6 Şubat 1938 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 10

6 Şubat 1938 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

k Borçlunun ismi Senet Nu. 213 Hasan Tahsin TC da isimleri va borç! de Sie iktie nden 'dol 3202 sayılı kanun mu tarihi ile taltif edilmiş olan AŞÇIBAŞI markalı LÜKS ve EKSTRA MAKARNALAR En iyi makirnzlerdir. Siparişlerin doğruca fabrika- ya eli rica olunur. içi rine sa İzmir -defterdarlığından: ir körfezinde ü: be: ie hiz aletyi iltme > Dele) kane Si inci mad- uc da ye 938 tarihinden itibar ren on beş ü - üsadi v gün ve saatte defterdarlık odasında müteş a mürdcaa! 4—6—s—i atleri ilân olunur. 308 (207) TARAZI Ziraat Bankası in yüzdi kamran Dalia illeri ilân o'unur. ar ikametgâhı Mevkii Nevi Miktarı Hududu Y. Kanla Karibağlir Biz 5/4, Şa - Küçük Mehmet O. Bekir Sa - Hüseyin. Şükrü v. 18. g va ia Hastalarını her gün“ saat 11: dani e kadir Beyler; sokağın e ser. EE Ahı baası yanındaki hususi ” , » » » » 3. Şa aci yayar yi musyenehanesinde kabul eder. ari ei Molla Yigborin te. Muayenehane Telefon No. 3990 nup. tarik K, Sani 336 tarih EV Telefon No. 2261 vi k » » » » Çayır arası » (6 ; Şa- ve cenup Alaçatılı Yorgi ba- çi ma ar ib darp Teulan oğlu bert asili i 5; mukaddema Hacı Mustafa el- Zİ EMEN yevm Han Tahsin. şubat 927 - tari / ELEKTRİK 239 Hacı Mustafa O. Bekir » Çayır arası » 15 Şa - Tarikiâm e Anagus oğlu MOTORLE RI veresesinden mahdumu Yanaku, şimal Bekir, cenup ta- © Hakkı ve zevcesi Emine rik ile ahd nisan 334 tarih — iz ve kerimeleri Hadice ve ve 78 N Kübra, 212 Manacı Hüseyin ve ke- > Çayırarası » 3 - Hasan efendiye satılan bağ, rimesi ve Çümen Süley- z ed ukaddema Tavaslı Salih man oğlu Mehmet zev. elyevm Kaba Andun oğlu Anaş- cesi Emine dudu taş, şimal mukaddema Çukur z Hıristo elyevm Nuri ce- aj ürtoğlu Mehmet bağı Kânunusani 339 T. 3 Nu. e Genk Mek 163 Mustafa O. Molla Ah. Parsa Kuyubaşı » Afi can oğlu Mel ia iş met şimal a hanım asil sini kullanan Sha de ilikin İSKLEK kala bağ; öe. E e. M. TEVFİK ez Yek 0 Heeellelimsi (ba « Yakımı Se S/8“ Şe Har Mei BAYKENT lg al le garp Sarı oğlu Hafız Ali, şimal yin Hoca, cenu Ka- ra Manul. Şubat 336 T. 70 No. METALLUM 3218 Yol Ahm ve Molu © 5 ie çekle aaa GL AMA lâmbaları deposu Ahmet oğlu Tahir met, >. - Ali Kâhya O. Mehmet, ceni ei Ali tarlası. Nisan 3 165 evlâtları Osman | Sofular (O Kavakbbağ » 4 yman vereseleri Ga - Ma oğlu Molla Ahmet asan veresesi, cenup met, şimal Hasan veresesi, çı Süleyman O. Os; vvel 341 T, 71 No. ” p. z » 6 li en ül eyman ve- Kadımen Hacı İbra- Kemal ipaşa mıştır. ızda ihalesi icra kılı e veya il a keyi ma eme satılığa çıkarılmı ya a bankamı sadif perşembe günü saat 14 ile 16 lal çi melesinin iptali yi BE SR £ p de i kullerin üzerindeki hakla- le 20 gün zarfında ban- ı ii e Sh olmadıkça satış bedelinin . Sal ei ve n para ile olup vergi ve dellâliy, e aittir. e kesre ve fazla malümat almak eek n her gün ban- (210) Türkiye Kızılay Kurumu Kadıköy vakıflar müdürlüğünden: 1 — Taşdelen menbaında mevcut bahse ei yapılacak şişe ai > m ve kazan depoları ve su depi pe ira 90 i keşif ile ser'idepri üzerine 2: Sn arihinden 16/2/8863 ii dine kadar on beş gün müddetle Gi zarf usu- > eksi ei onulmmi tur, şaata ait şartname pr vojeler ve mukavele ve yapıla- Böbrek, | karaciğer rahatsızlıkları» na, hazımsızlığa karşı en iyi ve şifalı maden suyudu” Her yemekte bir iki Bardak içiniz Tilkilik Sn İzmir eczanesi “TELEFON : 2067 “ YILDIZI KADIN DİKİŞLERİ ve Lin atel yesi l giyim zevkiniz meler İ edecek dikiş, ei yesi Bayram için siparişlerinizi acele ediniz. PARİS, LONDRA, VİYANA MODAL& RININ YÜKSEK MODELLERİ TAKİP VE TATBİK EDİLİR. M. ETİMAN ! ve SAİME ÖZGÖREN | PARİS DİKİŞ AKADEMİSİNDEN DİPLOMALI Lütfen adrese dikkat ediniz Hükümet sie eşi Kii kek Nu. 28 2535 İZMİR Izmir Gazi bulvarında Sağlık evi HUSUS: HASTANE ul şeraiti tdi - enli. elendi, Gece sündüz daimi doktoru buluna mmlesese, mrmesni vi ettirilmektedirler. Br tinden bir saat evvel makbuz mukabilinde komisyona verilmiş ola. Ne İtmeye girmek isteyenler 1900 liralık teminatı mu- vaki alen Kadıköy vakıflar müdürlüğü veznesine teslime ecbur Ti silimeye girmek isteyenler mimar: veya mühendis iş maları ve buna benzer yirmi beş bin liralık işleri iyi bir surett: yaptıklarını bat leş bayındırlık bakanlığının e m bul vakıflar ba ri mimarlığına göstererek ayrica almaları Foça C. Eüddelumumiliğinden: en ğş iki yüz elli lira tahmin ceza evinde nlacal vi ve idim ii e e şapba günü a 10 Oda edi sek üz münal asaya koni kani bnieli işa m l ı yüzde ie teminat parasi ve, ab birlike de te İ A9. A IN b İk li Foça müddeimümülü ik ilik: dairesini a A şekkül edecek ira 8 agi posu: MİŞLEN LASTİK a NTESİNDE Bulvarı No. 17-21 Telgraf KAUKİ - Kİ İZMİR i (019191 Bayanın hakkı var RA LIN | Dişleri ve diş etlerini ee lig pırlanta gibi parlatmak ve uzu ömür temin etmekte rakipsiz bir kudrete malik diş mec Sabah öğle ve ema er yemekten Gi a günde 3 defi N Mielerimrır Bresliğ si ; iele Çiftlik, Süthane ve bü tün köylülerin dük 2 arına: MiELE Krema makinaları geldi | saz yn ke E Bu makini > skçülük emin: ii b e) t kazı ei ii nar m M MIELi İZMİR ve civar umum satı

Bu sayıdan diğer sayfalar: