11 Haziran 1962 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 12

11 Haziran 1962 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

YURTTA OLUP BİTENLER İnönü Bölükbaşı ile birlikte Faydalı sında partisinin ancak bir Milli Koa- lisyona katılacağım söylemiş, buna mukabil Alican her hangi bir koalis- yonda yer alabileceklerini bildirmiş- tir. Bu açıklamalar, haftanın sonun- da bir üçlü koalisyona gidildiği yo- lunda spekülasyonlara yol açtı. Nite- kim İnönü Hasan Dinçerle bir defa daha görüştü veC. K. M. P. den yeni ar.. Durumu bir süre uzaktan kolaçan ettikten sonra Başbakanlık görev- lisi İsmet İnönü - beklemenin resmi sebebi : C. H. P. Grubundan icazet almak- çarşamba günü kolları sıva- dı. İnönü o gün saat 9.80 da minik O- peli ile Çankayaya gitti ve saat 10.25 e kadar Cumhurbaşkanı Gürsel ile konuştu. Başbakanı kapıda gazeteci- ler karşıladılar ve hemen suali sor- ular: e şeklini tespit et- tiniz mi Paşa nönü suali ciddi bir şekilde bir "başka sualle cevaplan- dırdı: . O işo kadar basit bir İnönünün ayni gün yaptığı ikinci sohbetler neral Cevdet Sunay ile idi. Sunay, Başbakanlıkta 10,35 den 11,24 e ka- dar kaldı ve kapıda kendisini karşı- layan gazetecilere Başbakan ile, Al- manyanın Türkiyeye yapacağı (o 750 milyon marklık mühimmat siparişi konusunda görüştüklerini ifade etti! İnönünün o günü dolu geçti. Su- nay Başbakanlığı terkettikten sonra Başbakan, Devlet Bakam. Necmi Ök- tenin odasına girdi, bir kaç dakika sonra da Necmi Öktenin odasında yapılan toplantıya Devlet Bakanı Turhan Feyzioğlu katıldı. Öğleden sonra da İsmet İnönünün temasları devam etti. Saat 15.40 da müstafi Başbakan müstafi C. K. M. P. lideri Osman Bölükbaşıyı (o kabul i. İnönü yeni kuracağı hükümet konusunda C K. M. P. nin müstafi li- derinin de fikrini almak istiyordu. Hususi Kalem Müdürü Necdet Calpa Bölükbaşıyı bulması için talimat ver- di. Calp, Bölükbaşıyı evinde telefon- la bulabildi. İri yapılı lider, pek hay- ret etti ve Calpa: "— BenC. K. M. P. den istifa et- tim. Artık sadece Ankara milletveki- liyim. Başbakanın benimle görüşecek kaç dakika sonra Bölükbaşıya İnönü- nün bu suale verdiği cevabı iletiyor- du. Başbakan İnönü aynen şöyle di-

yordu: "— Siyasetten ayrılıp köylerine çekilseler (o bile memleketin buhranlı bir anında kendileriyle konuşmak ve fikirlerini almak ihtiyacını o hissede- -im.' Bunun üzerine Bölükbaşı davete icabet etti. Bölükbaşının Başbakan i- le mülakatı saat 16.30 a kadar sür- dü. İçerde Koalisyonla ilgili görüş- meler yapıldı ve Başbakan Bölükba- şının bu konuda neler düşündüğünü öğrendi. Bölükbaşından sonra Baş- bakanlığa ikinci defa Cevdet Sunay geldi. Genel Kurmay Başkanı bu i- kinci ziyaretinden çıkarken gazeteci- lere sert bir ifade ile sadece: — Hiç bir şey söyleyemem" de- sükle iktifa etti. liderler Başbakanlıkta Haftanın ikinci yarısındaki perşem- be günü ise gene temaslar devam etti. İnönü saat 16,30daC. KM.P. Genel Başkan Vekili Hasan Dinçeri kabul etti. Doğrusu istenirse gazete- ciler için en verimli ziyaretçi de Din- çer oldu. Zira içeriye girerken kendi- sine sual soran gazetecilere : "— Çıkarken görüşürüz" o diyen Dinçer hakikaten vaadini tuttu ve a- çıkça partisinin koalisyon konusun- daki görüşünü bildirdi. Dinçer Başbakanlığın merdivenle- rinde göründüğünde saatler 17.35 i gösteriyordu. Dinçer 65 dakikalık mülakatın muhasebesini, çantasından çıkardığı bloknota baka baka yaptı ve gazetecilerin not almasına imkân sağladı. C. K. M. P. ye göre hükümet buhranı normal bir hükümet buhranı değildi. Onun için Anayasa ile dü- zenlenmiş olan demokratik (o rejimi herşeye rağmen azimle yürütecek, si- yasi ve sosyal dertlere merhem vura- cak bir hükümete ihtiyaç vardı. Bu hükümet ise ancak bir Milli Koalis- yonla gerçekleşebilirdi. C. K.M i İsmet Paşaya görüşünü işte bu ışık altında sunmuştu. Gazeteciler Dinçe- re sualler sorarak C. K. M. P. içinde- ki durumu öğrenmek istediler. Ama Dinçer o konuya pek yanaşmadı. İnönü o gün son olarak Milli Sa- vunma Bakanı İlhami Sancan kabul etti. Cuma günü temaslar daha ziyade öğleden sonra yapıldı. Saat 16.30 da Başbakanlığa 52838 plâka sayılı Con- sul'ü ile Y.T.P. Genel Başkanı Ek- rem Alican geldi. Alican arabasını Yargıtay binasının önünde park et- tikten sonra gazetecilere doğru yü- rüdü. Basın mensupları Alicana ilk

Aynı gün çıkan diğer gazeteler