12 Ocak 1963 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 4

12 Ocak 1963 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Günlerin getirdiği Yurttan Akisler Cevdet Sunay Geniş bir nefes Orda — Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Sunay oldukça önemli bir ameliyat geçirdi. o Operas- yon sabah saat 9'dan 10'a kadar, bir saat sürdü. Suna- yın safra kesesinden irili uf aklı tam 18 taş çıkarıldı. Ankaradaki Askeri Gülhane Hastahanesinde, Birinci Hariciye Kliniği Şefi ve Akademi Kumandanı oProf. Necmi Ayanoğlu tarafından yapılan ameliyatta, Orge- neralin safra kesesi de alındı. Sunay dört yıldanberi sancı çekmekte, ama bir türlü zaman bulup da ame- AKİS/d liyat masasına uzanamamaktaydı. Nihayet, Aralık ayında gittiği Paristeki NATO Askeri Komite Toplan- tısında 32 saat süren bir kriz sonunda kararım Yerdi ve Başkente döner dönmez Gülhane Hastahanesine yat- tı. Genel Kurmay Başkanının ameliyatı son derece bini geçti. Nitekim Sunay bugünlerde sık sık ya- an kalkarak hastahane koridorlarında dolaşmak- ve ele ayakta karşılamaktadır. Sunayın dina- mizmini bilenler tarafından bu hali hiç de yadırganma- maktadır. Sunay 62 yaşındadır. e — Çalışma Grupu Me ki ei er Konsorsiyumunu bu grup ihdas etmiştir-, Ö ki günlerde Pariste toplanarak, bir süre önce > ölen

ui Ripken'in ml Müşterek Pazara bağlı bir te- şekkül olan Avru; a r Bankası Genel Müdü- rü Von Mangokdöun getirilmesini e Bi- lindiği gibi, Dr. Ripken'in ölümünden beri başkanlığa OECD -Milletlerarası İktisadi Lie Genel Sekrete- ri Kristensen vekâlet etmekteydi. Teni Başkan Von Mangoldt Türkiye gerçeklerini iyi bilmekte ve öteden- beri bir türk bea olarak tanınmaktadır. 1958 yılın- da istikrar programının hazırlanması sırasında OECD mümessili olarak "Türkiyeye gelmiştir. Hariciye — Hariciyedeki tâyinleri ilgili olarak ha* zırlanan kararnamenin bir süre için durdurulması bir- çok hariciyecinin yüreklerini hoplattı. Romaya Büyük Elçi olarak atanması bir gün meselesi olan Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Namık Yolga da Mart baş- larına kadar da kalacaktır. Tâyinlerin durdu- rulması, bütçe meselesiyle ilgilidir. Son olarak, yüzde 12 nispetinde bir tasarruf sağlamak amacıyla bütün tâyinlerin urulması ve ancak çok öl olanla- rın da Başbakanlığın ona; yapılması hakkın" da prensip kararma varılmıştır. Bu karara en çok genç hariciyeciler üzüldüler. yn geçenlerde Arnavut- luk başkenti Tirana yapılan tâyinini beğenmiyerek red- deden Turgut Aytuğun da ağzını bu günlerde bıçak açmamaktadır. Sanayi — Mercedes Otomobil Firması, Türkiyede Mercedes Benz otomobil ve kamyonlarını imal etmek üzere bir fabrika kurmağa karar verdi. Firma bu ko-

Aynı gün çıkan diğer gazeteler