18 Haziran 1966 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 10

18 Haziran 1966 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

YURTTA OLUP BİTENLER Cumhurbaşkanı ve Başbakan, temel atma töreninde Düzensizlik içinde bir tören — Ne bu rezalet?. Çekin şunları, Yalı. " dedi. Konukların saçları, ( kirpikleri, uzun yolculuktan, düzensiz törenin zahmeti yüzünden toz toprak içinde kalmıştı. Bütün bu düzensizliğin de üstünde, Keban Barajının ana göv- de ve hidrolik terminalinin 700 mil- yonluk inşaatına başlanan törende asıl dikkati çeken husus, Başbakan- makamına kadar gelmiş bir ada- mın ciddiyetten uzak bir konuşma yapması ve bu halin yabancıların gözleri önünde geçmiş olmasıydı. Başbakan Süleyman Demirel, haf- tanın başındaki Pazar günü Keban- da, sular altında kalacağı tahayyül edilen bir yamaçta düzenlenen tö- rende bol bol "Allah", "maşallah", "inşallah" sözü kullandı ve yıllaryılı Kebana emeği geçen hükümetleri ve şahısları bir kalemde silip ata- ak, halka: — Sizin aklınızdan geçiremedi- vi işler yapacağız. Kebandan bü- yük işler yapacağız" 'dedi ve Ameri- kan Büyükelçisiyle Amerikan Yar- dım Heyetine mensup e Öyle gözlerinin içine baka balca 10 — Kebana yardım eden yabancı memleketlere, millet olarak şükran borçluyuz" diye konuşmaktan ken- dini alamadı Konuştukça heyecanlanan, he- yecanlandıkça obenzeri bir Başba- kan gibi vaad dozunu artıran De- mirel, "bir nehrin medenileştirilme- sinin güçlüğü 'nden, "medeniyet mü- cadelesi yapanların güçlüklerle kar- çılaşgğikları! 'ndan bahsetti ve: — Keban Barajı bitirilince, böl- ge, Amerikadaki (Niyagara ve Ar

manyadaki Ruhr bölgesi gibi sana- yileşecektir. Hatta, bununla da ye- tinmiyeceğiz, yakında Gökçekaya barajının temelini atacağız, Kara- denizde, 700 milyona çıkacak olan bir bakır rafinerisi kuracağız" dedi. Kıratı nurlu ufuklara doğru sü- ren Demirelin bu sözleri ve hele, Kalkınma Planında yer alan ve yıl- lardanberi üzerinde çalışılan proje- lere bir hamlede sahip çıkması, tö- rende hazır bulunan yerli - yabancı müşahitleri tatlı tatlı güldürdü. Cumhurbaşkanı Sunay ise: — Müstesna günlerden birini yaşıyoruz. Keban Barajı, büyük Al- lanın izniyle, büyük bir eser olacak tır. Yüce mületime ve Hükümetime en iyi temennilerimi sunarım" de di Nazmiye Demirel, Cumhurbaşka- nını ve Başbakanı bekleyen kordip- lomatiğin, basının ve diğer davetli- lerin oturduğu tahta tribünlere çevrili tören okürsüsünün kıyısına kadar siyah bir araba ile geldi. Ma- vi bir tayyör giymişti. O, arabadan inerken, hemen arkasında bir baş- ka siyah araba durdu. Bu arabadan ise "Bağrıyanık türk anaları" Me- lahat Gedik ve Neriman Ağaoğlu ile Enerji Bakanı İbrahim Derine- nin karısı indiler. Cümbüşe devam! Malatyaya uçakla giden, F-27 yol- cu uçakları Elazığ alanına ine- medikleri için, oradan Elazığa kar yoluyla geçen ve her adımda uğ- runa birkaç koyun boğazlanan Baş- bakan Demirele, Keban dönüşü, E- lazığ Orduevinde verilen ziyafet gerçekten görülmeğe değerdi. Ziya- fet masasına üşüşen AP'li milletve- killeri ve politikacılar, bir anda protokolü altüst ettiler. Başbakanın 18 Haziran 1966

Aynı gün çıkan diğer gazeteler