6 Şubat 1938 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 3

6 Şubat 1938 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

e geniş nefes aldı Ordu, ekonomi ve dış siyasetle yahu- ii “Yataklı vagon il i harabelere alâka di istlerin - İzmir amalarının i ale e in muteriz mi Em inler emire uğramaları tabii ve li turistik © Beri, 5(A.A) —H başlıca daire | turistlere bir ai iple verebilece- muhabirinden : > yl ke bii alli ve bir merkez dn ibaret ğini beyan etmişl ço, Berlin geniş bir nefes almiştu ln trepeklmi de binli cl Belediye ve hr e reisi B. a yeni bir 30 haziran hâdise-| cek hale gelmişti. yeni yagi La Funk ilk ir. Behçet Uz, meye turistik fa- sinden korkulmakta i. Bununla| © Bununla beraber ordunun islâhi bağli iie başlamıştı. Re- aliyetin. artması için uar komitesi —i. 1 O Z4-İ işi henüz halledilmemiştir. Ordu fil-| icksbank müdürlük komitesi âza- > panki kadar deri azİ hakika yalnız partiye sadık olan bir| sından B-iafmeri iktisat müsteşar; birlerin bir program halinde göste- ii Parti eğin or- Se nazırı ile şefler kabul ettir-| ğına, iktisat nezareti” müsteşarı rilmesini kendisine verilmesini A i ü ,.İ rica etmi e siya im in hâsıl olamamıştır. Bu- ömer ser mame Ri Ml Tl eşi na ii beddü ii hareket asıllarının yerini tutan | Ketinin temmuz ayında İzmirde bi oktan dör seni plünin tabak kei ia sd in yerime ear ek öze İşt çim kararlaşmışbır. Bu sür r. Bu plân bütün mi Harici xal Fon Hann eken demir kuyuları |retle, yatakl agonlar şirketinin)» memleketin teşekküllerine gittik << arici siyası laşma devlet vilavi anın muhtelif merkezlerindeki en Eoakarkkdar tabani Gİ çekeceği sima İZ e ae anem si miş şekle göre Fon Noyratın m. riyase-| 4 teşkilâtı dairesine, w Lang. hrin reklâm mi Cik al- rin s dh: A) — Havas ajansı | tinde gizli e meclisi. ihdes| ya ve kredi ida etine, birkaç Fon | ası Di in edim Yanl lacak öve Alla çi iki ez barel dövize rel ili ” vii bir, muhtariyet elde era | çün şefleri” Jeil olarak ii rine taşi & elinişkerdi vE yerinden yesim gelecek ekapo. özderdeele ü Funk yeni vazifelerini i > lan k b 1 İleri verecek, fuar halkında da iza- © merkez haline ei di me ; hat verdiği gil tahada pek cüretkârane yapılan ye: gre 5 A. A) — Havas ajansı bcesinde Göring "Aman rma ye i Biliklere itiraz eden ordu harici si- muhabirinden in hakiki dikt Mersinde müthiş fâcia e içi Bir yat Satın alını yar İstanbul, seti için Alımı Bir tüccar bir bar kadını- nı li içinde vurdu lar m azami surette eni gösterecektir. Imar “plâni — BAŞTARAFI 1 EDE — muş ve plânm batan kadar bir para projesi ha: nıştır. SON HABER ISPANYA IÇ HARBI ... | Cümhariyetçiler göğüs göğüse çarpışıyorlar ) — Salamankadan bildiriliyor. Gümbu ele ma, 5 (Ö.R ip ie leri Santa Barba madenlerini ri ie geye taarruzda bulunmuşlardır. Mul çok şiddetli olmuştur.Salamanka bu lame Ti püsl irtüldü. günü "id ia ediyor. ii 5 (Ö.R) — Milk moğdatan belalim resmi mi eli iği: ndaluzi iye ie ntakasında düşman mevki- ur etmiştir. Estramadure seksin: Ate Gil. Asilerin bir isarta püskürtülmüşt B.M. M. Reisi B. Renda ia ae a 5 (Telefonla) - —B. Di Mecl si Reisi | B. Abdülhalik ölhalil rayına giderek Atatürke tazima! Matan arzetmişi Postal. dram il İstanbul, 5 e Posta, telgraf İl mü m ii azifin bir valiliğe nakledileceği ve inhilâl edec: rek- törlüğe de Seyhan velisi B. Tevfik Hadinin greilareği ölen mektedir. Pam A İle m uk kongresinde münakaşalar A) — k kongr aker çıkmaza girmiştir. Bi mazın vi Ehil ile ij plikhane sahi Ke mi beyi ölçüş i re m pamı ml dahili kal edir. in bugünkü son içtimam a rar sı sureti kabul eğik mişti rikan ji ayıklayıcılarının hazarı dikkati bu. sene, benli bulunması meselelerine celbedilmektedir. mi bir ai kekeli ir emniyet ve polis yardım hin i imeiya adan Mersin (Hususi mauhabirimizden) buy İp al arkam e yi : 1 mn müş bi al ol einden haberdar olmuş, genç kadm verm a sandığı kuruluyor e bazı tai —————— — zi birka del ğildığ hüdis Alı Ankara, 5 lm ) — Emniyet işleri genel direktörlüğü, teş- i Ti Fâcianın tafsilâtını bildiri- | karşısı eri ne yi pi şaşıran soför| mühendislerimiz meşe Mi er kanunun m maddeye istinaden emniyet ye slnebin ardım 4 otomobilini yavaşlatarak ( genç adamın ir enberi Sl be sandığı i 4 —— bulunan Da e silâhmi almak iterken be. &sna- İnan deniz iii müsteşarı » Sadul hr Gü Başlamıştır. Genel di direktörlük nizgmn e e ehe Barasih pafi aktan kurtarmi ge ii larından is i B i > İlanların Pöslekten ayrıldıkları tarihte birikmiş para iyi inde şehrimize döner. fade edebilmelerini temin etmek : e balam ii Gene me yatle müddehememiliğin önüne getirmiş Pera Da larını şi m tas SAğ gi dem > dir. Proje her emniyet direktörlüğünde dan bi SR eta e yaralılar yi K . d 1 iŞ bi i ki di olan ahırede diki sermayesi 500 bin lira kadar e meş , bu tanışma selena Dik- id can ii İsanı . si i l bu sandıkları e v o ni ' pi bir m dl e vim RM örn EE ei RAL da, SÖZ la “halde E r maktadır. Proje polisin mesken ihtiyaçlarını i zmn vir in Yugoslav takımı-| nüma yişle e win derek ve bü iel ol eler arasmda bi ezan end ai iliyordu. B.. kn el siye dana getiren hükümleriyle e yeli is Ki iri okutabilmek için Mr e, eşe yeğen na İ-3 yenildi — BAŞTARAFI 1- NCİ SAHİFEDE — Seaekmyen deler Tire edecekt 5 layarak diyor «aşak mem e e erene l istanbul, 5 (Tefal) — eb nl mennüniyetle karşılay MM e ee ii ea delilini <Y€ rimize & ian Yugoslav fabellu e e om anya Ss d seçimine bir müddet dalaşı son a dönmüş kekini Yayma elk ili zim Ji kene ein HU pm erir. Şoför her sey b a sonra ölmüştür. Dik- ir le yapmıştır. Maç arar yan Küm biri idi, Sonradan aksi a bulunan genç mda ba an kur li benüz €*| olmı vazi- bir yal tat a çim ia eğil- Man akalliy etlerde ti — iştirak. edecek ş, Yugoslavlar hâkim bir , Bilhassa be obilini gür a mn Skekle. genç kadın arasında müthiş bir karıl amam. Geçi çize tini: mücadelesi başlamış bulunuyordu. rh olm yet arabada patlayan bir tabanca fâcia müm en Bir teessür | idi. Maç, Yugı Sİ şoförü yerinden hoplatmıştır. Şoför amel yk mis tir, Alman hödüleleri daha kuvwi b ilistine sefer H) n lavların 1 -3 a gerek başvekil Mehmet Mei Tayyarelerimiz e in içli kötülük Kahire, 5 (Mi ad eli t paşa Gi saray m & doktor kii etmi ye Yapılan kar- hücumlarda iş resmi daireler sa- imi lan uzal we ia aşağı şahsiyet sa- 2 Mart seçi- mi ildiğ öre Bükreş, 5 (A.A) b likte hereke edecektir Bu minde SN aliye Dartisi ile bi ra al medi s eği Ş e ete Gi ve ibi sahal asik di imiiyazlay verilecektir. Arap gençlerinin W nnameleri çlik teşkilâtı her tar — — — — — afta beyanma Beyrut, 5 (A. deki hareketlerini protest acaklar prim yl abla sekin barİ geler e ii er PK Filistin > Ve Italyan matbuatındaki akisleri DME ollerı idaresi, mem: |biri ve bilhassa Ali Mahir paşaya Ve) etmekte ve ingiliz mallarına boykot edilmesini halktan Demek Milâno, 5 (A.A) — Alman hâ-| elinde bulunuşu ordu ve parti ar ket işinde emir e ardi dktor Ahmet Mabir bele v-| tedir. ei | erden inden bah lo D > irat temin 1 ni diğer viliyetlere de ke ii imi mc diya e ili, gi komşu memle me sorar, Bunlar ser wi in Anka r d us y a Ka ne Aa ara m mk | ütün z İ ii rl ül ardi merküzü ve aemelerni daha e bağ eren öl eyi se iniş alin ile sihebi emi şiddetli Ş ampiy onluk Amerikad an harp ii ingi ii iddiasına X itler Göringi eşal d Bunun için Yazılar yazılıyor. o Vafdcıların i 3 ii ile ml bir adamın meziyet Erin 5 A sa e Suriye öksek kamiseriğine üre | ere ba tn Avapada blum kar çları : malzemesi alıyor ii mükâfatlandırmış oluyor. Fon Gl ii Telef ei bentropun hariciye nezareline neştolunan e ie > topraklarından geçmesine mü |rac9at ederek kocasının kabina e alın çi la el Rİ Makafiz- 5 (ö. az Rusya > ei tayini hiç te hayret edilecek bir hâ-) gul olmakta ve mw ri mas demiş. Manaf HN e bel İk meg Mem e Eyi bir çöle birp sali iâe değildir. Hilerin kendisi için) bir hemmiye ve tedir Vak Ein li başladıktan san Ma yetime getimeyince, me-| gücü ile e inler seyir met R Rusyanın sipari 950 mi hüsüsi bir meclis teşkil etmek iste e, Lübrian ve İrana da tay») Pus zat Vafd alen e zn unmuşi Mn in işlemesi için tşebiüe lihcrde Manaf Eta paye Mİ er gol Tanen Berabere) lr Sovyetler namına Meal bundan, yle harici siyasetine da- irişilecektir. wm edenlere önayak olmuştur. x re olm kiz GRİŞ ha büyük bir © ehemmiyet atfede- izmir a maalktuğl Maztafa EL Nabe vN kalmışla, kardeşi Er ifadesidir. E in Beriner Lokal Anzeier de | ünde. Lin. grinin İm Ticaret ve e Sanayi odası intihap mpa diyor ki ifadesidir. Emimeı e kiş EM lerde di Tr tına gelin İzer bii mi m ür ilim | erlerin şimdiye kadar, eml) Pinar hada amin ei heyeti riyasetinden Se | arak Nasyonal çatı rejimi şe-İ gö: örülmez! bir tarzda telif ve e imtiyazlı coğrafi vaziyetten meb” della and 938 yılı inci künun iptidasını müd bit bal —— * e kim : erme MN a m ii Yüzü bulmuyoruz. JALE niyetirl ss, pa Ticaret t ve Sanayi Odası meclis ie Ti o 'et ve Sanayi oda- *. Simdi vazifelerini terkedenler| (Bor: azıyor & İT milli bilğe ve siyasi idareye| bapvekil e a dan 17 ye kadar İzmir Ticar y İM bügüne kadir şefe sadakatle) Neryonal Sor yalin esaslı un Sı bulun Bugün bu cihet|edilen suikasdın Ali Mahir p KD . hizmet ettilerse — onların halefleri| surları tarafından el yar mil-İ er türlü htiznalleri tem bir huzur)tor Ahmet Mahir beyin kiye Main a ela me BAR ikinci, üçüncü, dördüncü sınıflar» de bundan ile stad hareket| letin bütün faâl kuvvetlerini teksif| S aniyet ile karşılıyı ia bir dam iddia etmiştir. İddiasın se da kayıtlı bulunan tacirlerin ia arıda göslerilen gün ve saatler- İp etmiş bulunuyoruz. Bu sure Ak derecede temin rada deliye vekil vazife gr da kayı anmak üzere odaya & gelmeleri ehemmiyetle rise Gazete Del Popolo diyor ki manya dünya devletleri aramda se se-| “ener Tageblat güm yes yar 1 len mizin ot öp el 52 iş e >> Başkumandanlığın da Hitlerin sini daha kuvvetle işi iza Enerjis hedefe b deliye varmıştır. bü vi in tam Hükümetçilerin ie gazetesi Filim sanayiinin harıkalar dizisinden biri: biri ve de çalışacağını 5 SİLANSORLAR (Türkçe) vetli bir azimle gön da A > p mn ütü e ili ve EE de yil bütün dünyaya LÂLE'nin BAYRAM için bele büyük PROGRAMI bekleyi gi

Bu sayıdan diğer sayfalar: