4 Mart 1932 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 11

4 Mart 1932 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

4 Mart 1992 Alişam Hasan Zeytin Yağı: ine Fiatlarda tenzilât: Tam kiloluk 70 - yarım kiloluk 40 - çeyrek kiloluk 25 tam okkalık 90 - tam iki buçuk okkalık 225 kuruş Şşiçelerile beraber - Sahife 11 Türkiyenin ve bütün dünyanın en leziz ve en nefis yağıdır. talıklarda içilir. Yemeklerde ve salatalarda lezzetine payan yoktur. 5 vo 13 okka tenekelerde tenekesiz okkası 80 kuruştur. ——— Büyükada Sanatoryomu Adanın en muvafık ve sıhhi yerinde kâin ve asri konforu havidir. Gıda maddeleri teminatlıdır. Fiyatlar Tenzil Edilmiştir: Tek yataklı oda 6 ve 7, çift yataklılar 3 1/2 ve 4 liradır. Fazla tafsilât talep vukuunda hemen verilir. Adres : Büyükada, Musa Kâzım bey Sanatoryomu Telefon : Büyükada 75 Türkçeden Fransızcaya Minimini Lüğat Lisanımızda en çok kullanılan kelimelerin Fransızca mukabil- lerini havi bir cep lügatidir. Mütehassıs bir muallim heyeti tarafından vücude getirilmiştir. Okunaklı harflerle iyi bir şekilde basılmıştır. Müzeyyen ciltli olarak fiyatı 150 kuruştan ibarettir. Tefeyyüz kütüphanesidir. Ankara - Ereyli hattı inşaat üçüncü şube mühendisliğinden: ! 933 senesi mayıs sonuna kadar hat için vapurlarla Filyosa çıkarı- lacak olan takriben 2500 ton mikdarında demiryolu ve demir köprü malzemesi ve teferrüatının Filyosta vapurda supalan olarak mavunalarla iskelyee ihraç ve vagona istifi ve depo mahallinde tah- liye ve istif işleri kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Taliplerin -hünakasa müddetinin hitam bulduğu 17/3/932 ye müsadif perşembe günü saat on beşe kadar'münakasa şeraitini ve mukavele projesi mutabık olarak teklif. mektuplarile muvakkat “teminat zarflarını- Zonguldakta: üçüncü şube mühendisliğine “usulen tevdi etmeleri ve tafsilât almak için İstanbulda Haydarpaşada Liman işleri müdiriyetine ve kezalik Zonguldakta şube mhendisliğine müracaatları ilân olunur. Yüksek mühendis mektebi mübayaat komisyonundan: Mektep dahilindeki malzeme lâboratuvarının tevsii maksadile yapılacak tesisat ve tadilât kapalı zarf suretile münakasaya vazedil- miştir. Münakasa 14/Mart/932 pazartesi günü saat 14 te mühendis mektebi dahilinde yapılacağı ve taliplerin bu baptaki şartname ve projeleri (150) kuruş bedel ile mektep muhasebesinden makbuz mukabilinde tedarik edebilecekleri ilân olunur. İstanbul evkaf müdürlüğünden : 1 — Galatada Mehmetalipaşa hanı iç kısmında 28 ve 29,38 No. mağazalar. 2 — Galatada Mehmetalipaşa hanı iç kısmında 40-1, mükerrer 40-1, 42-1 No. yazıhaneler. 3 — Han dahilide 26 No. ardiye fevkinde 23 ve 25 No. odalar. 4 — Hanın üst katında 47,52,53,58 No. odalar. Balâda muharrer emlâk 933 senesi mayıs gayesine kadar kiraya verileceğinden müzayedeye vazolunmuştur. Taliplerin martın yedinci pazartesi günü saat on beşe kadar akarat kalemine müracaatları, Devlet Demiryolları ilânatı El İdaremiz için pazarlıkla satın alınacak perçin çivisi, hamal arkalığı, bezir yağı, bayaz sabun, kaol, maden vidası, hamızı kibrit, dekis- trin, bezli zımpara kâadı, saat yağı, kükürt, otojen için pirinç kaynak tel, silindir ve motör yağı, zeytin yağı, neft yağı, vernik, teneke levha, cilalı çini, aptestane taşı, kurşun boru ve sair gibi (80) kalem muhtelifülcins malzemenin pazarlığı 7/3/32 tarihine müsadif pazartesi günü icra kılınacaktır. 'Bu baptaki müfredat lis- tesi mağaza dahiline asılmıştır. Taliplerin yevm mezkürda saat 9 dan 11,30 a kadar mağazada isbati vücut etmeleri ve. tabriren fiat vermeleri pazarlığa arzolunan malzemeden numune getirilmesi icap edenlere nmune getirilmesi numunesiz vaki olacak teklifatın kabül edilmiyeceği ilân olunur. » Kayseri Sıvas hattı üzerinde bir köprünün maballine çekilmesi hasebile 8/3/932 tarihinde Kayseri'den Sıvas'a ve 9/3/932 tarihinde Sıvas'tan Kayseri'ye yolcu trenlerinin seyrüsefer etmiyecekleri ilân olunur. .Tü itün inhisarı umumi “ müdürlüğünden Görülen lüzuma binaen: 1 — (40,000) kilo Yerli nebati kolanın mübayaası 7/3/932 pazartesi; 2 — Habbe halinde (1000) kilo Sülfür dö Potasyom ile (500) kilo Eter Sülfürik, (50) kilo hamızı Kibrit, (30) kilo hamızı Tartar, (5) kilo Peridrol ve (200) kilo Nitrat dö Sudun mübayaası da 10/3/932 perşembe günlerine tâlik olunmuştur. e Jasarr» Di lil WE zenlülk Is gili para DIŞ MAGUNU VE $ FIRÇASI “ TURK gi Diş TABİPLERİ 2 CEMİYETİ ei İstanbul dördüncü icra memurlu- ğundan : Beyoğlunda < Firuzağa mahallesinde Firuzaga caddesinde 40 No. lı Dellasuda apartmanında 4 üncü dairesinde mukim iken elyem ikametgâhı meçhul Yorgi Kostantin Hiristofidi efendiye : Madam eleni binti Ligor ve Yani Petridi efendiden istikraz eylemiş oldu- dunuz mebaliğa mükabil vefaen mefrug Beyoğlu Hüseyinağa mahallesinin Yenis şehir caddesinde atik 79 cedit 64 No. bir bap maa odâ dükkânın sülüs hissesi borcun ademi tesyiyesine binaen furuhtu mukarer olduğundan tarihi ilândan itibaren üç gün zarfında borcun tediyesi ve yahut tehiri 'iwayı müstelzim bir itirazımz oldugu” takdirde «926 ; 8648 dosya numarasile müracaat. eylemeniz lüzumu ikametgâhinızın - meçhuliyetine mebni ikinci ihbarname makamına kaim olmal yet ilân olunur Azime dolayısıyle Rizayı tarafeyn ile satış Tram istasyonu karş Şişli “ Palas” apartımanının 2 numaralı da nde bulunan eşyamu kâflesi rizayı feyn ile satılacaktır. Satış 4 Mart Cuma günü 10 dan 17 ye kadal icra ve müteakip günler aym saatlerde devam edilecektir. onti $ında kâir p MA aynadır BİR KUMBARA ALINIZ. Ö Beyoğlu ikinci hukuk hâkimliğinden: Parsih Arapyan efendile Hanife hanım veresesinin şayien ve müştereken mü- tasarrıf oldukları Galatada Sultan Baya- zi& mahallesinde mumhane ve nhtım ve Kara Mnstafapata sokaklarında atik 16, 16. 16, 16, 99. 99, 16, 99 ve cedit 20, 22, 24, 26, 28, 132 numaralı Arap- yan hanı hükmen izaleyi şuyuu zım- mında açık arttırma ile satılacaktır. 1 — Gayrı menkulü mezkürün kıymeti 110,000 liradır. Halen ipotektir. 2 — Müzayedeye iştirak edebilmek için kıy- meti omuhamminenin 0/0 7 buçuğu depo edilecektir. 3 — Gayrı menkulü mezkürün tamamı kıymeti muhammine- sini geçtiği takdirde 6/4/932 tarihine müsadif çarşamba günü saat 15 de ihalesi icra edilecektir. İhalesi üstüne icra kıhnan zat bedeli müzayedeyi 5 gün zarfında mahkeme veznesine depo edecektir. Aksi takdirde ihâle fesh ve bundan omütevellit zarar ve ziyan ondan tazmin ettirilir. 4 — Tapuca mü- seccel ve gayn. müsecccel hak sa hipleri ( tarihi ilândan itibaren yir- mi gün zarfında evrakı müsbitelerile satış memuruna müracaatları lâzımdır. Aksi takdirde gayrı müseccel hak sahip- leri satış bedelinin paylaşmasından hariç tutulurlar, 5 — Fazla malümat almak istiyenler 931/180 numaralı dosyasında şartnamesi herkese açıktır. Talip olan- ların tarihı mezkürda müracaatları ilân olunur. Hali Tasfiyede Varon Birader- ler Şirketinden alacakli olanlarini alacaklarını kayit ettirmeleri ilân olunmuş ve bu müddet 1/3/1932 tarihinde hitam bulmuş isede Av- rupada bulunan alacaklıların evrak ve vesaikleri muayyen müddet zar- fında yetişmediginden işbu müd- detin 22 Mart 932 tarihine kadar temdid edildiği ilân olunur. Avukat: Isak Ferera İstanbul birinci iflg Bir müflis şirkete ait trikotaj ve yazı makineleri şehri-halin 10 uncu Perşembe ğleden sonra Sandal bedestanında memurluğundan: günü ü, mezat dairesinde açık artırma ile satıla- cağı ilân olunur. Sultanahmet ikinci sulh hâkim- liğinden : Leon efendi ile İstanbul delterdarlığının şayain mutasarrıf oldukları Üsküdar'da yeni mahalle ve elyevm Selâmi Ah Efendi ma- hallesinin mezarlık karşısında E. 73 Y. 63 ve yine mahalli nez- kürda Acem minas sohağında E. ve Y. 6 numâralı haneden Y. 63 numaralı kârıkadim ahşap altkatta malta döşeli bir taşlık bir ufak oda ve bir matbah ve bir ufak bahçe ve ikinci katta iki oda ve bir sola ve bir tavan arası ve bir apdesthane ve derunu kismen bo- yalı tamire muhtaç hane ve yine E. ve V. 6 numaralı hane dahi ahşap muhtacı tamir ve altkalta malta döşeli bir taşlık ve çini döşeli bir matbal ve bir ufak aralık ve bir kuyu ve 4 basamaklı ufak bir oda ve yukarıkattı mer- diven başında camekân ile ayrıl- mış bir ufak sola ve bir oda ve altkatta bir apdesthane odun ve kömürlük ve bir kuyu olup izalei şuyulari zımnında İfuruhtu tekrar etmekle mevkii müzayedeye vaze- dilmiş ve ilk arttırmada E. ve XY. 6 nnmaralı hane (200) lira ve E. 73 ve V. 63 numaralı hane dahi (300) hira bedelle talipleri uhtelerinbe 'olup haddi lâyıkini bulmadığından ikinci defa mevkii müzayedeye vazedilmiş ve 19/4/932 Salı günü ihalenin icrası mukar- rer bulunmuş" olduğundan talip olanların kıymeti muhammenele- rinin “ç 10O'nu nisbetinde pey akçesini hamilen Sultanahmet sulh mahkemesi ikinci hukuk dairesine müracaat eylemeleri ilân olunur. Dr. Mehmet izzet Emrazı dahiliye ve sariye mutahassısı yenehane; Çağaloğlu Halk fırkası ka; nda No. 21 Cumadan mada hergün 13-15 bastalarım kabul eder, Tel. 25925.

Bu sayıdan diğer sayfalar: