5 Mart 1932 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2

5 Mart 1932 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Re Ma NM PN AN TANE Sahife 2 2 Nafıa işleri Nafıa vekili dün sabah geldi, akşam gitti Nafia vekili Hilmi bey dün sabah Ankaradan şehrimize gel- miş ve akşam trenile tekrar An- karaya hareket etmiştir. Vekil bey seyahati ve nafıa işleri hak- kında demiştir ki: — Pederime burada mühim bir ameliyat yapıldı. Cuma tati- linden istifade için geldim. Ken- disini gördüm. Bir diğer hasta mı da İstanbula getirdim! Yeni bütçe malüm olmadığı için henüz vekâletin yapacağı işlerden kati- yetle bahsedilemez. İsveç grubu Çinliler tazyikle hiç bir şartı kabul etmiyecekler Cenevre 4 (Hususi) daki dört tarafından yapılacak inşaatın 935 senesinde (bitmesi (hakkındaki müzakereler yakında bir netice verecektir. Sirkeci - Haydarpaşa feribot tesisatına ait projeleri deruhte eden şirket işini bitirmiş, projeleri vekâlete vermiştir. Bu tesisatı vücude getirmek için bir Ingiliz grupu müracaat etmiştir. Grupun teklifini tetkik ediyoruz. Bu sene meclise imtiyazli şir- ketlerin imtiyazlarını ve muafiyet- lerini tadil için yeni bir lâyiha verilecektir. İzmir rıhtım şirketi hakkında tetkikat yapılmaktadır. Şirket komiseri Emin bey Isveç- rededir. Terkos tesisatı 933 de bükümet (tarafından Oo mübayaa edilecektir. Posta ve telgraf umumi müdür- lüğünün nafıaya raptı mavznubabis değildir. Tramvay şirketi Istanbul otobüs imtiyazını istemiş değildir. - Şirket sadece otobüs rekabetin- “den şikâyetlerini bize bildirdi. Otobüs imtiyazının Istanbul bele- diyesine verilip verilmemesi hak- » kında da bir şey yoktur. Hilmi beye terkosun belediyeye verilirse daha iyi idare edilip edilmeyeceği o sorulmuş, (bunun üzerine vekil bey: — Neden etmesin?. Belediye şimdi uhtesinde olan işleri yap- mıyor mu? Bunu da ben sorayım demiştir. Iki hamal kavga etti Ayvansarayda Mirza ve Yusuf isimlerinde iki hamal kavga et- mişler, Mirza bir gazoz şişesile Yusufu başından ağır surette yaralamıştır... Ne cüret! Çantayı zorla almak isterken yakalandı Galata polis merkezi Enver isminde bir yankesiciyi cürmü meşhut halinde yakalamıştır. Enver dün Galatada caddeden geçmekte olan Havva hanım is- minde bir kadıncağızın yanına sdkularak bir fırsatını bulup ka- dinın elindeki çantayı kapmıştir. Kadıncağiz çantasını sıkı tuttu- ğu için Enver alıp kaçamamış ve zorla almak için uğraşmaya başlamıştır. Bu sirada polisler yetişerek bu azılı yankesiciyi cürmü meşhaot halinde yakalamış- lardır. Uslu durmayanlar Hapishanede mütemadiyen kavga ederek hapihanenin asayişini bo- zan mahkömlardan bir kısmının Bursaya, bir kısmınında Sinop hapishanesine nakledilmeleri ka- rarlaştırılmıştı. Bunlardan 14 mahküm evvelki gün Sinop hapishanesine nakle- dilmiştir. Bir kısmıda Bursa hapishane- sine nakledilmek üzere ayrılmıştır. Bu suretle hapishanenin asayiş ve intizam tamam'le iade edilmiştir. — Cemiyeti akvanı meclisi bugün öğleden sonra aktettiği içtimada yalnız Çin - Japon meselesile meşgul olmuştur. Meclis Şanghayda muhasamata hakikaten nihayet verilip verilmediğini anlamak istemiştir. Çin murahhası, Şanghay- ecnebi amiralının bu işe memur edilmesini istemiştir. kuvvetlerin Japon murahhası şimdilik hasım biribirinden uzaklaşmış ve ecnebilerin himayesi için tedbirler alındığını söylemiştir. Çin murahhası memleketinin, ken- disine cebren kabul ettirilmek isteni- lecek her şartı reddedeceğini, harbin Çin toprakları üzerinde cereyanına göre muharebeye Japonyaya ait olduğunu söylemiştir. nihayet vermek Marsilya başkonsolosumuz feci bir surette öldürüldü Ankara 4 (A.A) — Anadolu Ajansı Marsilyadan atideki telgrafı almıştır: Marsilya 4 — Bugün Türk Konsoloshanesinde Başkonsolosla bir hademenin ölümünü intaç eden çifte bir cinayet ika edilmiştir. (Anrdolu Ajansı bu haberi alınca derhal Havas Ajansından vak'ayı tevsik için mütemmim malümat ve tafsilât istemiştir. Gelen tafsilât şudur:| Marsilya # — Türkiyenin Mar- silya Başkonsolosu, konsolosluk odacısı tarafından 3 kurşunla öldürülmüştür, Öteden öeri vazi- Jesinde ihmal göstereu ve esasen dimagan da malül vaziyette bulunan odacı eshabı mesalih çekildikten sonra Başkonsolos #arafından çağrılmış ve vazife- sindeki ihmal ve lâkaytliğinden dolayı tevbih edilmiştir. Bunun üzerine odacı tabancasını çekerek Başksnsolosun üzerine (o ateş etmiştir. Iki kurşun mumaileyhin bile- ğine isabet etmiş ve odadan fır- layan Başkonsolosu takip eden katil avluda kendisine tekrar yetişerek iki kurşun daha atmıştır. Birisi kalbine diğeri başına isabet eden bu iki kurşunun te- sirile Başkonsolos derhal ölmüştür. Bundan sonra konsolosluk oda- sına avdet eden merküm taban- casından kalan iki kurşunu ken- disine sıkarak' intihar etmiştir. Katilin. Bu hareketi ani bir cinnet tesiri altında (yapmış olduğu zanediliyor. Polis tahki- katına devâm etmektedir. Anadolu ajansının notu: Mar- silya (o başkonsolosumuz Server Cemal bey idi. Memleketin yetiştirdiği güzide geçlerden ve üzerine aldığı vâ- zifeleri daima liyakat ve dirayetle ifa etmiş kiymetli bir hariciye memurumuz olan Server Cemal beyin ifai vazife halinde mecnun bir kapıcının kurşunu ile böyle hazin bir akıbete uğraması muhi- timizde çok derin bir: teessür uyandırıyor. Vak'adan haberdar olurolmaz Hariciye Vekâleti vekili Şükrü Kaya Beyefendi tarafından mer- humun “ailesine telgrafla beyanı teessür ve taziyet edilmiş ve allesile ocçuklarının memlekete avdeti için lâzım gelen tedabir derhal alınmıştır. Tevfik Rüştü bey | Mareşal Pilsüdski Sofyada kalıp kalmıyacağı henüz malüm değil Sofya 4 (A.A.) — “Geçik- miştir.,, ( Anadolu Ajansının hu- susi muhabiri tarafından) — Bu gün resmi mahafile mensup salâ- hiyattar zevat Tevfik Rüştü Beyin Sofyada bir gün için kalmasının çok arzu edildiği ve bu ziyaretin M. Muşanof tarafından yapılan son seyahatten sonra bilhassa kıymet peyda eylediğini ısrarla bana söylediler, Tevfik Rüştü beyin Sofyada duracağına dair henüz resmi bir haber yoktur. Ancak Bulgar hü- meti tarafından Sofyada 24 saat kalması pek ziyade arzu edil diğinden bu daveti kabul edilecei ümit olunmaktadır. Anadolu Ajansının notu: Aldı- ğımız malümata göre, Bulgar hü- kümeti tarafından resmen davet vaki olduğu takdirde Hariciye vekilimizin Sofyada lâzım olduğu kadar kalacağı tahmin edilebilir. Davet vaki olmasza Sofyada te- vekkufuna ihtimal verilmemektedir. Hukuk talebesinin dünkü içtima Hukuk fakültesi talebesi dün Halkevinde fevkalâde bir içtima aktetmişlerdir. İçtimada talebenin staj mes'elesi, avukatlık ve hâkim- liğe dair yeni kanun Jâhiyası, Milli Türk talebe birliğinin tekrar ihyası konuşulmuştur. Ihya edilecek birlik için Hukuk fakültesinden 5 talebe murahhas intihap edilmiştir. Intihap edilenler Ibrahim, Tarık, Kadir, Enver, Rasih beylerdir. Talebe arasında birliğin ihyası hakkında Obüyük bir eere- yan vardır. Gelecek hafta birliğin teşekkülü için bir kongre akte- dilecektir. Leh istiklâl kahramanı dün geldi Lehistan O hühümeti (harbiye nazırı ve Lehistanin halâskâr mareşal Pilsüdski Mısıra gitmek üzere dün “Romanya, vapurile Köstenceden limanımıza gelmiştir. Mareşal, vapurdan çıkmamıştır. Kendisini vapurda vali muavini Fazlı bey, Romanya sefiri ve Lehistan sefareti erkânı karşıla- mışlardir. Mareşal dün geceyi vapurda geçirmiştir. Vapur bugün saat on birde limanımızdan ayrılacaktır. Mareşal Pilsüdski doktorların tavsiyesi Üzerine bir müddet sıcak bir yerde oturmak üzere Mısıra gitmektedir... Dünkü yangınlar Bir çuvalcı ıvalcı dükkânı yandı Çakimakçılarda Valide hanında çuvalcı o Muhtarın odükkânından dün sabah yangın çıkmış, bu dükkân kâmilen, karşısındaki kahveci Alinin dükkânile odacının odası kısmen yandıktan sonra söndürülmüştür. Yapılan tahkikatta ilk yangın çıkan çuvalcı Alinin dükkânının 1500 liraya sigortalı olduğu anla- şıldığ ından yangın hakkında ehem- miyetle tahkikata başlamıştır. 2 — Ayvansarayda Madam Viktoryanın apartımanının ikinci katından dün gece yangın çıkmış, söndürünlmüştür. 3-— Galatasarayda Eskinazi efen- dinin apartımanından dün akşam saat 6 raddelerinde yangin çıkmış ve tevesstiline meydan verilmeden söndürülmüştür. Hâlâ bulunamadı Lindbergin çocuğundan elân bir haber yok Hojeyel “New-York,, 5 (A.A) — Hojevell sakinlerinden olan ve Lindbergin oğlunun kaçırıldığı gece ikametgâhından ayrılarak müstear bir isimle Brooklyn ma- hallesine nakleden Patsy Orlando isminde bir şahıs tevkif edilmiştir. Orlando, acilen Tranton'a nak- lolunmuştur. Polis bu bapta daha fazla malümat itasından imtina etmektedir. Ecnebilerin yapamıyacağı işler Ankara 4 — Türkiyede ecne- bilerin yapabilecekleri sanatlar hakkındaki kanun lâyihası adliye encümeninde diğer mühim bazı kanunların (o tetkikinden (sonra müzakere edilecektir. Bir kısım ecnebi gazeteleri, bilhassa Yunan matbuatı bu ka- nunun dost memleketlerde iyi tesir bırakmıyacağını ilâve edi- yorlar. Bu neşriyat Ankarada hayretle karşılanmıştır. £ Her memleket, kendi tebaası lehinde çok daha evvel böyle istisnai (tedbirler almıştır. Türkiye ile Yunanistan arasındaki derin dostluk sayesin- de Yunan tebaası için bu mesele kolaylıkla halledilir. Esasen Tür- kiyede iş yapamıyacak Yunan tebaası pek azdır. Solaryom palas davası Floryada bir Solaryom palas var- dır. Bunun sahipleri arasında sık sık ibtilâflar çıkar mahkemelere dü- şerler. Solaryom palasın muhtelif sahipleri arasında gene yeni bir ibtilâf çıkmıştır. Bunlardan Dimitri ve Koço efendiler işin halli için birinci hukuk mahkemesine (müracaat eymişlerdir. Yakında muhakeme başlıyacaktır. 2...» iz 5 Mart 1937 Iş bulacakmış! Adamcağızın elindeki paraları dolandırdı Cibali polis merzezi Fazlı isminde birini yakalamıştır. Öteden beri dolandırıcılıkla geçinen Fazlı ge- çen gün de Cibalide Ali isminde | bir zavallıyı dolandırmıştır. Ali kahvede otururken iş ara- makta olduğundan bahsetmiş, bu sırada Fazlı bunu kenara çekerek : — Yahu, iş arıyorsun da bana niçin haber vermiyorsun ?. Hükü- mette benim tanımadığım adam yoktur. Sana hemen bir iş bulu- veririm. Küçük Mustafapaşa ma- hallesinin bekçiliği açık, istersen seni oraya bekçi yaptırayım. Diye adamcağızı kandırmıştır. Ertesi gün Fazlı tekrar gelmiş ve Aliye: — işin oliyor, sakın kimeye haber verme. Iki güne kadar bekçiliğe başlıyacaksın. Yalnız, iş bir adamın eline geldi, buna beş on kuruş verirsek çabukça yaptırırız. Çünkü o istemezse bu iş olmaz. Diye adamcağızın elindeki pa- ralarla beraber bir kaç takım çamaşır ve elbiselerini alıp savuş- muştur. Ali işin farkıka varınca polise müracaat etmiş, ve zabıta, dolandırıcıyı yakalamıştır. Halkevinde dünkü içtima Dün Halkevinde Güzel san'st- ler şubesi heyeti umumiyesi toplan- mıştır. İçtimada Güzel san'atlar komitesi intihap edilmiştir. Komi- teye mimar Faruk, beykeltraş Nejat, ressam Namık İsmail, ressam Çallı Ibrahim, musikişinas Abdülkadir Ziya Beyler seçilmiştir. Bundan Yada: resim, heykelkraş, musiki, mimari, sanayii tezyiniye şubeleri kendi aralarında müte- hassıs heyetlerin intihabına baş- lamışlardır. Mütehassıs heyetler seçilirken müstakil ressamlar resim müte- hassıs heyetinin yalnız müstakil ressamlardan olmasını istemişlerdir” Bu teklifleri kabul edilmeyince müstakil ressamlar Halkevinden istifa etmişlerdir. Bunlar 6 zattır. Tavuk hırsızları! Ellerinde tavuk ve ördeklerle yakalandılar! Kızıltoprak polis merkezi bir tavuk hırsızı şebekesini yakala mıştır. Osman, Halil isimlerinde, iki kişi, diğer iki arkadaşlarile bera- ber ellerinde bir sürü tavuk ve ördekler olduğu halde Göztepede tren hattından geçerlerken polis memuru Rasim efendi görerek vaziyetlerinden o şüphelenmiş ve dördünü de yakalamıştır. Rasim efendi hırsızları, merkeze götürmek üzere polis Hüseyin etine teslim etmiş, yolda gi- derlerken hırsızlar polisin önlinden kaçmışlardır. Hırsızlar Çiftehavuzlarda Ame- rikan mektebinin bahçesine atla- mışlardır. Bu sırada polis Hüseyin efendiye etraftan ahalide yardım etmiş ve hırsızlar yakalamışlardır. Yapılan tabkikatta tavuk ve ördekleri Bostancıda Salâhaddin efendinin kümesinden aşırdıkları anlaşılmıştır . Bir sabıkalı yakalandı Muhtelif tahkir ve darp cürüm- lerinden mahküm bulunan Maksut isminde bir sabıkalı, müâdeiumu- miliğin ihzar müzekkeresile dün Heybeli adada tevkif edilmiştir. Maksud'un üzerinde elli dirhem de esrar çıkmıştır. Mahküm, bak- kında bundan dolayı da evrak tanzim olunarak adliyeye teslim edilmiştir. - ik “2 m

Bu sayıdan diğer sayfalar: