20 Kasım 1967 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 33

20 Kasım 1967 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 33
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Kısmet olmayınca,. Majesteleri'nin o ülkesi İngiltere'de protokol, başka bir zarafet Cumhurbaşkanı Sunay ve eşinin Londra'yı ziyaret- lerine ait program yapı- lirken de gayet zarif bir buluştan hareket edil- miş; Sunay ve eşinin ge- zecekleri bale okulunda, görecekleri bale otemsil- lerinde Oo mihmandarlığı Ninette da Valois'nın yapmasını istemişler. Ni- nette de Valois, Türk Ba- lesine büyük emek veren kadın, İngiltere'de de bir bale otoritesi ola- rak tanınıyor Türkiye Cumhurbaş- kaınna böyle bir mih- mandar seçmek, doğrusu güzel bir davranış. Ninet- te de Valois da bu işe çok sevinmiş. Ama, aksilik bu ya, o günlerde, İs- koçya'daki kardeşinin ö- lüm haberi gelmiş, he- men oraya uçmuş. Bu se- fer, kaldığı otelde, bir zehirlenme yüzünden bay lar ve Ama, Sunay ile birlikte gez. mek, 8 kasımda aynı u- çakla Türkiye'ye gelmek fırsatım kaçırmış. Oysa Devlet Balesi, Madam Gören GÜL-PERİ yazıyor De Valois'nın yolunu bekliyor. Önümüzdeki ay, "Pagodaların Prensi"nin galası var. oKoreografisi Türkiye'de yapılan bu güzel bale için ünlü ba- lecinin fikri merak edi- liyor. Budaklı protokol Sovyet İhtilâlinin 50. yıldönümü o Ayrancı- lar" daki yeni Elçilik bina- sında büyük bit kalaba- lıkla kutlandı. Sovyet - ler'in resmi kabullerine, yeni binanın salonları bi le dar geliyor artık. Vak- tiyle çok tenha bir şekil- de kutlanan yıldönümle- rini hatırlıyanlar, bu ka- labalığı dış politikamızın yeni çizgileriyle mi, iç politikamızdaki gelişme- lerle mi yorumlayacakla rını şaşırıyorlar. Galiba evsahipleri de biraz şa- şırmışlar: protokol üste- lerini epeyce budamışlar Elçilikte her zaman gör-

meğe alıştığımız kimse- er yoktu bu sefer. İşin garibi, eski -Ürgüplü- ve bugünkü Başbakanlarla, Sovyetler (Birliği'ne fi- den bütün politikacılar da yoktu. Tabii sena * törler grupu da değiş- mişti. Örneğin, Emanul- a Çelebi o çağrılmıştı. Özel sektörün temsilcisi olarak! Yuvaya dönüş mü? Sıphi Gürsoytrak, İhti- lâl sonrası özel yaşan- tısında da bir ihtilâl yap- mış, eski ve cefakâr eşin- den ayrılarak, İstanbul Amerikan Kız Koleji ö8- retmenlerinden Suna Kili- ci ile evlenmişti. Ama, ihtilalci eşi oolmak ko- lay değil. Suna Kilci, An- kara'ya bile gelmedi. Suphi Gürsoytrak'ın haf- ta sonlarında İstanbul'a giderek yaşadığı balayı kısa sürdü. Ve geçenler- de de ayrıldılar. Bu ayrılığın, yuvaya dönüş yolunu açacağı ü- mit ediliyor. Doğrusu, yakışığı da bu! Özel ya- şantılardaki ihtilâller her zaman 27 Mayıs kadar başarılı olmuyor. Biraz da statükocu olmak ge- rekiyor! Ooo, günaydın! (Geçenlerde İsveç'te, iki karı-koca durum de- giştirdiler diye yer ye- rinden oynamış, İsveç basını yalnız .bu olaydan bahsetmiş, Milliyet gaze- tesi de bu haber ve re- simleri sayfalarına oak- tarmıştı. İstanbul sosye- tesinin o naylon grupları ile başkent sosyetesinin meşhur, transfercileri, İs- veçlileri (o çok gerilerde buldula ar. Çünkü öy! urum değiştirme"ler onlar için çok olağan. Ör- neğin, İstanbul' daki "Nay lon grup"un kadınları birkaç defa soyadı de- İSTANBULSOSYETESİNDE BİR KARMA — (Soldan sağa) Selâhattin Beyazıd, Ulviye Bengisu, Sahir Kurutluoğlu, eşi Hadiye Kurutluoğlu, Aysel Madra bir yemekte. Sosyetedeki Avrupa trafiği yü- zünden grupların kadrosu tabii biraz değişti. Selâhattin Beyazıd Londra'daydı. Döndü Madra da çıktığı vrupa yolculuğundan yeni AKİS döndü. Kurutluoğlu ise, av mevsimi yüzünden sosyetik hayata veda etti. 31

Aynı gün çıkan diğer gazeteler