1 Mayıs 1937 Tarihli Yarım Ay Dergisi Sayfa 33

1 Mayıs 1937 tarihli Yarım Ay Dergisi Sayfa 33
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Se patlatmaya kızgın gün- leri ile âsiler ilardı. Dinsiz lini borcunu ezelerinitak- b, İsyan bas ), en ziyade afayı ele ge- meçhul yar- anına çağir- "etti, Fakat, an sözlerini rdi, yildirim lışarı bu ka- İdürtmeyi de i geldim! di- i Molla Mus- ierei mukad- içılar dolusu erlerini sile a geldiği 2x rkti. i, mandanın bir bür tarafında ıda alınacak 'tâ halife or” in bir çoğü “ lar, onların bulişi # nun idamına kararlar veriliyordu. En ön- z ce Şeyh Ayetullah ile Molla Mustafanın asılması lâzım iken, onlar kumandanın 5a- © şında ve solunda mevki almışlar, idam ka- | rarı imzalıyorlardı. İn odadan içeriye bir top gibi düş- dan; bu hain yobazları bu yı: i Er lan yaradılışlı dinsizleri asmıyorsun da; bir- sun, buna Allah Evvelâ bu herifleri gebertmek lâzımdır. Onları bana teslim ediniz. Kumandan, bu küstah ! tavırlı, tok söz- tü Türk oğlunun bu halini kendisine bir İ tecavuz gibi telâkki etti, şımarık ve zalim Ğ seciyesine pek ağır g — Sen kim oluyorsun behey serseri? Benim işime kimse karışamaz. Diye bağırdı; Ali büsbütün alıklaştı; yanlış mı görüyorum yoksa, bu adam Ku- vayı Milliyenin kumandanı değil de, halife. ordusunun kumandanlarından mıdır? Yanlış bir halt mı işledim de ER aramı yardım eltim?.. diye tereddüde düşt Fakat ne olursa olsun Şor ile Mollanın melanetine nihayet vermeli idi. Taki başka bir hainlik yapamasınlar, kararile ilerledi. Şeyhin kolundan tutup almak istedi. Ku- n bu serseriyil diye bağırdı, © Askerler Aliyi yakalayıp dışarı çıkardılar. Fakat bu babayiğit kahramanın hizmetini, İ yararlığımı onlar da biliyorlardı, Eğer o ye- 4 tişmemiş olsaydı âsilere mağlüp olacaklardı. liyi incitmeden başka bir odaya götürdü- X ler. Alinin arkadaşları da dışarda bekliyor- lardı. Geldiğini görünce tabancalarını çekip içeriye girdiler. inbaşının birisi vaziyetin ciddiyetini ve tek sezmişti. Alinin are a aslan hemşeri | 1 ğa git, ul ie seni barda i > Geçer kim? — İşte bizin kumandan, buna Çerkes Ethem derler. —Ya? Demek ki Kuvayı Milliye bir Türk “kumandan bulamadı da bu at hursızinm mi buralara gönderdi. Fakat hem zim melün Şeyh ile kâfir Molla nasıl oldu da ibu herife sokuldular? Asıl onlar kabahat- “lıdır, Habsettiğiniz adamları yarın asacak- teki günahı, cahil olmaları ve aldanmış ilummali mi Onları siz kur- rın bari, — Şeyh ile Molla, Çerkese birer torba al- n gelirdiler, daha kimbilir neler de va- dettiler. Yoksa onlar da ipe çekilecekti. © Ali, hiddetle yerinden fırladı. Kuvayı Milliyede böyle imiş ha? Fakat bunlardan lustafa Kemal Paşanın haberi yok mu? eden böyle adamları işe koymuş, kuman- an yapmış! diyerek bir hayli hiddetlendi; İakat çare yoktu. Onbaşıya veda edip çıktı. Beni atlanıp dağlara çekildiler. Çerkes Ethem fena halde öfkelenmişti. Y erine kalkıp kalkıp oturuyordu. Şeyh Ayetullah bu fırsatı kaçırmadı. — Aman kumandan hazretleri, bu hay- dut eşkıyayı temizlemek lâzımdır, larda yaşadıkça ne halkın huzurn.. nede hü- kümelin arzusu olur, Hemen yakalayıp ipe çekiniz, O zaman bütün köylüler, bütün ka- sabalılar size minnettar olur; ve her dave- tnize, her teklifinize memnuniyetle icabet eyler. Bu sözleri Molla Mustalada teyit etti. Büyük camiin di de ; 2 a lakca bir icraat olur, diye tas- dik eyled la mecliste bulunan bir köy mu- allimi ile, Kuvvayı Milliyenin buradaki ilk alemdarlarından ve gençlerden oralı bir valanpervar genç itiraz etliler — Hayır dediler, Ali vatanperver bir | in Pontos eşkıyasını o dağıttı, mem- | eketi namussuz çapulculardan o kurtardı. im dağda gezen bir adamdır; fakat eşkıya ve a değildir. | Man | vaizi, hoca Tahsin efen- — Şeyh efendinin Aliye ga- | razı ai O iş şimdilik kapalı kalsın, Aliye kıymayınız, yoksa memleketi yeni baştan isyana düşürürsünüz rkes Ethem, bunlarada dik dik baklı. Fakat Ankaradan gelirken bu gençlerle bir- leşmesi ve bunların sözlerine ve izlerine | riayet etmesi kendisine emedilmişti. Bir- şey e Zabitlerden birini çağırs- — Biraz evel buradan çıkarılan adamı onun adamlarını hemen tevkif ediniz, silâhlarını alınız. | — Elenl dimonlar tekrar e çekildi- ler, Emrederseniz takip olunsunlar. — e elli kişi at! a akşama, sabaha ister Zabitin, canı sıkılarak çıktığı Molla Mus tafanın gözünden Jkaçmamıştı. Kumandana dönerek : — Bu zabilinize itimst eder misiniz? — Bu söz, muallimle, milliici genci bi: ri birine baktırdı. Bu adamın mahiyetinin ve LR pek de iyi olmadığını an lamışlarc Öne Ethem, Şeyh Ayetullah e fendinin evinde ağırlandı, gece yarısına kadar patlayıncaya kadar içilmişti. Şeyh her kadehi müteakip bir isim söyliyor, bu ismide idam listesine ilâve ettiriyordu. Kalabalık dağıldıktan sonra, derki hus rileri meydana çıkarıldı. Arkası var Halka, sıhhati ile alâkadar EE öğütleyen, hastalıklara karşı alına- cak ilk tedbirleri öğreten ( Lokman Hekim ) adlı güzel bir aylık mecmua neşreden Dahiliye Mutehassısı Dr. Hafız Cemal LOKMAN HEKİM Pazardan başka günlerde öğleden sonra saat (2! tan 6 ya) kadar İstan- bulda Divanyolunda (104) numaralı mer kabinesinde hastalarını kabul er. Salı, cumartesi günleri sabah saat(9i - Iğ)ye kadar hakiki fıkaraya akar. Kışlık Telefon: 21044 Mu- ayenehane ve ev telefonu 22398. Okuyucularımıza sayın doktoru (, vedeğerli mecmuasını tavsiye ederiz. Önal İyelmeyi? “LİMİA ,, Kameri İstirahat al yağlanmayı man adar va harekeliniza gençlik varlr. Yalniz * J.AOUSSEL de satılır. iL: Tünel Maydanı Ha, 12. 70 Humarolu katalogumuzu isteyiniz, bedava gönderilir. cildinizi serileştirip çatlatır. Muhafaza etmek için yüz va elle- rinizi sabah ve akşam munlaza- man ve sokağa çıkmadan evel İylca NİVEA KREM de wwunuz. Te niniz yumuşak ve sıhhatli kalır

Bu sayıdan diğer sayfalar: