evel alman hususi tedbirlerle sün- idaresinde oğlu Mehmet, biraderi İsmail ve Mustafa, keçeci Cemal ve gene kendi âyinlerine mensup üç kadın toplanıp âyin yaparlarken zabıta- nı eline düşmüşlerdir. Hakların” da tanzim edilen tahkikat «evrakı adliyeye verilmiş bu gün kâffesi hakkında kesilen tevkif müzekke- resiyle yedi bektaşi umumi hapis- haneye gönderilmiştir. Izmirde elektrik ücretleri Nafıa vekâleti İzmirde elektrik saat kirası o meselesinden sonra Branşman kiraları içini de kati $6- kilde halletmeğe karar vermiş bu- lunmaktadır. Vekâletten Nafıa müesseseleri komiserliğine verilen 'bir emirde bu işede bir nihayet verilmesi kararlaştığı bildirilmiş, İzmirdeki İ Branşman meselesi hakkında lâ- zım gelen tetkikatın icrasiyle ve- külete malümat verilmesi isten miştir, Nafıa müeseseleri 'komiserliği | keyfiyeti tetkik eylemektedir. Bu | günlerde tetkikat neticesini bir ra- | porla Nafıa vekâletine bildirile- cektir. Tabânca ve bıçakla hücum etüler! İzmirde Halkapınarda oturan Hamdi karısı Hadiye hanımla ayni İ yerde oturan Mustafa oğlu amele i Cemal arasında kira meselesinden kavga çıkmıştır. Cemal, tabanca- sını kadının üzerine üç el katil kas- tiyle ateç etmiş ise de çıkan mer- İ miler isabet etmemiştir. Cemalir hamiyetli bir zattir ve hakikaten | eniştesi Tahir de Hadiye hanrmın de Ödemiş için yaptığı işleri şim- | üzerine bıçakla hücum etmiştir Zabıtaca tahkikat başlamıştır. Sıgaradan yangın çıktı İzmirde Bayraklıda şimendifer hattı civarında Yahyapaşa verees- sine ait çayırlıktan gelip geçenle - rin attıkları cigaradan çıkan ateş büyümüş ve çayır kâmilen yandığ' gibi ittisalindeki Halit Beyin ha - rap baği da tutuşmuştur. Yetişen- ler atesi söndürmüslerdir. ; Panayır ilzmirde hazırlıklar ilerliyor İzmirde beynelmilel 9 eylül nayırında büyük havuzun etrafi da güzel bir park vücuda geti miştir. Pavyonların satış 15 ağustosta, arsa alıp da pavyo” yaptırmak işi de 20 ağustos akş#” mına kadar mümkün » olacaktır Ondan sonra müsaade edilmiye" cektir. Pavyonların tertip ve tam zimine 25 ağustos akşamma kada devam olunacaktır. 26 ağustos günü saat onda Baf” vekil İsmet Paşa Hazretleri bizzet panayırı açacaklardır . Belediy€ reisi döktor Behçet Salih Bey p#” nayır yerindeki mesaiyi tetkik et” miş ve inşaat faaliyetinin gece d8” hi devam etmesini söylemiştir. Panayır sahasının umumi elek” ik tenvirat tesisatı < bitmiştir. Sumer Bank (ve inhisar idaresi pavyonları inşaatma ehemmiyeti? başlanmıştır. .».. N muamelesi Beynelmilel 9 eylül panayırmıf devamınca ihtikâra o mani olmak için bir belediye doktoru ile bi” başmemur ve bir de belediye 78” bıta memuru; İzmirdeki bütür 0“ tel, pansiyon, lokanta ve ağ gibi yerleri teftişe başlamıştır. Bi; heyet noksanları raporla riyaset€ bildirecektir. Nitekim bazı nok” sanlar görülmüştür: i Gerek panayır, gerekse'9 eylül eşmasında ihtikâra omani stmak için belediyece bü gibi müessese" lerle dükkânlardaki emtea ve sai renin listeleri hazırlattırılmıştır. Bu listelerden | fazla fiatla if yapan ve ihtikâra sapanların 50 500 lira arasmda para (o cezasıni İ uğratılmaları için belediye ret iğ tarafından encümene bir. teklift* bulunulmuştur. Bir makasçı kaza neticesi yaralandı İzmirde Basmahane istasyf” nunda manevrscı Reşit İskendi efendi, makası açarken Hüseyi oğlu Süleyman. efendinin idar” | sindeki katar, manevra (o yapti sırada, mumaileyhe (çarpmış r yaralanmasına sebebiyet vermif İ tir. Yaralı hastahaneye kaldırı!” İ mıştır. Müddeiumumi muai | Hulüsi Bey tahkikata vaziyet İ miştir, | C.H.F. Dispanseri İzmirde Güzelyalı Cümhuri .İ Halk Fırkası nahiye ocağında — kir hastaları muayene © ve t€' e” için bir dispanser açılmıştır. Dispanser 3 gündenberi yete başlamış bulunuyor. Hast? lar doktor Etem Bey * tarafı" muayene olunmakta : ve a6 meccanen verilmektedir. Ağrı -suçlularının duruşmalar" İsyana iştirakten suçlu kuf yüz üç kişinin duruşmalar Adana ağır ceza mahkeme devam olunmuş, bazı suçlular n» > kında cevapları gelen talim? meler okunmuş ve cevapla" g miyen talimatnamelerin tekid karar verilerek duruşmalar! lâl 934 tarihine bırakılmıştı” | | | ve vi

Bu sayıdan diğer sayfalar: