1 Mayıs 1937 Tarihli Yarım Ay Dergisi Sayfa 34

1 Mayıs 1937 tarihli Yarım Ay Dergisi Sayfa 34
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Tolstoi'un Aşkı — Bası 19 ncu sayfada — Sofia beyaz gelinlik elbisesile, dan- telalarmı yırtmaktan ve duvağını bu- | ruşturmaktan korkarak, a ait | sandıkların üzerine doğru eğildi. Bun- lar pek çoktu, kilitleri de başka başka şekillerde ve çok karışıktı. Hizmetçi- lerin hepsi bunları açmak için uğraştı: | lar. Her taraf arandı, kat kat elbiseler, kalın kürkler birer birer çıkarılıp ara- larına bakıldı. Maalesef gömlek bulu: | namadı. Nihayet Sofia, dalgın dâhinin | en son sandığın dibine atmış olduğu mahut gömleği bulup çıkardı. Michel | gömleği acele ile alıp götürdü. Sofia da gömlek aranırken karıştırılan san dıkları yerleştirip tekrar kapattı. Şimdi çıkmak için herşey hazırdı. | Doktor dedi ki: | — Bütün bunlar bizi haddinden çok fazla geciktirdi. Sonra başını sallayarak ilâve etti: — Olur şey değil!... Bu çocuk o- | lur şey değil! iv. insan bu derece ser- sem olabilir m pek e ii dirseklerine ka: dar geçiren Lise, derin bir itikatla şu cevabı verdi: — Liov Nicolaievich hiç kimseye benzemez. Böyle alelâde maddi işleri, pek âlâ ihmal edebilir! Andre Evstafievich de : — Evet, evet!.. dedi, o evlenmekte çok haklı imiş. Onun yerine, herşeye rağmen gene kendilerine mahsus birer ehemmiyeti olan bu gibi şeylerle uğ” raşacak bir kadın ona çok lâzımdı! Sofia'nın çehresinde parlak bir iti- mat tebessümü göründü. Aşkı ile bir mabud derecesine çıkar- dığı dehakâr muharririn benliğinde, ale- lâde günlük işlerle karşı karşıya kalan bir insan şahsiyetini keşfettiği için So- fia, çek samimi bir şefkat hissine ka- pılanıştı. İstikbalini artık yeni bir zaviyeden görüyor ve bu günden itibaren kendi- sine terettüp eden vazifeyi çok iyi an- lıyordu Kuracağı yuvada bütün müşkülleri yenmek ona düşüyordu; Maddi ihtiyaç- ları kendisi temin edecek ve her şeyi kendisi hazırlıyacaktı ki, öteki bu gibi endişelerden uzak kalarak nefsini ta- mamile sanatına verebilsin Sofia evi- nin biraz annesi, biraz da kardeşi, ve fakat tamamile sahibi olacaktı. Bu hu- susta çok basiretli ve çok sabırlı ol- ması lâzim Bu müşkül vazifeyi ifa için kendi- sinde çok büyük bir cesaret görüyordu. Babasının dediği gibi: “Ona yardım stmek.. ona şefkatle bakmak..,, lâzım- dı. Evet. Tıpkı böyle yapacaktı... 32 Yarım Ay, okuyucuları için enteresan bir anket hazırladı. DEAL KARI Bu ankete bütün okuyucularımız cevap yazabiliril ler. Biz bu arada bir çok tanınmış adamlarımızın da fikirlerini soracağız. İşte sözü, Anket muharririmiz diyor ki Aş sık olmak kolay, fakat aşkı yaşa» tabilmek güçtür- âyük, insanı sarsan, edebiyat ta vihilerindö yer bulan şiirler, hikâyeler, püveller, romanlar hep izdivaca tekad- düm eden bir devrin, iv muhayyel bir hayatın eseri, arzulan İnsanlar tanirsınız ki, lab etle, öle- siye ve en ufak bir menfaat duygusile gıcıklanmaksızın sevmiş, sevişmiş; takat evlenir evlenmez ya badbaht olmuş, akk şikâyete koyulmuş... biç değilse, bu izdivaç b yebiidi bir tat bulamama” ga başlamışlardır. “ Mademki kendisi aynı zamanda hem mütevazı, hem de mühim olan bu rolü kabul ediyordu, o halde bu suretle. Liov'un hayatında vazgeçilmez bir var- lık haline gelmesini de bilecekti. “ # Duyduğu heyecan içinde, Sofia ma- ruz kalacağı hayal inkisarını düşünmü- yordu. Bilmiyordu ki kendisini bu nan- kör vazifeye hasretmekle, kocası ile kendisi arasında doldurulmasına imkân olmayan bir uçurum kazıyordu. Sofia'- nın pek insanca olan şefkati, seven bir kadın olması itibarile istediği şeyler, ve hakikatlara karşı normal hisleri, ha- yata kenardan bakan, sanatına gömü- lüp kendi arzusu ile bir nevi yarı ilâ- hiyet mevkiin, de duran Tolstoi'in hır- çınlıklarını büsbütün a ir başka bir işe yaramıyor! Kocası onun böyle maddi işlerle uğ- raşmasını affedemiyordu. Halbuki ge- lecek nesiller de Tolstoi'in bu hareke- fini bir ihanet gibi muaheze etmişler: dir. senelerce büyük zahmetlere ve feda kârlıklara katlanan Sofiayaya, aile büd- cesini tevzine çalışması, birçok defa- lar analık ıstıraplarını çekmesi, ve ö- lünceye kadar kendisine sadık kaldığı bu adamın daima elinden kaçmağa ha: zir olan aşkını muhafaza için mütemadi surette mücadele etmesi mukadderdi. Bununla beraber, bu kadar gayretli ve şefkatli bir ev kadını olmasına rağ- men tarih, bu kadını fera ve anlaşıl- maz bir zevce olarak kaydetmiştir. Onun yerine bir melek olsa daha iyi birşey yapamazdı. anketi tertip eden muharririmize bakıyoruz : | lendikten sonra, kafamızda Ge l yar ediyarmamu uz? | ik midir; bay! İ ren neşre başlıyacağız. KOCAN Kocasını âşıkına öldürten kadınların, di iye kar ların bi nin b iyenelerin e bile bile göz yuman kocaların hikâyesini ee okuyup, dost merlislerinde uymuyor muyuz Bu gibilerin geçmişlerini tetkik edin! Bunlarin a büyük bir aşk: imkündür. k kalay, gi gı ale insana tam bir ka iyetle maliki yaşatabilmiş olmak gü muharriri: “aşk diyor, e ELE ki insan o sekirdeğ Ev taiçindekini ta: en sonra defa yemek bile istemez! Biz b e düşünmüyoruz. Bunun beraber ke ezan yaşayan çifte hayatla kolay kolay raslayabileceğimize de inan miyoruz, , Bu ye bütün dünya yi TİR şünmekle meşgulü a yaşayan ide al çifti p edemiyeceklerini merak etmekteyim even insan tahlanı, tacını feda ede denle, kırk yıl bir yastığa baş duk yine, bir ân için olsun iribirimizdet gocunmadık!, Öyle karı kocaların hayat okunabilir ki, bu karı koca beraber ol duktan sonra ölüme bile gitmekte bei görmemişler; değil ufak menfaatleri, bali hayatı bile biribirleri i için istibkar ed bu misaller de acaba mu?. reelolarak, elle tutulurcasına, ideal karı kocaya a raslanımış m d e? raslanabilir m şte Yarım vi okuyucularını, B raz da bu mevzu üzerinde düşündürrü istiyor. Simdi size sorabiliriz! — İdeal kar ni kocayı asil tasi Bu ideal e hayatta mev a bu karı ko raslayabilir miyiz 3 — Böyle bir çiftin mevcut oW olamaması sebebleri sizce nedir? Vi £ — Okuyucularımızın gönde! eri cevapları gelecek sayıdan ibb Ç No, 54 YARIM AY BİLMECE KUPONU No.5i )

Bu sayıdan diğer sayfalar: