5 Mayıs 1937 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 2

5 Mayıs 1937 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

b edecek Piyasanın Tenvir edilmesine| ihtiyaç vardır — Baş tarafı bü sahifede — üm süreli ve vuzuh- suzluk istikbal için üni eğmek endişe verebilir, emmi Börendiğimize göre Al- manya ve Fransa ile yeni bir ir ticaret günes yapılması için görüşme- lere bu ayın sonunda ye Müzakerelerin m e kadar süreceği iie kesirlemez. Gürümelrin ve üsbet vel e bağla- da iin ol m hacaj n kötü ihtimalleri göz önünde der lundurarak şimdiden ted- pr e ihtiyaç vardır. ihracat in Klea- esasına beğ e La ları birer bire: tir. Gayri bi yazim in gayri tabit ve fevkalâde tedbiri leri peticelerii için bir has: Ya iş yapm devletlerle li gılıkhı hüsnü ve fedakârlı anlaşacak lr ve meat) vereceğiz. | unlardan ir isini terci edecek a myemek yz. İtiraf etmeğe mecburuz ki normal | Şartlar altında memleket kib rinin döviz mukabilinde gok güçtür. Nasıl bazı sanayici memleketler lekete getireceği dimi yeni usul lerle kullanmak yol yi İthalâtcılara dünya —i best dövi izle il acağız, yasalarından “ ucuz ve enli getirdiği dövizleri e miktarda m fiatle sel çare rini bul şekilde ithi xacata prim ie olaki Muhakkak olan cihet şudur ki bir y ivre mi lelerinden evvel, İktisat Vekâleti - w çok açık ve sarih bir şe- , umumi e ve eyl alât ih- | Jâyete gelerek Tü rkelli cinayeti in Türkelli köyünde temsil eden rinde keşif karısı Fatma hâdise yarda dere azl yerin urulan şahıs- ların kim olduklarını Rağmak sure le ie kadına bildirdi ve ben duydum Şehit Osman da ayni ifadeyi tek'ar etmiş ve adliye AS nin keşif yaptığı bir sırada şa hitlere bu e ihbarda pe eee en veril- diğini, fakat o sır ğıra, kadının içeri kaçtığını söyle- iştir. e son safhay: İs çi adin sirledilmik üzere başka bir güne bırakıl- mıştır. Adliyede Birinci sorgu el kâ- tipliğine on - Mayıs Pazartesi günü saat 15 de Adliye encü- meninde talipler hanla bir memur alınacaktır. same arasında imti- |ltalyan konsolosu see; dün öğleden evvel vi- vali bay Fazlı Güleş şeri etmiştir. ei iyaret ye rtisi Dr. Behçet öğleden evvel vilâyete gelerek vali B. Fazlı Güleçi zi- yaret etmiş ve m işleri et- rafında görüşmü Beledi: Uz dün Eİeler haktada bir Yal e 3 sene müddetle işletilmi| 5: yenler hazineye kalacak ——e 820 Dumarah kanunun Vi ne tarafından a aşağıdaki tamim gön- 1 — Terk ve tadil keyfiye- tini tesbit için yari k tah- en vilâyetlerde vali, kaza- larda sonunun kararla tevsik ettiril- 5 — Yukarıdaki esaslar da- iresinde imza olunan evr; nn ve hazine talebinin tapu m ne tevdi ek me- deni kanunun madde- sinin ikinci klan göre hazine namına imi nin ia dd lâzımdır. “© TELEFON: 3151 pılması, 2 — Tahkikat bi vu- kuf > e ber: hazine mümessi: Vi sahibi gö rünen a hazır bulun- rulması ve neticenin rapo.a bağlama sl, 'n sahip görünen kimse Ziraat Bankası kanunu Çiftçiye bol ve ucuz kredi temini | için yeni tedbirler alınıyor amutay Adliye Encümeni, kanun Pro sjein son e göre iy iyeti o Ziraat mak ii benle alla en rl AN büslerin milli ekonomi prensi erine göre yürümesine ve Se lemesine lüzumlu ve elve: kredileri tanzim, tedvir tevzi et eri Bu gayelerin elde edilmesini güder” eşekleri koı seni bu için kurulmuş v ranİacakz teşekkül, ikaz ve yapılacak teşebbüslere lü- z “6 RE e bu kanuna göre yapılacak nizamnamesine a diğer her.nevi muame- eler. Türkiye Cümhuriyeti Ziraat bankası bu en ve im ve hükümleri: taahhüt ve tana ehli — şahsiyeti. haiz ve bu kanun hükümleri İkem salâhiyetli uzuvlarının idare ve kontroluna tâbi muhtar bir dev- let müessesesi olmaktadır. KÜÇÜK ÇIFTÇI Koni ve ailesinin geçi- amak maksadiyle ve çiftçi” deni arın vs m ca ei Sai VE IHTIYATLAR Ziraat SERMAYE üz şunlardan teşekkül etmekte- ir; A) Türkiye Ziraat bankasın- dan devir alacağı sermaye, b) 1 Bağl kanun mu» Li 1: cibince arazi vegisinin Türkiye Ziraat bankasına ait olan yüz- de altısı, e) 928 - yılından itibaren imumi bütçeye konacak tahsi- ii an yüzde yarımı nisl betinde her yıl hazinece öde- necek paralar; ç) Bu kanunla (ödenecek olan paralar dışında dovlekik fevkalâde olarak vereceği tah- isat; d) Bankanın pu saf kâ- ak k rından ayrılaci 1SIM; EDİLER Bankanın yapacağı zirai kre. dilerin tene alinnİekin işimde veya sürüm ve kal Diliyeti bulunan zirai m. delerin istihsalidir. iz m istihsali tmiyen bir zirai kredi rin ai ecek şahsi veya maddi garan- Ke şu maksi bilir üzerine olacaktı Çiftçinin işletme sermayesi unsurlarını tamamlamak, Zirai istihsali verimlendir- mek ve - api a Bir zirai işletm sahib kılmak Sa bir SEE iileimeyi igi teşek toprak edindir- ahsullerin sürüm ve satışını kolaylaştırmak ve art- rmal Ve SN Li, Şe a alâ- kullanılıp lela ara” ml iftçi işletme sermayesi ve EREK İM a işlet- me kredil iin 'ohum, fire, köle, ilâç alımı ve istihsale kullanılan işçilerin retlerini ödeme gibi çiftçini her türlü irad Ayi ii enin cansız ve canlı dem teşkil eden akli a cihazl: b Ni ma) kredilerinde onat- vâde hiz- met ve kıymet müddetleri göre bu hizmet Zanbülerinbe e Faaliyeti Meryem: yi ere inhisar eden şubenin nie eliz Lek işletmelerde o hay: alımma, < çayır, tarlalardan oObu Hasıla istihsalini ve vanların b zi rl van yemi era, o ve kümes hayvanlarile ipek böce: ği ve arı yetiştirme, alâkalı ayni üretim devresi gelirinden ödenecektir. e mevcudunu a ve bu husus için gerekli her nevi malzeme, vasıta ve tesislerle genişletip kuvvetlen- dirmeye yerimi kr. gile vade beş yi bulacaktır. Ormanc: eşi diğer ziraatlerle beraber yapıldığı işlemelerin çevirme ve donatma kredileri keski bi ağla ği arttır- Cemiyet adamı Nedense cemiyet © lar karşı umumi bir alâkasızlık ce- sayısı iki üç rakamını rardan lirik, ker eğilim önle kâmil insancılıktır. Mensup ol- duğu insancı cemiyetin o huzur una kendi varlığından gin mia a ie irtib, mibett ki bein için bir hakla B: nce cemiyetlerin hayatiyet gösterememeleri, alâkadar ze- vatın o cemiyetleri benimseme- melerinden ileri geliyor. o Başla- dan aşkın vazifeleri arasında dilerine imtiyaz gibi ve âde- ta zorla ılan sandalyeler on. ları çağa zi se, iştir, Cemi ığı hüviyyet aradığ ii heey ere başarıcı idealci olan insandır. “NERİMAN 'GURSA Her Türk Soyadı abe meci 2525 mümaralı si kanu- anunun bir ve Il maddeleri LE her Türk öz adından başka soyadını ta- ğa mecbur bu! kendüğü ci- ni söyleyişte, yazışta ve im- zada buna riayet edilmesi icap ederken elân hazı muhabere- namede ayrıca hükümler kona- caktır. PROJE NEDEN LANDI? Projeyi son olarak tetkik eden bütçe encümeni, mazba- tasında İ şu ei işte etmel a EEE Z z keliilel inkişaf kacılık © sahasında hizmetlerin eden (o bank; kendisine ayrılan ka, mul rağ eg zuda et kalı ekonomi ağinlığan kontrolü altına konulması gayesine a an bu proj göstermektedir.,, al ayin ir kahramanlar okulu öğ- menliğiğ Denbii celi öğ- retmenlerinden bayan Nadire tayin edilmiştir. TAYYARE SINEMASI Türk Inkılâbında terakki hamleleri Bugünden itibaren “£> 7 EN? EL » hepsi birden Sabahları 9 — 11 — 1 Seanslarında talebeye, öğleden sonra 5 ve 9,15 seanslarında umuma lerde de soyadı kullanılmadığı Baş- vekâletten alâkadarlara bildiril- miştir İzmir mezbahasında EE üş, etleri ayene edilerek satışa kar mıştır. Gazetemiz EE TEEDE Ankarada satış teş- kille Ear Ankarada satıla- aaa GÜ öleide “Akba Kitap evi Karaoğlanda Ali Saman pazarında Dur AN Yenişehirde bayi Mustafa Tütüncü Ali Ekber Kayı gemi, takdirde, bu baptaki itirazını dermeyan ame için tebliğ E sikmdeni itibaren 8 gün mühlet tayin Kk ken- disine e yapılm. ki uretle ini em 2— HAŞMETLİ ve 7 seanslarında devam ir. f 3—7 seanslarında ayrıca “PARAMUNT,, Dünya havadisleri vardır. VALS edecektir. Hanry Garat'nın çok beğenilen, çok eğlenceli filmi de ei kka- Ahmet liyesi tütün gişesi, aşhanda gazeteci v Tütüncü kardeşler pazarı P: stacıda gazeteci ömer İ Halkevinde | antılar Pin Şo U de Halk ders: haneleri kurslar o komi! toplantı, 5 30 da sosyal yar- dım şubesi eyeti umumiye plantısı m kentinin dü

Bu sayıdan diğer sayfalar: