5 Kasım 1955 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 7

5 Kasım 1955 tarihli Akis Dergisi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Tevfik İleri Mağlüp — sayılır. bu yolda mağlüp rey vermesi sayesinde seçilince herkesin gözleri açıldı. Fahri Belen oylama sıra- sında salonda bile bulunmak istememiş ve gazinoda oturmuştu. Buna mukabil Genel İdare Kurulunun adamları son de- Anlaşılıyordu ki ne son hareketleri, ne de Büyük Kong- renin idare ediliş tarzını tasvip etmişti. Bunu Gurup Başkanlığı seçiminde gös- terdi. Tevfik İleri'nin kazanması adetâ mu- hakkaktı. Demokrat Parti içinde Samsun milletvekili bir şahsiyetti. Kusurları bu- lunabilirdi, ama bir siyasi hüviyeti vardı. Ağzının lâf yaptığını da hiç kimse inkâr edemezdi. una mukabıl karşısında bu vasıflardan mahru ikinci sınıf bir si- yaset adamı çıkarılıyordu Burhaneddin Onat'ın ismi söylendiği zaman gülümse- yenlere, Meclis koridorlarında hâlâ rast- lanıyordu. Ama Burhaneddin Onat Tev- fik İleri'yi görülmemiş bir hezimete uğ- rattı ve Gurup Başkanlığına seçildi. As- lına bakılırsa ne muzaffer Burhanettin Onat'tı, ne de mağlup Tevfik İleri. Ge- nel İdare Kurulu ve onun tahakküm zih- niyeti İslâhat taraftarlarının ve onların i- leri zihniyetinin karşısında perişan ol- Pek çok milletvekili «bıraksınlar da, artık gurup kendi başkanlarını ken- disi seçsin» diyordu. Tevfik İleri hakkın- da, seçimden evvel bir de küçük müna- kaşa cereyan etmişti. Samsun milletveki- linin Genel İdare Kurulu âzalığı sıfatı- na itiraz olunmuştu. Fakat Genel İdare Kurulunun başka bir âzası, Refik Koral- tan Tevfik İleri'nin, eğer seçilirse Genel dare Kurulundan istifa edebileceğini bildirmişti. Zaten plânın o olduğu ma- AKİS, 5 KASIM 1955 lümdu. Tevfik İleri Gurubun başına ge- tirilecek, onun yerine sıra bekleyen ilk yedek Hüseyin Fırat alınacaktı. Tevfik İleri' nin Büyük Kongreyi idare ediş tarzı liderlerin çok hoşuna gitmiş olmalıydı Meclis Gurubu da aynı metotlarla idare edilirse, —işler — kolaylasacaktı. — Hulusi Köymen elinden geleni yapmış, fakat ya- lpa yapa seçilme kabiliyetini tamamâyle kaybetmişti. —Üstelik — Tevfik — İleri'nin Meclis Gurubu tarafından tutulduğu sa- nılıyordu. Hakikaten Samsun milletveki- li geçen devre «bileğinin hakkı» ile Mec- lis Başkan Vekilliğine kendisini seçtirme- miş miydi? Ama unutulan, Büyük Kon- gre ve orada kullanılan metodlardı. Mec- lis gurubu kendisini öyle idare ettirmek niyetinde değildi. Burhaneddin Onat'a o bakımdan güvenebilirdi. Kimsenin tanı- madığı Doktor herkesin tanıdığı, diki de- Rıza Çerçel evlendi Siyasi — kulis fa bakanlık etmiş, Genel İdara Kurulu- na ve Meclis Başkan Vekilliğine seçilmiş bol saçlı mühendisi yendi Genel İdare Kurulu bu kadarla da kurtulamadı. Meclis Başkan Vekillikleri- ne Fikri Apaydın, Esad Budakoğlu ve Şe- mi Ergin getirildiler. Apaydın ile Esad Budakoğlu geçen devrede de başkan vekiliydiler. Bilhassa Fikri Apaydın mü- zakereleri idare ederken öteki başkan ve- nun bütün sempatisinin islahatçılara 01— duğu hiç kimsenin meçhulü değildi. lara reva görülen muamele üzerine sıya— si hayattan öylesine soğumuştu ki bir a- ralık niyeti Balıkesir'e dönüp avukatlı- ğa başlamaktı. Bilhassa Sıtkı Yırcalı'nın YURTTA OLUP BİTENLER Enver Güreliyi partiden ihraç edenler arasında bulunmasını ne anlayabiliyor, ne de hazmediyordu. Şemi Ergin'e gelin- ce Manisa milletvekiliydi ve Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu'nun yakınıydı. Kızılayda onun muaviniydi. Beraber çalışıyorlardı. Şemi Ergin için «babasının oğlu» demek yanlış olmazdı. Pertev Arat'a gelince, o sadece 80 rey alabilmişti. Hele Meclis Gurubu Başkan Vekil- lıklerı ile İdare Heyeti seçimi ayrı bir â- em oldu. Gurubun iki kan vekili vardı. Birinde Muzaffer Kurbanoğlu kal- dı, fakat ötekine Halük Şaman getirildi. Halük Şaman bir münevver milletvekili sıfatıyle ve yaşı icabı 19 ların ideallerine yü inanıyordu Büyük Kongrede <<ıskat teklıf'ı» yapıldığı zaman en ziyade dan ifadesinin alındığı ileri sürülmüştü. Her halde liderlerin hazzettikleri bir şah- siyet değildi. Gurup İdare Heyetıne gelınce, ora- ya seçilenler arasında l mler var- dı ki onları duyunca bazı kımselerm tüy- lerinin diken diken olmamasına imkân yoktu. Yusuf Azizoğlu ve İlhan Sipahioğ- lu seçimleri kazanmışlardı. Hem de top- lantıda Genel Başkan Adnan Menderes hazır bulunduğu halde... Gurup İdare Heyetinden Osman Kavrakoğlu gibi li- derlerin yakın adamları uzaklaştırılmış- lardı. Anlaşılıyordu ki Meclis Gurubu müfritlerden hazzetmemektedir ve bir punduna getirilip çıkarılanların «kuy- ruklar» 1 bütün arzuya rağmen kesileme- İtimad ve ademi itimad Meclis Gurubunda alınan neticelerin bir itimad ve ademi itimad meselesi doğurduğundan zerrece şüphe yoktu.. Ni- tekim milletvekilleri bazı kimselerin şah- sında acık protestoda bulunmuşlardı. Bu Ekrem Hayri Üstündağ Niçin — uzaklaştırıldığı — anlaşıldı

Bu sayıdan diğer sayfalar: