14 Ocak 1956 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 26

14 Ocak 1956 tarihli Akis Dergisi Sayfa 26
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

BUNLAR HEP HAKİKATTİR Nazillide oturanlar, Aydında otu- ranlara nazaran yarım adamdır. Öyle olmasaydı, Devlet eliyle yapı- lan aylık kahve tevziatında, Aydın da aile başına 200 gram. Nazillide i- se 100 gram verilmezdi (Nazıllı Postası) Gelen haberlere göre Kütahyayı ya- bani arılar istilâ etmiştir. Beledi- ye bir kuruş mukabilinde an topla- makta ve böylelikle istilanın önüne geçmeye çalışmaktadır. Ayrıca diğer yıllara nazaran şehrimizde pire var- dır. (Amasya Sesi) — Şehrimizde bir dükkânın kıhdını kırarak kasada bulunan 127 kuruşu çalmaktan sanık olarak yargılanan Halil Gören üç sene iki ay on gün hapse mahküm edılmıştır eni Adana) Diyarbakır — — Şehrimizdeki Melik met hamamının kubbesine çıka- rak pencereden içeride yıkanmakta o- lan çıplak kadınları seyreden bir kaç genç bir ara heyecana kapılarak kubbede bulunan camları kırmışlar- dır. Kırılan camlardan büyük parça aşağıda yıkanmakta olan Sabiha Sel- çuk adındaki kadının göğsüne isabet ederek ağır yaralanmasına sebep ol- muştur. Yaralı kadın hastahaneye kaldırılmış, gençlerin — aranmasına başlanmıştır (Türk Dili - Balıkesir) * İzmitte Orhan Camiinde tuhaf bir hâdise olmuştur. Camide Mevlid 0- kunurken caminin imamı elinde bir sopa olduğu halde içeri girmiş, "bu caminin imamı benim, ben varken başkası mevlid okuyamaz demiş ve cemaati zorla dağıtmıştır. Halk eli sopalı imamdan davacı olmuştur stiklal - Hereke) bır tatlıcı dükkânına 40-50 1 hücum etmiştir. Arıların sahibi arılarını öldürdüğü için dük- kân sahibini dava etmiştir. (Bızım Şehır - İzmit) Tirede bin Kaymakam vekilliğini yapmakta o- lan Jandarma komutanımızın ya- kın bir alâka göstererek her sinema- ya alâkalı zabıtaya yardımcı olmak üzere jandarma erlerinden vermesi sinemalarda şikâyeti mucip bulunan halin önüne geçilmesini sağlamıştır. Bu durumdan aileleri ile birlikte sinemaya giden hemşehrilerimiz bil- hassa memnuniyetlerini belirtmişler- ir. (Halkçı - Keşan) Haydarpaşadan — 20,20 de kalkan Er- zurum posta treninde enteresan bir hâdise olmuştur. Geceleyin kocasının sık sık kom- partımandan koridora çıkmasından şüphelenen genç bir kadın bir aralık dışarı çıkınca genç bir kadınla koca- sını yan yan gormuş ve tepesi atan kıskanç kadın "sen başkasının koca- sını baştan çıkarmak için mi seyahat ediyorsun" diye kadına saldırmıştır. Bu sırada araya giren kocasını da hırpalayan kadın, kocasını guzel bir kadın görünce beni unutursun" diye ayakkabı ile dövmüştür. Araya giren yolcular güçlükle hadiseyi önlemiş- er ve kavgacıları barıştırmışlardır (Sakarya - Eskişehir) Yılbaşı gecesi hediye taksimi İnsanlar ve hayvanlar... Antalya — Zimmetine 7 kuruş 10 para geçirmekten suçlu bulunan Gundogmuş azası Karabük köyü muhtar vekili Durmuş Sert 5 sene 10 ay hapse mahkum edilmek talebıyle yakında Alanya Ceza Mahkemesin- de yargılanacaktır. Bundan bir müddet evvel Durmuş Sertin 470 lirayı zimmetine geçirdi- ği iddia edilmiş, fakat yapılan tah- kikat sonunda 7 kuruş 10 paralık bir suistimal olduğu anlaşılmıştır eni Adana) Memleketimizin, Ziraatten sonra gelen ikinci mühim servet men- baı, (Havacılığımızın), Et ve Balık Kurumunca ele alınıp, kısa zamanda pek büyük başarı elde edip Dünya . Et ve Balık piyasası muvacehesinde, istikbale büyük Üümitlerle yürüyen Kurumun, selahiyetli ve kurucu el- lerde, en modern tesislerle, iç açıcı muvaffakıyetlerını gosteren resimli, uzun bir yazı serisi. (Demokrat Türkiye) * “Bursa — Barakfaki köyünde ente— resan bir hâdise geçmiştir. C.H li Ahmet Çolak kendisine misafir ge— len D.P. li Mustafa Kurt,İsmail De- mirbaş ve kardeşi Kâzım Demirbaşa şöyle bir teklif yapmıştır "Tavlada kim olursa mensup olduğu siyasi partiden istifa edip galip gelenin partisine girecek". avla oyunu başlamış, — gittikçe hararetlenmiş ve neticede Ahmet Ço- lak, üç misafirini de tavlada mağlup ederek şampiyonluğu almıştır. u netice karşısında üç li sozlerın— de durarak D.P. den istifa edip C. P. ye girmişlerdir. (Sakarya - Eskişehir) * Lozanın Otluk köyünde garip bir, hadise olmuştur. Vaka şöyledir: Saat 18 raddelerinde köye 150 met- re mesafede bulunan Ali Çarıklı adlı şahsın evi önüne havadan bisküvit kutusu büyüklüğünde bir cisim duş- müştür. Beyaz renkte olan bu cisim birden bire bir bina — yüksekliğinde şişmiş ve müthiş gürültülerle patla- mıştır. Patlayan cismin parçalarından bir kısmı açık bulunan evin kapısın- dan içeri girmiş ve ocaktaki ateşle- re isabet ederek evde bulunanların ellerile yüzlerini yakmıştır. Ev halkı dehşetler içinde bu durum karşısın- da ne yapacaklarını şaşırmış bu sı- rada gürültüyü duyan Otlak köyü halkı hâdise mahalhne gelmiştir. ' Patlama neticesinde etrafa yayı- lan parçalardan bir kısmı da evde- ki yatakların Üzerine yapışmış ve zor lukla koparılmıştır. ayet durum alâkalı makamlara bıldırılmış ve bir nevi kağuçuğa ben- zeyen parçalar tahlil ve tetkik edil- mek üzere daha üst makamlara gön- derilmiştir. Muhitte dehşet yaratan bu cismin ne olduğu ve nereden geldiği hakkın- da halen birşey bıhnmemektedır Tah- kikata devam edilmekte (Yenı Adana) AKİS, 14 OCAK 1956

Bu sayıdan diğer sayfalar: