4 Mart 1932 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2

4 Mart 1932 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 2 Akşam 4 Mert 1932 Gazi Hz. Reisicumhur Hz. dün Dolma- bahçe sarayındaki (dairelerinde meşgul olmuşlardır. Reisicumhur Hz. evvelki akşam geç vakit Beyoğlunda İstiklâl caddesinde Eden lokantasını teş: rif etmişler ve saat altıya kadar kalmışlardır. Konya Halkevi Spor komitesi intihabı yapıldı Konya, ( Hususi ) — Geçenler- de halk evinde &spor komitesi intihabı yapılmıştır. Komite aza- lığına erkek lisesi riyaziye mu- allimi Osman, doktor Adnan, eczacı Sırı, ziraat bankası me- murlarından Celâl, tüccardan Seyfi beyler intihap olunmuşlar- dır. Içtima ve intihap pek hara- retli, o nisbette de samimi ol- muştur. Sporcular bir gün evvel büyük bir kitle halinde toplanmışlar mebusları, belediye reisini arala- rma alarak fırka binasında muh- telif eğlenceler yapmışlardır. Bu eğlenceler pek parlak olmuştur. Bilhassa burada şayan: dikkat spor oyunları yapılmıştır. Konya- nın spor tarihinde 30 seneden beri böyle büyük tezaburat ya- pıldığı görülmemişti. , Konya gençlerinin spor faaliye- tini gören Konya mebusu Şaban Sırrı bey güzel bir nutuk söyle- miştir. Bu nutka, ertesi günü balkevimin © spor (o komitasine seçilen muallim Osman bey cevap vermiştir. Osmen bey nutkunda Türk spor tarihçesinin küçük bir bülâsasını yapmıştır. Osman bey bütün - Türk sporlarından bilhassa ciritten (o babsetmiştir. Osman beyin nutku pek beğinil miştir. Bu nutuka da gene Konya mebuslarından Kâzım bey cevap vermiştir. Burada zabıta kaçakçılıkla şid- detle mücadele etmektedir. Son zamanlarda hakikaten burada kaçakçılık vakaları pek ziyadeleş- miştir. Geçenlerde burada maruf bir tüccarın evi aranılmış ve 174 defter sıgara kâğıdı ile 1395 kutu kaçak kibrit çıkmıştır. Tevfik bey bugün geliyor Ceneredeki tahdidi teslihat kon- feransına iştirak eden heyeti mu- rahhasamız âzâsından Riyaseticem- hur umumi kâtibi Tevfik bey bugün şehrimize gelecektir. Hariciye vekili Hariciye vekili Tevfik Rüştü bey yarın Sofyaya vâsıl olacaktır. Hariciye vekilimizin Sofyada ne kadar kalacağı belli değilse de herhalde iki günden az kalmıya- cağı da zannediliyor. ” Nafia vekili Nafıa vekili Hilmi bey bugün Ankaradan o şehrimize geliyor. Hilmi bey bugün şehrimizde bazı işlerle meşgul olacak ve yarın tekrar Ankaraya avdet edecektir. M. Grev geldi Amerikanın Tokyo sefirliğine tayin edilen M. Crev bugün An- karadan şehrimize gelmiştir. !Sefir cenapları dün akşam. istasyonda meclis reisi, başvekil ve refikaları hanımefendi, o hariciye vekâleti vekil -Şükrü Kaya bey, hariciye müsteşarı ve birçok zevat tara- fından teşyi edilmiştir. Iki dükkân yandı Mercanda Valde hanında bir çuvalcı dükkânından gece sabaha karşı yangın çikmış iki dükkân yandıktan sonra söndürülmüştür. Ayasofyada ikinci icra dairesi muavini Ali Kemal beyin evinden dün gece yangın çıkmış, söndü- rülmüştür. | Bu Sahahki Telgraflar Harp tekrar başlıyor mu? Çinliler, Japonların Şanghaya yeniden asker göndermelerine kızıyorlar Londra, 3 ( Hususi ) — Çin ordusu, Şanghayın yirmi kilometro şimalindeki yeni hattında yerleş- miş, bu hattı tahkim etmeğe başlamıştır. Çinliler, ihlâl edecek hiç bir şartı şeref ve istiklâllerini kabul etmiyeceklerini söylüyorlar, , Şimdi Şanghayda Kent ismindeki Ingiliz zırhir sında Çin ve Japon murahhasları asasında cereyan eden müzakerenin neticesi bekleniyor. Kanton hlikümetine mensup olan 19 uncu Çin ordusu bu müzakereden hiç bir netice çıkmıya- cağını tahmin etmekte ve harbe devama taraftar bulunmaktadır. Nankin hükümetine mensup olan ve Şang- Kay - Şekin kumandası altında bulunan 83 üncü fırka ise neticeye intizar edilmesini muvafık gör- mektedir. Nankin hükümeti Şanghay meselesini hallettikten sonra Mançuri işile esaslı bir surette meşgul olmak fikrindedir. ve Mançuriye bir ordu göndermek Deveran eden bir rivayete göre Çin ordusunun Şanghaydan ricati, Nankin obükümetinin emri üzerine vuku bulmuştur, Nankin hükümeti, Şang- hayda boş Bu sebeple masına ihtimal yere kan akmaması için kendisine mensup 83 üncü fırkaya ricat hakkında talimat vermiş, bu fırkanın ricati bütün ordunun geri çekilmesine sebep olmuştur. Japonlar Şanghaya yeniden asker göndermişler- dir. Bu hal Çinlileri çok hiddetlendirmiştir. Çin mabafili Japon askerlerinin şehri tabliye etmesini beklerken yeni Japon askeri ihracına hayret ediyor. Japonların Çapeyde sivil halk üzerine mitrelyöz ateşi açtıkları haberide hiddeti arttırmaktadır. Şanghayda bir kaç gün içinde bir itilâf husule gelmezse yeniden muharebenin başla- veriliyor. , Mançuride vaziyet karışık t r göm Londra 3 (Hususi) — Mançuride vaziyet çok karı Her tarafta müsademeler oluyor, yeni hükümetin hiç nufuzu yok! şıktır. Bir taraftan Çin çeteleri zayıf buldukları Japon kuvvetlerine taarruz ederken diğer taraftan beyaz Ruslar hazırlıklarına devam ediyorlar. Bunlar da Sovyet Rusya aley- binde tezahüratta bulunmaktadırlar. Yeni teşekkül eden hükümetin biç bir nufuzu yoktur. Havalar bir “parça ısınınca burada mübim hâdiseler olacağı söyleniyor. Eski borçlar Yeni bir itilâf husulü ümit ediliyor Pariste Osmanlı borçları hâmil- ler mümessillerile (o müzakeratta bulunan Saraçoğlu Şükrü bey, bir haftaya kadar şehrimize avdet edecektir. Şükrü bey, doğruca Ankaraya giderek hâmillerle yap- tığı müzakerenin safahatını arz- edecek ve nihai neticenın alın- ması için icap eden talimatı hâmil olarak tekrar Parise dönecektir. Müzakeratın son safhası Os- manlı borçlarının tediyesi için yakında bir sureti tesviye buluna- cağını kuvvetle ümit ettirecek mahiyettedir. Urfada yağmur Urfa 3 (Hususi) — Herkes ta- rafından sabırsızlıkla beklenen yağmurlar yağmağa başladı. Yağ- mur 7 saat kadar devam etti, Şimdiki halde ekinlerin yağmur ihtiyacı zail olmuştur. Orduya su getirilecek Ordu, ( Hususi ) — Vilâyet meclisi içtimalarına nibayet ver- miştir. Bu sene vilâyet işleri daha ziyade su getirme, ve yol yapma faaliyeti etrafında toplanacaktır. Ankara, 4 (Hususi) — Hilâliah- mer cemiyeti balkevi salonların- da milli kıyafetlerle bir balo ve- recektir. Bunun için de Istanbulda muhtelif o müesseselerden £ tarihi elbiseler, kostümler getirtilmek- tedir. Izmir gece saat birden sonra karanlıkta kalıyor Izmir 3 — Para kâfi gelmedi- ğinden Obelediye (caddelerdeki umumi tenviratı gece saat birden itibaren söndürmeğe başlamıştır. Menenjit Akhisar hükümet tabibi dava açmak istemiş Akhisar 2 — Geçenlerde burada bir menenjit vakası görüldüğünü bildirmiştim. Bunu hükümet taba- beti sari (hastalık cetvelinden nakletmiştim. Şehrimize yeni gelen hükümet tabibi (o vekili Fehmi Hakkı bey gazetede bunu oku- yunca yazıyı yalan neşriyat adde- rek “Akşam,, muhabiri hakkında takibat yapılmasi için Müddet- umumiliğe (Omüracaat etmiştir. Yapılan tâhkikat neticesinde böyle bir hastalık görüldüğü, fakat hükümet tabip vekilinin bundan malümatı olmadığı anlaşılmıştır. Dün dört serbest tabibin ihbarı üzerine bir merenjit vakası daha görülmüştür. Fakat hükümet tabibi bunun menenjit olmadığını, diğer tabiplerin (o yanıldıklarını / bildir- miştir. infilâk eden maddeler madencilere ucuza verilecek Ankara, 4 ( Hususi ) — Mevaddi- infilâkiye inhisarı infilâk edici maddeleri madencilere ucuz ver- meği kararlaştırmıştır. Bunun için mevaddı infilâkiye fiatlerine ha- zine aidatı diye ilâve edilen mık- darin tenzili » düşünülmektedir. Mevaddi infilâkiye inhisarmın bu kararı maliye ve iktisat vekâlet- lerinde tetkik olunmaktadır. Bursa'da et fiatleri Bursa, 3 — Bursa'da et fiatleri birden bire ucuzladı. Koyun eti (70) kuruştan (50) e indi. Buna sebep bir iki tüccarın Konyadan bir kaç sürü koyun getirerek diğerlerile rekabete başlamış ol- malarıdır. Halk bundan pek memnundur. o Maamafih bütün kasaplar şimdi koyun etini (50) ye veriyorlar . Lindbergin oğlu Al Kapone 10 bin dolar vadediyor New York 3 (A.A.) — Filâdel- fiya gazetelerinden birisine; Lind- bergin oğluna şehadetnameli bir sütnine ( tarafından (bakılmakta olduğu telefonla söylenilmiş, fakat bundan sonra telefon muhaveresi kesilmiştir. Lindberg, oğlunun öğle vaktin- den evvel kendisine teslim ve iade edileceği kanaatini izhar etmiştir. Meksika harbiye nazırı M. Calles, hudut boyundaki askeri erkâna çok sıkı bir nezaret tatbik eylemeleri emrini vermiştir. Meşhur kaçakçi Al kapone hapishanesinden bir tebliğ neşr- ederek, Lindbergin oğlu sağ ve salim bulana ve kaçıranların tev- kiflerine müsait olacak haberleri verene tesviye edilmek üzere on bin dolar mükâfat vermeği vad- etmiştir. Mecidiye köyü Ankara 3 — Istanbul umumi meclisinin Mecidiye köyünün be- lediye hududu dahiline alınması hakkındaki kararı üzerine vilâyetin teklifi geldi. Dahiliye vekâleti bu teklifi kanuni eşkâle ait bazı noksanlardan dolayı iade etmiştir. Ankara,3 — Kaçakçılığın men ve takibi hakkındaki kanuha göre hudutlardaki gümrük kapılarının ve geçme noktalarının tesbitine başlanmıştır. Denizlide buğday piyasası yükseldi Denizli,3 (A.A.) — Dört gün- denberi borsada buğday fiyatleri yükselmektedir. Bugün altı buçuk kuruştan (muamele yapılmıştır. Piyasa isteklidir. — Pamuklu eşya (Baş tarafı birinci sabifede) dosyaya konarak istatistik cedvek lerine netice kaydedilir. Diğer taraftan haber aldığ- mıza göre bir kısım esnafın ihtikâr ve bilelerine karşı koymak için esaslı tedbirler almak icap- ettiği daimi encümen de takdir etmiştir. Bunun için ibtikârla mücadele etmek üzere daimi en- cümen bir proje hazırlıyarak şehir meclisine verecekmiş. Şeker davası Alpullu şeker fabrikası hakkın- daki davaya dün Sultanahmet sulh birinci ceza mahkemesinde başlanmıştır. Fakat davet edilen ikinci müdür Haydar bey hasta olduğundan dava 8 Mart salı gü- nüne talik edilmiştir. Avrupa ile telefon (Baş tarafı birinci sahifene) — Avrupa ile yapacağımız te- lefon konuşmalarının daba geniş bir şekilde olması, ve fena neti- celer vermemesi için mümkün olan her çareye tavessul etmek- teyiz. Telefon muhaberatı için Bulgaristandan geçmek o suretil Harmanlı ve Rusçuk üzerinden Bükreşe oradanda Peşteye ve daha ilerisine gitmek istiyorduk, Romanyahlar bu hususta vasıta ücreti: olarah yüksek bir para istediler. Bu ücretin & ni talep ettik, aksi takdirde başka bir yol .ibtiyar edeceğimizi bildirdik, Bulgaristan bizim teşebbüsü- iştirak etti, Eğer Romanyadan menfi cevap alırsak Belgrat tari- kini takip edeceğiz. Bununla beraber Belgrat Ohattmın bizi memnun edebilecek kadar mü- kemmel işliyeceğini tahmin et- miyorum. Ihdası mukarrer olan tayyare postaları hakkında mafia ve mü- dafaai milliye vekâletleri bizden bazı sualler sordular, Kendilerine cevap hazırlıyoruz. İyi işletilmek şartile muntazam tayyare seferleri çok büyük faydalar temin ede- bilir. Erzurum, Van, OHekâri, Dyarbekir, hattâ Trabzon gibi uzak yerlere tayyare postalarının ihdası elbette çak faydah olur. Hava ısınıyor Bugün yağmur yağması ihtimali var Dünden beri hava değişti. Sıcaklık artt. Dün her taraf akşama kadar güneş içinde idi. Bugün hava bulutludur. Yeşilköy hava rasat merkezi bugünkü hava hakkında şu malümatı vermek- tedir : “Hava bugün ekseriyetle bulutlu olacaktır, Ruzgâr mütebavwvil ola- rak esecektir. Yağmur yağması ihtimâli kuvvetlidir; Dün en fazla sıcaklık beş derece idi, Hava yavaş yavaş ısmnaktadır. Bir şehir buzlar arasında kaldı Bükreş 3 — Tuna deltasının bir kolu üzerinde bulunan Sulina şehrini buzlar abluka etmiştir. Şehrini etrafla alakası kesilmiştir. Bir romorkör şehre yanaşmak istemişse de muvaffak olama- mıştır. Soğuk sıfırdan aşağı 26 derecedir. Bu sebeple halk bir kat daha sıkıntı çekiyor. Ispanya yeni hadiseleri Madrid, 4 (A.A.) — 26 Şubat tarihinde Kortes'ler meclisi'nin içtima solonuna taşlar atan Ve- keronun (o muhakemesini (icraya memur edilen baimin ikametgâhı önünde atılan iki bomba evin cephesini harap etmiştir. Hasarat ehemmiyetli (olmakla beraber, insanca hiç bir zayiat yoktur.

Bu sayıdan diğer sayfalar: