4 Mart 1932 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 7

4 Mart 1932 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Lord Ele bu sefer de koşacak mı? Mebus olduktan sonra da idmanlarına devam ettiği için Olimpiyada iştiraki muhtemeldir Ingiltere ve dünya 110 metre manlalı şampiyonlarından Lord Burgley'in bir yarışı Ekseri. milletlerin aklı eremiye- cek telâkkilere sahip olan İngiliz sporcularından hemen hemen her gün garip bir haber gelir. Bu sefer de 110 metre manialı koşu şampiyonu Lord Burgleyin tuhaf bir vakasını haber aldık. Bu vak- ayı anlatmadan evvel Burgleyin nasil bir şampiyon olduğunu anla- talım. Burgley İngiliz şampiyonlarının en zenginlerinden biri (olduğu halde spor amirlerine en fena itaat edenlerin başındadır. Bu şampiyon İngiltrenin eski famil- yalarından birine mensup bulundu- gunu çok zengin (olduğunu etrafındakilere (“hissettirmiyecek kadar mütevazidir. Lort Burgley'in ideal dereceye çıkan sporcu ter- biyesini gösterecek vakalar pek çoktur. İngilterenin haricine kadar çıkmış hikâyelerden biri şöyle cereyan etmişti. Bundan üç dört sene evvelki Ingilteze - Fransa atletizm müsa- bakasına seçilen şampiyonlar ara- sında lort Burgley de vardı. Fransa federasyonu İngiliz at- letlerinin seyahatleri ve Paris'te ikametlere için mühim bir para göndermişti. İngiliz £ takımının gönderilen para ile birinci sınıf otellerde kalamıyacağını nazarı dikkate alan lord kendi federas- yonuna arkadaşlarının işitmemesi şartile böyle bir teklif yapmıştır: Fransa federasyonunun gönder- diği tehsisatı siz muavenet san- dığına kaydediniz bütün logiliz takımının Pariste benim misafirim olmasını rica ediyordum. Arkanaşlarının haberi olmadan yapılan bu teklif kabul edilmiş ve İngiliz takımı Parisin en yük- sek otellerinden birinde kalmıştır. Pariste geçirilen günler zarfında Lort Burgley takım içinde disip- line en fazla riayet eden bir atlet olmuştur. İngiltereye avdet edilip vaka şayi oluncaya kadar da İngiliz atletleri Uoarkadaşları Lordun misafiri olduklarını bir kere hissetmemişlerdir. Bugün aynı şampiyondan Los Ancelos olimpiyadı dolayısile tek- rar bahsediliyor. Paris olimpiyadında İngiltereye birincilik “kazandıran şampiyonlar arasında olan Burgley geçen sene mebus intihap edildi Mebus olduktan sonra idman- larını bırakmıyan bu lort, atletizm federasyonuna müracaat ederek, kendisinden bir hizmet beklenip beklemediğini sormuştur. Manialı yarış için diğer bir genç bulun- madığı takdirde olimpiyatlara lâyik olacak şekilde hazırlanmağa amade olduğunu federasyonuna bildiren ve ondan emir bekliyen bu şampiyon sporun yalnız koş- mak ve tepinmek olmadığını bütün açıklığile yaşatan mükem- mel bir insandır. Sporun başka yerlerdeki şu ahlâkı tesirlerini imrenerek kayde- diyoruz. Ispanya da başladı Avusturyalı Geşvaydele 200,000 frank teklifi ettiler Meşhur ecnebi oyuncularını satın almak ve ayartmak modası bil- hassa Italyada hâkimdi. Şimdi bu moda İspanya futbolüne de geç- miş gibi - görünüyor. (o Cenubi Amerika futbolcüleri birer birer Italyaya geçtiğini . geri kalanların da memleketlerinden ayrılamıya- cak kontratlara bağlandığını gören Ispanyollar gözlerini Avusturyaya dikmişlerdir. Son mevsim Avrupanın en kuv- vetli takımlarından biri olduğunu isbat eden Avusturyalıların futbol yıldızlarından Geşvaydel'e Ispan- yollar 200,000 frank gibi mühim bir maaş teklif etmişlerdir. Bu teklife Avusturyali futbolcu henüz kat'i cevabını vermemiştir. Beynelmilel futbol muhitinde Avusturya milli takımının bel ke- miği olan Geşvaydel gibi bir oyuncuyu fubol diktatörü Mayzel' in birakmiyacağı zannedilmektedir. Ispanyolların hariçten oyuncu getirterek (| futbollerini yeniden canlandırmağa teşebbüsleri esaslı Surette kabul edilmiş bir halde görüniyor. Avusturyalıdan evvel İspanyol idarecileri Ingiltere milli takımının merkez muhacimi Diksi Din içinde mühim bir para teklif etmişlerdi. Ispanyollar Geşvaydel'i kandıra- madıkları taktirde macarlara mü- racaat edeceklerdir. ““Buz üzerinde hokey Londra 2 (A.A) — Buz üzerinde yapılan bir hokey maçında İsviçre İngiltereyi bire karşı 8le mağlüp etmiştir. Lig maçlarının tehiri Istanbul 2 (A.A.) — Istanbul Futbol heyetinden tebliğ olun- muştur: 4/3/932 Cuma günü yapı- lacağı evvelce tebliğ edilmiş olan Lig maçları havanın muhalefeti dolayısile tehir edilmiştir. Senede yarım milyon lira Dünya ağır sıklet şampiyonu Şmeling'in meneceri Jakop bok- sörü ile yeni bir kontrat imzala- mıştır. Bu kontrata nazaran me- vecer boksörüne her sene 300,000 dolar kazandırmağı taahhüt et- miştir. Bu taahhüt beş sene müddetle devam edecektir. Buva mukabil boksör menecerine bütün kazancının yüzde otuz beşini ve- recektir. Şu hesaba nazaran bok- sörün beş senede kâzanacağı servet bizim paramızla (6) milyon lira ediyor. Olüümniya hasiriğileri iki mühim sistem Bütün milletler iki nazariye etrafında birleşmiş görünüyor Los Ancelos için seçilmiş güllecilerden biri Los Ancelos olimpiyadına iştirake karar veren milletlerin mükemmel hazırlıklarını, uzaktan olsun, takip etmek zevkli oluyor. Olimpiyatlara hazırlığın ne demek olduğu henüz malüm olmamış, spor faaliyeti berbat yerlerden iyi çalışanlara bakmak insanı avutuyor. Onun için bizden başka memleketlerde 932 olimpiyadına hazırlarılırken tesadüf edilen bazı meraklı vaka- lardan kısaca bahsedeceğiz. Bütün milletlerin olimpiyat hazır- lıklarının heyeti umumiyesine ba- kılınca, teferruatta farklı olmakla beraber esasta iki sistem göze çarpıyor. Hazırlık sistemlerinden birincisi; Olimpiyada seçilen atlet- leri epice idman ettirdikten sonra en kuvvetli rakip milletle olim- piyattan evel ciddi bir müsabaka yaptırmaktır. Ikinci şekilde yalnız dabili hazırlık vardır. Olimpiyatta seçi- len atletleri rakip (milletlerle Merkezi Avrupa mekteplerinde spor artıyor Şimdiye kadar mekteplerinde yalnız jimnastik yaptıran ve sporlara ikinci derecede ehemmiyet veren Avusturya mekteplerinin ekserisi ingiliz usulünü kabul ederek ders progamlarına beden terbiyesile beraber spor derslerini de ilâve etmişlerdir. Resmimiz Viyanada mekteplilerin jimnastik bayramından bir sahneyi gösteriyor. evvelce * karşılamak kabul edil- miyor. “ 932 için seçilen atletleri en teblikeli rakiplerle evvelce karşr laştırmak usulünü şimdilik, Ame- rika, ltajya ve İngiltere kabul etmiş görünüyor. Filhakika bu üç milletin atletleri © olirpiyattan evvel aralarında boy ölçüşecekler- dir. İngilizler olimpiyada giderken ltalyaya uğrıyacaklar orada İtak yan oşampiyonlarile (müsabalar yapacak ve Amerikada da Ame- rikalılarla bazı yarışlar yaptıktan sonra 932 olimpiyadına girecek- lerdir. Bu sistem, atletleri müsa- bıkalarla idman ettirmektir, Ikinci usulü takip edenler ba- şında Fransızlar geliyor. Fransızlar atletlerinin olimpiyat bekâretlerini muhafaza etmek istiyorlar. Fransız mütehassıslarına göre, bir atetin rakibi ile müsabaka gününden evvel temas etmesi manevi bir kanıksama ve ekeseriya menfi bir tesir yapmaktadır. (Bunun için Fransız atletleri kuvvetli rakiple- rile ancak Los Ancelos'da imtihan olacaklardır, Fransız grubuna ek- seri Avrupa milletleri iştirak et- mişlerdir. Bu iki ayrı sistem muayyen kaidelerden ziyade muayyen te- lâkkilere istinat ediyor. Amerikalı ve İngilizlerin © şampiyonlarinın Olimpiyattan evvelki müsabaka- larda netice ne olursa olsun sar- sılmıyacaklarına kanaat getirmiş» lerdir. Fransızlar da bunun aksine kanidirler. Bu iki nazariyeden hangisinin doğru olduğuna şimdiden kimse karar veremiyor. Bugüne kadar buna yakın çok vakalar olmuştur. Maçtan evvel hasmını denemek, ber millette muhtelif tesirler yapmaktadır. Bu seferki tecrübenin tesirleri de olimpiyattan caktır. sonra anlaşıla-

Bu sayıdan diğer sayfalar: