28 Eylül 1934 Tarihli Vakit Dergisi Sayfa 20

28 Eylül 1934 Tarihli Vakit Dergisi Sayfa 20
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

A ağ ör ye “Sıhbatini sevenlere MÜJDE Afyonkarahisar Madensuyunun hazımsizliğe, Kar ğer ve böbrek rahatsız slıklarma karşı şifa hassalarından İsti fade edenlerin adedi gün geçtikçe artmaktadır. Aiyonkarahisar #adensuyını içenlere kolaylık olmak üzere su kamyonetle müşterile rinin yerlerine kadar gönderilmekte ve ayrıca on Şişelik kasalarla da su verilmektedir. Umumi satış yeri: Yenlpostane civarmda Aksaraylı lar hanmda Hilâliahmer satış (mağazasıdır. Telefon Ticaret Lisesi Cağaloğlu: Telefon: 23630 Kız ve Si Ameli Haya 3 senelik orta ve 3 senelik varet Lisesi kısımları. yardır. Urta , kısma ilk mektep mezunları, Ticaret Lisesi kısıma orta mektep mezunları kabul ediht Ora ve ise kısımlarında i müfredat proğramlarile birlikte mekte bintesiş gayesine uygun ayrıca meslek ve İisan dertleri kuvvetli bir tarzda okutularak mezunları Ticaret ve İktisat sahasında ve şahsi teşebbüslerde muvaftak olacak şekilde hazirlanır Orta kısım 4 taksitte senede 30 lira ve lise ücretler ; $ kısım 4 taksitte senede 40 lira, Kayıt günleri: Cumartesi, Pazartesi, Çarşrmba Beyoğlu Akşam Kız San'at Mektebi Müdürlüğünden | — Mektebimiz Tepebaşında Perapalas. oteli .yanında eski İstanbul kulübü binasına nakletmiştir. 2 — Dikiş - Biçki, Şapkacılık, Resim, Nakış, Kadın ve erkek çamaşırları, kolacılık, ev idaresi, Yemek pişirme, Pastacılık, Türk- çe hesap, Çocukbakımı ve lisan dersleri için talebe kaydı devam etmektedir. 3 — Derslere | Teşrinievvel 934 de başlanacaktır. (6083) ADAPAZARI Türk Ticaret Bankası Merkezi Adapazarı İstanbul şübesi: Dördüncü Vakıf han zemin kat Tel: 22042 Komisyon ve ticaret kısmı; Tel; 23623 Galataşubesi Tel: 43201 Üsküdar şubesi Tel: 60590 İtimadı Milli Tel: 41937 ŞUBELERİ Bandırma, Bartın, Bilecik, Biga, Bolu, Bozö- yük, Bursa, Düzce, Eskişehir, Hendek, İzmi:, Ka - ramürsel, Kütahya, Mudurnu, M. Kemalpaşa Gala. ta, Gemlik, Gerede, Geyve, Safranbolu, Tekirdağ, Üsküdar, Yenişehir, Müsait şartlarlamevduat, havale kabul eder. Tahsile senet alır, İkraz muamelesi yapar. Mevdu- at faizlrei müdüriyetle görüşülerek tesbit edilir. Komisyon ve ticaret kısmı her nevi emtiai ti- cariye satışma delâlet eder, Itimadı Milli). kendi yy rg UM, Ya En Nefis Limon çiçeği kolonyası Şişesiz satış fiyatı,

Litresi 100 Kuruş 160 220 Sirkeci Mühürdar zade hanı no. Şüküfe itriyat Telefon : iğ (> ” ” 23074 il imalâthanesi , — smmm sigortasıdır. iy yy yy gg yy pg a. lere mektep tarifnamesi gönderilir o Te'efon: 440-9 i a yg yg yag 2 — amm army NİŞANTAŞINDA a Leyli ve Nehari— Kız ve Erkek a FEYZiYE LiSESi Ana, lik, Orta ve Lise kısımları vardır. (Feyziye Mektepleri Cemiyetinin) idaresi altında manevi bir şahsiyet olân müessese memleke- 2 limizin en eski hususi mektebidir. Kayıt için her gün mektebe müracaat edilebilir ve isteyen- ? yu ye ari ta My nan ra er ir yi yl ga yg i Puma, ayi Beşiktaş, Yıldız: Telefon 4. 2232 nee Semsülmeköâtip | Yarım asırlık bir ialim yuvasıdır. Yuva, ilk ve örta kısımlara hergün leyli ve nehari kız ve erkek talebe kayıt olunur. Tedrisata yg yiamı teşrinievvelin Oo birinde - başlanacaktır. mi nun İstiklâl Lisesi Müdürlüğünden: .... I — Henüz kadrosu olmıyan devam olunmaktadır. 8 birkaç sınıf için kız ve erkek leyli ve nehari talebe kaydına g v 32 - Kayıt için her gün saat ondan on yediye kadar müracaat edilebilir, 3 — Istiyenlere, mektebin kayıt şartlarını bildiren tarifname gönderilir. 4 — Derslere İ Teşrinievvelde başlanacaktır. Adres: Şehzadebaşı, polis merkezi arkası. Tel. 22534 Eyy yy gg TUJE << ZIRAAT BAN KAZI BiRİKTiREN RAHAT-EDER İN Sahibi: MEHMET ASIM Neşriyat müdürü: Refik Ahmet VAKIT Matbaası — Istanbul Lg yg

Aynı gün çıkan diğer gazeteler