1 Mayıs 1937 Tarihli Yarım Ay Dergisi Sayfa 35

1 Mayıs 1937 tarihli Yarım Ay Dergisi Sayfa 35
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

CA Bilmece No. 54 azabilir. larımızın kıyoruz : G.tt. ..ra...dı e..d. it, g.ip .d.n e..l.e. ten kadınların, diye karıları i öz yum r. Bi e gekirdektiz b 'indekin tar Fi emek bile f TOTUZ. Bunu ü iİği an e hayatla izede inan By madam zda ayan İde demiyeceklerini tacını feda ede ö tf, nede Dn ret, il kiki bir aşktan “akatl. yery olabilmiştir. konuş Çal tta raslanmışır kuyucularını, © de dü şündürml 7 cayı nasıl bs Noktaların yerlerine gereken harfler gelince, büyük Hâmidin ölümü üzerine, son günlerde pek çok defalar tekrar olunan meşlur bir beyti ortaya gelecektir. Ba bilmeceyi doğru çözenlere armağanlarımız : Birinciye: Pardösülük kumaş; ikinciye beş kuruşluk birer kitap; 30 - 60 ıncıya: 52 inci sayımızdaki » Emprime elbiselik kumaş; Otuz kuruşluk birer kitap; 61 3 - 15 inciye: - 100 üncüye: bilmecenin doğrusu : Sev seni seveni hakile yeksan ise Sevme seni sevmiyeni Misıra sultan ise Bu bilmeceyi doğru çözenler arasında çekilen kurada kazananlar : Seyahat pasosu: İstanbul Caği No. B/10: mücellit Kirkor “ol | Yüz kuruşluk kitap : Adana Kuruköprü kük 87 evde Salim Atk, Niğde n. okulu civarında Ne, /6 Tirebolu telgraf müdiri oğlu Del mi Kemi lp rler Si Ahi y ıt Elmarul mahal esl İK aptanderya sokak İstanbul Edirnekapı Sul- Elli kuruşluk kitap : İstanbul Denizyol- ri Çanö akkale vapurunda Sabri Bilen, İstanbul Üsküdar Ta- &. İstanbul Çapa Mİ, Tunç. iy lar 46 ıncı okulda N Azaryan apartmanı No i Me e Gökler; Erzurum Çakmak hasta- daktor Nimet, An Kut. Ankara Ankara sta İlbay ay t öğretmeni e eli Özcan: Samsun Edhem Kars eşi $ 266 Reşat Mektepliler Fazarı Cafer Öcal çırağı Balıkesir 404 Tahsin b.D, gan müdir muavini nde i Tolan, hsesinde Resimli Ay duvar takvimi: a hiloğlü sokük No, Edinme 19 Süreyya Dumlu. X Yan direktörü: Emin Refik Uzman » Çankırı Yenicami sokak No. 7 ev kin. İzmir Ke rde il ve tahan sahibi Hacı Mehmet Beşeli, Manisa e No, 43 li li Tokat ortaokulu öğ- tetmeni Fe alayı Bİ, 4 akeğimeli Ziy zhe Öz kaz "Ne, 709. Berran Akkan, ve Day. Gd. , okulu okurla- rından Me, 0 Mehmet Çakır. Dörtyol Ök- kaş Yıldırım. Yalvaç orokul 137 Rıza Bil giç. İzmir Kemeraltı Gençlik kitapevi Cihat Aksel, Adana Kız Lisesi 24 Mürvet, Balıkesir Karaoğlan mahallesi İnebey sokak No, |0 Halide Ernerger nkarahisar İstiklal okulu öğretmenlerinden Muzaffer Öktemgil. Antalya Gazı Mustafa Kemal okulu 466 Sabahat Çetin- ntalya ortaokul türk. Salihli # m Sıdıka İnal. Keskin Oba nahiye sıhhat memuru, kızı Hösniye. Bandirma inhisarlar evrak memuru A Rona. İzmit İstasyon caddesi Kahraman çık- mazı No, 3 Melâhat. Çarşamba (Samsun ) Fuat Mh Burhaniye cezaevinde Akıf Tuncel, Tirebolu Ziraat Bankası muakibi Ni- hat Şişman, Amasya ortaokul No. 96 Kemal Dağdelen: İzmiş sahil sıhhiye merkezi başhı Edip Süren kızı Perihan Süren. Sivas |; topçu alayı marangoz ustabaşı teğmen Mustafa Toksti, Adapazarı © Sabihahanım ilkokulunda 207 Çetin Molö, öneri orman Resat kızı Münevver. Tokat mahkeme sında tersi Şevket Be ln ortaokul 845 Doğan Bi Urfa bayta me müru iel elli Gaziantep kuyumcu İzzet mühendisi Eriş aki memuru Bahri Baltalı 5 İlhami Gündüz. Lüleburgaz tank ta- ii e yazıcısı Orhan Kocatürk. Ma- nisa İnhisarlar Mİ muhasebe memuru 5 Eroğlu. Zonguldak maden kömürü işleri T. No, mi ş 1 Mayız 1937 * Yüz kuruşluk birer kitap; 15 - 30 uncuya: Yetmiş Birer tane Resimli Ay duvar takvimi. A.Ş. muhasebe memuru Nurettin kızı. Feriha, vi Kahramanmescit mahallesi Tura sokağı Na. 20 Meliha. Merzifon 3 üncü muhabere A. Tb. 8 Bİ.4 üstçavuş Adıl EY kardeşi Yıldız. Trabzon Değirmenderede 13 İzzet ye- ğeni Hüseyin İren. Zonguldak SE i 708 Aylâ. Antalya Emniyet müdürlüğü ikinci ke- miserlerinden Ali Erman oğlu Ertuğrul Erman, memuru Sü- Ereğli (Konya) İnhisarlar satış leyman Esmer. Gazlante > memleket hastanesi i em Tiryaki. Söke Bila Ertürk. Zon- idare memürü elile Mİ. Emekli albay eşi Emine guldak hastaevi emire Müzeyyen. Tokat ortaokul 54 Lüt Ankara hukuk fakültesi sınıf | No. 3038 Dörtyollur Bekirden Nurettin Atvur. Denizli İnhisarlar müdiriKemal' evinde Emine. Eskişehir vilâyet ikinci kâtibi Halide Biçer. Tekat Nakliye bölük komutanı Feridun Acundeğer , kızı Nermin: Sakarya caddesi 75 Vasfi, İzmit vilâyet tahrirat kale“ minde daktilo Kadriye Akinsoy. evrak kaleminde Dilâra Küçükörs. Ankara Kızılbey Postane caddesi B. altında berber Hamdi Yolman. Ankara' istas- şeh Z. Ergun. Ankara itlaiye telefoncusu Celâl Bayrak. Ankara Harp okulu TE İstanbul Eskişehir İzmit maliye Naci aparlmanı yonunda katar BI, 5239 Hüsamettin. Yerebatan caddesi 5. Gönenç, İstanbul Fatih Çarşamba: Beyceğiz caddesi 52/1 Aliye Arif Akman. İstanbul Alman İisesinde Neriman Epiker. İstanbul Samatya Değirmenyokuşu No. 19 Nezahat Sadi, İstanbul Heybelinda Gemicikaynağı 7 Münevver. İstannbul Eyüp Yeniçeşme Ahmetçelebi sokak No, 16 Sabahattin Diken, İstanbul Erenköy! ikinci Ortasokak 5. Ülker, İstanbul Topkapı 34 üncü ilkokul 61 Hatice Tatlıdil; İstanbul Fatih Gelenbevi ortaokulu 487 Müzafler Aktaş. İs- tanbul Karagümrük Devrişali mahallesi Kurt ağa caddesi 48 Ahmet Remzi, Basan: Resimli Ay Bammevi T. L, Ş.

Bu sayıdan diğer sayfalar: