22 Ocak 1932 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 4

22 Ocak 1932 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ve bu müthiş ve feci harbin edilmektedir. OPERA'da Gündüz : 2 1/2 - 4 1/2- 6 1/2 Gece: 9 1/9da Bugün her iki Aile Fransızca ve Almanca büyük etliği KISA HABERLER * Zeytincilik mütebassısı — Gemlik, Yalova ve havalisi zeytin mıntakası için iktisat vekâleti ta- rafından Italyadan bir mütehassıs celbolunmuştur. Mütehassıs Yalo- vaya gitmiştir. Mütehassıs, köylü- lere budama öğretecek ve bunun için ameli kurslar açılacaktır. * Tasfiye talebi — Mustafa Şamlı mahdumlarl Anonim şirke- tinin bazı hissedarlar tarafından tasfiyesi talep edilmektedir. Bu hususta heyeti umumiye yakında bir karar verecektir. Tasfiye ha- linde şirketin binası da satılığa çıkarılacaktır. * M. Malche Ankaradan gel- di — Darülfünunun ıslahı için tetkikatta bulunmak üzere cclbe- dilen İsviçrali mütehassıs M. Malc- he, Maarif Vekâletile temas ede- rek dün Ankara'dan şehrimize avdet etmiştir. Mütehassıs, dün Darülfünuna gitmemiştir. Darülfü- nun emini Muammer Raşit B.M, Malche'in Ankaradan geldiğini gazeteler de okunduğunu, kendi- sile görüşmediğini söylemiştir. *« İstanbul- Yalova telefonu— Yalova'da Istanbul - Yalova, An- kara - Yalova telefonu için bir santral yapılmış, şimdiye kadar 30 abone kaydedilmiştir. Santral şubatta itibaren faaliyete geçe- cektir. * İş istiyen hamallar — Bele- diye iktisat müdürlüğü, dün ha- mallık etmek ve çalıştıkları iskeleri değiştirmek isteyen yüze hamalla (dolmuştur. (o Bunlardan bir kısmı iskelelerde münhal ha- mallıklara tayin (o edilmişlerdir. Ikinci sımf iskelelerde altı ay çalışan hamallar da 1 inci sınıf iskelelere nakledilmişlerdir. * Italyan şairi dün bir konfe- rans verdi — Evvelki gün şehri- mize gelen maruf İtalyan şairi Marinetti dün akşam saat 21 de Beyoğlunda Italyan (o kulübünde “ Fütürizm mondial , mevzulu Italyanca bir konferans vermiştir. Şair bugün de Darülfünun merkez konferans salonunda bir konferans verecektir. Darülfünun müderris- leri, lise ve orta mektep muallim- leri de bu konferansa davet edilmişlerdir. wn En büyük askeri harp filmi olan saman ge büyük sekeri i harp filmi olan gi 914 - 1916 Türk ordusunun zaferleri, düşmanların mütemadi Çocuklarınızı inkişaf ettirmek istiyorsanız kendilerine M AJiE'te No.6 OCAK ARKADAŞLARI talim ve terbiye akademisinin Alman milletine tavsiye 2 OPERA ve ARTiSTiK sinemalarında fevkalâde muvaffakiyet kazanıyor. hücumları bütün tafsilâtı irae ve tasvir Fiatlarda zammiyat yoktur. ARTİSTİK'te Gündüz :1,3, 5,7 Gece: 10 da sinemada 101/2 matinesinin duhuliyesi 50 kuruştur. babaları filmini gösteriniz. Bu film Berlin filmdir. ASMAN YE AAA Ispanyada rahibelere ait bir manastır kapatıldı Bilbao, 21 (A.A.) — Dahiliye nazırı rahibelere mahsus bir ma- nastırı tabliye ettirmiştir. Bu mü- nasebetle halk ile polis arasında ateş teati edilmiştir. Manastırdan çıkarılan rahibeler halk tarafından iskân edilmişlerdir. Tahliye edilen manastır, askeri kuvvetler | tarafından muhafaza edilecektir. Bulgaristanın .mali vaziyeti Sofya 21 (A.A.) — Bulgar ma - liye komitesinde söz söyliyen başvekil M. Muşanof, memleketin mali vaziyetini izah etmiş ve ma- liye nazırı M. Stephanof da hazi- nenin ve bütçesinin vaziyeti hak- kında malümat vermiştir. Son zamanlarda tesis edilmiş olan mali komite, iki tâli komiteye ayrılmıştır. Bunlardan biri bütçe vaziyetinin tetkikile meşgul ola- cak, diğeri de Bulgaristan milli bankasının halihazırdaki vaziye- tini tetkik eyliyecektir, Radyo 22 Kânunusani Cuma Istanbul — 18 Gramofon birinci kısım alaturka, haberleri, 21 iki 22 orkestra konseri. Viyana (517 m.) — 20,25 muh telif haberler, 20,05 Viyana şarkıları, 21,05 Amerikada konuşulan şey, (Ame- rikadan naklen), 21,20 yabancının kız kardeşleri (piyes iki perde), 23,30 hava- disler, 23,45 dans musikisi. Berlin ( 1635 m.) — 1745 hafif Musiki, 19,05 insan ve köy (konferans), 21,15 dinliyen ve makinesi (konferans ); 21,05 Amerikada konuşulan şey, ( Ame an naklen), 21,50 Breslavdan nakil, 22,90 konser, 23,20 siyaset hayalı ve muhtelif haberler, Bundan sonra keman konseri. 19,30 20.80 ajans ha i kısım alaturka sa7, Budapeşte (550 m.) — 18,05 konser (Mendelson'dan, oGüna'dan Şo- pen'den. Krayslerden parçalar), 20,50 Sigan orkestrası, 21,20 iki piyeno ilo konser, 23,20 Macar Operası srkestırası tarafından konser (Mozar'dan, Handel" den), Bundan sonra Royal otelinden naklen sigan musikisi, Bükreş (394 m.) — 19,15 radyo orkestrası tarafından konser, 20,05 din ve fel: hakkında bir konferans, 20,45 şarkılar, 21,05 Saksofon solo: piyano solosu, 22,90 keman 22,60 havadisler. Roma (41 m.) — 18.36 şarkı kon- ser, 21,05 gramofon, 22,05 Marietta üç perdelik operet, Son haberler, CLORYA Yarın akşam saat 18 1/2'da CYiyelonist ) DANY BRUNSCHWI6 ( Viyolonselist ) ANDRE MHUVELİN ( Piyanist ) MadamA. HUVELİN Yegâne konserierini vereceklerdir. Mevkiler: 75-100-150-200 localar 600 ve 800 kuruş Biletler 14 1/2 dan 19 arasında sinema gişesinde satılmaktadır. Bugün MİLLİ Sinemada 2 sözlü şarkı film birden. Emsalsiz muvaffakiyetler Kazanan meşhur rejisör JOE MAY'ın eseri AŞK Hazretleri KATE V. NAGY'nin Almanca Sözlü. şarkılı opereti. Ayrıca: Morgan Canbazhanesi sözlü hayvanatı vabşiye büyük sirk filmi ——, Matineler: 2,30 - 4,30, 6,S0suvare 9,453 Bugün matine saat 15,30 da İstanbül Belediyesi « Suya Şehir Tiyatrosu öz 75 im Müsabip zade Celâl Yakında: Yalova Türküsü ilk musikili komedi 2 Nİ Şehzadebaşı Raşit Rıza tiyatrosunda Bugün gündüz saat 14de umuma ve talebeye SAMSON 4 perde akşam saat 21,90 da KOCAMA BİR METRESİ. Vodvil 4 Perde Terehme eden: Muhtar bey. yarın akşam saat 21,30da AKTÖR KİN Gişe, gündüz açıktır. Mürettipler cemiyeti kongresi Türk mürettipler cemiyeti riya- setinden: Geçen hafta ekseriyet temin edilmediği o cihetle (Okongeremiz in'ikat (edememiştir. 22/1/932 Cuma günü saat 1 de talimatna- menin maddei mahsusası mucibince aktedileceği ve bütün âzanın hazır bulunmaları rica olunur. İstanbul 21 Kânunusani 1932 (Akşam fialları) İstikrazlar o|| O Tahvilât Jst, dahili 94,25| Elektrik 185) Şark d. yollan oo 275) Tramvay (| 465,— D. Muvahhido © 44,50| Tünel 4,75 gümrükler 3/10) Rahtim 14,— Saydi mahi 4,50) Anadolu 1 2,— Bagdat, 4,50 seal e T. askeriye 2 kal Esham İş Bankası 9,—| Terkos 25,60 Anadolu 15,60 | Çimento Ar. | 9,— Reji 4,05 | Ünyon dey. | 23— Şir. hayriye 1650 | Şark dey, 215 Tramvay 37,50| Balya )— Umumi sigorta © 1090) Şark m. ecza | 2,85 Bomonti 26,60 | “Telefon 15,85 Çek fiatları (kap. sa. 16) Paris 12,06,—| Prağ yi Londra 730,50 | Viyana Nüyork 0,4755—| Madrit Milano 9,4339) Berlin Brüksel 3/4031 | Varşova Atina 26,71—| Peşte Cinevre 24275—| Bükreş Sofya 61,75— | Belgrat 16,16— Amsterdam Oo 1,1804—| Moskova 1002,— Nukut (satış) kuruş kumş 40 f, Frans 170,—| işilin, Av, 3 isterlin 735—| 1 pezeta vi 1 dolar 212,—| 1 Mark — 20 Diret n7,—| Halet yz, 20 1, Belçika ei le Xi 20 drahmi İİ 20 dinar e 20 i.İsviçre #—| 1 Çernoveç — 20 leva —İ| M Altın 356,— 1 #lorin —| 1 Mecidiye © 40,— 20 kuro Çeki) (| —| 1banlmot o 24— # İzmirde emniyet sandığı — Izmirdeki Esnaf ve Ahali bankası bir emniyet sandığı açmağa karar vermiştir. MELEK ve "ELHAMRA Sinemaları, mewsimin en büyük Jilmini gösteriyorlar. MAURICECHEVALİER Tamamen Fransızca sözlü ve şarkılı ŞEN MÜLÂZIM Şimdiye kadar vücuda getirileh büyük temaşalı en güzel operetinde TEPEBAŞI GARDENİ Yann akşam ve Pazar günü gündüz ve gece İstanbulda ilk defa olarak: DOUGLAS'ın SiYAHKUŞLARI 60 zemciden ve 40 dansör ve dansözden mürekkep meşhur heyet tarfından tertip edilen: Büyük Zenci Balosu Görülmemiş bu zenci temaşa etrafında zencilerin taganni ve raks âlemlerindeki terakkiyatmdan ve fevkalâde muvaffakiyetlerinden bahsedilmektedir. Dans krali DOUGLAS dansedecek RUMBA ve PEANUT VENDOR zenci ayak oyunlarını BAMBOULAS, CHARIVARİI ve neşeyi teviit eden sair oyunları Oynayacaklardır. 2 zenci cazı - Hususi zenci dekorları - Cevval ve cazip temaşa.. Hamiş: Bütün şehir halkı bu müstesna temaşayı seyretmekle beraber Garden'in zengin programı da ipka edilecektir. Fiatlarda Zammiyat Yoktur. gemumumzumuzunmz #7 Xefis ve ruhnevaz bir musiki, büyük alman teporu MJCHAEL BOHNEN ve FRIEDEL SCHUSTER ile bülbül sesli İVAN PETROVITCH ve sevimli GRETL THEJMER'in temsili muhteşemleri olan : filme alınan operetinde taganni Victoria ve Hüsar ettiklerini işideceksiniz. Pek yakında: ARTISTIK SINEMASINDA ALEMDAR SİNEMASINDA Bugün ve bu akşam: Son defa olarak İSTANBUL SOKAKLARINDA İlk Türkçe sözlü ve sesli filmini görünüz. Gündüz: 12, 2, 4, 6 gece 81/4 ve 10 da Yarından itibaren HAROLD LLOYD'in BELÂLAR MUBAREK KAHKAHA filmi başlıyor. 30 aylık mütemadi manzaralar alınmasına ihtiyaç messeden ve 4 milyon dolar sarfı ile vücuda getirilen CEHENNEH MELEKLERİ filmi, UNİTED ARTİSTS müessesesinin mamulâtıdır. İstanbul tramvay şirketinden: Yolcuların fazla Tramvay arabaları duraklarda lüzumundan ziyade yavaş inip binmeleri yüzünden bu suretle teahhura kalarak umum seyrü sefer duçar oluyor. İstanbul 'Tramyay şirketi, bizzat kendilerinin ve halkın menfaati namına, yolculardan daha süratle hareket etmelerini rica eyler. Bundan başka yolcuların inecekleri ihtiyari durağı, ondan evvelki durağı geçer geçmez biletçiye bildirir- lerse sürat ve intizama yardım etmiş olurlar. Ayni maksatla, bir ihtiyari duraktan arabaya binmek istiyen yolcular da, vatmana durmasını işa- ret etmelidir. Yoksa araba tevakkuf etmeden geçer. İstanbul, 19 Kânunusani 932 Müdiriyet 2* Ağaçları koruma cemiyeti umumi kâtipliği — Ağaçları ko- ruma cemiyeti umumi kâtipliğini merkez bankası idare meclisi aza- sından sabık Ziraat müsteşarı Ihsan Abidin Bey deruhde etmiştir? Yunanistan arpa almak istiyor Gömülcine konsolosumuz Yu- nanistanda arpaya ihtiyaç oldu- guna dair Ticaret odasına bir rapor göndermiştir. Raporu Tica- ret odası Uzunköprü, Tekirdağı ticaret odalarına bildirmiştir. Japonya Şanghaya kuvvet gönderiyor Tokyo 21 (A.A.) — Şanghayda mukim Japon tebeası arnsında günden güne tezahür etmekte olan endişeyi teskin etmek mak- sadile, aker nakline mahsus bir tayyare ile bir kruvazör, 4 muh- rip ve bir miktar bahriye silâh- endaz askerlerinin Şanghaya ba- reket etmelerine hükümet emir vermiştir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: