22 Ocak 1932 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 12

22 Ocak 1932 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 12 MUHİT Resimli, renkli, 80 sahife Türkiyenin ve bütün yakın Şarkın en mükemmel aile ve mektep magazinidir. MUHİT yeni abone şartlarile en ucuz mecmuadır. 480 kuruşa bir senelik abone ve ayrıca 300 kuruş kıymetinde kitap. 240 kuruşa altı aylık abone ve 150 kuruş kıymetinde kitap. 125 kuruşa üç aylık abone ve ayrıca 75 - 80 kuruşluk kitap hediye edilir. Verilecek kitaplar MUHİT'in bütün neşrivatı arasından seçilir. İsteyenlere meccanen bir nümune nüshası gönderilir. Mahdut bir zaman için yapılan bu tarifeden istifade ediniz. Adres: Dilsizzade Hanı 1-2 Doktor ALi VAHİT YILDIZ ÇOCUK UNU Çok besler. Çünkü madeni maddeleri, fosforu, vitamini çoktur. Memedeki çocuklar için yegâne bir gıdadır. İçindeki tarifeyi dikkatle okuyunuz. Deposu: Hasan ecza deposudur. 3185 numaralı biletle Bana 200,000 lirayı kazandıran Sadıköy'de eski Borsa hanı altındaki M. Gazi gişesinini talisiz- likten şikayet edenlere tavsiye ederim. o Turhan Bahriye Sevkiyat Müdürlüğünden: ; Bir adet mavnanın tamiri 25/11.Kân./932 tarihine müsadif 1 pazartesi günü saat 14 de pazarlıkla; Yukarıda cinsi yazılı bir adet mavnanın hizasında gösterilen gün ve saatte pazarlıkla tamiri icra ettirileceğinden şartnamesini görmek istiyenlerin her gün ve tamiri yapmak istiyenlerin münaksa günü ve saatte Kasımpaşa'da tersanede Cami altında Bahriye “© Sevkiyat müdürlüğünde teşekkül edecek komisyona lüzumu müra- © caatları. Türkiye eczacıları lâboratuvarı Türk anonim şirketi meclisi idare riyasetinden Hissedarların iştirak eyledikleri hisselere mukabil tediye eyledikleri mebaliğin taahütieri yekünunu nısfına iblâğ meclisi idarece krarlaştırıldığından hissedar- ların tarihi ilândan nihayet bir ay zarfında bilhesap tediye etmeleri lâzım gelen mebaliği Istanbulda Süleymaniyede Dökmecilerde Şamilancı sokağında 15 numa- rada kâin şirket merkezine göndermeleri ilân olunr. SEL-NIK BANKASI "Tarihi te'sisi: 1888 Sermayesi: Tamamen tediye edilmiş 30,090,0)). Frank merkezi idaresi: Istanbul Türkiyedeki şubeleri: Salata. İstanbul. İzmir. Samsun Asana. Mersin FELEMENK BAHRİSEFİT BANKASI İstanbul Şubesi İdare merkezi: AMSTERDAM Mezun sermayesi: 25,000,090 FL Tediye edilmiş sermayesi 5,000,099. FL İhtiyat © akçesi: 3,250,000 FL Galatada, Karköy palasta Telefon: Beyoğlu 3711/5 İstanbul tali şubesi : < Mer. kez Postanesi ittisalinde Alla' lemeci Han» telefon : İs 569. Bilumum banka muamelâtı Emniyet kasaları icarı Yunanistandaki Şubeleri: Atina. Selanik. Kavala. Her nevi banka muameleleri Kredi mektupları. Her nevi meskükât ile hesap küşadı- Çek servisleri kiralık kasılar İstanbulda Köprülü hanında - Köse bey . zade Cafer beye : Dr. Ekrem Emini “istabul oçanen tere momürluğundan ; v ş Bank Jereral Pur Lö Komers Etran- Dahili hastalıklar mütahassısı jeye iki kıta emre muharrer * senetlere -—— müsteniden zimmetinizde matlubu olan ANCAK SENEDE iKi DEFA EŞYAi MUTEBAKiYE VE REKLÂM SATIŞINI YAPAN VE KAKAO KAKAOSU'nu EYİ KOKULU LEZİZ sonra bir fincan şekerli Melba kakaosu NEFİS ve KUVETLİDIR Faideli | bir ve istimali tercih edilen Melba Şekerli J a Askeri Fabrikalar U. Md. Sigorta boşanma davasının g eden muhakemesi neticesinde muma As. Fb.lar teavün ve sigorta sandığı ihtiyacı için satın alınacak ve unsuru gıdaidir OROZDİ-BAK 1855 senesinde müesses BÜTÜN TÜRKİYEDE EN UCUZ SATAN EN BÜYÜK TiCARETHANEDİR. 7 Şubat tarihine kadar halihazırda BÜTÜN DAİRELERDE EŞYAYI MÜTEBAKİiYE SATIŞI Kuruş Mantoluk safi yün envers damier kumaşları son moda renklerdel 340 .- 400 Krep döşin, birman jorjet emprime 250 - 285 - 335 Tamamen ipekli kadın çorapları, son moda renklerde 55- (51 fin) -195 Yerli ve Avrupa mamulâtı ipekli ve fildekos erkek çorapları 30-35-50 Nim yün fanilâlar 165 Sati ingiliz yününden fanilâlar 395 Pamuklu fanilâlar 65 - 75-80 Erkek muşambalari 1300 Er«ek paltoları 1400 Çocuk kostümleri 500 Erkek kostümleri 800 Hanımlara safi yün mantolar son moda renklerde ve kürkle müzeyyen 2500 Safi yün son moda kumaşlardan roplar 1500 Küçük kızlar için roplar 500 Yerli mamulâtı safi yün battaniyeler 165X225 boyunda 600 Muhtelif kumaşlar - Sahtiyan mamulâtı - Şapkalar - İç çamaşırlar - Itriyat - Mefruşat Saatçilik - Züccaciye - Mutbah levazımatı V. s... V. 8... YALNIZ TŞUBAT TARiHİNE KADAR MELBA ÇiKOLATA FABRIKASI Milli Türk Sanayii himaye hususunda hükümetin şayanı takdir teşebbüsatından cesaret..alarak ve terakkıyatı sanaiyeyi takip eden fabrikamız, muhterem müş- terilerini inemnun etmek emelile mevcut zengin ve müteaddit çeşitlerine ilâveten en âlâ kakao çekirdeği ile Alpullu fabrikasının birinci nevi şekerlerinden imal edilmiş Şekerli oMelba Piyasaya çıkarmıştır. Vücudu beşere nafi, anasirı gıdaiyeyi muhtevi olan şekerli Melba kakaosunun lezzeti nefis, kokusu lâtif ve fiatı ehvendir. Şekerli Melba kakaosu, kış mevsi- minde alınması tavsiye olunur. Bilhassa çocukların sabah mektebe gitmezden evvel ve akşam mektepten geldikten tarlar tesis içtikleri takdirde vücutlarını şen, sağlam ve sıcak tutarlar. Her taraftan tavsiye sindeki hanede sakin kakaosunu bilumum şekercilerle bakka- liye mağazalarından arayınız. Tünel şirketi Beyoğlu ve Galata istasyonlarında yolcu- ların fazla beklemele- rine meydan vermemek için 4 şubat 1932 tari- hinden itibaren birinci ve ikinci mevki araba- lardan müteşekkil ka- muhterem ahaliye arz ile kespi şeref eyler, edeceğini Müdiriyet Istanbul asliye mahkemesi 6 ıncı hu- kuk dairesinden: Emine Şazüment hanı mın kocası Çapa'da Lütfüpaşa mahalle- ve halen ikamet- gâhı meçhul bulunan Hüseyin Hilmi efondi aleyhine ikame eylemiş olduğu en o cereyan sandığı riyasetinden iloyhanın boşanmalarına karar Verilmiş bu baptaki hükmü havi 81/10/981 Dr. Mükerrem Emin İ| sa fşiz ve mesarifi beş yüz doksan alt) 232 kalem eczayı tıbbiye ve 74 kalem lâboratuvar malzemesi iki tarihli ilâmın bir nusbası mahkeme lira ve otuz küruşun tahsili hakkında Kulak, Boğaz, Burun mütahassısı Ü| vaki takip talebi üzerine tarafınıza gön. mahalde olmadığınız ve elyovm ikamet- ergün ikiden dörd kia kide, dürelei;kağlar gâhınızın meçhul bulnduğu gösterilme Telefon: Kadıköy 164 karar verilmiştir. Tarihi ilândan itibaren bir ay zarfında: müracaatla bir itiraz Be pa A dermeyan etmez ve onu takip eden u sekiz gün zarfında borcu eda ve ya borca kâfi mal ve sairo göstermediğiniz ve frengiye yakalanmamak için B|. takdirde gi ı devam olu I nin tebliği me ğı imezkür ödeme emri- amına kaim olmak (zere liste halinde ve ayrı ayrı alınmak üzere yeniden bir hafta müddetle mili derilen ödeme emri üzerine mübaşiri pazarlıkla münakasaya konmuştur. İhale 25/1/932 pazartesi günü Kadıköy, Yoğurtçu parkı karşısı 32 tarafından verilen meşruhatta mezkür Ankara'da As, Fb.lar İd. Rs. odasında yapılacaktır. Taliplerin ise Devlet Demiryolları ilânıtı besi İdaremiz için pazarlıkla satın alınacak olan 75 kalem kavisli bınızda muamelâtı icraiyeye | ateş tuğlası, eczahane ambalaj kâğıdı, amerikan bezi, adi zencir, sarı balmumu, bez hortum, linelium, kırtasiye, muşamba fırçası ve muamelesi kanuniye şartnameyi görmek üzere o güne kadar sandığa müracaatları. Ve | olunur. binaen ilânen | tebliğat icrasına | ibale günü teminatlarile birlikte hazır bulunmaları ilân olunur. ilân olunur. saire gibi muhtelifülcins malzemenin pazarlığı 25/1/932 tarihine da dükkâm bulunan kullanınız. Her #çianede bulunur. alp av köpe: müsadif Pazartesi günü icra kılınacağından taliplerin yevmi mezkürda izalei şuyun Zunuunda divanhanesino talik edilmiş olduğundan tarihi ilândan itibaren bir ay zarfında ilâmı mezküre itiraz edilmediği taktirde ifa edileceği ilân Tashih Fatih sulh icrasından: Gazatenizin 20 kânunsani 932 çarşamba ve 4771 numa ralı nushasının 11 inci sahifesinin beşinci sütununda Fatih sulh ic halı Morhor kızılminare 59, 67 numaralı ve maa bahçe ve. altın sından serlev» caddesinde 77, bir bap hanenin furuhtu sehven 18 şubat 932 perşembe günü yazılacağı Dr. Mehmet Izzet Altı yaşında b kestane renkli bir | saat 9 dan 11,30a kadar mağzada isbatı vücut ederek tahriren yerde 8 gubal 932 yazılınış olduğundan Emrazı dahiliye ve sariye av köpeği lm her kim adresime fiat vermeleri bu baptaki malzemenin müfredat listesi mağaza tashilen ilânı rica olunur. efendim. mutah ıssısı erme lem mukabilinde büyük dahiline asılmış olup nümune getirilmesi icap eden malzeme için Jo i METU Musyerebane Çağoloğlu Hali: fırkası | hediye verilecek a DE Ni ba z : i bibi: Necütoddin “Sâdık kargısvı N » 21 Cumadan mada hergün Adres; Beyoğlu kalyoncu kulluğu | Bümunelerinin beraber getirilmesi nümunesiz vaki olacak teklifatın | Yiyümi veşriyet müdürü: Huis Talisin 14-17 hastalarını kabul eder, Tek, İs 3925, Balık sokak No. 26 kabul edilmiyeceği ilân olunur. Ağam matbaası

Bu sayıdan diğer sayfalar: