1 Mayıs 1937 Tarihli Yarım Ay Dergisi Sayfa 23

1 Mayıs 1937 tarihli Yarım Ay Dergisi Sayfa 23
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ıktır. Hattâ eleği ündeki sütediğ kundurmak sağl gun tadına di siniz. Ja dereçi isk bir nal var ki; o da şi » emzik İâstiğii iyi temizlenme mini yavrular sık sik ağızlar! i kirli ve til i suretle birçak run deliklerindiği i€r zaman tozluğü Sonra banyo yığın ız. Şonra yavrij meyen evsajl! i suda çalkalanıiğn Ri layanıklı olurl rsirkeli su! 'nir. ve: yepii i ateşe koye irkeli suya bei N z evinizde yes” in içindeki ! ıı: sirkeye niz iyi B Erkeklerin Köşesi: NASIL GiYINMELİ il elma İL (Tarzan) her zam n çıp- e zl Şu geniş karolu aketi spor cal üzer ni ne kadar kibar duruyor r! kiyafeti de çok sade ve şıktır. Men- Bu şehir ktır. dil eohiizie mendil konmamış olması, bu ciddi kifayete daha fazla bir kibarlık veriyor, B” insanın hayattaki rnuvaffakıyeti giyiniş tarzına bağlıdır, diyecek ka. ei ileri gitmek istemiyoruz! Lâkin şus kaktır ki iyi giyinmenin bas setteki muvaffakiyet Ki eçiiçe oldukça mühim bir tes Herhalde İri var bugün EN golf panta- TURK ŞiiRiNİN EN KARA GÜNÜ lonla ve kırmızı kravatla cenaze mera- simine, çizgili pantalon ve rugan iskar- pinle de ava gidilemiyeceğini bilmeyen Fakat bazan insan öyle vazi- vetisile karşılaşır ki, ânda nasıl gis yinmek icap ettiğini bir türlü tayin edemez, Meselâ Ya zatla randevunuz var. ksek mevki sahibi bir Öyle bir zat ki herhangi bir tavassutu sizin meslek bas yatinıza yeni ve çok hayırlı bir istika- met verebilir. Şimdi bu zatı ziyarete giderken nasıl bir elbise giymeli? Lâ. civert mi ? Kahverengi mi ? Koyu gti mi? Yoksa açık gri mı? Malüm yal Bu gibi hallerde yalnız bilgileriniz, kabili. yetleriniz ve tecrübeleriniz emelinize nas il olmak için kâfi değildir. Aynızaman- da mubatabınız üzerinde iyi bir tesir de yapmak zaruridir. O balde nasıl bir elbise giymeli ? İşte manlesef size bu hususta kali bir kaide söyliyemiyeceğiz. Fakat, buna mukabil neleri nazarıdikkate almak icap ettiğini söyliyerek, ötesini sizin zekânı- za bırakacağız: Bu ziyareti ne zaman yapı" yorsanız; o zat nasıl bir karakterde ise, hakkınızda nasıl bir fikri varsa ve siz de onun hakkınızda nasıl e fikri bes» lemesini istiyorsanız; ona e hareket etmeniz, ve bilhassa kaale açınma” nız İâzımdir. Sonra osumuza giden bir kadınla ilk randevunuzda hangi elbisenizi gis yeteğinizi de pek kolay tayin edemez. Herşeyden önce size en zi siniz. yade giymek isteyeceğiniz yakışan elbiseyi pek tabiidir. » Lâkin burada da görüşeceğiniz kas dının karakterini, münasebatınızın mas hiyetini, birlikte gideceğiniz yeri ve bu» İuşacağınız zamanı nazarıdikkate almak icap eder. Mamafih şu kadarını söys Bir iie iz Si sade ve fantazisiz olursa, durur, ar şık ve kibar d * Koyu gri renkte e bu gündelik yaştaki erkeklere yakışır. kostüm, her liyebiliriz ki ilk randevuda biraz ciddi iyinmek, muvaffakıyetli geçen ilk bus luşmadan sonra da biraz fantazili elbis se giymek çok muvafık olur, Ölüm şairi dün öldü.. ve « Makber» şairi bugün makbere mişti. Şimdi bize de die en geliyor: Ampulü kırılan giriyor. Ölüm karşısında en çok düşü ni o a yırtın- bir Di ya gibi artık bizde, n ancak şiirlerinden miş Türk şairi, ve bu tarafile en büyük şriri o idi. Ma içimize geçen ne seyyalesile üriyeceğiz fakat o aydınlık ber önündek i tükenmez isyanı, hayreti, di esi ve tenelstile; iri malin nuru bir daha gö remiyece, o, ruhların derisi üstüne ölüm fikri simsiyah bir ben gibi yapı Onun ölümü, beni ke içinde, Türk şiirinin değdi uğum günden. şık duran.. ve ölünciye kadar şuurlarının hiçbir Siyar ayrılmı- beri küybettiklerini "tarih sırasile: Babamı, Recaizadeyi, Fikreti ti, yan Dante gibi, Shakespeare gibi, Goethe ve Hugo gibi ebe. azifi, Bem abı, Sezaiyi, Akili... Yeni baştan ürdü, diyet delisi irleri Türk kar i Çünkü o sağken, hepsinin mihrakı olarak ötekilerin ışıklarını da ei biraz de im etiyiye ordu. Şabsında birkaç devri de bira aşatı- Yarab! Bu mezar pek derindir : e İN ölünce, bana ötekiler de onunla beraber, bir daha, bir Umkan - denilir - sana karindir. ünde ve bir ir nd a ölmüşler gibi in kife kadar muasır ede- yakı tekbaşına temsil eden o olduğu için, ölümüne teced- ii van tile ei er zl sade Gökyüzünde değil, toprakta düd ebiyatmzn biriz mteri kamyon ced görünüyordu; Bunu n Türk şiirinin en ü içindeyiz . ve bu ser- Ben neyliyeyim bekayı ruhu, Olmazsa vücut ile beraber ? darın nizi bütün bir kahilenin © mteri emir mi Safa 2i

Bu sayıdan diğer sayfalar: