4 Mart 1932 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 10

4 Mart 1932 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 10 Merkez acenta: Galata Köprübaşı B. 2362. Şube A. Sirkeci Mühürdar zade han 2. 2740. İdare fabrikasında Mayıs 932 nihayetine (Okadar birikecek biçki talaşı müzayede ile satıla- caktır. Teminat maktuan 50 liradır. İhale 10/3/932 saat 17. Scandinavlan Near Eas Snevska Orlent Linlent Gothenburg Gothenourg, Stokholm,” Oslo Danzig, Copenhag ve bütün baltik limanlarile Şark ve Karadeniz başlıca - limanları arasında 15 günde bir azimet ve avdet için muntazam postalar. Smoland vapuru 4 Marta dogru Getemburg, (o Stokolm (Oslo gdynia ve Danzigten muvaseletle 5 Mart günün akşamı Hamburg, Gotemburg, Oslo, Dantzig ve İskandinavya ve Balük limanlarına hareket edecektir. Erland vapuru 5 marta doğru Hamburg, Gotemburg, Stokolm, Oslo, Gdynia ve Dantzigten muvasaletle 6 mart akşamı Hamburg, Gotenberg. Oslo, Ko- penhag, Stokolum, Dântzıg, Baltık ve Iskandınavya ve limânlârına hareket edecekler. Fazla tafsilât için Galata'da Arapyan Hanında 4 üncü katta kâin âcentalığına müracaat. Tel, B.O. 4957 -8- 923. Bakkallar Cemiyetinden : Ticaret Odası tarafından ilân edildiği üzere esnafın sicili ticarete kayıtları | kanunen mecburidir. Kaydedilmiyenler- den kanunda yazılı olan cezalar alına caktır. Binaenaleyh cemiyetimize mensup bakkal, yağcı. kurukahveçi, tütüncü, aktar, pastırmacı, peynirci, zeytini, mezeci, sakızcı, deniz bakkalı, pazarcı ve seyyar esnaf ile tezgâhtar, kalfa, çırak gibi yanlarında “çalışanların ve mevaddı gıdaiye fabrikaları -mensupla- rının behemehal cüzdanları ve 4X5 büyüklüğünde iki tane fotoğraflarını hâmilen cemiyet merkezine müracaatları ehemmiyetle tavsiye olül Türk Tiyatro San'atkârları cemiyetindan Türk Tiyatro artistlerinin cemi- yete kayıt muamelesine ve vesika- ların sına 4/3/932 tahinden itibaren başlandığından Nuruosma- niyede Halk apartımanının birinci katındaki cemiyet merkezine Cu- madan mada her gün saat ikiden beşe kadar müracaat edilmesi. Cumhuriyet inşaat Türk Anonim şirketinden Atideki mevadın müzakere ve karara raptı için 15 mart 932 tarihine müsadif salı günü saat 16 da şirketin merkezi idaresi bulunan Ankara'da Işıklar cadde- sindeki dairei mahsusada hisse- daran hey'eti umumiyesinin alelâde içtima: mukarrerdir. Şirket mu- kavelenamesinin 24, 26 ncı mad- delerine tevfikan hey'eti umu- miyeye dubül için esaleten veya vekâleten yirmi hisseye malik hissedarların (o hisse (o sepetlerini yeymi içtimadan on gün enin kadar şirket veznesine tevdi ve mukabilinde dubüliye varakaları almaları ilân olunur. Ruznamsi müzakerat 1 — Meclisi idare ve mürakip raporlarının kıraat ve tasdiki, 2 — 1931 senesi hesabiyesine ait bilançonun tasdiki ve meclisi idarenin tebriesi. 3 — Mürakip intihabı. BAK'TERİYOLOG Dr. ihsan Sam BAKTERİYOLOJİ “LÂBORATUVARI Umum kan tahlilâtı, Frengi noktai nazarından (Wasserman teamülü) kan küreyivatı sayılması, tifo ve ısıtma hastalıkları: teşhisi, idrar, balgam, cerahati, kazurat ve su tahlilâu Oltra mikroskopi, hususi aşılar istihzarı, Kanda üre miktarının tayini kanın sedimaitasion sür'ati. Divanyolu'nda Sultan Mahmut türbesi No, 189. Telefon. 20981 Ticaret mektebinden mezun BIR EFENDİYE ihtiyacımız vardır. Tütün gümrü- günde 1l numaralı ğazada Hüseyin Avni beye müracaat etsin. Akşam Kat'i karar ilânı Müzayede Hesap bedeli No. 5882 7411 1708 7543 1440 11272 2908 700 7775 1500 Merhunatın cins ve nevile mevkii ve müştemilâtı Beşiktaşta meşrutiyet & mahallesinde cabi sokağında eski 20 mükerrer ve yeni 32 nu- maralı ve iki yüz doksan arşın arsa üzerin- de kârgir dört katta on beş odadört sofa camekânlı daraça üç kiler iki taşlık üç mer- divenaltı iki banyo çamaşırlık bir mutfak harici bir mermer antre (harice bir methali vardır harici antirenin üstü yukarıya kadar çıkma ve çıkmaların birer tarafı balkondur) bir kuyu ve yüz yetmiş sekiz arşın bahçeyi havi bir hanenin tamamı. Kadırgada şehsuvar mahallesinde Cinci mey- danı sokağında eski 2 mükerrer 2 müker- rer 2 mükerrer ve yeni 36, 38 numaralı iki yüz arşın arsa üzerinde bir katı kâgir iki katı ahşap olmak üzere dokuz oda dört sofa bir taşantre iki taşlık bir mutfak kuyu odun ve kömürlük, iki'şahniş ve yirmi ar- şın arsa üzerinde bir hamam ve 137 arşın TL SERİSERAN Emniyet sandığı Emlâk müzayedesi Borçlünun ismi Nuriman H. tara- fından bil- vekâle Ad- nan Hilmi bey Şükuü B. ile Fatma Zekiye ve Aliye Ayşe H. lar bahçeyi havi iki bölüklü bir hanenin tamamı. beşiktaş caddesi ve yeni çırağan sokağın- da eski 7,9 1l ve yeni 16, 18 numaralı 144 arşın arsa üzerinde kâgir dört katta 8 oda 3 sofa bir mutfak antre bir çini taşlık bir daraça ve yüz onaltı arşın bah- çeyi ve altnda dükkânı havi tamire muh- taç bir hanenin tamamı. (bir kuyu vardır) Galatada Kemankeş Karamustafa paşa mahallesinde Karamustafapaşa ve Kılıçali paşa caddesinde eski 87, 89, 91, 16 ilâ 26 ve yeni 119, 1 ilâ 5,121, 121/1 2, 22, 24, 26 numaralı” sekizyüz yetmiş üç arşın arsa üzerinde kârgir iki katta iki dükkânı ve bu dükkânların üstünde gezinti mahalli altı oda (odanın birinin içinde ayrıca ahşap camekânlı bölme vardır) (odaların üçü çatı 7854 Beşiktaşta cihanmuma mahallesinde eski Evdekimos Efendi Ayşe pır- lanta, Emine Ni- met Melek Neriman hanımlarla Mustafa Adnan ve Ali Ruhi odasıdır) bir avlu bir yazıhane bir musluk beylere mahalli çatı altı galvanizli saçla örtülmüştür. Diğer merdivenle ikinci kata çıkıldıkta dükkânların üstüne müsadif mahal bir ka- pısı olan büyük bir salon, camlı çatı altı bu salonun üstüne müsadif olup koliler vardır. İki'yüz altmış arşin arsa üzerinde iki kısımdan ibaret clup birinci kısmı dört dükkân halinde dolma ve tamire muhtaç oda şeklindedir. Diğer kısım üç dükkân halindedir. Bu kısımda dolma ve elyövm zemini çimento bir garaj halinde kullanıl- maktadır. Ve yüz doksan bir arşın arsayı havi eski 87, 89, 91, 16, 26 ve yeni 119, 121, 121/2 2, 22, 24, 26 numaralılarla murakkam han ve dekâkinin sekiz hisse itibarile beşer hissesi . Kadıköyünde Tuğlacıbaşı mahallesinde eski Çamurlu oğlu ve yeni Yaverağa sokağında eski 1, 1 ve yeni 35, 35 numaralı iki yüz yirmi beş arşın arsa üzerinde yarım katı kârgir iki buçuk katı ahşap olmak üzere üç katta on iki oda küçük ve büyük beş çatı odası iki sofa üç balkon üç methal 1 malta taşlık diğer bir taşlık 2 kuyu otuz beş arşın arsa üzerinde bir mutfak ve altı dönüm bin üç yüz kırk arşın bahçeyi bavi bir hanenin tamamı. 5443 Yeniköyde Panaiya mahallesinde köybaşı caddesinde eski 55 ve yeni 49 numaralı üç yüz yetmiş beş arşın arsa üzerinde kârgir dahili ahşap üç katta sahilhanenin bahçe etrafı bir metre irtifanda duvarla muhat olup üzeri demir parmaklıklıdır. Bahçe demir çakıl taş döşelidir. Yalnız bahçe tarafından mermer merdivenle çıkılır hari- cen bir mermer antre iki kanatlı demir kapıdan içeri girildikte bir koridor iki oda bir helâ odanın birinde mermer çeşme zemin katında koltuk merdiveni vardır. Ve koridordan camekânlı salona geçilir. Sofada iki oda olup mermer merdivenle bir antreye inilir bu antrenin çifte kanatlı demir kapı- dan denize methali vardır. İkinci kat came- kânlı bir salon üstünde dört oda banyo mahalli bir alafranga helâ bir kiler üçünçü kat iki oda bir sofa biri büyük olmak üzere üç dolap zemin kat üç oda bir mut- fak mutfakta taşlık bir çeşme zemin katın koridoru çimento döşeli mutfak Tiryeste taşı döşeli taşlıkta iki tekneli sabit kazanlı çamaşırlık. Bir kiler bir kömürlük binanın tavanları karton piyerli ve nakışlıdır. Kül hanlı bir hamam olup soğukluğu mevcut bilvekâle Andonyan efendi Ali Nihat Abdullah Adnan beylerle Dürüser H. Madam Afrosini Eytam eramil İstanbul şubesi z AA Mi 4 Mart 1932 İstanbul Evkaf müdiriyetinden: Evkaftan maaş alan mütekaidin, eytam ve eramilin Mart gayesi Mayıs 932 üç aylık maaşları aşağıda yazılı günlerde tediye edile- ceğinden 'eshabı maaşın şubelerine müraçaatları ilân olunur, Mütekaidin İstanbul şubesi 1— 40 -6 Mart 932 1— 40 10 Mart 932 41 — 82 71 » 41 75:138 83 —121:8 » 76752 “9114 - iy 122 —140 9 , VD, LİNK A e 101 — 109 16 , Üsküdar şubesi Üsküdar şubesi 61 — 81 8 Mart 932 131 — 139 9 Mart 932 82—100 9 , , 140— 1488 9 , 101 —111'10 ; 149 — 155 13 , Beyoğlu şubesi 8 , ,, 156 — 163 > e Beyoğlu şubesi e KISARNA Böbrek, kum, ve barsak hastalıklarının tabii ilâcıdır. Büyük ve küçük şişelerde her yerde satılır. € Tütün inhisarı umumi müdürlüğünden Şartnamesi dairesinde pazarlıkla (100) ton Ereğli Maden kömürü satın alınacaktır, Taliplerin pazarlığa iştirak etmek üzere */, 71/2 teminatlarını hamilen 14/3/932 pazartesi günü saat 11 de Galatada Müb 100 100 6020 700 950 6675 Tophane'de Sakabaşı 8095 Beyoğlun'da müracaatları. rr zemin katındaki odanın birinde rıhtıma methal vardır. Bahçe tarafında bir balkon etrafı demir parmaklıdır. Bahçede yalaklı havuz. vardır ve bir su haznesi ve dört yüz elli bir arşın bahçeyi ve yarım masura suyu havi bir sahilhanenin tamamı. 6864 Rumelihisarı Alitorlak mahallesinde Çeşme sokağında eski 40 ve yeni 20 numaralı yüz kırk arşın arsa üzerinde — ahşap iki katta yedi oda iki sofa bir gezinti mahalli bir kömürlük bir mutfak bir şabniş ve yüz yirmi üç arşın bahçeyi havi bir hanenin tamamı. ( Arka taraftaki odalar içiçedir. ) desinde eski 91 ve yeni yüz otuz arşın arsa üzerinde zemin katı kârgir diğerleri ahşap olmak üzere iki katta zemin katında üç oda mutfak taşlık orta katta (esas methal bu kattadır) dört oda bir sofa üst katta bir çatı altı geniş sofa ve dört çatı odası bir dönüm üç Mehmet Kemalettin Bey 9224 Eyüp'te topçular mahallesinde uluyol cad- Ayşe Fat 17 numaralı ma Servet ve Esma Macide hanımlar ile Ismail Vehbi ve Mustafa evlek 20 arşın bahçeyi ve bahçede bir Asım beyler kuyuyu havi bir köşkün tamamı, mahallesinde eski Sakabaşı ve Yeni camiişerif sokağında harita 332 ada altı numaralı mevkinde eski 13 ve yeni 20 numaralı yüz kırk yedi arşın arsa üzerinde kâgir beş katta ve beş daireden ibaret olup ikisi ikişer üçüdörder oda birer sofa birer mutfak ve üst katta büyük daraça etrafı duvarlı ( terkoz suyu ve elektirik tertibatı vardır). Bodrum ka- tında beş kömürlük çamaşırlık helâ her da- irede birer helâ ve iki tarafa birer çıkma sabit hazan bir mozayik tekne ve beşinci katta dairelere taksim olmak üzere su deposu birinci katta bir kapıcı odasını havi Bağdat apartmanı namile maruf bir apartmanın tamamı, 7139 Galata'da Kara Mustafa paşa mehallesinde karantina sokağında eski 8 yeni 11 numa- ralı kırk arşın arsa üzarinde zeminli kısmı ve kırk altı arşın arsa üzerinde bilâ zemin kısmı olup kâğir dört katta altı oda üç sahanlık bir çini antre bir merdivenaltı ikinci kattan itibaren çıkma vardır. (Altında camiye ait helâ vardır.) Bir hanenin tamamı, Hüseyin Ağa mahallesinde karğa sokağında eski 4 ve yeni 6 numaralı altmış arşın arsa üzerinde hariçen iki ve dahilen -kârgir iki buçuk katta üç oda iki sofa bir çıkma bir çatı altı mermer taşlık ufak malta taşından aralık ve sarnıç bir sahanlık bir kömürlük ve kırk arşın bahçede bir kuyuyu havi bir hanenin tamamı. Bedri Felek H. Jozef E, Mehmet Lütfi Bey Yukarıda cins ve nevile mevki ve müştemelâtı muharrer emvali gayri menkulenin icra kılınan aleni müzayedeleri neticesinde hizala- rında gösterilen bedellerle müşterileri üzerinde takarrür etmiş ise de mezkür bedeller haddi lâyıkında yörülmediğinden tekrar (on beş) gün müddetle ilân edilmelerine karar verilmiş ve 23 Mart 932 tarihine müsadif Çarşamba günü kat'i kararlarının çekilmesi takarrür eylemiş olduğundan yevmi mezkürda saat on dörtte nitibaren on beş buçuğa kadar Sandık idaresine müracaat eylemeleri lüzumu ilân olunur.

Bu sayıdan diğer sayfalar: