23 Eylül 1934 Tarihli Vakit Dergisi Sayfa 11

23 Eylül 1934 Tarihli Vakit Dergisi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Cenevre, 22 (A.A.) — Çinmu- Fahhası beşnici komisyona vermiş olduğu izahatta mazbata muhar - irliğinin muhtırasında Çinin va iyetine dair olan kısımlar hakkın- ak bir takım mütalealar ileri sür- üştür. Mazbata muharriri nota- ında, Çinde afyon istihsalinin he- en hudutsuz olduğunu beyan et- mektedir. Çin murahhası bu noktai naza” h doğru bulmuyor. Çünkü M, mül- er ile bizzat kendisi ( tarafından *alâtın artmakta olduğu şeklinde di, Bu ise büsbütün başka bir $ey- dir, Murahhaş demiştir ki: ** — Geçen mayıs ayındanberi “haz etmiştir. Bu tedbirler sa - Yesinde vaziyet ıslah edilecektir. & tedbirler mamul © uyuşturucu Mâddeleri ve afyon beslemesini tu maddelere dair olan tedbirler *ok daha şiddetlidir. Çünkü Ci YİN takip etmekte olduğu siyaset ilk olarak ileri sürülen fikir, istih- / Çin hükümeti bir takım tedbirler | *tihdaf ediyor. Mamul uyusturu- | Çinde afyon istihsali | hudutsuzmuş! maddeler meselesinde idame kâ- dar varanmuhtelif şiddetli cezalar derpiş etmektedir. Çinin büyük merkezlerinde hastahaneler açıl - mıştır, Uyuşturucu maddeler müb- telâlarr cebren bu hastahanelere sevkedilmekte, gitmek istemiyen - ler ağır cezalara çarpılmak tehli- kesine röaruz bulunmaktadırlar. Bu talimatlar eyaletlerde alındık- lari tarihten on gün sonra tatbika | başlamıştır.» Bu da Çinin! bu meseleye vermekte olduğu e - | hemmiiyeti gösterir. i Afyona gelince; Çin hükümeti; bunun bazr ahvalde ve yaşlı kim- seler tarafındafi kullanılmasına müsaade etmiştir. Fakat bu mü- saade ancak bir ruhsatname alın: dıktan sonra başlamaktadır. Bu | ihtiyati kayit, afyonkeşlerin uyuş* İ turucu maddeler müptelâsı haline gelmemeleri için konmuştur. Haşhaşa gelince, yeni tedbir- ler bu madde zeriyatının bir ilâ altı ay zarfında menini derpiş et- İ mektedir. Bu yeni n'zamat ahkâ- Afyon meselesiyle uğraşmıya baş- "adan kaldırmaktan ibarettir. —— Londra, 2: hükümeti; Yokohama ve Kobena- #mmtakalarında İngiliz tebaa - | OTA ği emlâkin Japon hükümeti” tarafından müsaderesi meselesine dair İngiliz sefirinin göndereceği Taporu beklemektedir. Be hüikE kerk yıllık bir mesele- dir. Ve Avrupalı olup birçok ne- İ sillerdenberi Japonyada yerleşmiş tür. Birçok Avrupalı aileler göçen lan pşhası biribirine düşürmüş - yi Bir: kömür made- ninde patlama ! Londra; 22 (A.A.) — Vrevks - aim civarındaki bir kömür made» | İindapatlama ve bunu müteakip İde olmuştur. Madendeki 400 leden; 156 sı infilâkın (o vuku yllağu kısımda idiler. Şimdiye ar, altı tane kavrulmuş ceset ğ rılmıştır. Alevler kurtarma Meliyatma engel olmaktadır. İ ssmanmaranun ea sasmama sanane semen erme eeeeee AA z dilimizle ilk roman ; Savaştan Barışa Yazanlar: Çürüksulu Meziyet ile (Vva-N0) 26 Eylül Dil Bayramında çı - kacaktır, Ağlatan, heyecanlan - iran, göğsü kabartan bir milli vzu içine, Öz Türkçe sıkıştı- hirnştar, On birinci sahifeden | tesini su gibi okuyacaksınız. i romanda tek yabancı kelime $| Yoktur, Fiatı S0 kuruş. Basan : i İ İ i AKIT,, Yurdu. sesaneersser eerasammasan eren sasssmaa Yurttaş, 2 Tasarruf için en kârlı ve en © i mazdan evel bu kabil maddeleri | fettiş i tavsiye ve tahkikat komisyonunun mını tatbika buşusi bir takım müs ler ve hattâ askeri kıtalar memur edilmiştir.,, €hi tedbirler mamul uyuşturucu | a İngiltere ve Japonya arasında kırk yıllık bir mesele! 2 (A.A.) — İngiltere İ asrın ikinci kısmında ebedi. icar mukavelenameleriyle vasi arazi e- le geçirmişlerdi. Sön'zamübilari'n “Avrupalıların | emlâki (müsadere edildiğinden bunlar kendilerniden istenilen

parayı vermek (mecburiyetinde kalmışlardır. Bu bal, İngiliz sefiri- nin şiddetle protesto etmesini in » taç etmiştir. Meselenin yeniden had bir şekil alması muhtemeldir. A Amerika Cümhur i reisi ; 8 Grevcileri iş başına çağırdı Haydpark (Amerika), 22 (A. A.) — Reisicümhur Ruzvelt, grev- ci mensucat amelesineMderhal iş- lerinin başına dönmelerini söyle- miştir, Ayni zamanda, M, Rüzvelt, patronlara da, grevci ameleyi şart ve kayıtsız İşe kabul (etmelerini raporunu tasvip etmiştir. a ie il Ms » ge ii j Lihdberg'in çocuğunu © E Birinci Sube EN E İleniŞube . Saman Pazar kaçıran Nevyork, 22 (AA) — Lind- bergin çocuğunu kaçırmış olmak | töhmetiyle tevkif edilmiş . olan| Bernard Hautmann'ın © beş sene denberi zevcesi bulunan (Amma Haupmann polis tarafından ser- best bırakılmıştır. Mevkufum ye * ğeni olün Hans Müller de tahliye edilmiştir. l Şurasını kaydetmek icap eder ki, Haupmanın fidyei necatı almış | olduğu anlaşılmış olmakla beraber | çocuğun kaldırılması hususuna iş” © raki, çocuğun ölümünden mesul ! em yeri olan Ergani bakır ikramiyeli dahili istikraz C. ; ii tahvillerinden aj. M.İ.ve T.C. i emüerenmeran ense ee serer sedan sansa Ee ! olduğu sabit olmuş değildir. Lindberg ailesinin felâketin - den istifade etmiş olanların cina - yetin Kendisiyle hiç bir alâkaları | olmamaları ihtimal dahilindedir. | l | a / mam Doktor » Doğum ve kadın bastalıklar, Cerrahi hastalıkları mütehassıs, Mpavene saatları, 10-12 Ortaköy Şifa yprdu. 15-18 Beyoğlu İsüklal cad. 19 AKBA Ankarada AKbA kitap &vinin birinci şubesi modern bir şekilde Maarif Vekâleti karşısında açılmıştır. AKBA kitap evleri ber dilde kitap, mecmua, gazete ihtiyaçlarına cevap. vermektedirler. Gerek kitaplarınızı gerek kırtasiye- nizi en ucuz olarak AKBA kitap evlerinden tedarik ede- 5 bilirsiniz. Devlet Matbaais; kitapları ve VAKIT'ın neşri- ? yatının Ankarada satış yeri AKBA kitap evleridir. e MEMMUN Operatör Ahmet Asım mütehassısı Doktor - Operatör Iffet Naim H. # Telefon 49931 ve 40001“ Um Göz Hekimi b Dr. Süleyman Şükrü | Babıtili Ankara caddesi No. 60 ğ 'Telefun 2256 Bi ii Karaciğer - Mide - Bağırsak - Taş, Kum hâstalıklarına > Hergün Köprüden 680 < 135 7 &0$ 11 — VARIT 23 EYLÜL 1934 eme TURP KIYME ZIRAAT BANKAĞI BiRiKTiİREN RAHAT-EDER ADAPAZARI Türk Ticaret Bankası Merkezi Adapazarı İstanbul şubesi; Dördüncü Vakıf han zemin kat Tel: 22042 Komisyon ve ticaret kısmı: Tel: 23623 Galataşubesi Tel: 43201 i Üsküdar şubesi Tel: 60590 N İtimâdı Milli Tel: 41937 # ŞUBELERİ Bandırma, Bartın, Bilecik, Biga, Bolu, Bozü- yük, Bursa, Düzce, Eskişehir, Hendek, İzmi:, Ka - ramürsel, Kütahya, Mudurnu, M. Kedmipela Gil ta, Gemlik, Gerede, Geyve, Safranbölu, Tekirdağ, Üsküdar, Yenişehir, i Müsait şartlarlamevduat, havale kabul eder. Tahsile senet alır. İkraz muamelesi yapar. Mevdu- at faizlrei müdüriyetle görüşülerek tesbit edilir. e Komisyon ve ticaret kısmı her nevi emtiai ti- cariye satışına delâlet eder. gana Bek : ? e içmeleri ve * Oteli 950. Haydarpaşaya giden vapurların di Genie yiğilk gk işme ve tren fiyatlarında yeniden mühim tenzilât yaçılmıştır. e KERRE AMA asena JUZI

Aynı gün çıkan diğer gazeteler